Azərbaycan Tibb Universiteti Latın dili kafedrası
Professor-müəllim heyəti Tədris Elm Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı
Tədris proqramı

1MPF,2 MPF, HTF, Stomatologiya və Tibbi-prof. f-də Latın dili üzrə praktik məşğələlərin keçirilməsi üçün
təqvim-tematik p l a n

Praktik məşğələnin əsas mövzusu

Saat

1.

Kursa giriş.Latın əlifbası. Fonetika.

Fonetika.Hecanın uzunluğu. Vurğu

2s.

2s.

2.

Fel. Ümumi məlumat

Felin indiki zamanı. Məlum və məchul növü. Felin  əm r və lazım forması. «esse» və «fieri» feli.

2s.

2s.

3.

İsim haqqında ümumi məlumat.

İsimin I hallanması. «e» ilə bitən yunan mənşəli isimlər. 1 hallanmaya aid qadın cinsli terminelementlər. 

2s. 

2s.

4.

İsimin II hallanması. Kişi cinsi.Leksika. Çalışma

İsimin II hallanması. Orta cins. Leksika. Çalışma

2s.

2s.

5.

Sifət haqqında ümumi məlumat. Çalışma.

Sifətin I və II hallanması. Calışma.

Keçmiş zaman feli sifətlər.

2s.  

 

2s.

6.

İsmin III hallanması. Ümumi məlumat

Kişi cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

2s.

2s.

7.

Qadın cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

Orta cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

2s.

2s

8.

2 qrup sifətlər. İndiki zaman feli sifətlər.

8 həftəlik yekun məşgələ.

2s.

2s.

9,

Sifətin  dərəcələri. Çalışma.

Söz önləri. Bağlayıçılar.

2s.

2s. 

10.

Zərflər.Əvəliklər.Saylar.

İsmin IV-V hallanması.

2s.

2s.

11.

İsimlə sifətin uzlaşmasına aid çalışma.

Kimya nomenklaturası.

2s.

2s.

12.

Resept. Reseptin quruluşu.

Reseptdə işlənən qısa ifadələr.

2s.

2s.

13.

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

2s.

2s.

 

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

Klinik terminologiya.

2s.

2s.

15.

Klinik terminologiyaya aid çalışma.

15 həftəlik yekun məşgələ.

2s.

2s.

 

Əczaçılıq fakultəsində latın dili fənni üzrə praktik məşğələlərin keçirilməsi üçün
tematik plan.
1 - semestr

Praktik məşğələlərin əsas mövzusu

Saat

1.

Giriş. Latın əlifbası.

Fonetika. Hecanın uzunluğu və qısalığı.

2s.

2s.

2.

Vurğu.  Çalışma.

Morfologiya. Fel. Felin məsdər və əmr forması.

2s.

2s.

3.

Felin xəbər forması. "esse" və "fieri" köməkçi felləri.

İsim haqqında ümumi məlumat.

I hallanma isimləri

 

2s.

2s. 

4.

Uzlaşmayan təyin. Sonu "e" ilə bitən yunan mənşəli isimlər. 

II hallanma isimləri. Kişi cinsi. Leksika.

2s. 

2s

5.

II hallanma isimləri. Orta cins. Leksika.

Orta cinsli isimlərin xüsusiyyətləri.

2s.

2s.

6.

Sifət haqqında ümumi məlumat. I qrup sifətlər 

Uzlaşan təyin.

2s.

2s. 

7.

Dərman vasitələrinin nomenklaturası

I tip qrupu (xammalın və ilk emal məhsullarının adları) .

Elmi botanik nomenklatura anlayışı.

Botanik nomenklaturada sifətlər.

2s.

 

2s.

8.

II tip qrupu. Bitki adları. Sistematik və şərti adlar. Qlikozid və alkoloidlərin trivial adları. 8 həftəlik yekun məşğələ

2s.

2s.

9.

Əsaslanmış və əsaslandırılmış sözlər. Neologizm.

III tip qrupu. Trivial adların sözdüzəltmə üsulları. Adlandırılmada əsas tələblər.

2s.

2s.

10.

Əmtəə adları. Patentləndirilməmiş adlar. Kombinə olunmuş preparatların adları.

Vitaminlərin, hormonların, ferment preparatlarının adları.

2s. 

2s.

11.

IV tip qrupu (çoxüzvlü adların modeli).

V tip qrupu (vaksinlər, zərdablar, anatoksinlər.

2s.

2s.

12.

Kimya nomenklaturası. 

Kimya nomenklaturasında turşu adları.

2s.

2s.

13.

Kimya nomenklaturasında yunan sayları və karbohidrogenlərin adları.

III hallanma isimləri. Ümumi məlumat.

2s.

2s.

14.

III-cü hallanmanın kişi cinsli isimləri.

III-cü hallanmanın qadın cinsli isimləri.

2s.

2s.

15.

III-cü hallanmanın orta cinsli isimləri.

15 həftəlik yekun məşğələ

2s.

2s.

 

Əczaçılıq fakültəsində Latın dili fənni üzrə praktik məşğələlərin keçirilməsi üçün tematik plan.
II - semestr

Praktik məşğələlərin əsas mövzusu

Sааt

1.

Söz önləri. Bağlayıcılar.

I qrup sifətlər. Çalışma. Leksika.

2s.

 2.

II-qrup sifətlər. Çalışma. Leksika. İndiki zamanın məlum növünə aid sifətlər. Çalışma.

2s.

2s.

3.

Sifətlərin dərəcələri. Çalışmalar.

Düzgün  olmayan sifətlərin dərəcələri. Çalışma.

2s.

2s.

4.

I-III hallanma isimlərinin II qrup

sifətlərlə uzlaşmasına aid çalışmalar.

Sümlələrin tərcüməsi və təhlili.

2s.

2s.

5.

IV hallanma isimləri.

IV hallanma isimlərinin sifətlərlə uzlaşmasına aid çalışmalar.

2s.

2s.   

6.

V hallanma isimləri

V hallanma isimlərinin sifətlərlə uzlaş masına  aid çalışmalar.

2s.

2s.   

7.

Cümlələrin tərcüməsi və təhlili.

Zərflər. Əvəzliklər.

2s.

2s.   

8.

Resept haqqında ümumi məlumat.

Reseptdə işlədilən  ifadələr.

2s.

2s.

9.

Reseptdə işlənən zərflər.

Resepdə işlənən saylar və bağlayıcılar.

 2s.

 2s.

10.

Dərman vasitələrinin resepturada tam və ixtisarla yazılışı. Dərman formalarının bütün növlərinə aid reseptlərin yazılışı.

2s.  

2s.

11.

Dəmləmə və bişirmələrə aid reseptlər .

Cövhər və qarışıqlara aid reseptlər.

2s.

2s.

12.

Bərk dərman formalarına aid reseptlər.

Şamlar və sulu çixarışlara aid reseptlər.

2s.

2s.

13.

İnyeksiyalara aid reseptlər.

Yığıntılar və qarışıqlara аid rесеptlər.

2s.

2s.

14.

Klinik terminologiya

Klinik terminologiyaya aid çalışmalar.

2s.

2s.

15.

Çümlələrin tərcüməsi və təhlili.

Yekun dərs.

2s.

2s.

İxtisas üzrə fənn bölümləri, fənlərin kreditləri, onların mənimsənilməsinin nəticələri (bilik, bacarıq və vərdişlər baxımından) və qazanılması nəzərdə tutulan kompetensiyaların kodları
Fənn bölümünün kodu- H F - B00

Bakalavr bilməlidir:
- Latın dilinin tarixini; 
- Latın dilində leksik minimumu (yunan kökləri, şəkilçiləri, terminelementləri və s.)
- əczaçılıq terminologiyasını;
- klinik terminlərinin düzəliş qaydasını;
- proqrama şamil edilən qrammatik materialı (isim və sifətləri, felləri, söz önləri,saylar,
əvəzliklər, zərflər və s.);
- Latın dili morfologiyası və sözdüzəltmə üsullarını;
- dilimizdə işlədilən latın mənşəli sözlərini;
- cox işlədilən yunan və latın köklərini; 
- reseptin quruluşu və yazılış qaydasını.

Bakalavr bacarmalıdır:
- Latın dilində oxumaqı və yazmağı (tibbi terminologiya) 
- sadə cümlələri və aforizmləri tərcümə etməyi.

Bakalavr yiyələnməlidir:
- əczaçılıq terminologiyasının latın dilində sərbəst tətbiqinə;
- klinik terminlərinin sərbəst tərcüməsinə;
- sadə və mürəkkəb reseptlərin təhlilinə.

Fənlər- HF Latın dili
Fənlər üzrə kreditlərin sayı - 7
Qazanılması nəzərdə tutulan kompetensiyaların kodları - ÜK

Əczaçılıq fakültəsi ücün Latın dilindən referat mövzuları 1 semestr
1. Latın dilinin tarixi
2. Fonetika
3. İsim haqqında ümumi məlumat. Uzlaşmayan təyin.
4. I hallanmaya aid olan dərman bitkiləri.
5. İsmin II hallanması və müstəsna isimlər.
6. Sifət haqqında ümumi məlumat. Uzlaşan təyin.
7. Kimya nomenklaturası.
8. I və II tip qruplar. Dərman vasitələrinin nomenklaturası.
9. III və 1V tip qruplar.
10. İsmin III hallanması.

Əczaçılıq fakültəsi ücün Latın dilindən referat mövzuları II semestr
1. Söz önləri. Bağlayıcılar.
2. II qrup sifətlər. Sifətin dərəcələri.
3. İsmin IV və V hallanması.
4. Zərf. Əvəzlik. Saylar.
5. Resept və onun quruluşu. Reseptdə işlənən çəki vahidləri.
6. Reseptdə işlənən ifadələr.
7. Dəmləmə və bişirmələrə aid reseptlər.
8. Bərk dərman formalarına aid reseptlər.
9. İnyeksiyalara aid reseptlər.
10. Klinik terminologiya.

 

MPF, HTF və Tibbi-prof. f-də Latın dili üzrə praktik məşğələlərin keçirilməsi üçün təqvim-tematik planı
1-semestr

  T a r i x

Praktik məşğələnin əsas mövzusu

Saat

1.

16.09-20.09.13.

Kursa giriş.Latın əlifbası. Fonetika.

Fonetika.Hecanın uzunluğu. Vurğu

2s.

2s.

2.

23.09-27.09.13

Fel. Ümumi məlumat.

Felin indiki zamanı. Məlum və məchul növü. Felin əmr və lazım forması. «esse» və «fieri» feli.

2s.

2s.

3.

30.09-4.10.13

İsim haqqında ümumi məlumat.

İsimin I hallanması. «e» ilə bitən yunan mənşəli isimlər. I hallanmaya aid qadın cinsli terminelementlər. 

2s.

2s.

4.

7.10-11.10.13

İsimin II hallanması. Kişi cinsi. Leksika. Çalışma

İsimin II hallanması.Orta cins. Leksika. Çalışma

2s.

2s.

5.

14.10-18.10.13.

Sifət haqqında ümumi məlumat. Çalışma.

Sifətin  I və  II  hallanması. Calışma.

Keçmiş zaman feli sifətlər.

2s.

 

2s.

6.

21.10-25.10.13

İsmin III hallanması. Ümumi məlumat

Kişi cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

2s.

2s.

7.

28.10-1.11.13

Qadın cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

Orta cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

2s.

2s

8.

4.11-8.11.13.

2 qrup sifətlər.

İndiki zaman feli sifətlər.

2s.

2s.

9,

11.11-15.11.13

 Sifətin  dərəcələri.  Çalışma..

Söz önləri. Bağlayıçılar.

2s.

2s.

10.

18.11-22.11.13

Zərflər.Əvəliklər.Saylar.

İsmin IV-V hallanması.

2s.

2s.

11.

25.11-29.11.13

İsimlə sifətin uzlaşmasına aid çalışma.

Kimya nomenklaturası.

2s.

2s.

12.

2.12-6.12.13.

Resept. Reseptin quruluşu.

Reseptdə işlənən qısa ifadələr.

2s.

2s.

13.

9.12-13.12.13

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

2s.

2s.

14.

16.12-20.12.13

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

Klinik terminologiya.

2s.

2s.

15.

 23.12-27.12.13

Klinik terminologiyaya aid çalışma.

15 həftəlik yekun məşgələ.

2s.

2s.

 

MPF, HTF və Tibbi-prof. f-də Latın dili üzrə praktik məşğələlərin keçirilməsi üçün təqvim-tematik planı
1-semestr

  T a r i x

Praktik məşğələlərin əsas mövzusu

Saat

 

1.

16/09-20-09.13

Giriş. Latın əlifbası.

Fonetika. Hecanın uzunluğu və  qısalığı.

2s.

2.

23.09-27.09.13  

Vurğu.  Çalışma.

Morfologiya. Fel. Felin məsdər və əmr

forması.

2s.

2s

3.

31.09.-4.10.13

Felin xəbər forması. "esse" və "fieri"

köməkçi felləri.

İsim haqqında ümumi məlumat.

I hallanma isimləri.

2s.

 

2s.

 

4.

7.10-11.10.13

Uzlaşmayan təyin. Sonu "e" ilə bitən

yunan mənşəli isimlər. 

II hallanma isimləri. Kişi cinsi. Leksika.

2s.

 

2s

5.

 14.10-18.10.13

II hallanma isimləri. Orta cins. Leksika.

Orta cinsli isimlərin xüsusiyyətləri.

2s.

2s.

6.

21.10.-25.10.13  

 

Sifət haqqında ümumi məlumat. I qrup

sifətlər  Uzlaşan təyin.

2s.

2s.

7.

28.10.1.11.13.

Kimya nomenklaturası.

Kimya nomenklaturasında turşu adları.

2s.

2s.

8.

4.11.-8.11.13

Kimya nomenklaturasında yunan sayları və karbohidrogenlərin adları.

2s

9.

11.11.-15.11.13

III hallanma isimləri. Ümumi məlumat

2s.

10.

18.11-22.11.13

III hallanmanın kişi cinsli isimləri

2s

11.

25.11-29.11.13

III hallanmanın qadın cinsli isimləri.

2s.

12.

2.12-6.12.13

III hallanmanın orta cinsli isimləri.

2s.

13.

9.12.-13.12.13   

Dərman vasitələrinin nomenklaturası.

I, II, III tip qrup.

2s.

14.

 16.12-20.12.13   

Dərman vasitələrinin nomenklaturası.

IV, V, tip qrup.

Vitamin və hormonlar.

2s.

2s.

15.

 23.12-27.12.13

15 həftəlik yekun məşğələ.

1s.

 

Əczaçılıq fakültəsində Latın dili fənni üzrə 2012/2013dərs ili üçün praktik məşğələlərin keçirilməsi üçün tematik plan.
II - semestr

Praktik məşğələlərin əsas mövzusu

sааt

1.

Söz önləri. Bağlayıcılar.

I qrup sifətlər. Çalışma. Leksika.

2s.  2s.

 

II-qrup sifətlər. Çalışma. Leksika.  İndiki zamanın məlum növünə aid sifətlər. Çalışma.

2s.  2s.

3.

Sifətlərin dərəcələri. Çalışmalar.

Düzgün  olmayan sifətlərin dərəcələri. Çalışma.

2s. 2s.

4.

I-III hallanma isimlərinin II qrup

sifətlərlə uzlaşmasına aid çalışmalar.

Sümlələrin tərcüməsi və təhlili.

2s.

2s.

5.

IV hallanma isimləri.

IV hallanma isimlərinin sifətlərlə

uzlaşmasına aid çalışmalar.

2s

2s.    

6.

V hallanma isimləri

V hallanma isimlərinin sifətlərlə uzlaşmasına  aid çalışmalar

2s.   2s.

7.

Cümlələrin tərcüməsi və təhlili .

Zərflər. Əvəzliklər.

2s.

2s.    

8.

Resept haqqında ümumi məlumat.

Reseptdə işlədilən  ifadələr.

2s.

2s.

9.

Reseptdə işlənən zərflər.

Resepdə işlənən saylar və bağlayıcılar.

2s   2s.

10.

Dərman vasitələrinin resepturada tam və ixtisarla yazılışı. Dərman formalarının bütün növlərinə aid reseptlərin yazılışı.

2s. 2s.

11.

Dəmləmə və bişirmələrə aid reseptlər .

Cövhər və qarışıqlara aid reseptlər. 

2s 

2s.

12.

Bərk dərman formalarına aid reseptlər.

Şamlar və sulu çixarışlara aid reseptlər.

2s

2s

13.

İnyeksiyalara aid reseptlər.

Yığıntılar və qarışıqlara аид ресептляр.

2s

2s

14.

Klinik terminologiya

Klinik terminologiyaya aid çalışmalar.

2s

2s.

15.

Çümlələrin tərcüməsi və təhlili.

 Yekun dərs.

2s.

2s.

 

Copyright © 2013-2014. Azərbaycan Tibb Universiteti ! Bütün hüquqlar qorunur. Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır