(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. C.T. Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Cəmilə Telman qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995

Müalicə işi

ATU

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998-2003

Müəllim

X.Rəfibəyli adına 2 saylı Bakı Baza Tibb məktəbi

Bakı şəh., Şərifzadə küç., 204

2

2003-2006

Aspirant

Patoloji fiziologiya kafed-rası

Bakı şəh., M.Mirqasımov küç., 1

3

2006-2012

Assistent

Patoloji fiziologiya kafed-rası

Bakı şəh., M.Mirqasımov küç., 1

4

2012-hal-hazırda

Baş müəllim

Patoloji fiziologiya kafed-rası

Bakı şəh., M.Mirqasımov küç., 1

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

Aprel,.2001

ATU-nun I Daxili xəstəliklər və reanimatologiya kafedrasında daxili xəstəliklər ixtisası üzrə ixtisas artırma kursu

Bakı şəh., M.Mirqasımov küç., 1

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Patoloji fiziologiya. Testlər

S.C.Əliyev,

Y.C.Məmmədov,

М.Х.Əliyev,

М.А.Pənahi,

Ə.Ə.Quliyeva və b.

“Təbib” nəşriyyatı, Bakı, 2011, 309 s.

2

Şəkərli diabet zamanı ürəyin limfa drenajının pozulmasının adekvat korreksiyası

S.C.Əliyev,

М.Х.Əliyev,

S.H.Əliyev,

Ş.M.Hüseynova

Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2012, s.37

3

Внутрисосудистая активация свертываемости крови и лим-фы, значение их коррекции при транзиторный ишемии мозга

М.Х.Алиев,

А.А.Кулиева,

Т.П.Касумов

XVII международный кон-гресс по реабилитации в медицине и иммунореаби-литации, Нью-Йорк, 2012. Аллергология и иммуно-логия, т.13, №1, с.134

4

Состояние коагуляционного гомеостаза в условиях при-менения мексидола с клек-саном при эксперименталь-ном сахарном диабете

С.Д.Алиев,

М.Х.Алиев,

С.И.Алиев,

А.А.Гулиева,

У.Д.Агамалиева, А.Ш.Гасымова

Материалы XIII междуна-родного конгресса по реа-билитации и иммунореа-билитации. Аллергология и иммунология. Лондон, 2013, т.14, №1, с.58

5

Şəkərli diabet zamanı kleksanın ürəyin limfodrenajına təsiri

S.C.Əliyev,

М.Х.Əliyev,

Ş.M.Hüseynova,

Ə.Ə.Quliyeva,

S.A.Səmədova,

A.Ş.Qasımova, Ü.C.Ağamalıyeva

Prof. A.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın ma-terialları, Bakı, 2013, s.324

Cəmi: 10

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Dövlət İmtahan Mərkəzi