(+99412) 597-38-98

t.e.n., ass. Əsədov B.N.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əsədov Bayram Niyazəli oğlu

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1974-1980

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-hal-hazırda

Ailə təbabəti kafedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

1993-2010

Baş həkim

Sumqayıt şəhər 1 saylı xəstəxana

Sumqayıt şəhəri

3

1990-1993

Baş həkimin müavini

Sumqayıt şəhər 1 saylı xəstəxana

Sumqayıt şəhəri

4

1984-1990

Şöbə müdiri

Sumqayıt şəhər 1 saylı xəstəxana

Sumqayıt şəhəri

5

1982-1984

Sahə həkimi

Sumqayıt şəhər 1 saylı xəstəxana

Sumqayıt şəhəri

6

1980-1981

Həkim-interna

Mir-Qasımov adına Res-publika Klinik Xəstəxanası

Bakı şəhəri

 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1

01.10. – 15.11.1985

Terapevtik xəstəliklərdə həkim-əmək ekspertizası

Belorusiya Respublikası, Minsk şəhəri

2

10.09. – 27.11.1991

Səhiyyənin idarə edilməsinin müasir problemləri

Bakı şəhəri

3

16.03. – 15.05.1996

İctimai sağlamlıq və səhiyyə

Bakı şəhəri

4

01.06. – 16.06.1996

Səhiyyənin idarə edilməsi

Ukrayna Respublikası, Kiyev şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Kəskin respirator virus infek-siyası ilə xəstələnmə mövsümü zamanı ÜİX olan xəstələrin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin xüsusiyyətləri.

Əsədov B.N.

Azərbaycan MEA müxbir üzvü, ə.e.x., iqtisad elmləri doktoru, professor Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı- 2016, səh.260-261

2

Miokard infarktı keçirmiş xəs-tələrin əmək qabiliyyətinin  bər-pasında ev şəraitində aparılan fiziki məşğələlərin rolu.

 

Salihov M.S.,

Əsədov B.N.,

Qədimov R.Q. 

Təbabətin aktual problemləri 2017 elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2017, səh. 81

3

Течение бронхиальной астмы у больных с артериальной ги-пертензией.

Асадов Б.Н.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı-2016, səh.55-60

4

Распространенность и уро-вень заболеваемости брон-хиальной астмы у больных с арте-риальной гипертензией.

Салихов М.С.,

Асадов Б.Н.

Tibb və Elm Jurnalı, № 3(5) 2016, səh.59-63

5

Влияние фактора профессио-нальной ориентации на здоро-вье людей с точки зрения се-мейного врача. 

Ибрагимов М.А.,

Салихов М.С.,

Асадов Б.Н.

İctimai sağlamlıq və səhiyyə” elmi məcmuə V cild, səh.191-196, Bakı-2017

Cəmi: 15