Elmi işlər

Kafedrada son 5 ildə 140 çox elmi məqalələr və tezislər çap etdirilmişdir.
1. Tağıyev Z.H. R.C.Qasımova Q.Ə.Səfərova N.A.Aslanova. Qeyri xətti optika metodunun köməyilə maddənin yüksək tərtibli qavrayıcılığın təyini AMEA, Fizika -Riyaziyyat və texnika elmləri bölməsi Fizika cild 13, 2007 s.66.
2. Tağıyev Z.H. R.C.Qasımova Q.Ə.Səfərova M.A.Məmmədov, N.V.Kərimova. Faza kvazisinxronizm rejimində işləyən yüksəkeffektli lazer tezlik çeviriciləri Bakı , Fizika №5. 2007.
3. Tağıyev Z.H. R.C.Qasımova Q.Ə.Səfərova Ə.Kərimli. Ardıcıl yerləşmiş müxtəlif qeyri xətti mühitlərdə ikinci harmonikanın generasiyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri Fizika-riyaziyyat və texniki elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2008, № 2.
4. Tağıyev Z.H. R. J. Kasumova Q.A. Safarova Determination of optikal nonlinearity of a medium Optics communications 2008.p 6.
5. Tağıyev Z.H., R. J. Kasumova. Phase effekts at second harmonik generation in the layer media Optics Communications 281 (2008), 814-823.
6. Tağıyev Z.H., Rahimov J.A.,Amirov Şh.Şh. Problems in Medikal and Biological physics Baku 2008,50 p.
7. Tağıyev Z.H. ,R. J. Kasumova, G.A.Safarova, A.Karimi Frequency conversion to the second harmonik in diferent layer nonlinear media Applied optics V.47, № 20, 2008, 3681-3688.
8. З.А.Тагиев, Р.Дж.Касумова, А.Карими. «Каскадное параметрическое усиление света при низкочастотной накачке». Журнал прикладной спектроскопии. Т.77, №2, 2010.
9. Z.H. Tağıyev , R.J.Kasumova, G.A.Safarova TH-ird -Harmonik ceneration in Reqular Domain struktures. Journal of Russian haser Research Volume 31, Number4, 2010, p.319.
10. Rəhimov C.Ə. , Z.H.Tağıyev, T.A.Əliyev «Güclü qarşılıqlı təsirə malik
polyar fraqmentli mezogenlərin dielektrik xassələri». Jurnal fizika 16 s. 16.№ 2. 2010.
11. Z.A.Tagiyev, R.J.Kasumova, L.S.Qadjiyeva. Phase effekt at second harmonik generation in metamaterials. Jurnal of Russin Lazer Research, volume 32, N 2, 2011.
12. Rəhimov C.Ə., Əliyev T.A., Tağıyev Z.H. Maye kristal polimerlərin ərintilərinin dielektrik xassələri. Energetikanın problemləri, N 3, 2011, cəh.87-90.
13. Tağıyev Z.H., Amirov Şh.Şh. Elementary Physics. Baku, 2012, 292 p.
14. Д.А.Рагимов, Т.А.Алиев, З.А.Тагиев. Изменение проводимости в расплавах карбосилановых дендримеров с алкилоксицианобифенильными концевыми группами. Проблемы энергетики № 1, 2012, стр.162-169.
15. Z.H.Tağıyevin rəhbərliyi ilə kafedranın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış "Tibbi və bioloji fizika" dərsliyi. Bakı, 2012, 650 səh.
16. Musayev N.İ. A.O. Mehrabov, N. Musayev, "Tibbi və pedaqoji təhsilin inteqrasiyasının bəzi məsələləri" məqaləsində. Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri institutu. Elmi əsərlər №1, 2008.
17. Musayev N.İ. Fakultətiv kursların təşkili və tibbi və bioloji fizikanın tədrisinin təkmilləşdirilməsində onların rolu. Pedaqoji universitet xəbərləri. № 5, 2008.
18. Musayev N.İ. Fiziki modelləşdirmə, onun tibbi və bioloji fizika və fiziologiyanın tədrisində rolu. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. № 26. 2008.
19. Musayev N.İ. Modelləşdirmə, onun tibbi və bioloji fizikanın tədrisində və fənlərarası əlaqədə rolu. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri 1 (13) 2008.
20. Musayev N.İ. Tibb yönümlü məsələlərin tərtibi, praktiki təbabətdə rolu və həlli xüsusiyyətləri. Odlar yurda universitetinin elmi və pedaqoci xəbərləri. № 4, 2008.
21. Musayev N.İ. Tibbi elektron cihaz və avadanlıqların əsas qrupları, onların elmi-texniki-praktiki imkanları barədə. Odlar yurdu universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. 2007 № 18.
22. Musayev N.İ. Tibbi elmi-tədqiqat mərkəzlərinin yaradılması, texniki təminatı və onlardan istifadənin müasir problemləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri institutu. Elmi əsərlər № 2-3 2007.
23. Musayev N.İ. Tibbi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində tibb avadanlıqlarının istifadəsinin öyrənilməsinin rolu. Pedaqoji universitet xəbərləri. №4 , 2008.
24. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikadan məsələ həlli dərsi aktiv öyrənmə üsulu və fənlərarası əlaqə vasitəsi kimi. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, № 1, 2008-ci il.
25. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın əczaçılıqda və fənlərarası əlaqənin qurulmasında rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri institutu. Elmi əsərləri № 4. 2007.
26. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın tədrisində modelləşdirmədən istifadənin imkanları. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi əsərlər məcmuəsi. № 2(9) 2007.
27. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın və ixtisas fənlərinin tədrisində auditoriyadan kənar məşğələlərin rolu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. 2007, № 2.
28. Musayev N.İ. Tibbi və bioloji fizikanın tədrisində tətbiqi xarakterli xüsusi kursların rolu. Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. № 24, 2008.
29. Musayev N.İ. Tibbin inkişafında fizika elminin rolu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. 2007, № 2.
30. Musayev N.İ. Dərsdən kənra məşğələlər, onların tibbi və bioloji fizikanın tədrisində rolu. Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri № 3(11) 2007.
31. Musayev N.İ. Tibbi kadrların hazırlanmasında İKT-dən istifadə Naxçıvan müəllimlər institutunun xəbərləri № 1(9) 2007.
32. Мусаев Н.И. в статье: Эфендиева М.А., Вердиев В.Г., Гаджиев Ш.Ш., Мусаев Н.И. Диагностические возможности ультрасонографии при повреждениях и заболеваниях мягких тканей коленного сустава. Azərbaycan ortopediya jurnalı № 1. 2007.
33. Д.С.Аждарова. М.Ф. Максудова. Е.С.Гусейнова. Э.С.Кули-заде. С.А.Мехтиева Политермическое сечение Мn 0.5 Sb0,5 - Sb0,5 Se0,5 в тройной системе Мn-Sb-Se Azәrbaјcan Kimya Jurnalı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası №1, 2009,səh 43.
34. Гусейнова Э.С., Аждaрова Д.С. О взаимодействии Pb5Sb4S11 и Sb2S4 c сюрьмой. Азербaйджанский Химический Журнaл. N 2, 2011, стр.120-122.
35. Рагимов Д.А., Б.М.Алиев., Я.М.Билалов Влияние иттрий содержащей схверхпроводящей керамики на физико-механические свойства и электропроводность резины на основе бутадиен-нитрильного каучука Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi Fizika İnstitutu cild 13. №1-2 səh 2 2007.Bakı elm.
36. Rahimov J.A., Tağıyev Z.H., Amirov Şh.Şh. Problems in Medikal and Biological physics Baku 2008,51 p.
37. А. Тагиев, Р.Дж.Касумова, А.Карими «Каскадное параметрическое усиление света при низкочастотной накачке » Журнал прикладной спектроскопии. Т.77.№2 2010.
38. Z.H. Tağıyev , R.J.Kasumova, G.A.Safarova TH-ird -Harmonik ceneration in Reqular Domain struktures. Journal of Russian haser Research Volume 31, issue 4, 2010
39. Rəhimov C.Ə. , Z.H.Tağıyev, T.A.Əliyev «Güclü qarşılıqlı təsitrə malik
polyar fraqmentli mezogenlərin dielektrik xassələri « Jurnal fizika 16 s. 16.№ 2. 2010.
40. Rəhimov C.Ə., Əliyev T.A. «Müxtəlif mezofazalara malik və kiçik molekulyar kütləli mezogenlərdə dielektrik reloksasiyasının oxşarlığı» Jurnal fizika 16 s. 16.№ 2. 2010.
41. Rəhimov C.Ə. Molecular Mechanisms of dielectric polarization of low-molecular and polymer liquid crystals. Journal of "Physics", Baku-2010, 10p.
42. Rəhimov C.Ə., Əliyev T.A., Tağıyev Z.H. Maye kristal polimerlərin ərintilərinin dielektrik xassələri. Energetikanın problemləri, N 3, 2011, cəh.87-90.
43. А.И.Исаев, С.И.Мехтиева, Р.И.Алекперов, Н.Т.гасанов, С.Г.Гулузаде. Фотопроводимость халькогенидных стеклообразных полупроводников системы Se95As5 содержащие примеси редкоземельных атомов (Sm). Journal of Qafqaz University ISSN 1302-6763. Number 30, 2010, p.1-7.
44.Q.M.Əhmədov., Axundova F.A. Güzgülü termofotovoltain çeviricilərin kvant effektivliyi. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər №1, Bakı. 2007.
45. Q.M.Əhmədov., Axundova F.A. Tellurid və selenid vismut əsasında alınmış Be2Te2 Se təbəqələrinin elektrofiziki xassələri Azərbacan EA Fizika institutu Jurnal Fizika cild XIV, №3 Bakı, 2008.
46. N.A.Həsənova. Azərbaycan fiziklərinin Sankt-Peterburq Fiztexi haqqında xatirələri. Bakı, 2008.
47.Ş.Ş.Əmirov, S.A.Şirinova, Q.M.Əhmədov, Z.N.Məmmədov. Günəş şüalanması və termoelektrik ceviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiqi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər, Bakı 2011, N 2, səh.138-144.
48. Гамидов Э.М.,Магеррамов А.М., Оруджева С.А., Гадждиева М.А., Нуриев М.А., Садыгов Х.А., Гаджиева Е.Г. Влияние поверхностной энергии подложки на электронный заряд тонких полимерных пленок. AMEA-nın xəbərləri 2007, səh 5.
49.Hacıyev V.A., Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanın tətbiqi. Odlar yurdu
universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, jurnalı Bakı №24, 2008, səh.154-157.
50. V.A.Hacıyev. Tədris prosesində elmi materiallardan istifadə. Azərbaycan məktəbi. Elmi-nəzəri Pedaqoji jurnal. Bakı, 2009, №5, sentyabr-oktyabr, səh.98-100.
51. Tagiev Z.H., Amirov Sh.Sh., Rahimov J.A. Practice in medico-biological
Physics "Təbib" Publish. 2007, p.114.
52. Tagıyev Z.H., Amirov Sh.Sh., Akhmedli G.T., Kerimli N.V., "Lectures in Medical and Biological Physics". Baku, 2010, p.283.
53. Ş.Ş.Əmirov, Q.M.Əhmədov, Z.N.Məmmədov. Günəş şüalanması və termoelektrik ceviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiqi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. Elmi əsərlər, Bakı 2011, N 2, səh.138-144.
54. Ş.Ş.Əmirov, Q.M.Əhmədov, Z.N.Məmmədov. Fotovoltaik effektə malik çeviricilərdə yüksək texnologiyaların tətbiq perspektivləri. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər, Bakı, 2011, N 1, səh.49-53.
55.Tagiyev Z.A., Amirov Sh.Sh., " Elementary Physics " Baku,2012, p.292.
56. Tagiyev Z.H., Amirov Sh.Sh., R.J.Gasimova. Dispersion interferometer for electron density measurement in plasma Proceedings of VI Republic Scientific conference "Modern problems of physics", BSU, Baku 2012, p.168-171, December 14-15.
57. З.А., Тагиев, Ш.К. Байрамов, Г.Г.Гаджиева, Я.Г.Гасанов, Дж.Исаев. Колебательный режим при вирусной инфекции клеторных популяции. Qafqaz universiteti jurnalı Bakı 2008, №23 səh. 93-96
58. İ.İsayev, S.İ.Mehtiyeva, R.İ.Aləkbərzadə, N.Z.Cəlilov, Y.H.Həsənov. İnfluence of rare-eartn atom (Sm) impyritu on optical properties of chalcogenide glass-like semiconductors of se-as sistem. Journal of Non -oxide glasses vol1 No 2,p . 113-120.
59. A.Sh.Abdinov, R.F.Babayeva, YA.G.Gasanov, S.I.Amirova, N.A.Ragimova, R.M.Rzayev. Anomalies of the induced impurity photoconductivity in gallium monoselenide crystals. Azerbaijan Journal of Physics. Fizika, Volume XVIII, № 1, March, 2012, p.25-30.
60. Касумова Р.Дж., Керимова Н.В. Эффективное внутререзонаторное частотное преобразование в многослойных доменных структурах. Рус. науч. книга. 30.80.24, г.Белград, 2012.
61. Гафаров И.А.,Эюбова А.А., Насирова С.М.Программа прогнозирования частых гипогликемий у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1 // Azərbaycan Metabolizm jurnalı, 2007, c.8, № 4, s.31-35
62. Musayev E.İ., Həsənov H.Ə. "İnformatika". / Elmi redaktorlar: D.A. Talıbova, Q.Ə.Abdullayeva, Z.Ə.Hacıyev, İ.A.Gafarov. Bakı, 2011
63. Şərifova A. "Cristallography Reports" jurnalında "Nanoqalınlıqlı amorf
TlGa1-xGexSe təbəqələrinin kristallaşma kinetikası" . 2009, cild 54, N 3,s. 513-515.
64. Qurbanova N.H. Bina texnikası üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyları.
Dərslik. AzMİU, Bakı, 2008, 163 s.
65. Talıbova D.A. "CuGaSe0.65Te1.35 və ZnO birləşmələri əsasında heterokeçidlər»,
Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2008
66.Əliyev Ə.O., Məhəmmədov Ə.Z., Talıbova D.A., Cahangirova S.Ə., Məmmədov R.M., Aslanov M.Q. « Особенность Вольт-Амперной характеристики сегнетополупроводниковых кристаллов системы Sb2S3-Sb2Se3 «, AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2007.
67. Sardarly R.M., Samedov O.A., Aslanov I.I., Abdullaev A.P., Eyyubova N.A., Salmanov F.T. Influence of γ-radiation on dielectric and electric properties of TlInS2 crystals. j. Fizika, 2010, vol. XVI, № 3-4, p. 128-131.
68. Сардарлы Р.М., Самедов О.А., Асланов И.И. и др. Электропроводность γ-облученных кристаллов TlGaTe2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Xəbərlər. Cild 29, № 2, 2009. Bakı, Elm nəşriyyatı, səh.25-31.
69. Sardarly R.M., Samedov O.A., Aslanov I.I., etc. Conduction anisotropy of intercalated relaxor TlInS2ferroelectrics. Abstracts Book 9th Russia /CIS/ Baltik /Japan Symposium on Ferroelectricity RCBJSF-9,Vilnius, Lathuania, 2008, p.561-565.
70. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış kitab. "Tibbi və bioloji fizika", Bakı, 2013, 549 səh.
71. V.A,Hacıyev. Fizikanın tədrisində tibbi materiallardan istifadə. Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi, № 1, 2013, səh.20-25.
72. Əliyev N.N., S.Q.Rzayev, Musayev. SiO2-AC2O3-Na2O sistemi - istilik tutumunu anomaliyası. Fizika, 2008, cild 14, № 4, səh.44.

2013-cü ildə kafedranın dosenti Novruz Musayev "Tibbi və bioloji fizikanın ixtisas fənləri ilə əlaqəli tədrisinin elmi-metodik əsasları" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Hal-hazırda kafedranın dosenti C.Ə.Rəhimov "Makroskopik xassələrə görə üzvi və qeyri-üzvi yüksək tərtibli nizamlı polyar fraqmentlərə malik polimer maddələrin molekulyar quruluşlarının təyini" mövzusunda doktorluq işini bitirib, müdafiəyə təqvim etmişdir.
Son 10 il ərzində kafedrada 6 nəfər namizədlik dissertasiyasını, 1 nəfər isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.