(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.d., prof. Hidayətov Ə.A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əlihüseyn Hidayətov Alışan oğlu

2

İxtisas

Terapevt-qastroenteroloq

3

Vəzifə

Professor, kafedra müdiri 

4

Şöbə

Qastroenterologiya və Revmatologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1964-1970

Müalicə işi

N.Nərimanov adına ATİ

Bakı, Azərbaycan

2

1972-1974

Klinik ordinator

Elmi-Tədqiqat RR və On-kologiya İnstitutu (qas-troenterologiya şöbəsi)

Bakı şəhəri, Şərifzadə küç.74

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1975-1991

Kiçik elmi işçi

Baş elmi işçi

Elmi-Tədqiqat RR və On-kologiya İnstitutu qastroen-terologiya şöbəsi

Bakı şəhəri, Şərifzadə küç.74

2

1991- hal hazıra kimi

Kafedra müdiri

ATU - nun Pediatriya fakül-təsinin Daxili xəstəliklər ka-fedrası (hal hazırda II MPF IV Daxili xəstəliklər kafedrası)

Bakı şəhəri. Bakixanov küç.23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1971

Zaqafkaziya bölgə hərbi hospitalında tək-milləşdirmə kursu

Tbilisi, Gürcüstan

2

1973

SSRi- Mərkəzi həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu, qastroenterologiya və hepato-logiya kursu

Moskva, Rusiya

3

1975

SSRİ Onkoloji Elmi mərkəz (Endoskopiya kursu)

Moskva, Rusiya

4

1976

Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Qastroenterologiya İnstitutu (Qastroenterologiya və hepato-logiya kursu)

Moskva, Rusiya

5

1984

Vişnevski adına Cərrahiyyə İnstitutu (En-doskopiya kursu)

Moskva, Rusiya

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Влияние метаболического синд-рома на прогрессирование хро-нического гепатита С, эффек-тивность и переносимость про-тивовирусной терапии

А.А.Гидаятов, Г.Ш.Агаева.

Журнал Гепатологи-ческий форум, Моск-ва, №3, 2007

2

Liver steatosis and treatment of hepatitis C viral infection

A.Hidayatov, G.Aghayeva

Abstracts of Third Di-tan International Con-ference on Infectious Diseases, Beijing, China 2009

3

Serological screening of precan-cerous gastric patology

A.Gidayatov, İ.Alichanova, N.Allahverdiyeva

19th United European Gastroenterology Week Stockholm-2011 "Gut" journal.

4

Xroniki hepatitlər

İ.Ç.Əlixanova, Ə.A.Hidayətov, S.A.Məcidova, S.Ə.Əliyeva

Metodik vəsait, Bakı- 2012

5

Распространенность вирусных ге-патитов В и С в регионах Азер-байджана

А.А.Гидаятов, Г.Ш.Агаева

Российский журнал гастроэн. гепатол. ко-лопрокт. Москва-2012, №2, стр.16

6

Helicobacter pilorinin klaritromisi-nə qarşı rezistentliyi

Hidayətov Ə.A., Əmiraslanova İ.T.

Azərbaycan Tibb Jur-nalı, 2014, №4, s. 101-105

7

Bağırsaq mikroflorasının pozulma-sı və onun probiotiklərlə müa-licəsi

Ə.A.Hidayətov, İ.Ç.Əlixanova, L.Ə.Hidayətova, F.M.Abdullayev, A.A.Verdiyev

Azərbaycan Tibb Jur-nalı, 2015, №3, s. 141-148

8

Qaraciyər xəstəlikləri

İ.Ç.Əlixanova, Ə.A.Hidayətov, S.A.Məcidova, S.Ə.Əliyeva, L.Ə.Hidayətova

Dərs vəsaiti, Bakı- 2015

 

Cəmi 240 elmi iş

 

 

 

İştirak etdiyi konfranslar

1

1985

Endoskopiya üzrə konfrans

Riqa, Latviya

2

1986

Qastroenterologiya üzrə qurultay

Moskva, Rusiya

3

1990

Qastroenterologiya üzrə qurultay

Sankt-Peterburq

4

1993

Qastroenterologiya-hepatologiya

Bursa, Türkiyə

5

1994

Qastroenterologiya-hepatologiya

Los-anceles-ABŞ

6

1995

Qastroenterologiya-hepatologiya

Berlin-Almaniya

7

1996

Qastroenterologiya-hepatologiya

Bazel-İsveç

8

1997

Qastroenterologiya-hepatologiya

İstambul-Türkiyə

9

1998

Qastroenterologiya-hepatologiya

Vena-Avstriya

10

1999

Qastroenterologiya-hepatologiya

Roma-İtaliya

11

2000

Qastroenterologiya-hepatologiya

Antalya- Türkiyə

12

2001

Qastroenterologiya-hepatologiya

Moskva-Rosiya

13

2002

Qastroenterologiya-hepatologiya

İstambul-Türkiyə

14

2006

Qastroenterologiya-hepatologiya

Moskva-Rosiya

15

2014

Qastroenterologiya-hepatologiya

Vena-Astraliya

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Avrasiya qastroenteroloq və cərrahlar cəmiyyətinin idarə heyyətinin üzvü

2

Azərbaycan qastroenteroloq və hepatoloqlar ictimai birliyinin sədri. Bu 1 illik 2010-cu ildə yaradılmışdır