(+99412) 597-38-98

Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

1. Doktorantura xətti üzrə dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi.

2. İddiaçılıq yolu ilə dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi.

Familyası a.a

      Mövzunun adı

Elmi rəhbər

Təsdiq olunması

müddəti

Yerinə yetirilmə dərəcəsi

1.

 

Əliyeva T.R

Ümumi və yerli allergik reaksiyalar zamanı bəzi immun göstəricilərin dəyişiklikləri və onların korrek-siyası.

ə.e.x.,  professor S.C.Əliyev  

2008 tibb üzrə elmlər dok.

2016

Ilkin müzakirə

2

 

 

 

Məmmədzadə

A.Y.

Эндотелиальная дисфункция и механизмы нарушения лим-фатического дренажа тканей в патогенезе полиорганной не-достаточности при сахарном диабете, их коррекция

ə.e.x., professor S.C.Əliyev  

2014

tibb üzrə elmlər doktoru

2020

 Eksperiment. mərhələ

 

3

Əliyev O.S.

Şəkərli diabet zamanı yaranan pa-rodontitlərin patogenezində limfa-sirkulyasiyanın pozulma mexa-nizmləri, onların korreksiyası

t.ü.f.d.,professor M.X.Əliyev  

2016

tibb üzrə elmlər doktoru

 

2020

Eksperiment.

mərhələ

 

4

 

Əliyev E.M.

Клинико-экспериментальное обоснование лимфотропной фи-тотерапии в профилактике ос-ложнений хирургических вме-шательств на ткани пародонта при сахарном диабете

ə.e.x.,  professor S.C.Əliyev  

2016

tibb üzrə elmlər doktoru

2020

Eksperiment.

mərhələ

 

5

Qasımova A.Ş.

Diabetik retinopatiyanın patoge-nezində qan və limfanın damar-daxili laxtalanmasının və oksidativ stresin rolu, onların korreksiyası

t. e. d., professor

M.X. Əliyev

2014 tibb üzrə fəlsəfə doktoru

2017

İlkin müzakirəyə hazırlıq

6.

Cəfərova N.Ə.

Нарушения липидного обмена и свертываемости крови и лимфы в патогенезе диабетической нефропа-тии, их коррекция

ə.e.x.,  professor S.C.Əliyev  

2014 tibb üzrə

fəlsəfə doktoru

2017

İlkin müzakirəyə hazırlıq

 

7.

Şahverdiyev H.G.

Diabetik pəncə sindromunun pa-togenezində limfadrenajın pozul-ma mexanizmləri, onların korrek-siyası

ə.e.x.,  professor S.C.Əliyev  

2015 tibb üzrə

fəlsəfə doktoru

2018

Eksperimental tədqiqatlar

8.

Ağamaliyeva Ü.C.

Eksperimental şəkərli diabet zamanı immunoloji reaktivliyin və hemolim-fakoaqulyasiyanın pozulmaları, onların korreksiyası

t.e.d., professor

M.X. Əliyev

2015 tibb üzrə

fəlsəfə doktoru

2018

Eksperimental tədqiqatlar

 

9.

Bədəlova A.T.

Şəkərli diabet və onun ağır-laşmalarının müalicəsində erkən diaqnostikanın və limfatrop fitoterapiyanın əhəmiyyəti

ə.e.x., prof.S.C.Əliyev

2015 tibb üzrə

fəlsəfə doktoru

2018

Eksperimental

mərhələ