(+99412) 597-38-98

ass. Axundova X.R.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Axundova Xumra Ramiz qızı

2

İxtisas

Endokrinoloq

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti,

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

2001-2007

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

2007-2008

İnternatura

4 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanası

Bakı şəhəri, M.Füzuli küç., 61

3

2008-2010

Ordinatura Daxili Xəstəlikləri III kafedrası

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

4

2011-2016

Doktorantura, dissertant

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

16.10.2016-hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrası, tədris his-sə müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

10.09.2016-hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

3

06.04.2011-10.09.2016

Ailə təbabəti ka-fedrası, baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1

14.12. – 18.12.2011

Psixi pozuntuların ilkin tibbi yardım səviyyəsində diaqnos-tikası və müalicəsi kursları

Bakı şəhəri, Ailə Sağlamlıq Mərkəzi

2

16.06. – 27.06.2014

Gənc alimlərin elmi işlərinin yerinə yetirilməsi və bioetika üzrə yay məktəbi

Türkiyə, İstanbul, Koç Universiteti

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Фармакологическая коррекция синдрома хронической уста-лости. (Məqalə)

R.A. Axundov, 

Xanım Aydın qızı,

X.R.Axundova,

V.R.Qaraxanova,

T.A.Eyvazov

Материалы XV Мeжд. Конференции «Здоровие нации-ХХI век», май-2011г. Дубай,ОАЭ, с. 35-42         

2

Прослеживание секреции фак-тора эндотелин-1 у больных СД 1 типа начальной стадии диабе-тической нефропатии. (Məqalə)    

R.M. Məmmədhəsənov,

S.M. Əliyeva,

X.R.Axundova

Материалы  XV Мeжд. кон-ференции «Здоровие нации- ХХI век», май-2011 г. Дубай, ОАЭ, c. 219-222

3

Изучение противо-эпилептической и противоги-поксической активности мексидола. (tezis)

R.A. Axundov,

T.A.Sultanova,

X.R.Axundova,

Xanım Aydın qızı

Тезисы Всероссийской конф. с межд. участием, посв. 90-летию акад. АМН СССР А.В.Вальдмана “Ин-новации в фармакологии: от теории к практике". Санкт-Петербург,27-28 октября, 2014г., с. 16-17   

4

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyərin fibroz dətişikliklərinin diaqnostikasında elastoqrafiyanın rolu. (məqalə)

M.S.Salihov,

Ş.A.Hacıyeva,

L.R.Qasımova,

X.R.Axundova

İctimai sağlamlıq və səhiyyə, V cild, elmi məcmuə. Bakı- 2017, səh 155-158

5

Коррекция оксидативного стресса при сахарном диабете новой фитокомпозицией Адап-тофиторозином. (РОЗХМЕЛИСПОРИЦЕЙ). (tezis)

X.P. Aхундова

ATU-nin əməkdaşlarının elmi -tədqiqat işlərinin yekunları əsasında tərtib edilmiş “Tə-babətin aktual problemləri” -2017 elmi-praktiki konfransın mate-rialları. Bakı-2017. Səh. 87

Cəmi: 20

 

Üzvolduğuhaqqındaməlumat

Qurumun adı

1

UNESCO-nun müəllimlər forumunun üzvü, 2014

2

Azərbaycan Endokrinologiya Cəmiyyətinin üzvü, 2012