(+99412) 597-38-98

Elmi istiqamət

Mövzuların  icraçıları 

Gəraybəyli  G. Ç.

kafedranın müdiri, professor

Mövzuların elmi rəhbəri

İsmayılov F.N.

kafedranın dosenti, t.e.d.

Məsul  icraçi

 

Mövzu: Şəxsiyyət pozuntuların sosial aspekti.

İsmayılov N.V.

professor, t.e.d.

Mövzunun məsul icraçısı

Eldarova N.N.

assistent

Mövzunun  icraçısı

Hüseynbəyli E.Y.

assistent

Mövzunun  icraçısı

 

Mövzu:  Məcburi  köçkünlərin  psixi sağlamlığı.

Manuçehri-Lalei A.Ə.

dosent, t.e.n.

Mövzunun  məsul icraçısı

Musabəyov Z.F.

dosent, t.e.n.

Mövzunun  icraçısı

Hacıyev S.R.

assistent

Mövzunun  icraçısı

 

Mövzu:  Psixoaktiv maddələrin asıllığ klinikası, müalicəsi və profilaktikası.

Əliyev Z.N.

professor, t.e.d.

Mövzunun məsul  icraçısı

Musabəyov Z.F.

dosent, t.e.n.

Mövzunun  icraçısı

 

Mövzu: Qadn psixi sağlamlığının aktual məsələləri.     

Katibli S.Ə.

dosent,  t.e.n.

Mövzunun  məsul icraçısı

Zeynalov Ə.E.

assistent

Mövzunun  icraçısı

 

Mövzu: Ağır psixi pozuntular zamanı müşahidə olunan suisidal  davranışın klinik-psixopatoloji xüsusiyyətləri.

Əsədov B.M.

professor, t.e.d.

Mövzunun məsul icraçısı  

Hacıyev S.R.

assistent

Mövzunun  icraçısı

Səmədov A.Ə.

assistent

Mövzunun  icraçısı

Mehdiyeva L.H.

dosent

Mövzunun  icraçısı

Abdullayev X.A.

assistent

Mövzunun  icraçısı

 

Mövzu: İlkin səhiyyə sistemində  psixiatriya xidmətlərin inteqrasiyası.

İsmayılov F.N.

dosent, t.e.n.

Mövzunun məsul  icraçısı

Salmanzadə B.V.

assistent

Mövzunun  icraçısı

Məmmədzadə G.F.

assistent

Mövzunun  icraçısı

 

Tədqiqatın  obyekti

Tədqiqatın obyektləri psixi pozuntulardan əziyyət çəkən insanlar, ilkin səhiyyə sistemində və ya ixtisaslaşdırılmış psixiatriya müəssələrində müalicə alan şəxslər, psixi problemlərin yaranmasına yüksək riskli qruplar səhiyyə sistemində çalışan mütəhəssislər  olub.

 

Tədqiqatın  məqsədi

Kompleks bio-psixo-sosial modeldan və  subutlu  təbabət metodlarından istifadə etməklə müxtəlif psixi pozuntuların yaranması, klinikası, müalicəsi və proqnozlaşdırılmasına dair yeni biliklərin əldə edilməsi.

 

Üsullar  və  aparatlar

Tədqiqatlarda  sorğu formaları, klinik cədvəllər, diaqnostik avadanlıq və kompüter proqramları kimi müasir diaqnostik vasitələrdən  istifadə  olunub.

Alənan  nəticələr  və  yenilik

Tədqiqatın həyatə keçirilməsi ən geniş yayılmış psixi pozuntuların etiopatogenezində, kliniki mənzərəsində və nəticələrində konkret  bioloji, psixoloji  və sosial faktorların iştirakina dair  biliklərin genişlənməsinə imkan vermişdir. Ölkəmizdə ilk dəfə  olaraq, sübutlu təbabətin prinsiplərinə əsaslanan mühtəlif faktorların əhalinə psixi sağlamlığına təsirinin kompleks tədqiqatları həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ÜST-ün mütəxəssisləri ilə birlikdə məcburi köçkünlərin psixi sağlamlıqlarının qiymətləndirilməsi və ilkin səhiyyə sistemində psixi sağlamlıq sahəsində göstərilən xidmətlərin öyrənilməsi həyata keçirilmişdir.

Tədqiqatın   səməriliyi

Tədqiqatın nəticələri SN-nin və ÜST-ün müxtəlif hesabatlarına daxil  edilmiş və həmçinin beynalxalq forum və koqresslərində təqdim olunmuşdur. Bundan əlavə bir doktorluq dissertasiyası uğurla müdafiyyə üçün hazılanmışdir.

Tətbiqin  səviyyəsi

Verilmiş materialların əsasında metodik tövsiyyələr və  bir neçə monoqrafiya hazırlanmışdır.

Tətbiqin  sahəsi

Tədqiqatın nəticələri  kliniki  psixiatriya, sosial psixiatriya, məhkəmə psixiatriyası, uşaq və yeniyetmə psixiatriyasında, kliniki psixologiya və səhiyyənin təşkilində istifadə oluna bilər.