(+99412) 597-38-98

f.r.e.n., dos. Rəhimov C. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Cavanşir  Rəhimov Əli oğlu

2

İxtisas

Molekulyar biofizika və polimerlər fizikı

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1985

Fizik

S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti

Bakı ş., Z.Xəlilov, 23

2

1988-1991

Molekulyar biofizika

Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, aspirantura

Sankt-Peterburq

3

1995-1998

Molekulyar biofizika

Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, doktorantura

Sankt-Peterburq

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1992-1995

Elmi işçi

Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti

Rusiya, Sankt-Peterburq

2

1998-2001

Lab.müdiri

Fizika elmi Tədqiqat İnstitutu Sp.D.U.

Rusiya, Sankt-Peterburq

3

2002-hal hazıradək

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş., Nəsimi r., Səməd Vurğun, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1986-1988

Ixtisasartırma kursu

Sankt Peterburq

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

 

Analysis of fluctuation conductivity in Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-d

AJP FIZIKA, 2019, vol.XXV, № 1, section: En., p.20-24

V.M.Aliev

R.I.Selim-zade

B.A.Tairov

2

 

Katodu karbon nanobo-rucuqlardan ibarət olan yeni nəsil rentgen aparatları.

Azərbaycan Tibb Universi-teti. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azərbaycan. 2019, səh.168-169.

Axundova F.A.

Qasımova D.G.

3

Heterosiklik birləşmələrin molekulyar quruluşu, fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri və tibbi-bioloji əhəmiyyəti

Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyi. Elmi əsərlər, cild 86, № 2, 2019, İSSN 2409-8817, səh.222-225

Tağıyev Z.H.

Əliyev T.A.

Axundova F.A.

4

 

Удельное сопротивление и избы-точная проводимость в свер-хпроводящих Y0,7Cd0,3Ba2Cu3O7-d

AMEA-nın xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astro-nomiya 2019, № 2, səh.172-175.

В.М.Алиев

Б.А.Таиров

5

Размытие фазовых переходов в Y0/9Cd0/1Ba2Cu3O3O7-d.

Azərbaycan Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti. Energetika ixti-sasları üzrə kadr hazırlığının aktual məsələləri Respublika elmi konfransının material-ları, 30-31 may, 2019, səh.109-112.

Алиев В.М.

Таиров Б.А.