(+99412) 597-38-98

Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

Doktorantlar:

1. Hadıyeva Ş. F. Mövzu: “Особенности поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных ревматоидным арт-ритом. Doktorantura muddeti: 2014-2017 ci il. Elmi rəhbər prof Musayev S.K.

Dissertantlar:

1. Əmiraslanova İ.T. Mövzu: ”Оптимизация амбулаторной помощи больным с гастродуоденальными заболеваниями, ассоции-рованными с Helicobacter pylori” Elmi rəhbər: ə.e.x. prof. Hidayətov Ə.A. Elmi məsləhətçi: t.e.d., prof Çobanov R.E

2. Ağayeva S. Значение латентной HBV инфекции в прогрессировании хронических заболеваний печени. Elmi rəhbər: prof. Hidayətov A.A., 2016

1. Helicobacter pylori ilə assosiasiya olunmuş xronik qastrit zamanı mədənin morfofunksional vəziyyəti

Namizədlik dissertasiyası

İcraçı: Allahverdiyeva N.Ə.

Elmi rəhbər: ə.e.x., prof.Hidayətov Ə.A.

2013-cü ildə müdafiyyə olunub

2. II tip şəkərli diabet xəstələrində mədənin morfofunksional vəziyyəti

Namizədlik dissertasiyası

İcraçı: aspirant Bayramova S.A.

Elmi rəhbər: ə.e.x., prof.Hidayətov Ə.A.

2015-ci ildə müdafiə edib

3. Kənd əhalisi arasında öd yolları xəstəliklərinin yayılması ilə risk faktorları

Namizədlik dissertasiyası

İcraçı: Sadıqov İ.A. Marneuli rayonu Mərkəzi xəstəxanasının həkimi

Elmi rəhbər: ə.e.x., prof.Hidayətov Ə.A.

2015-ci ildə müdafiyyə olunub

4. Повышение эффективности профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний при рефлюксной болезни

Namizedlik dissertasiyası

İçraçı: Qurbanov R.Y.

Elmi rəhbər: t.e.d. Paşayev A.Ç

Elmi məsləhətçi: prof. Hidayətov Ə.A.

2016-ci ildə müdafiyyə olunub.