t.e.n., ass. A.X. Məmmədov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, atasının adı.

Məmmədov Adil Xəmməd oğlu

2

İxtisas

Ümumi cərrah

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Ümumu cərrahlıq kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisas

Təhsil müəssəsinin adı

Təhsil müəssəsi-nin ünvanı

1

   1985-1993

Həkim müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakıxanov,23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifə

Müəssənin adı

Müəssənin ünvanı

1.

1987-1989

əsgər

hərbi xidmət

Rusiya res.Tambov şəh.

2.

1993-1995

kl.ord.

ümumi cərrahiyyə kafedrası

Azərbayca Tibb Universiteti . Bakı şəh.

3.

1995-1998

aspirant

ümumi cərrahiyyə kafedrası

Azərbayca  Tibb Universiteti. Bakı şəh.

4.

1999-200

baş lab.

ümumi cərrahiyyə kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti. Bakı səh.

5.

2000-2015

assistent

ümumi cərrshiyyə kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti. Bakı şəh.

 

İşləmə müddətinin

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1.

 

tibbi xidmət leytinantı

 

 

 

 

Elmi işin adı

Elmi işin

Nəşriyyatın adı, il, №, səh.

1

Какой тест придпочтителен для диагностики Helicobacter pylori  у больных с кровоточашей пептической язвой

тезис

Всероссийской конференции хирургов. Саратов. 2003

2.

Влияние эрадикационной терапии на репаративное процессы в культе желудка и области желудочно-кишечного анастомоза у больных, перенесших резекцию желудка

тезис

Там же

3.

Современные подходы к хирурги-ческому лечению рецидивных грыж

статья

Вестник герниологии Москва. 2008

4.

Комплексное лечение желикобак-териоза у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением

статья

Экспериментальная и клини-ческая медицина. Тбилиси. 2009