(+99412) 597-38-98

Tədris proqramı

Müalicə-profilaktika və hərbi-tibb fakültələrinin IV kurs tələbələri üçün “Travmatologiya və ortopediya” fənnindən yaz semestri üzrə mühazirələrin

MÖVZU  PLANI

Mövzular

Saat

1

Travmatologiya və ortopediyagiriş, tarixi inkişaf yolları. Sınıqlar və çıxıqlar. Sınıqlarda bioloji regenerasiya. Sınıq və çıxıqların ümumi müalicə prinsipləri. Yuxarı ətrafların sınıq və çıxıqları. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi

2

2

Aşağı ətrafların sınıq və çıxıqları. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi. Sınıqların müalicəsi zamanı meydana çıxan fəsadlar (osteomielit, oynaqların funksiyasının pozulması, düzgün bitişməyən sınıqlar, zəifbitişən sınıqlar, psevdoartrozlar) və onların müalicə üsulları

2

3

Politravma müştərək sınıqlar. Döş qəfəsinin, çanağın və fəqərə sütunun zədələnmələri, kəllə-beyin travmaları. Diaqnostikası və müalicəsi

2

4

Osteoxondropatiya. Sümükşişləri. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi. Oynaqların degenerativ və iltihabi xəstəlikləri (revmatoidartriti, deformasiyaedici artroz-Bexterev xəstəliyi. Endoprotezlər. Klinikası, diaqnostikası və müalicə üsulları

2

5

Anadangəlmə deformasiyalar: anadangəlmə bud çıxığı. əyripəncəlik, əyriboyunluluq, sindaktiliya, polidaktiliya və s. Skolioz, poliemielit və spastik iflic. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi

2

 

Müalicə-profilaktika və hərbi-tibb fakültələrinin IV kurs tələbələri üçün “Travmatologiya və ortopediya” fənnindən yaz semestrinə üzrə təcrübi məşğələlərin

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1

Ortopedik və travmatoloji xəstəliklərin müayinə qaydaları. Sınıq vəçıxıqların diaqnostikası. Dayaq-hərəkət aparatının zədələnmələri zamanı ilktibbi yardım və nəqliyyat immobilizasiyası. Sınıqların qapalı repozisiyası. Gips texnikası (gips otağında iş). Skelet və yapışqanlı dartma (sarğıotağında iş). Sınıqların cərrahi müalicəsi: ekstraintramedulyar və kompression-distraksion osteosintez (əməliyyat otağında iş)

5

2

Kürək, körpücük və bazu sümüklərinin zədələnmələri. Dirsək oynağının, said əl sümüklərinin zədələnmələri

5

3

Budun sınıq və çıxıqları. Diz oynağının zədələnmələri. Baldır və ayaq sümüklərinin sınıqları

5

4

Çanaq sümükləri və çanaq üzvlərinin, döş qəfəsi və döş boşluğu üzvlərinin zədələnmələri

5

5

Kəllə-beyin travmaları və fəqərə sütununun zədələnmələri

5

6

Dayaq-hərəkət aparatının anadangəlmə deformasiyaları: anadangəlmə bud çıxığı, əyripəncəlik, əyriboyunluluq

5

7

Skolioz. Poliemilit və uşaq serebral iflici zamanı olan deformasiyalar

5

 

Müalicə-profilaktika və hərbi-tibb fakültələrinin VI kurs tələbələri üçün “Travmatologiya və ortopediya” fənnindən payız semestrinə üzrə mühazirələrin

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1

Travmatologiya və ortopediyaya giriş, tarixi inkişaf yolları. Sınıqlar və çıxıqlar. Sınıqlarda bioloji regenerasiya. Sınıq və çıxıqların ümumi müalicə prinsipləri. Yuxarı ətrafların sınıq və çıxıqları. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi

2

2

Aşağı ətrafların sınıq və çıxıqları. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi. Sınıqların müalicəsi zamanı meydana çıxan fəsadlar ( osteomielit, oynaqların fiınksiyasının pozulması, düzgün bitişməyən sınıqlar, zəifbitişən sınıqlar, psevdoartrozlar və onların müalicə üsulları

2

3

Politravma müştərək sınıqlar. Döş qəfəsinin, çanağın və fəqərə sütununun zədələnmələri, kəllə-beyin travmaları. Diaqnostikası və müalicəsi

2

4

Osteoxondropatiya. Sümük şişləri. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi. Oynaqların degenerativ və iltihabi xəstəlikləri (revmatoid artriti, deformasiyaedici artroz-Bexterev xəstəliyi) Endoprotezlər. Klinikası, diaqnostikası və müalicə üsulları

2

5

Anadangəlmə deformasiyalar: anadangəlmə bud çıxığı. əyripəncəllik, əyriboyunluluq, sindaktiliya, polidaktiliya və s. Skolioz, poliemielit və sapastik iflic. Klinikası, diaqnostikası və müalicəsi

2

 

Müalicə-profilaktika hərbi-tibb  I kurs tələbələri üçün “Travmatologiya və ortopediya” fənnindən payız semestri üçün təcrübi məşğələlərin

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1

Nəqliyyat immobilizasiyası. Gips texnikası

6

2

Yuxarı ətrafların sınıq və çıxıqları

6

3

Aşağı ətrafların sınıq və çıxıqları

6

4

Çanağın və döş qəfəsinin zədələnmələri

6

5

Kəllə-beyin travmaları və fəqərənin zədələnmələri. Travmatik şok

6

6

Dayaq-hərəkət aparatının anadangəlmə deformasiyaları

5

 

Tibbi-profilaktika fakültəsinin IV kurs tələbələri üçün “Travmatologiya və ortopediya” fənnindən yaz semestrinə üzrə mühazirələrin

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1

Travmatologiya və ortopediya elminə giriş. Travmatologiya, ortopediya və protezləşdirmənin müasir nailiyyətləri. Travmatologiya və ortopediyada reabilitasiya. Travmatizmin növləri

2

2

Yuxarı ətraf sümükləri və oynaqların zədələnmələri

2

3

Aşağı ətraf sümükləri və oynaqların zədələnmələri

2

4

Kəllənin, baş beynin, fəqərə sütunu və onurğa beyninin zədələnmələri

2

5

Çoxsaylı və müştərək zədələnmələr. Döş qəfəsinin, çanağın və çanaq üzvlərinin zədələnmələri 

2

 

Tibbi-profilaktika fakültəsinin IV kurs tələbələri üçün “Travmatologiya və ortopediya” fənnindən yaz semestrinə üzrə təcrübi məşğələlərin

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1

Ortopedik və travmatoloji xəstələrin müayinə qaydaları. Sınıq və çıxıqların diaqnostikası. Dayaq-hərəkət aparatının zədələnmələri zamanı ilk tibbi yardım və nəqliyyat immobilizasiyası. Sınıqların konservativ və cərrahi müalicəsi, qapalı repozisiya, skelet dartması və osteosintezi

4

2

Yuxarı ətraf sümükləri və oynaqların zədələnmələri. Aşağı ətraf sümükləri və oynaqların zədələnmələri

4

3

Çanaq sümükləri və çanaq üzvlərinin, döş qəfəsi və döş boşluğu üzvlərinin zədələnmələri

5

4

Dayaq-hərəkət aparatının anadangəlmə deformasiyaları; anadangəlmə bud çıxığı, əyriayaqlılıq və əyriboyunluluq

4

5

Skolioz. Poliomielit və uşaq serebral iflici zamanı əmələ gələn deformasiyalar

4