(+99412) 597-38-98

Tədris mövzu planı

Patoloji fiziologiya fənni üzrə müalicə işi  və hərbi-tibb fakültələrinin tələbələri üçün keçiriləcək mühazirələrin

təqvim-mövzu planı

    2017-2018-ci tədris ili  V semestr

 

 Mövzunun adı

 Saat

1

Giriş. Patofiziologiyanın məqsədi və vəzifələri, qısa inkişaf tarixi. Ümumi nozologiya, xəstəlik haqqında təlim, etiologiya və patogenez

 2

2

Xarici və daxili (irsiyyət, konstitusiya) amillərin patologiyada rolu. Reaktivlik

2

3

Hüceyrə zədələnməsi. Mikrosirkulyasiya və yerli qan dövranı pozulmaları .

2

4

İltihab. Qızdırma

2

5

İmmun sistemin patologiyası. Allergiya

       2

6

Maddələr mübadiləsinin tipik pozulmaları

2

7

Toxuma inkişafının patologiyası. Şişlər.Ekstremal vəziyyətlər

2

 

                                                                                 Cəmi

14

 

 

Patoloji fiziologiya fənni üzrə müalicə işi  və hərbi-tibb fakültələrinin tələbələri üçün keçiriləcək təcrübə məşğələlərinin

təqvim-mövzu planı

 2017-2018-ci tədris ili  V semestr

 

 Mövzunun adı

 Saat

1

Patofizioloji tədqiqatlarda eksperimental metodun əhəmiyyəti. Хəstəlik haqqında təlim. Ümumi etiologiya və patogenez.

4

2

Xarici mühit amillərinin və  irsiyyətin patologiyada rolu.  Cinsi xromatinin təyini.

4

3

Reaktivliyin patologiyada rolu. Dizenteriya vaksinasının orqanizmin reaktivliyinə təsiri.

4

4

Hüceyrə zədələnmələri. Qurbağada ağız boşluğunun selikli qişasının alterasiyası.

4

5

Mikrosirkulyasiya və yerli qan dövranı pozulmaları. Arterial və venoz hiperemiyalar, işemiya, staz, infarkt, tromboz, emboliya. I kollokvium

4

6

İltihab. Konheym və Danilevski təcrübələri. Faqositoz. İrinli ekssudatda fermentlərin təyini.

4

7

Qızdırma. Eksperimentdə qızdırma modelinin yaradılması.

 4

8

 

İmmun sistemin patologiyası. Allergiyanın eksperimental modelləri.

 II kollokvium

4

9

Maddələr mübadiləsinin tipik pozulmaları. Maddələr və enerji mübadiləsinin ümumi xarakteristikası. Karbohidrat, yağ, zülal mübadiləsinin pozulmaları 

4

10

Su-duz, mikroelement və vitamin mübadiləsinin , turşu qələvi müvazinətinin pozulması

4

11

Toxuma inkişafının patologiyası. Bəd və xoş xassəli şişlərin eksperimentdə öyrənilməsi.

4

12

Ekstremal vəziyyətlər. Hipoksiya.

III kollokvium

2

 

                                                                                 Cəmi

46

 

Patoloji fiziologiya fənni üzrə stomatologiya fakültəsinin tələbələri üçün keçiriləcək mühazirələrin

 təqvim-mövzu planı

     2017-2018-ci tədris ili  V semestr

 

 Mövzunun adı

 Saat

1

Qan sisteminin patoloji fiziologiyası

2

2

Qan dövranı sisteminin patoloji fiziologiyası

2

3

Tənəffüs sisteminin patoloji fiziologiyası

2

4

Həzm sistemi və qaraciyərin patoloji fiziologiyası

2

5

Böyrəklərin patoloji fiziologiyası

2

6

Endokrin sistemin patoloji fiziologiyası

2

7

Sinir sisteminin patoloji fiziologiyası

2

 

                                                                                 Cəmi

14

 

 

Patoloji fiziologiya fənni üzrə stomatologiya fakültəsinin tələbələri üçün keçiriləcək təcrübə məşğələlərinin təqvim-mövzu planı

                                                         2017-2018-ci tədris ili   V semestr

Mövzunun adı

Saat

1

Qan sisteminin patoloji fiziologiyası.

a) hemolitik anemiya modelinin alınması;

b) anemiya zamanı eritrositlərin miqdarının və katalazanın aktivliyinin təyin edilməsi.

4

2

Qan sisteminin patoloji fiziologiyası.

a) leykositoz və leykopeniya modelinin alınması;

b) leykozlar.

4

3

Qan dövranı sisteminin patologiyası.

a) pituitrin stenokardiyasının alınması;

b) ürəyin işemik xəstəliklərinin etiologiyası və patogenezi.

4

4

Qan dövranı sisteminin patologiyası.

a) ürək blokadasının alınması;

b) neyrogen hipertenziyanın səbəbi və inkişaf mexanizmi.

I kollokvium

4

5

Tənəffüs sisteminin patoloji fiziologiyası.

a) dövrü tənəffüsün alınması;

b) xarici tənəffüsün reflektor olaraq dəyişməsi.

4

6

Həzm sisteminin patoloji fiziologiyası.

a) eksperimental mədə xorası zamanı mədə şirəsinin fiziki-kimyəvi üsulla tədqiqi;

b) mədə şirəsinin mikroskopik üsulla tədqiqi;

c) bağırsaqların funksiyasının pozulması. 

4

7

Qaraciyərin patoloji fiziologiyası.

a) ödün orqanizmə toksiki təsiri;

b) sərbəst və birləşmiş bilirubinin təyini.

II kollokvium

4

8

 

Böyrəklərin patoloji fiziologiyası.

a) nefrit zamanı sidiyin fiziki-kimyəvi üsulla tədqiqi;

b) nefroz zamanı sidiyin mikroskopik müayinəsi.

4

9

Endokrin sisteminin patoloji fiziologiyası.

a) elektrik cərəyanının zədələyici təsirinə qarşı hipofiz-adrenal sistemin reaksiyası;

b) böyrəküstü vəzin total və hissəvi çatışmazlığı zamanı baş verən dəyişikliklər.

4

10

Endokrin sisteminin patoloji fiziologiyası.

a) qalxanabənzərətraf vəzin çıxarılmasının qanda Ca2+ miqdarına təsiri;

b) hiper- və hipotireoz zamanı baş verən ümumi dəyişikliklərin öyrənilməsi.

4

11

Sinir sisteminin patoloji fiziologiyası.

a) kamfora epilepsiyasının alınması;

b) qurbağada hərəki sinirin kəsilməsinin reflekslərə təsiri.

4

12

III kollokvium

2

 

                                                                                 Cəmi

46

 

 

Patoloji fiziologiya fənni üzrə ictimai səhiyyə fakültəsinin tələbələri üçün keçiriləcək mühazirələrin

 təqvim-mövzu planı

 2017-2018-ci tədris ili  V semestr

 

 Mövzunun adı

 Saat

1

Giriş. Patofiziologiya fənninin əhəmiyyəti, vəzifəsi, inkişaf tarixi. Ümumi nozologiya haqqında məlumat

 2

2

Xarici və daxili (irsiyyət, konstitusiya) amillərin patologiyada rolu.Reaktivlik

2

3

Hüceyrə zədələnməsi. Mikrosirkulyasiya və yerli qan dövranı pozulmaları

2

4

İltihab. Qızdırma

2

5

 İmmun sistemin patologiyası. Allergiya

2

6

Maddələr mübadiləsinin tipik pozulmaları

2

7

Toxuma inkişafının patologiyası.

2

8

Ekstremal vəziyyətlər. Щипоксийа

2

 

                                                                                 Cəmi

16

 

 

Patoloji fiziologiya fənni üzrə ictimai səhiyyə fakültəsinin tələbələri üçün keçiriləcək təcrübə məşğələlərinin

təqvim-mövzu planı

  2017-2018-ci tədris ili  V semestr

 

 Mövzunun adı

 Saat

1

Patofizioloji tədqiqatlarda eksperimental metodun əhəmiyyəti. Хəstəlik haqqında təlim. Ümumi etiologiya və patogenez.

4

2

Xarici mühit amillərinin və irsiyyətin patologiyada rolu. Cinsi xromatinin təyini. Reaktivliyin patologiyada rolu. Dizenteriya vaksinинин orqanizmin reaktivliyinə təsiri.

4

3

Hüceyrə zədələnmələri. Qurbağada ağız boşluğunun selikli qişasının alterasiyası.

4

4

Mikrosirkulyasiya və yerli qan dövranı pozulmaları. Arterial və venoz hiperemiyalar, işemiya, staz, infarkt, tromboz və emboliya. I kollokvium

 4

5

İltihab. Konheym və Danilevski təcrübələri. Faqositoz. İrinli ekssudatda fermentlərin təyini

4

6

Qızdırmanın orqanizmə (leykositlərin miqdarına, eritrositlərin çökmə sürətinə, leykoformulaya) təsiri

4

7

İmmun sistemin patologiyası. Allergiyanın eksperimental modelləri. II kollokvium

4

8

Maddələr mübadiləsinin tipik pozulmaları . Maddələr və enerji mübadiləsinin ümumi xarakteristikası. Karbohidrat, yağ, zülal mübadiləsinin pozulmaları 

4

9

Su-duz, mikroelement və vitamin mübadiləsinin, turşu -qələvi müvazinətinin pozulması

4

10

Toxuma inkişafının patologiyası. Şişlərin eksperimentdə öyrənilməsi.

4

11

Ekstremal vəziyyətlər Hipoksiya.

III kollokvium

 

4

 

                                                                                 Cəmi

44

 

 

Patoloji fiziologiya fənni üzrə əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün keçiriləcək mühazirələrin

 təqvim-mövzu planı

 2017-2018-cı tədris ili V semestr

 

 Mövzunun adı

 Saat

1

Giriş. Patofiziologiyanın məqsədi və vəzifələri, inkişaf tarixi. Ümumi nozologiya haqqında anlayış

 2

2

Xarici və daxili (irsiyyət, konstitusiya,) amillərin patologiyada rolu. Reaktivlik.

2

3

Hüceyrə zədələnməsi, yerli qan dövranı pozulmaları. İltihab. Qızdırma

2

4

İmmun sistemin patologiyası. Allergiya

2

5

Toxuma inkişafının patologiyası.Şişlər. Ekstremal vəziyyətlər.

 2

 

                                                                                 Cəmi

10

 

 

 

 

Patoloji  fiziologiya fənni üzrə əczaçılıq  fakültəsinin tələbələri üçün keçiriləcək təcrübə məşğələlərinin

təqvim-mövzu planı

 2017-2018-cı tədris ili  V semestr

 

 

 Mövzunun adı

 Saat

1

Giriş. Eksperimental metodun əhəmiyyəti. Patoloji proseslərin modelləşdirilməsi. Хəstəlik haqqında təlim. Ümumi etiologiya və patogenez.

4

2

Xarici mühit amillərinin və irsiyyətin patologiyada rolu. Cinsi xromatinin təyini.

4

3

Reaktivliyin patologiyada rolu. Dizenteriya vaksinasının orqanizmin reaktivliyinə təsiri.

4

4

Hüceyrə zədələnmələri. Qurbağada ağız boşluğunun selikli qişasının alterasiyası.

4

5

 Mikrosirkulyasiya və yerli qan dövranı pozulmaları. Arterial və venoz hiperemiyalar, işemiya, staz, infarkt, tromboz və emboliya. I kollokvium

4

6

İltihab, onun əleyhinə tətbiq olunan müalicə prinsipləri. Konheym və Danilevski təcrübələri. Quş eritrositlərinin faqositozu.

4

7

Qızdırma və onun əleyhinə tətbiq olunan müalicə prinsipləri. Qızdırmanın leykositlərin miqdarına, EÇS-ə, leykoformulaya təsiri.

4

8

İmmun sistemin patologiyası. Allergiya, allergiya əleyhinə müalicə üsulları. Anafilaktik şokun alınması. II kollokvium

4

9

Maddələr mübadiləsinin tipik pozulmaları .Maddələr və enerji mübadiləsinin ümumi xarakteristikası. Karbohidrat, yağ, zülal mübadiləsinin pozulmaları 

 4

10

Su-duz, mikroelement və vitamin mübadiləsinin, turşu qələvi müvazinətinin pozulması

 4

11

Toxuma inkişafının patologiyası. Dezoksidativ karbonuriyanın alınması. Bədxassəli şişlərin transplantasiyası

 4

12

Ekstremal vəziyyətlər Hipoksiya.

4

13

III kollokvium

2

 

                                                                                 Cəmi

50