(+99412) 597-38-98

t.e.n., ass. Qəzvinova E.Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qəzvinova Elnarə Əbülfəz qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1975-1981

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1991-1994

Aspirantura

Kurortologiya və Fizio-terapiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Bakı şəhəri,

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998-hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1995-1998

Şöbə müdiri

16 №-li Birləşmiş Şəhər Xəstəxanası

Bakı şəhəri

3

1991-1994

Aspirantura

Kurortologiya və Fizioterapiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Bakı şəhəri,

4

1982-1991

Həkim-heriatr

16 saylı şəhər polik-linikası

Bakı şəhəri

5

1981-1982

Həkim-interna

Mərkəzi Hövzə Xəs-təxanası

Bakı şəhəri

 

Elmiməqalələrhaqqındaməlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

"Применение кальций элек-трофореза в комплексном лече-нии больных бронхиальной астмой в практике семейного врача"

Салихов М.С.

Газвинова Э.А.

Гасанова Н.Г.

Zərifə Xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi ilə əlaqədar Azər-baycan Respublika Dövlət Elmi Tibb Kitabxanasında keçirilmiş elmi-praktik semi-narın tezisləri, Bakı, 2013

2

"Ailə həkiminin təcrübəsində mu-kovissidoz"

M.S.Salihov

E.Ə.Qəzvinova X.R.Axundova

"Ailə həkimi" jurnalı, Bakı, aprel 2016

3

"Эффективность комбиниро-ванной терапии холиноблока-торов и ß2-адреномиметиков у больных обструктивной болез-нью лёгких (ХОБЛ) в практике семейного врача"

Салихов М.С.

Газвинова Э.А.

Мамедова А.П.

Эфендиева Е.Ф.

Azərbaycanda anatomiya məktəbinin banisi, əməkdar elm xadimi, professor Kamil Əbdül - Salam oğlu Balakişiyevin anadan olma-sının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2016

4

"Применение внутрижелудоч-ного СМТ-электрофореза с кобамамидом у больных хрони-ческим аутоиммунным гас-тритом в практике семейного врача"

Газвинова Э.А.

Мамедова А.П.

Пашаева Д.Ю.

Эфендиева Е.Ф.

Əziz Əliyevin anadan ol-masının 120 illik yubileyi mü-nasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın ma-terialları, dövlət və elm xadi-minə həsr olunmuş xatirələr

 

5

"Реабилитация больных с хро-нической обструктивной болез-нью лёгких (ХОБЛ) в практике семейного врача"

Салихов М.С.

Газвинова Э.А.

Рахманова К.Х.

Пашаева Д.Ю.

"İctimai sağlamlıq və səhiyyə" elmi məcmuə, V cild, Bakı, 2017

 

Cəmi: 28