(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

Patoloji fiziologiya kafedrasında 2016-ci il ərzində yerinə yetirilən emi-tədqiqat işləri haqqında hesabata ə l a v ə                                                    

Dərc edilmiş elmi-tədqiqat işlərinin siyahısı:

 1. Əliyev S.C., Əliyev M.X. Patoloji fiziologiya-II. (dərslik), Bakı, Təbib nəşriyyatı, 2016, 338s.
 2. Əliyev S.C. Akademik Ədilə Namazova-90.Görkəmli pediatr-kardioloq,ictimai xadim.Yeni Azərbaycan qəzeti.09 sentyabr 2016.səh.11.
 3. Əliyev S.C. Mehriban Əliyeva-Heydər Əliyev Fondunun prezidenti//Spektr plyus.Beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal.Avqust 2016.səh.24
 4. Əliyev S.C. Xoş məramlar səfiri.//Mərhəmət elçisi. Beynəlxalq ictimai-siyasi,elmi,mədəni,hüquqi jurnal. Avqust 2016.səh.6-7.
 5. Əliyev S.C. Unudulmaz şəxsiyyət.//Qoşa ulduz. Beynəlxalq ictimai-siyasi və elmi-puplisistik jurnal.Sayı 70 (2016).səh.8.
 6. Əliyev S.C.,Əliyev M.X.,Qasımova A.Ş.,Əliyev E.M. Eksperimental şəkərli diabet zamanı oksidativ stress və immun tənzimlənmənin pozulması.// Allerqologiya,İmmunologiya və İmmunreblitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Konqresinin materialları.Bakı,2016,səh.46.
 7. Əliyev S.C., Əliyev M.X., Cəfərova N.Ə., Pənahi M.A., Hüseynova Ş.M. Alloksan diabeti zamanı toxumaların limfadrenajının pozulmasında damardaxili mexanizmlərin rolu./ ATU-nun Yekun elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s....
 8. Məmmədov Y.C., Əliyev M.X., Cəfərova N.Ə., Qasimova A.Ş., Əliyev E.M., Quliyeva Ə.Ə., Bədəlova A.T. Diabetik angiopatiyaların patogenezində autoimmun mexanizmlərin və toxumaların limfadrenajının pozulmasının rolu./Allerqologiya, İmmunologiya və İmmunoreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Konqresinin materialları, Bakı, 2016, s.121-122.
 9. Мамедов Я.Д., Алиев М.Х., Нифталиева С.Ф., Кулиева А.А., Ибрагимова Г.Г. Лимфатические пути транспорта вну триклеточных ферментов печени при экспериментальном сахарном диабете./ Материалы итоговой научной конфренции АМУ, Ваку, 2016, с…
 10. Əliyev M.X., Ağamalıyeva Ü.C., Əliyev O.S., Pənahi M.A. Şəkərli duiabet zamanı hemo- və limfostazın immun tənzimlənməsinin pozulması./ Allerqologiya, immunologiya və İmmunoreabilitasiya üzrə Azərbaycan Milli Konqresinin materialları. Bakı, 2016, s.46-47.
 11.    Əliyev M.X., Qasımova A.Ş., Şahverdiyev H.G., Bədəlova A.T. Eksperimental şəkərli diabet zamanı oksidativ stress və damardaxili laxtalanmanın qan və limfada güclənməsi./ATU-nun Yekun konfransının materialları. Bakı, 2016, c....
 12.  Əliyeva T.R.,Əliyev S.C.Eksperimental anafilaktik şok və Artyus fenomeni zamanı histamin və dövr edən immunkomplekslərin(DİK) qatılığının müqayisəli təhlili.// Allerqologiya, immunologiya və İmmunoreabilitasiya üzrə V Azərbaycan Milli Konqresinin materialları. Bakı, 2016, s.42
 13. Нифталиева С.Ф. Влияние клексана на ферментный состав лимфы и лимфатического дренажа печени при аллоксановом диабете// Здоровье, 2015,, №1, с.291.
 14. Qasımova A.Ş., Əliyev M.X., Əliyev E.M., Məmmədzadə A.Y., Əliyev O.S., Cəfərova N.Ə., Ağamalıyeva Ü.C., Bədəlova A.T. Diabetik mikroangiopatiyaların patogenezində oksidativ stress və toxumaların limfadrenajının pozulması.// Sağlamlıq, 2016,
 15. Джафарова Н.А., Алиев С.Д., Алиев М.Х., Мамедзаде А.Я., Алиев Э.М. Дислипидемия и нарушения лимфатического дренажа тканей в патогенезе диабетической нефропатии.//Азербайджанский Медицинский журнал, 2016, …
 16. Novruzlu C.N., Aliev M.X., Djafarova N.A. The pathogenesis of diabetic nefropatia the role of blood and lymph in intravascular coagulation./3-İnternational Medical Congress for Student and Young  Doctors. Baku, 2016, p.46.
 17. Karaisali K., Aliyev S.J., Safaraliyeva L.Kh. Violation of lipid metabolism in the pathogenesis of diabetic nephropaty. /3- rd International medical congress for student and young doctors. Baku, 2016, p.51

 

2017-ci ildə dərc edilmiş elmi-tədqiqat işlərinin siyahısı:

 1. Алиев С.Д., Алиев М.Х., Джафарова Н.А., Алиев Э.М., Панахи М.А., Алиева А.Д., Гаджиева С.И., Шахвердиев Г.Г., Ибрагимова Ж.Ш. Свертываемость лимфы и нарушения лимфатического дренажа тканей в патогенезе экспериментального сахарного диабета//Аллергология и иммунология (НьюЕрк), 20161, т.17, №4, с.289.
 2. Əliyev S.C., Əliyev M.X., Cəfərova N.Ə., Pənahi M.A., Hüseynova Ş.M. Alloksan diabeti zamanı toxumaların limfadrenajının pozulmasında damardaxili mexanizmlərin rolu./ ATU-nun Yekun elmi konfransının materialları (2016),  Bakı, 2017, s.117.
 3. Алиев С.Д., Алиев М.Х., Панахи М.А., Джафарова Н.А. Коагуляционный гемостаз и нарушения лимфатического дренажа тканей в патогенезе сахарного диабета./ Ə.Əliyevin 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017, c.491
 4. Əliyev S.C., Əliyeva T.R., Talışinskaya M.B. Artyus fenomeni zamanı E və G immunqlobulinlərinin qnda və limfada tədqiqi./ Ə.Əliyevin 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017, c.419-420
 5. Алиев С.Д., Самедова С.А. Изменение функции надпочечников при экстремальных состояниях./ Ə.Əliyevin 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017, c.492
 6. Əliyev S.C. Əsrin partiyası.”Mərhəmət elçisi”, Bakı, fevral 2017, s.12-13
 7. Əliyev S.C. Müstəqil Azərbaycanın yaradıcısı. “Qoşa ulduz”. Beynəlxalq ictimai-siyasi və elmi-publisistik qəzet, №2 (74), mart-may, 2017, s.1.
 8. Əliyev S.C., Cəfərova N.Ə., Yunisli O., Qasaımova M. Diabetik nefropatiya zamanı qan və limfanın lipid tərkibi./ II Müalicə profilaktika fakultəsinin rəsmi kitabçası. Bakı, 2017, s.8.
 9. Мамедов Я.Д., Алиев М.Х., Нифталиева С.Ф., Кулиева А.А., Ибрагимова Г.Г. Лимфатические пути транспорта внутриклеточных ферментов печени при экспериментальном сахарном диабете./ Материалы итоговой научной конфренции АМУ (2016), Ваку, 2017, с.188.
 10. Мамедов Я.Д., Алиев М.Х., Гасымова А.Ш.,Кулиева А.А.,Гусейнова Ш.М., Нифталиева С.Ф., Бадалова А.Т. Оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция в патогенезе диабетических микроангиопатий./Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfaransın materialları. Bakı, 2017, s.525-526.
 11. Мамедов Я.Д., Алиев М.Х., Бадалова А.Т., Нифталиева С.Ф., Ахмедзаде У.И., Панахова С.Р., Гасымова В.Н. Внутрисосудистая активация свертываемости лимфы в патогенезе нарушений лимфатического дренажа тканей при сахарном диабете (НьюЕрк), 2016, т.17, №4, с.290.
 12. Мамедов Я.Д., Сафаралиева Л.Х., Гасымова А., Мамедзаде А. Значение окислительного стресса в патогенезе инфаркта миокарда при сахарном диабете./ II-müakicə fakultəsinin TEC-nin fakultə elmi konfransının rəsmi kitabçası, 2017, s.12.
 13.  Əliyev M.X., Qasımova A.Ş., Şahverdiyev H.G., Bədəlova A.T. Eksperimental şəkərli diabet zamanı oksidativ stress və damardaxili laxtalanmanın qan və limfada güclənməsi./ATU-nun Yekun konfransının materialları (2016). Bakı, 2017, c.116.
 14.     Əliyev M.X., Ağamaliyeva Ü.C., İbrahimova G.H., Əliyeva C.T., Səfərəliyeva L.X., İbrahimova J.Ş. Diabetik mikroangiopatiyaların patogenezində autoimmun mexanizmlərin və mikrolimfasirkuluasiyanın pozulmasının rolu./ Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfaransın materialları. Bakı, 2017, s.417-418
 15. Алиев М.Х., Гасымова А.Ш., Мамедзаде А.Я., Алиев О.С., Агамалиева У.Д., Кулиева А.А. Гусейнова Ш.М., Сафаралиева Л.Х. Оксидативный стресс и внутрисосудистая активация свертываемости лимфы в патогенезе диабетических ангиопатии.//Аллергология и иммунология (НьюЙорк), 2017, т.17, №4, с291.
 16. Алиев М.Х., Сафаралиева Л.Х., Атаева И., Велиева Ш. Нарушения липидного обмена в крови и лимфе./ II-müakicə fakultəsinin TEC-nin fakultə elmi konfransının rəsmi kitabçası, 2017, s.42.
 17. Əliyev M.X., Ağamalıyeva Ü.C., Vəliyeva S. Şəkərli diabet zamanı qan və limfanın damardaxili laxtalanmasının toxumaların limfadrenajının pozulmasında rolu./ II-müakicə fakultəsinin TEC-nin fakultə elmi konfransının rəsmi kitabçası, 2017, s.43. 
 18.  Əliyeva Т.Р. Artyus və Overi fenomeni reasiyaları zamanı qanla və limfada interleykin 4 və 6-nın səviyyələrinin müqayisəli təhlili//Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, 2017, №1, s. 111-113.
 19. 19.  Мамедзаде А.Я. Активация внутрисосудистого свертывания крови и лимфы в патогенезе кардиоваскулярных  осложнений при сахарном диабете/ Материалы итоговой научно-практической конференции АМУ. Баку, 2017,c.98
 20.   Мамедзаде А.Я. Эндотелиальная дисфункция в патогенезе ангиопатии при сахарном диабете// Здоровье, 2016, №4, с.22-30
 21. Мамедзаде А.Я. Эндотелиальная дисфункция и лимфатический дренаж сердца при сахарном диабете// Азербайджанский Медицинский журнал, 2017, №1, с.61-65
 22. Мамедзаде А.Я. К вопросу о патогенезе и патогенетическом лечении диабетической нефропатии//Азербайджанский Медицинский Журнал, 2016, №2, с.156-160
 23. Əliyev O.S. Şəkərli diabet xəstələrində parodontit zamanı lipid peroksidləşməsinin fəallaşması və onun hemostazın pozulmasında rolu./ ATU-nun yekun elmi konfransının materialları, Bakı, 2016. s.117
 24. Əliyev O.S. Şəkərli diabet zamanı yaranan parodontitin patogenezində lipidlərin peroksidləşməsinin və qanın damardaxili laxtalanmasının fəallaşmasının rolu./ Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları Bakı, 2017, s.195.
 25. Алиев Э.М. Применение соединительнотканного аутотрансплантата при операции открытый синус-лифтинг./ Материалы итоговой научно-практической конференции АМУ. Баку, 2017,c.46.
 26. Əliyev E.M. II tip şəkərli diabeti olan xəstələrdə dental implantasiyanın bəzi xüsusiyyətləri./Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017, s.324-325
 27. Əhmədzadə Ü.İ. Eksperomental peritonit zamanı limfanın damardaxili laxtalanmasının güclənməsi toxumaların limfadrenajının pozulması amili kimi./ ATU-nun yekun elmi konfransının materialları, Bakı, 2017. s.124.
 28. Qasımova A.Ş., Əliyev M.X., Əliyev E.M., Məmmədzadə A.Y., Əliyev O.S., Cəfərova N.Ə., Ağamalıyeva Ü.C., Bədəlova A.T. Diabetik mikroangiopatiyaların patogenezində oksidativ stress və toxumaların limfadrenajının pozulması.// Sağlamlıq, 2016, №5, s.142-149
 29. Джафарова Н.А., Алиев С.Д., Алиев М.Х., Мамедзаде А.Я., Алиев Э.М. Дислипидемия и нарушения лимфатического дренажа тканей в патогенезе диабетической нефропатии.//Азербайджанский Медицин-ский журнал, 2016, №4, с.90-94.
 30. Гасымова А.Ш., Алиев М.Х., Алиев С.Д., Джафарова Н.А., Алиев Э.М., Мамедзаде А.Я., Алиев О.С., Шахвердиев Г.Г. Оксидативный стресс в патогенезе нарушений микролимфоциркуляции при сахарном диабете//Вестник хирургии Казахстана, 2017, №1(50), с.13-18.
 31. Джафарова Н.А., Алиев С.Д., Алиев М.Х., Гасымова А.Ш., Алиев О.С., Алиев Э.М., Мамедзаде А.Я., Агамалиева У.Д. Гемо- и лимфокоагуляционный компонент нарушения лимфатического дренажа тканей при сахарном диабете//Вестник хирургии Казахстана, Алматы, 2016, №4(49), с.17-20

 

Elmi-pedoqoji işçilərin qurultaylarda, konfranslarda və s. iştirakı.

I.  ATU-nun yekun elmi konfransı. Baku: 

 1. Alloksan diabeti zamanı toxumaların limfadrenajının pozulmasında damardaxili mexanizmlərin rolu. Bakı, 2017. (Əliyev S.C., Əliyev M.X., Cəfərova N.Ə., Pənahi M.A., Hüseynova Ş.M.).
 2. Лимфатические пути транспорта внутриклеточных ферментов печени при экспериментальном сахарном диабете./ Материалы итоговой научной конфренции АМУ (2016), Ваку, 2017, (Мамедов Я.Д., Алиев М.Х., Нифталиева С.Ф., Кулиева А.А., Ибрагимова Г.Г.).
 3. Eksperimental şəkərli diabet zamanı oksidativ stress və damardaxili laxtalanmanın qan və limfada güclənməsi./ATU-nun Yekun konfransının materialları (2016). Bakı, 2017.( Əliyev M.X., Qasımova A.Ş., Şahverdiyev H.G., Bədəlova A.T.).
 4. Şəkərli diabet xəstələrində parodontit zamanı lipid peroksid-ləşməsinin fəallaşması və onun hemostazın pozulmasında rolu.Bakı,2016. (Əliyev O.S.)
 5. Применение соединительнотканного аутотрансплантата при операции открытый синус-лифтинг. Баку, 2017.( Алиев Э.М.)

II.Ə.Əliyevin 120-illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans:

 1. Коагуляционный гемостаз и нарушения лимфатического дренажа тканей в патогенезе сахарного диабета.Bakı, 2017. (Алиев С.Д., Алиев М.Х., Панахи М.А., Джафарова Н.А.).
 2. Artyus fenomeni zamanı E və G immunqlobulinlərinin qnda və limfada tədqiqi.Bakı, 2017(Əliyev S.C., Əliyeva T.R., Talışinskaya M.B.).
 3. Изменение функции надпочечников при экстремальных состояниях.Bakı, 2017.( Алиев С.Д., Самедова С.А.).
 4. Оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция в патогенезе диабетических микроангиопатий. Bakı, 2017. (Мамедов Я.Д., Алиев М.Х., Гасымова А.Ш.,Кулиева А.А.,Гусейнова Ш.М., Нифталиева С.Ф., Бадалова А.Т.).
 5. Diabetik mikroangiopatiyaların patogenezində autoimmun mexanizmlərin və mikrolimfasirkuluasiyanın pozulmasının rolu. Bakı, 2017. (Əliyev M.X., Ağamaliyeva Ü.C., İbrahimova G.H., Əliyeva C.T., Səfərəliyeva L.X., İbrahimova J.Ş.).
 6. Şəkərli diabet zamanı yaranan parodontitin patogenezində lipidlərin peroksidləşməsinin və qanın damardaxili laxtalanmasının fəallaşmasının rolu. Bakı, 2017. (Əliyev O.S.)
 7. II tip şəkərli diabeti olan xəstələrdə dental implantasiyanın bəzi xüsusiyyətləri.Bakı, 2017. (Əliyev E.M.)

III.XXXIII- Всемирный конгресс по клинической медицине и иммуноре-абилитации (НьюЙорк, 2017):

        1.Свертываемость лимфы и нарушения лимфатического дренажа тканей в патогенезе экспериментального сахарного диабета. НьюЕрк, 2017.  (Алиев С.Д., Алиев М.Х., Джафарова Н.А., Алиев Э.М., Панахи М.А., Алиева А.Д., Гаджиева С.И., Шахвердиев Г.Г., Ибрагимова Ж.Ш.)

         2. Внутрисосудистая активация свертываемости лимфы в патогенезе нарушений лимфатического дренажа тканей при сахарном диабете. НьюЙорк,2017. (Мамедов Я.Д., Алиев М.Х., Бадалова А.Т., Нифталиева С.Ф., Ахмедзаде У.И., Панахова С.Р., Гасымова В.Н.)

         3. Оксидативный стресс и внутрисосудистая активация свертываемости лимфы в патогенезе диабетических ангиопатии.НьюЙорк, 2017. (Алиев М.Х., Гасымова А.Ш., Мамедзаде А.Я., Алиев О.С., Агамалиева У.Д., Кулиева А.А. Гусейнова Ш.М., Сафаралиева Л.Х.)

 

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİNİN İŞİ HAQQINDA

          Patoloji fiziologiya kafedrasında elmi- metodik plana əsasən 2016-2017-ci tədris ilində tələbələr elmi işlər aparmışlar. Tədris ilinin əvvəlində kafedra TEC- nin xətti ilə elmi işlə məşğul olmaq istəyən tələbələrə elmi işlərin mövzuları təqdim edilmişdir. İlin əvvəlində 15 tələbə elmi iş aparmaq üçün TEC- ə müraciət etmişdir. TEC- in I iclasında 10 tələbə mövzu götürmüşdür. TEC- də elmi- tədqiqat işlərindən, ancaq 7 tələbə 4 işi başa çatdırmışdır. Məruzələrin 4-ü də təcrübi iş idi.

II Müalicə-Profilaktika Fakültəsinin TEC Elmi Şurası 15-16 may 2017-ci il tarixində keçirildi. Kafedrada yerinə yetirilmiş məruzələr TEC-in konfransına təqdim olundu. Elmi konfransda aşağıdakı elmi işlər dinlənildi:

1.“Нарушения липидного обмена в крови и лимфе при сахарном диабете”

                           İradə Atayeva-MPF II, III kurs, qrup 256b

                           Şəbnəm Vəliyeva-MPF II, III kurs, qrup 256b

Elmi rəhbər: prof. Əliyev M.X.

                              b/m Səfərəliyeva L.X.

2.“Diabetik nefropatiya zamanı qan və limfanın lipid tərkibinin dəyişməsi”.

                         Orxan Yunisli-MPF II, III kurs, qrup 241a

                         Məsmə Qasımova-MPF I, III kurs, qrup 36a

          Elmi rəhbər: ə.e.x., prof. Əliyev S.C.

                              ass. Cəfərova N.Ə.

3.“Şəkərli diabet zamanı qan və limfanın damardaxili laxtalanmasının toxumaların

    limfadrenajının pozulmasında rolu”.

                          Sevinc Vəliyeva-MPF II, III kurs, qr. 241b

          Elmi rəhbər: prof. Əliyev M.X.

                             ass.Ağamalıyeva Ü.C.

4.“Значение окислительного стресса в патогенезе инфаркта миокарда

     при сахарном диабете”.

                         Aida Qasımova-MPF II, III kurs, qr. 255b

                        Ağgül Məmmədova-MPF II, III kurs, qr. 255b

         Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Məmmədov Y.C.

                              b/m Səfərəliyeva L.X.

Məruzə edən tələbələr sertifikatlara layiq görüldülər.