(+99412) 597-38-98

b.m. L.X. Səfərəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səfərəliyeva Leyla Xalid qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Patoloji fiziologiya kafedrası

 

Təhsili              

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990

Müalicə işi

ATU

Bakı şəhəri, Bakixanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1991

Həkim -interna

1 sayli mərkəzi xəstəxana

Bakı şəhəri, Mirqasimov 1

2

1991-2002

Həkim-ginekoloq

Dəmir yolu xəstəxanası

Bakı şəhəri, Puşkin 26

3

2002-2016

Assistent

Azərbaycan Tibb Universi-teti, patoloji fiziologiya ka-fedrası

Bakı şəhəri, Mirqasimov 1

4

2016-hal-hazırda

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universi-teti, patoloji fiziologiya ka-fedrası

Bakı şəhəri, Mirqasimov 1

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Расстройства коагуляционного ком-понента гемо-и лимфостаза при экспериментальном сахарном диа-бете

Алиев С.Д.

Алиев М.Х.

Гусейнова Ш.М.

Самедова С.А.

Сафаралиева Л.Х.

XVI Международный кон-гресс по реаби-литации в медицине и иммунно-реабили-тации. Париж-2011, т. 12. №1

2

Шякярли диабет заманы цряйин лимфодрeнаъынын позулмасынын адекват коррексийасы.

Ялийев М.Х.

Ялийев С.Ж.

Щцсейнова Ш.М.

Ялийев С.Щ.

Ялийева Ж.Т.

Сяфярялийева Л.Х

Ə.Əliyevin yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları B, 2012.

3

Противосвертывающее действие супероксиддисмутазы при остром перитоните

Алиев С.Д.

Алиев М.Х.

Ахмедзаде У.И.

Гаджиева С.И.

Аскерова И. Е

Сафаралиева Л.Х.

Мат. XVII Междунар. Конгресса по реаби-литации в медицине и иммуно-реабилитации. Аллергология и имму-нология, Нью-Йорк 2012, №1,

4

Експериментал шякярли диабет заманы тохумаларын лимфодре-наъынын позулмасынын ретинопа-тийаларын  инкишафында ролу.

ATU-nun yekun elmi konfranslarının ma-teralları Bakı 2014

Ялийев С.Ж.

Ялийев М.Х.

Пянащи М.А.

Гасымова А.Ш.

Аьамалыйева Ц.Ж.

Сяфярляийева Л.Х.

Cəmi 17