(+99412) 597-38-98

Tədris proqramı

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKÜLTƏSİNDƏ  MÜHAZİRƏLƏRİN MÖVZU PLANI

 VIII  semestr 

N

Mövzular

Saat

1

Psixiatriyanın ümumi problemləri. Psixogigiyena və psixoprofilaktika. Psixiatriyanın hüquqi problemləri.

2

2

Psixi pozuntuların neyrobioloji aspektləri. Neyronlar, sinapslar, reseptorlar və neyrotransmissiya. Neyrogenetik, neyroendokrin, neyroimmunoloji amillər.

2

3

Psixi fəaliyyətin koqnitiv funksiyaları. Psixofiziologiya, patologiyası. (qavrama, yaddaş, intellekt, təfəkkür, diqqət).

2

4

Psixi fəaliyyətin affektiv sferası. Təəsüratın tərifi. Təəsüratın psixifizioloji xüsusiyyətləri. Emosiyaların pozuntuları.

2

5

İradə və meyllərin psixofiziologiyası. Düşüncə. Düşüncəni formalaşdıran amillər. Düşüncə pozuntuları.

2

 

 

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKÜLTƏSİNDƏ

PRAKTİKİ MƏŞĞƏLƏNİN MÖVZU PLANI

VIII semestr

N

Mövzular

Saat

1

Psixi xəstəliklərin təsnifat prinsipləri, XBT-10 baxışı. Psixi xəstələrin müayinəsi

2

2

Psixodiaqnostik sınaqlar, qiymətləndirmə cədvəlləri, sorğular. Psixiatriya xəstəxanalarında xəstəlik tarixinin işlənməsi.

2

3

Qavramanın psixofiziologiyası. Qavramanın pozuntuları: aqnoziyalar, illüziyalar, hallüsinasiyalar, psixosensor pozuntular

2

4

Həqiqi və psevdo- hallüsinasiyalar. İmperativ, şərhedici, qorxuducu hallüsinasiyalar. Hallüsinasiyaların xəstənin davranışına təsiri. Müxtəlif hallüsinasiyaların diaqnostik mənası

2

5

Yaddaşın kəmiyyətcə pozuntuları. Amneziyaların müxtəlif formaları. Yaddaşın keyfiyyətcə pozuntuları. Yaddaş pozuntuları rast gəlinən xəstəliklər. Yaddaşın yaşla əlaqəli pozuntuları. Daxili xəstəliklərin klinikasında yaddaş pozuntularının rast gəlməsi

2

6

İntellekt haqqında anlayış. Normal intellektual inkişaf üçün lazım olan şərait. Anadangəlmə və qazanılmış agıl zəifliyi. İnfantilizm. Qazanılmış ağıl zəifliyi. Demensiyanın diaqnostik mənası. Psevdodemensiya, epileptik demensiya, şizofrenik demensiya anlayışları

2

7

Təfəkkürün psixofiziologoyası. Konkret və mücərrət təfəkkür. Təfəkkürun aktiv formaları - nitq yazı, davranış. Təfəkkürün formaca pozuntuları.

2

8

Təfəkkürün məzmunca pozuntulaır. Yüksək qiymətli ideyalar, onların davranışa təsiri. Sayıqlama ideyalar. Sayıqlama ideyaların mərhələləri. İnduksiya olunmuş  sayıqlama ideyalar. Sayıqlama fikirlərin məzmunu. Sayıqlamanın deviant davranışa təsiri

2

9

Sarışan hallar: sarışan fikirlər, şübhələr, rituallar, fobiyalar. Sarısan halların və sayıqlama ideyaların differensiasiyası. Təfəkkürün pozulması ilə rast gəlinən xəstəliklər.                                                            

2

10

Təəssüratın  psixofizioloji  xüsusiyyətləri. Emosional vəziyyətlər: əhval-ruhiyyə, affekt. Patoloji, fizioloji affekt. Emosional pozuntların klinik təzahürləri

2

11

Depressiv və maniakal sindrom, klinik təzahürləri. Depressiya zamanı deviant davranış. Depressiyaların somatik xəstəliklərin klinikasında yeri. Təəsürat pozuntuların müayinəsində psixometrik cədvəllərin istifadəsi (Hamilton şkalası, Lyuşer testi, klinik təşviş şkalası).

2

12

İnstinkt və meyl anlayışı. Meyllərin pozuntuları: azalması, artması, təhrif olunması. Anoreksiya, yuxusuzluq, intihar davranış. Seksual deviasiyalar. Meyllərin impulsivliyi. İradə və meyl pozuntuları ilə rast gəlinən xəstəliklər

2

13

Diqqətin pozuntuları: yayınması, ləngiməsi, zəifləməsi, daralması, patoloji diqqət. Somatik xəstəliklər zamanı diqqətin pozuntuları

2

14

Düşüncəni formalaşdıran amillər. Yaspersə görə düşüncə pozuntularının meyarları. Düşüncənin kəmiyyətcə pozuntuları, yaranma səbəbləri

2

15

Düşüncənin psixotik pozuntuları. Deliriy, oneyroid, düşüncənin alaqaranlıq pozuntusu, amensiya. Klinik təzahürləri, yaranma səbəbləri. Düşüncə pozuntularının somatik və psixi xəstələrdə diaqnostik əhəmiyyəti

2

16

Psixopatoloji sindromlar. Psixotik və qeyri psixotik simptomlar anlayışı. Hallusinator-paranoid sindrom, paranoyal sindrom, paranoid sindrom, parafren sindrom, katatonik sindrom, ipoxondrik sindrom, psixi avtomatizm  sindromu, ambulator avtomatizm sindromu  və sair.                                                 

2

17

Nevrotik sindromlar.

2

 

 

HƏRBİ TİBB  FAKÜLTƏSİNDƏ

MÜHAZİRƏLƏRİN TEMATİK PLANI 

X semestr

N

Mövzular

Saat

1

Psixi pozuntuların neyrobioloji aspektləri

2

2

Psixi fəaliyyətin koqnitiv funksiyaları. Qavrama, yaddaş, təfəkkür pozuntuları. Normal intellektual inkişaf üçün lazım olan şərait.

2

3

Təəssüratın psixifiziolojı xüsusiyyətləri. Emosiyaların pozuntuları. İradə və meyl psixofiziologiyası, pozuntulari

2

4

Şizofreniya. Epidemiologiyası , etiologiyası. Neyrobioloji amillər XBT-10 üzrə şizofreniyanın kriteriyaları

2

5

Psixi pozuntularla ifadə olunan baş-beyin üzvi xəstəlilklər. XBT-10 üzrə baş-beyin üzvi pozuntuların təsnifatı. Klinik təzahürləri

2

 

                                                      

HƏRBİ TİBB FAKÜLTƏSİNDSƏ  PRAKTİKİ  MƏŞĞƏLƏLƏRİN  MÖVZU PLANI

X  semestr

N

Mövzular

Saat

1

Psixi xəstəliklərin təsnifat prinsipiəri, XBT-10 baxışı. Psixi xəstələrin müayinəsi. Psixodiaqnostik sınaqlar, qiymətləndirmə cədvəlləri, sorğular. Psixiatriya xəstəxanalarında xəstəlik tarixinin işlənməsi

2

2

Qavramanın psixofiziologiyası və pozuntuları: aqnoziyalar, illüziyalar, hallüsinasiyalar, psixosensor pozulmalar. Hallüsinasiyaların xəstənin davranışına təsiri

2

3

Yaddaşın pozulmaları. Daxili xəstəliklərin klinikasında yaddaş pozulmalarının rast gəlməsi. İntellekt. Normal intellektual inkişaf üçün lazım olan şərait. Anadangəlmə və qazanılmış  ağıl zəifliyi

2

4

Təfəkkürün psixofiziologiyası. Təfəkkürün formal pozuntuları. Təfəkkürün pozulması ilə rast gəlinən xəstəliklər

2

5

Təfəkkürün məzmunca pozuntuları. Paranoyal, paranoid, parafren, induksiya olunmuş sayıqlama ideyaları. Sayıqlamanın deviant davranışa təsiri (aqressiya, intihar). Sarışan hallar

2

6

Təəssürat  anlayışı. Təəssuratın psixifizioloiı xüsusiyyətləri.Emosional vəziyyətlər:əhval-ruhiyyə, affekt.  Patoloji, fizioloji affekt. Emosional pozuntların klinik təzahürləri

2

7

Depressiv sindrom, klinik təzahürləri. Depressiya zamanı deviant davranış(intihar). Depressiyaların somatik xəstəliklərin klinikasında yeri.  Maniakal sindrom, klinik  təzahürləri. Təəsürat pozuntuların müayinəsində psixometrik cədvəllərin istifadəsi

2

8

İradənin pozuntuları. Meyllərin pozulması. Seksual deviasiyalar.  İradə və meyl pozuntuları ilə rast gəlinən xəstəliklər

2

9

Düşüncə və diqqət. Diqqətin pozulması. Somatik xəstəliklər zamanı diqqətin pozuntuları. Düşüncəni formalaşdıran amillər. Düşüncənin kəmiyyətcə  pozuntuları

2

10

Düşüncənin psixotik pozuntuları: alaqaranlıq pozuntusu, deliriy, oneyroid, amensiya. Düşüncə pozuntularının somatik və psixi xəstələrdə diaqnostik əhəmiyyəti

2

11

Şizofreniyanın simptomlarıPozitiv, neqativ, koqnitiv simptomlar. XBT-10 üzrə şizofreniyanın kriteriyaları (ümumi kriteriyalar, formaları, gediş tipləri).

2

12

Şizotipal pozuntu, xronik sayıqlama pozuntusu, kəskin və keçici psixotik pozuntular, induksiya  olunmuş sayıqlama pozuntusu, şizoaffektiv pozuntu. Xroniki sayıqlama pozuntusu

2

13

Şizofreniuanın müalicə prinsipləri. Şizofreniyanın farmakoterapiyası (1-ci və 2-ci nəsil antipsixotiklər, dozalama rejimi, yan təsirlər, intensiv və dəstəkləyici terapiya).

2

14

Afektiv pozuntular. XBT-10 üzrə affektiv pozuntuların təsnifatı.  Depressiv epizodun kriteriyaları. İntihar və parasuisidlər. Rekurrent depressiya. Depressiya zamanı yardım göstərilməsi

2

15

Bipolyar affektiv pozuntusu. Maniakal epizodun kriteriyaları. Bipolyar affektiv pozuntunun gedişi və proqnozu. Bipolyar affektiv pozuntunun terapiyası.

2

16

Psixi pozuntularla ifadə olunan baş-beynin üzvi xəstəlilklər anlayışı. XBT-10 üzrə təsnifatı. Klinik təzahürləri

2

17

Epilepsiya zamanı meydana  çıxan psixi pozuntular. Epileptik  tutmaların psixi ekvivalentləri. Şəxsiyyətin epileptik tipli dəyişməsi və epileptik ağıl zəifliyi. Epileptik psixozlar. İsteriya və epilepsiya tutmalarının müqayisəsi. Müalicə prinsipləri.  Ekspertiza məsələləri

2

18

Kəllə- beyin zədələnməsi nəticəsində yaranan psixi pozuntuların klinik təzahürləri. Kəskin və xroniki gedişli  travmatik psixozlar. Uşaqlarda kəllə-beyin travmalarının xüsusiyyətləri. Müalicə prinsipləri və reabilitasiya. Ekspertiza məsələri.

2

19

Baş-beyin damarlarının sklerozu ilə əlaqədar yaranan psixi pozuntular. Klinik təzahürləri. Baş-beyin atrofiyası nəticəsində yaranan psixi xəstəliklər. Geriyə inkişaf və qocalıq dövründə meydana çıxan psixi pozuntular

2

20

Neyroinfeksiyalarla əlaqədar yaranan psixi pozuntular. Neyrosifilis. QİÇS ilə əlaqədar yaranan psixi pozuntular.  İnfeksion psixozlar zamanı meydana çıxan psixi pozuntular. Uşaqlarda infeksion psixozların xüsusiyyətləri. İnfeksion psixozların müalicə prinsipləri

2

21

Somatik xəstəliklər zamanı yaranan psixi pozuntuların xüsusiyyətləri və klinik qanunauyğunluqları.  Doguşdan sonra və hamiləlik zamanı yaranan psixi pozuntuların klinik  gedişi və differensiyasiyası

2

22

Psixoaktiv maddələrin qəbulu nəticəsində yaranan psixi və davranış pozuntuları. Etiologiya və patogenez. Kəskin  alkoqol  intoksikasiyası. Xroniki alkoqolizm, mərhələləri, klinikası. Alkoqolizm zamanı somatik və nevroloji ağırlaşmalar. Alkoqol psixozları.  Patoloji sərxoşluq

2

23

Opioidlərin, kannabinoidlərin, kokain və sedativ və ya yuxugətirici maddələrin qəbulu nəticəsində psixi və davranış pozuntuları. Psiхоакtiv mаddələrin qəbulu nəticəsində psiхi və dаvrаnış pоzuntulаrının müalicə və reabilitasiyası

2

24

Nevrotik, stresslə əlaqədar və somatoform pozuntular  üçün xarakterik olan  əsas əlamətlər. XBT-10 üzrə təsnifatı. Fobik pozuntular. Təşviş pozuntuları. Obsessiv-kompulsiv pozuntu. Klinik formaları

2

25

Ağır stressə reaksiya və uyğunlaşmanın pozuntusu: böhran vəziyyəti, posttravmatik stress pozuntusu. Reaktiv hallar. Affektiv-şok reaksiyalar. Hipokinetik və hiperkinetik variant. Müalicə prinsipləri

2

26

Dissosiativ pozuntular.  Klinik təzahürləri. Somatoform pozuntular. Klinik təzahürləri. Nevrasteniya.  Klinik əlamətləri. Uşaqlarda nevrotik pozuntuların xüsusiyyətləri

2

27

Şəxsiyyət pozuntusu. Şəxsiyyət pozuntularının ümumi xüsusiyyətləri. Səxsiyyət pozuntularının XBT – 10 üzrə təsnifatı. Deviant davranış anlayışı. Şəxsiyyət pozuntusunun dinamikası: kompensasiya, dekompensasiya

2

28

Şəxsiyyət pozuntusunun differensial diaqnostikası: şəxsiyyətin psixopatik inkişafı, deviant davranış, xasiyyətin aksentuasiyası. Müalicə və profilaktika tədbirləri. Ekspertiza məsələləri

2

29

Erkən və yeniyetmə yaşlarında psixi pozuntular. Psixoloji inkişafın mərhələləri. Adətən, uşaq və yeniyetmə yaşlarında başlayan davranış və emosiya pozuntuları. Autizm. Hiperaktiv və diqqət defisiti sindromu. Müalicə üsulları

2

30

Oliqofreniya. Etiologiyası. XBT-10 üzrə təsnifatı. Reabilitasiya və ekspertiza məsələləri

2

31

Psixi xəstəliklərin müalicəsinin ümumi prinsipləri və formaları. Etioloji müalicə. Patogenetik müalicə. Psixofarmakoloji müalicə. Psixotrop maddələrin istifadəyə göstərişləri

2

32

Klassik və atipik neyroleptiklər. Neyroleptiklərın əlavə təsiri. Neyroleptik sindromu anlayışı. Antidepressantlar, trankvilizatorlar, normotimiklər, nootrop preparatlar və psixostimulyatorlar. Cəngolma əleyhinə preparatlar

2

33

Psixoterapiya. Əsas formaları və üsulları.

2