Tədris proqramı

TƏDRİS PROQRAMI:

Müalicə işi, stomatologiya və tibbi profilaktika işi ixtisasları ücün “Latın dili” fənni üzrə tədris prqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi elmi-metodik surasının “Avropa dilləri ədəbiyyatı“ bölməsinin 26 mart 2005-ci il tarixli iclasının (protokol № 4) qərarı ilə təsdiq edilmişdi.

 

TƏDRİS PLANI:

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, akademik Ə.T. Əmiraslanov tərəfindən təsdiq

edilmiş tədris planına əsasən kredit sistemi üzrə tədris aparılan müalicə işi,

stomatologiya və tibbi profilaktika işi  ixtisası üzrə məcburi fənn kimi 1 semestr ərzində  tədris olunur. Semestrdə 60 saat dərs keçirilməsi nəzərdə tutulur. Semestr üzrə tədrisin müddəti 15 həftədir.

 

KURSUN TƏSVİRİ:

Fənn üç istiqamətdə (anatomik, klinik, əczaçılıq) tədris olunur. Bu fənn tələbələrə anatomik, klinik və əczaçılıq terminlərinin düzgün yazılmasını, tələffüz edilməsini öyrətməklə məşğul olur.

 

KURSUN MƏQSƏDİ:

Fənnin əsas məqsədi tələbələrə latın dilində düzgün yazıb oxumağı öyrətmək, anatomik və əczaçılıq terminlərinin quruluşunu izah etmək və Azərbaycan dilindən latın dilinə resept nümunələrinin tərcüməsini başa salmaqdır.

 

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Fənin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr latın dilində düzgün yazmalı, səlist oxumalı, resept nümunələrini latın dilinə tərcümə etməyi bacarmalıdır. Tələbələr dərman formaları və dərman maddələri haqqında məlumatlandırılmalıdır.

 

FƏNN ÜZRƏ PRAKTİK MƏŞGƏLƏ MÖVZULARI:      

 

MPF, Stomatlogiya, HTK, və Tibbi- prof. Latın dili üzrə praktik məşğələlərin keçirilməsi üçün

                                                                 Tematik plan

Praktik məşğələlərin əsas mövzusu

Saat

1.

Kursa giriş Latın əlifbası. Fonetika.

Fonetika.Hecanın uzunluğu. Vurğu

2s.

2s.

2.

Fel ümumi məlumat.

Felin indiki zamanı. Məlum və məchul növ. Felin əmr və lazım forması. «ессе» və «fierri» feli.

2s.

2s.

3.

İsim haqqında ümumi məlumat. İsmin I hallanması.«е»ilə bütün bitən yunan mənşəli isimlər.  

I hallanmaya aid qadın cinsli terminelementlər. 

2s. 

2s.

4.

İsmin II hallanması. Kişi cinsi. Leksika. Çalışma İsmin II hallanması. Orta cins Leksika. Çalışmalar

2s.

2s.

5.

Sifət haqqında ümumi məlumat Çalışma. Sifətin I II hallanması. Çalışma.

Keçmiş zaman feli sifətlər.

2s.    

2s.

6.

İsmin III hallanması. Ümumi məlumat.

Kişi cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

2s.

2s.

7.

Qadın cinsli isimlər. Çalışma. Leksika.

Orta cinsli isimlər. Çalışma.

2s.

2s

8.

2 Qrup sifətlər.

İndiki zaman feli sifətlər.

2s.

2s.

9,

Sifətin dərəcələri. Çalışma.

Söz önləri. Bağlayıcılar.

2s.

2s.

10.

Zərflər. Əvəzliklər. Saylar.

İsmin IV-V hallnması.

2s.

2s.

11.

İsimlə sifətin uzlaşmasına aid çalışma.

Kimya nomenklaturası.

2s.

2s.

12.

Resept. Perespin quruluşu.

Reseptdə işlənən qısa ifadələr.

2s.

2s.

13.

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

2s.

2s.

14.

Reseptin yazılması. Çalışmalar.

Klinik terminalogiya.

2s.

2s.

15.

Klinik terminalogiyaya aid şalışma.

15 nəfərlik yekun məşğələ.

2s.

2s.

                               

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

 

Fənn üzrə kredit toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal-imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal- dərsə davamiyyət

10 bal- sərbəst iş

30 bal- seminar dərslərindən toplanacaq ballardır:

Semestr ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3).

Kollokviumda iştirak  etmədikdə jurnalda 0 (sıfır) bal qeyd olunacaq.

50 bal- imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır.

Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar düzgün cavablanan sualların ballarını silir.

 

 QEYD:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanmayacaq.

İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A - 91-100

B - 81-90

C - 71-80

D - 61-70

E - 51-60

F - 51-dən aşağı

 

SƏRBƏST İŞ:

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, Word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə (şriftin) olmalıdır.

Hər bir sərbəst iş tələbələrin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plaqiat yol verilməzdir.

 

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİN SON TARIXI:      

Müalicə profilaktika, Stomatologiya və Tibbi profilaktika fakültələri ücün Latın dilindən referat mövzuları 

1. Latın dilinin tarixi.                                                       4 həftə

2. Fel. Felin resepturada işlənilən qaydaları.                         5 həftə

3. Anatomik və əczaçılıq terminlərinin quruluşu.                    6 həftə

4. İsim haqqında ümumi məlumat.                                     7 həftə.

5. I hallanmaya aid olan klinik terminlər.                              8 həftə.

6. Sifət haqqında məlumat və uzlaşan təyin.                        9 həftə

7. Zərf. Əvəzlik. Saylar.                                                    10 həftə

8. Klinik terminologiya.                                                     11 həftə

9. Resept, quruluşu və resepturada işlədilən ifadələr.             12 həftə

10.Dərman formaları.                                                       13 həftə

 

ƏDƏBİYYAT: 

1. Ş.Ş. İbrahimov, M.İ. Məmmədəliyev “Latın dili və tibb terminlərinin əsasları” (dərslik, Bakı-2007)

2. B.M. Hüseynov, C. İ. Əhmədov, N.T. Bayramov “Latın dili və tibb terminlərinin əsasları” (ingilis dilində dərslik, Bakı – 2008)

3.  B.M. Hüseynov, Z.İ. Əliyeva “Latın dili və əczaçılıq terminləri” (dərslik, Bakı – 2010)

4. Ю.Ф.Щульц «Латинский язык и основы  терминологии» (учебник, Москва-1982)

5. С.Г. Магеррамова « Латинский язык и медицинская терминология) (учебное пособие – 2012)

6. S.H. Məhərrəmova « Latın dili və tibbi terminologiya” (dərs vəsaiti Bakı – 2012)

7. Ü.M. Məcidova “Latın dili” (dərs vəsaiti Bakı -  2013)                

       

KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmur.

 

TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə istehsalat nəzərdə tutulmur

 

TƏDRİS PROQRAMI:

Əczaçılıq ixtisası üzrə bakalavr “Latın dili” fənni üzrə tədris proqramı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi elmi-metodik surasının “Avropa dilləri ədəbiyyatı“ bölməsinin 26 mart 2005-ci il tarixli iclasının (protokol № 4) qərarı ilə təsdiq edilmişdi.

 

TƏDRİS PLANI:

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, akademik Ə.T. Əmiraslanov tərəfindən təsdiq

edilmiş tədris planına əsasən kredit sistemi üzrə tədris aparılan əczaçılıq ixtisası üzrə məcburi fənn kimi 2 semestr ərzində (I və II) tədris olunur. I-semestrdə 45 saat, II-semestdə 45 saat dərs keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hər iki semestr üzrə tədrisin müddəti 15 həftədir.

 

KURSUN TƏSVİRİ:

Fənn üç istiqamətdə (anatomik, klinik, əczaçılıq) tədris olunur. Bu fənn tələbələrə anatomik, klinik və əczaçılıq terminlərinin düzgün yazılmasını, tələffüz edilməsini öyrətməklə məşğul olur.

 

KURSUN MƏQSƏDİ:

Fənnin əsas məqsədi tələbələrə latın dilində düzgün yazıb oxumağı öyrətmək, anatomik və əczaçılıq terminlərinin quruluşunu izah etmək və Azərbaycan dilindən latın dilinə resept nümunələrinin tərcüməsini başa salmaqdır.

 

KURSUN NƏTİCƏLƏRİ:

Fənin mənimsənilməsi nəticəsində tələbələr latın dilində düzgün yazmalı, səlist oxumalı, resept nümunələrini latın dilinə tərcümə etməyi bacarmalıdır. Tələbələr dərman formaları və dərman maddələri haqqında məlumatlandırılmalıdır.

                                       

FƏNN ÜZRƏ PRAKTİK MƏŞGƏLƏ MÖVZULARI:

 

Əczaçılıq fakultəsində latın dili  fənni üzrə  praktik məşğələlərin

kecirilməsi ücün tematik plan

1 – semestr

Praktik məşğələlərin  əsas mövzusu

Saat

1.

Giriş. Latın əlifbası.

Fonetika. Hecanın uzunluğu və  qısalığı

2s.

2s.

2.

Vurğu.   Çalışma.

Morfologiya. Fel. Felin məsdər və əmr forması.

2s.

2s.

3.

Felin xəbər forması. “esse” və “fieri” köməkçi felləri.

İsim haqqında ümumi məlumat.I hallanma isimləri.

2s.

2s.

4.

Uzlaşmayan təyin. Sonu “e” ilə bitən yunan mənşəli isimlər. 

II hallanma isimləri. Kişi cinsi. Leksika.

2s.

2s

5.

II hallanma isimləri. Orta cins. Leksika.

Orta cinsli isimlərin xüsusiyyətləri.

2с.

2s.

6.

Sifət haqqında ümumi məlumat.

I qrup sifətlər.Uzlaşan təyin.

2s.

2s.

7.

Kimya nomenklaturası.

Kimya nomenklaturasında turşu adları.

2s.

2s.

8.

 Kimya nomenklaturasında yunan sayları

 və karbohidrogenlərin adları.

2s.

 

9.

III hallanma isimləri. Ümumi məlumat.

2s.

10.

III hallanmanın kişi cinsli isimləri.

2s.

11.

III hallanmanın qadın cinsli isimləri.

2s.             

12.

III hallanmanın orta cinsli isimləri.

2s.

13.

Dərman vasitələrinin nomenklaturası. I, II, III tip qrup.

2s.

14.

Dərman vasitələrinin nomenklaturası.

IV, V, tip qrup. Vitamin və hormonlar.

2s.

15.

15 həftəlik yekun məşğələ.

2s.

 

Əczaçılıq fakultəsinin Latın dili fənni üzrə praktik məşğələlərin

 keçirilməsi üçün tematik plan

II- semestr

           Praktik məşğələlərin əsas mövzusu     

Saat

1.

Söz önləri. Bağlayıcılar.

I qrup sifətlər. Calışmalar. Leksika.

2s.

2s.  

2.

II qpup sifətlər. Çalışmalar. Leksika.

İndiki zamanın məlum növünə aid sifətlər. Calışma.

2s.

2s.

3.

Sifətin dərəcələri. Çalışmalar.

Düzgün olmayan sifətlərin dərəcələri.

2s.

2s.

4.

I-III hallanma isimlərinin II qrup sifətlərlə uzlaşmasına aid calışmalar.

Cümlələrin tərcüməsivə tərlili.

2s.

2s.

5.

IV hallanma isimləri.

IV hallanma isimlərinin sifətlərlə uzlaşmasına aid calışmalar.

2s.

2s.

6.

V hallanma isimləri.

V hallanma isimlərinin sifətlərlə uzlaşmasına aid çalışmalar.

2s

2s.

7.

Cümlələrin tərcüməsi və təhlili.

Zərflər. Əvəzliklər.

2s

2s.

8.

Resept haqqında ümumi məlumat.

Reseptdə işlənən ifadələr.

2s.

2s.

9.

Reseptdə işlənən zərflər, saylar və bağlayıcılar.

2s.

10.

Dərman vasitələrinin resepturada tam və ixtisarla

2s.

 

yazılışı. Dərman formalarının bütün növlərinə aid reseptlərin yazılışı.

2s.

11.

Dəmləmə, bişirmələrə, cövhər və qarışıqlara aid reseptlər.

2s.

12.

Bərk dərman formaları, şamlar və sulu çıxarışlara aid reseptlər.

2s.

13.

İnyeksiyalara, yığıntılar və qarışıqlara aid reseptlər.

2s.

14.

Klinik terminologiya və ona aid çalışmalar.

2s.

15.

Yekun dərs.

2s.

 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ:

Fənn üzrə kredit toplamaq üçün lazımi 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal-imtahana qədər

O cümlədən:

10 bal- dərsə davamiyyət

10 bal- sərbəst iş

30 bal- seminar dərslərindən toplanacaq ballardır:

Semestr ərzində 3 dəfə kollokvium keçiriləcəkdir (minimum 3).

Kollokviumda iştirak  etmədikdə jurnalda 0 (sıfır) bal qeyd olunacaq.

50 bal- imtahanda toplanılacaq.

İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir. Test 50 sualdan ibarət olacaqdır.

Hər bir sual bir baldır. Səhv cavablanan suallar düzgün cavablanan sualların ballarını silir.

 

 QEYD:

İmtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qədər yığılan ballar toplanmayacaq.

İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

A - 91-100

B - 81-90

C - 71-80

D - 61-70

E - 51-60

F - 51-dən aşağı

 

SƏRBƏST İŞ:

 

Semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst iş yazılı formada, Word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə (şriftin) olmalıdır. Hər bir sərbəst iş tələbələrin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plaqiat yol verilməzdir.

 

SƏRBƏST İŞLƏRİN MÖVZULARI VƏ TƏHVİL VERİLMƏSİNİN SON TARIXI:   

                        

Əczaçılıq fakültəsi ücün Latın dilindən sərbəst işlərin mövzuları

I – semestr

                                  M ö v z u l a r

Son tarıx

1.

Latın dilinin tarixi.

4- cü həftə

2.

Fonetika

5- ci həftə

3.

İsim haqqında ümumi məlumat. Uzlaşmayan təyin.

6- cı həftə

4.

I hallanmaya aid olan dərman bitkiləri.

7- ci həftə

5.

İsmin II hallanması və müstəsna isimlər.

8- ci həftə

6.

  Sifət haqqında ümumi məlumat. Uzlaşan təyin.

9- cu həftə

7.

  Kimya nomenklaturası.

10-cu həftə

8.

  I və II tip qruplar. Dərman vasitələrinin nomenklaturası.

11-ci həftə

9.

  III və IV tip qruplar.

12- ci həftə

10.

  İsmin III hallanması.

13- cü həftə

 

Əczaçılıq fakültəsi ücün Latın dilindən sərbəst işlərin mövzuları

I – semestr

                              M ö v z u l a r

Son tarıx

1.

Söz önləri. Bağlayıcılar.

4- cü həftə

2.

II qrup sifətlər. Sifətin dərəcələri.

5- ci həftə

3.

İsmin IV və V hallanması.

6- cı həftə

4.

Zərf. Əvəzlik. Saylar.  

7- ci həftə

5.

Resept və onun quruluşu. Reseptdə işlənən çəki vahidləri.

8- ci həftə

6.

Reseptdə işlənən ifadələr.

9- cu həftə

7.

Dəmləmə və bişirmələrə aid reseptlər.

10-cu həftə

8.

Bərk dərman formalarına aid reseptlər.

11-ci həftə

9.

İnyeksiyalara aid reseptlər.

12-ci həftə

10.

Klinik terminoloğiya.

13-cü həftə

 

ƏDƏBİYYAT                    

1. Ş.Ş. İbrahimov, M.İ. Məmmədəliyev “Latın dili və tibb terminlərinin əsasları”(dərslik, Bakı-2007)

2. B.M. Hüseynov, C. İ. Əhmədov, N.T. Bayramov “Latın dili və tibb terminlərinin əsasları” (ingilis dilində dərslik, Bakı – 2008)

3. B.M. Hüseynov, Z.İ. Əliyeva “Latın dili və əczaçılıq terminləri” (dərslik, Bakı – 2010)  

4. М.Н. Чернявский  «Латинский язык и основы фармацевтической терминологии» (учебник, Москва-1982)      

5. С.Г. Магеррамова  « Латинский язык и медицинская терминология) ( учебное пособие – 2012)

6. S.H. Məhərrəmova  « Latın dili və tibbi terminologiya” (dərs vəsaiti Bakı – 2012)  

7. Ü.M. Məcidova “Latın dili”  (dərs vəsaiti Bakı -  2013)                       
         

KURS İŞİ:

Bu fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmur.

 

TƏCRÜBƏ:

Bu fənn üzrə istehsalat nəzərdə tutulmur.

 

Müalicə profilaktika, hərbi-tibb, tibbi-prоfilaktika və stomatologiya  fakültələrinin tələbələri üçün “Latın dili” fənni üzrə təcrübi məşğələlərin

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1.

Kursa giriş. Latın əlifbası. Fоnеtika.

Fоnеtika. Hеcanın uzunluğu. Vurğu

2

2

2.

Fеl. Ümumi məlumat.

Fеlin indiki zamanı. Məlum və məchul növü. Fеlin əmr və lazım fоrması. «еssе» və «fiеri»  fеli.

2

2

3.

Isim haqqında ümumi məlumat.

I simin I hallanması. «е» ilə bitən yunan mənşəli isimlər.

I hallanmaya aid qadın cinsli tеrminеlеmеntlər. 

2

2

4.

Isimin II hallanması. Kişi cinsi. Lеksika. Çalışma

Isimin II hallanması. Оrta cins. Lеksika. Çalışma

2

2

5.

Sifət haqqında ümumi məlumat.Çalışma.

Sifətin I və II hallanması. Çalışma. Kеçmiş zaman fеli sifətlər.

2

2

6.

İsmin III hallanması. Ümumi məlumat

Kişi cinsli isimlər. Çalışma. Lеksika.

2

2

7.

Qadın cinsli isimlər. Çalışma. Lеksika.

Оrta cinsli isimlər. Çalışma. Lеksika.

2

2

8.

2 qrup sifətlər.

Indiki zaman fеli sifətlər.

2

2

9,

Sifətin dərəcələri. Çalışma.

Söz  önləri. Bağlayıçılar.

2

2

10.

Zərflər.Əvəzliklər.Saylar.

Ismin IV-V hallanması.

2

2

11.

Isimlə sifətin uzlaşmasına aid çalışma.

Kimya nоmеnklaturası.

2

2

12.

Rеsеpt. Rеsеptin quruluşu.

Rеsеptdə işlənən qısa ifadələr.

2

2

13.

Rеsеptin yazılması. Çalışmalar.

Rеsеptin yazılması. Çalışmalar.

2

2

14.

Rеsеptin yazılması. Çalışmalar.

Klinik tеrminоlоgiya. 

2

2

15.

Klinik tеrminоlоgiyaya aid çalışma.

15 həftəlik yеkun məşgələ.

2

2

 

Əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün “Latın dili” fənni üzrə təcrübi məşğələlərin (I semestr)

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1.

Giriş. Latın əlifbası.

Fonetika. Hecanın uzunluğu və qısalığı.

2

2

2.

Vurğu.  Çalışma.

Morfologiya. Fel. Felin məsdər və əmr forması.

2

2

3.

Felin xəbər forması. “esse” və “fieri” köməkçi felləri.

İsim haqqında ümumi məlumat.

I hallanma isimləri.

2

 

2

4.

Uzlaşmayan təyin. Sonu “e” ilə bitən yunan mənşəli isimlər. 

II hallanma isimləri. Kişi cinsi. Leksika.

2

2

5.

II hallanma isimləri. Orta cins. Leksika.

Orta cinsli isimlərin xüsusiyyətləri.

2

2

6.

Sifət haqqında ümumi məlumat. I qrup sifətlər. 

Uzlaşan təyin.

2

2

7.

Kimya nomenklaturası.

Kimya nomenklaturasında turşu adları.

2

2

8.

Kimya nomenklaturasında yunan sayları nüvə karbohidrogenlərin adları.

9.

III hallanma isimləri. Ümumi məlumat.

2

10.

III hallanmanın kişi cinsli isimləri.

2

11.

III hallanmanın qadın cinsli isimləri.

2

12.

III hallanmanın orta cinsli isimləri.

2

13.

Dərman vasitələrinin nomenklaturası. I, II, III tip qrup.

2

14

Dərman vasitələrinin nomenklaturası. IV, V, tip qrup.

Vitamin və hormonlar.

2

2

15.

15 həftəlik yekun məşğələ.

1

 

Əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün “Latın dili” fənni üzrə təcrübi məşğələlərin (II semestr)

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1.

Söz önləri. Bağlayıcılar.

I qrup sifətlər. Çalışma. Lеksika.

2

2

 2.

II-qrup sifətlər. Çalışma. Lеksika.

Indiki zamanın məlum növünə aid sifətlər. Çalışma.

2

2

3.

Sifətlərin dərəcələri. Çalışmalar.

Düzgün  оlmayan sifətlərin dərəcələri. Çalışma.

2

2

4.

I-III hallanma isimlərinin II qrup sifətlərlə uzlaşmasına aid çalışmalar.

Sümlələrin tərcüməsi və təhlili.

2

5.

IV hallanma isimləri.

IV hallanma isimlərinin sifətlərlə

uzlaşmasına aid calışmalar.

2

 

2

6.

V hallanma isimləri

V hallanma isimlərinin sifətlərlə uzlaşmasına aid çalışmalar.

2

2

7.

Cümlələrin tərcüməsi və təhlili.

Zərflər. Əvəzliklər.

2

2

8.

Resept haqqında ümumi məlumat.

Reseptdə işlədilən  ifadələr.

2

2

9.

Rеsеptdə işlənən zərflər, saylar və bağlayıcılar.

2

10.

Dərman vasitələrinin resepturada tam və ixtisarla yazılışı. Dərman formalarının bütün növlərinə aid reseptlərin yazılışı.

11.

Dəmləmə və bişirmələrə, cövhər və qarışıqlara aid reseptlər. 

2

12.

Bərk dərman formaları şamlar və sulu cıxarışlara aid reseptlər.   

2

13.

İnyeksiyalara, yığıntılar və qarışıqlara aid rеsеptlər.

2

14.

Klinik tеrminоlоgiya və ona aid çalışmalar.   

2

15.

Yekun dərs.

1