t.e.d., prof. Qasımov M. S.

Qısa məlumat

1

Soyadı,  adı, ata adı

Qasımov Maqsud  Səfər oğlu

2

İxtisas

həkim

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə, kafedra

Azərbaycan Tibb Universitetinin Qidalanma və Kommunal gigiyena kafedrası

 

 

Təhsili

Təlimin müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1950-1956

Həkim 

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakıxanov küçəsi,  23

  

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

 1

1943-1950-ci illər

Kolxozçu

Zəngilər kənd sovetinin kolxozu

Ermənistan Respublikası Zəngi-lər kəndi

1954-1956-cı illər

Əmr № 28, 28.01.1954-cü il

Tibb qardaşı

Bakı şəhəri, 2 №-li Şəhər Klinik xəstəxanası

Xətai rayonu 2 №-li Şəhər Klinik Xəstəxanası

06 avqust 1956-ci il

Baş həkim

Tacikistan Respublikası Moskovskiy rayon San. epid Stansiya

Tacikistan SSR, Moskovskiy ra-yon

01 yanvar.1957-ci il

Заведующий райздра-вотделом

Исполнительный комитет Московского район-ного Совета Депутатов Трудящихся

Исполнительный комитет Мос-ковского районного Совета Де-путатов Трудящихся

5

16 января 1959 года

Главный врач района и районной больни-цы

Московский район

Московский район Таджикской ССР

6

22 noyabr 1966-cı il

 

Asisstent

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İns-titutu Ümumi Gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Bakı-xanov küçəsi,  23

7

07 aprel 1967-ci il

 

Qidalanma qiqiena kaf. 0,5 oklad əvəzedici assistent

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İns-titutu

Bakıxanov küçəsi, 23

07 aprel 1967-ci il

Həkim-müfəttiş

Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya Epidemioloji İda-rəsi

Səhiyyə Nazirliyi, Hökumət evi

23 yanvar 1970-ci il

Baş həkim

Bakı şəhər San. Epid Stansiyası

Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi

10 

09 sentyabr 1980-cı il

Baş həkim

Mir Qasımov adına Respublika Klinik xəstəxa-nası

Yasamal rayonu. Şərifzadə kü-çəsi

11

07 yanvar 1994-cü il

 

Səhiyyə Nazirinin müa-vini, Sanitar-Epidemio-loji idarənin rəisi 

Səhiyyə Nazirliyi Səhiyyə Nazirliyi Sanitar Nəza-rət Baş İdarəsi

Bakı şəhəri, Kiçik dəniz küçəsi 4

12 

17.aprel 1997-ci il

Direktor

S. İmaməliyev adına  Taun Əleyhinə Elmi-təcrü-bə birliyi

H.Zərdabi prospekti, 3161 məh.

13 

18. yanvar.2012-ci il

Professor 0,5 oklad

Azərbaycan Tibb Universiteti Kommunal və Qi-dalanma gigiyenası kafedrası

Bakıxanov küçəsi, 23

14 

16. oktyabr.2015-ci il

Professor 0,5 oklad

Azərbaycan Tibb Universiteti Kommunal və Qi-dalanma gigiyenası kafedrası

Bakıxanov küçəsi, 23

15 

1943-1950-ci illər

Kolxozçu

Zəngibasar rayonu, Zəngilər kəndi

Ermənistan Respublikası, Zəngi-basar rayonu, Zəngilər kəndi

 

                                                                        İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimat müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

 1

Sentyabr 1957-yanvar 1958

Leninqrad Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, epidemiologiya kafed-rası

Leninqrad şəh. Zanevskiy prospekti 58

7-31 октября 1967 года

Актуальные вопросы гигиены и питания в связи с применением в сельском хозяйстве Химических средств. Защиты растений

Государственный Центральный Институт Усовершенствования вра-чей гор. Москва

С 25.01. по 16.02.1967 года

 

Семинар для заведующей кафедрами и курсами гигиены ме-динститута и институтов усовершенствования врачей по изб-ранным вопросам радиационной гигиены в центральном инс-титуте усовершенствования. Москва

Государственный Центральный Институт Усовершенствования вра-чей гор. Москва

 

                                        Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

                                                            Qurumun adı

1

Azərbaycan Respublikası gigiyenistlər cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan "Bilik" cəmiyyətinin üzvü, Respublika Ağsaqqallar şurasının idarə heyətinin üzvü  

1994-cü ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin böyük Elm Şurasının üzvü, Tibbi profilaktika fakültəsinin Elmi Şurasıenın üzvü, Tibbi profilaktika və biologiya ixtisasları üzrə Müdafiə Şurasının üzvü.

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin sərhədlərin müzhafizəsi və bioloji təhlükəsizliyin azaldılması qrupunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi. 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat  

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr 

 1

Диетологические блюда Азербайджанской кули-нарии.

Касимов М.С. Курбанов К.А.,

Касимова К.Г.

ИПО "Азербайджанская энциклопедия", Ба-ку. 1995 год, 215 стр.

Вопросы рекреационного обеспечения населения Бакинской агломерации.

Касимов М.С.

Баку, «Элм», 1996 год,  272 стр.

3

İnfeksion xəstəliklər haqqında nəyi bilmək lazımdır

Qasımov M.S., İsmayılov Ə.Ş.,

Məmmədzadə F.H., Qurbanov Ş.X.

Az. Milli Ensiklopediya nəşriyyatı. Bakı, 2001-ci il,  56 səh.

Təsərrüfat-içməli su təchizatı və su kəmərləri mənbə-lərinin sanitariya mühafizə zonalarına aid sani-tariya qaydaları.

 

Qasımov M.S., Əhmədova S.Ə.,

Əhmədov İ.R., Tağızadə L.A.,

Babayev F.K, Axundov K.F.,

Abdullayev R.M., Qurbanov S.Ş.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Qidalanma və Kommunal gigiyena kafedrası. Bakı, 2002-ci il. 15 səh.

Azərbaycan mətbəxində pəhriz.

Qasımov M.S. K.H.Qasımova.

Bakı, "Qismət" nəşriyyatı, 2004-cü il., 392 səh.

Диетическое питание Азербайджанской кулинарии.

Касимов М.С. К.Г.Касимова.

Баку, "Гисмет",  2004 год. 392 стр.

Artıq bədən çəkisi və piylənmə ilə yanaşı gedən (ürək qan-damar, şəkərli diabet, qalxanvari vəzinin funk-siyasının pozulması) xəstəliklərdə pəhriz.

Qasımov M.S., Mirzəzadə V.,

Qasımova K.H, Mirzəzadə G.

Bakı, "Qismət", 2004-cü il. 120 səh.

За здоровый образ жизни,

Касимов М.С.

Баку, Изд-во «Гисмет», 2005 год. 312 с.

Sağlam həyat tərzi uğrunda

Qasımov M.S.

Bakı, "Qismət", 2005-ci il, 256 səh.

10 

Sosial təminat sistemində yoxsul, qoca və ahıl yaşlı adamların səmərəli və pəhriz qidalanmasının təşkili. Metodik tövsiyə

Qasımov M.S., Əhmədov İ.R.,

Ramazanova İ.F., Qədirov C.

Azərbaycan Tibb Universiteti. Bakı, 2006-cı il, 63 səh.

11 

Bakı şəhər aqlomerasiyası əhalisinin həyat şəraiti və sağlamlığına təsir edən təbii və antropogen amillər

Qasımov M.S.

Bakı, II nəşr, "Qismət", 2007-ci il, 108 səh.

12 

Вопросы рекреационного обеспечения населения Апшеронского полуострова.

Касимов М.С.

Баку, издательство "Гисмет", 2007 год. 320 стр.

13 

Oxuyun və düşünün.

Qasımov М.S.

"Аzərbaycan" nəşriyyatı, Бakı,  1980-cı il. 219 səh.

14 

Прочтите и задумайтесь

Касимов М.С.

Издательство "Азербайджан", Баку, 1980 год, 205 стр.

15 

Məktəblilərin gigiyena və sağlamlıq üzrə biliyini artırmaq üçün metodik tövsiyələr

Qasımov M.S. Tağızadə F.C.,

Əhmədov İ.R., Ramazanova İ.F.,

Gürzəliyev S.A., Balayeva Ş.M.

Bakı, "Qismət" nəşriyyatı, 2007-ci il, 88 səh.

16 

Abşeron yarımadası əhalisinin rekreasiya təminatı.  -Tədris-metodik vəsait.

Qasımov M.S.

Bakı, "Qismət" nəşriyyatı, 2007-ci il, 328 səh.

17 

Azərbaycanda orta ümumi təhsilin yeniləşdirilməsi və maarifləndirmə texnologiyasının tibbi-gigiyenik cəhət-ləri.

Qasımov M.S., Əhmədov İ.P., 

Səmədzadə A.Z, Gürzəliyev S.A., 

Səfərova S.İ., Süleymanzadə N.Q.

Bakı, "Qismət" nəşriyyatı, 2007-ci il, 153 səh.

18 

Məktəblilərin gigiyenik tərbiyəsi. Dərs vəsaiti

Qasımov M.S. Səmədzadə A.Z..

Bakı, "Qismət", 2007-ci il, 126 səh.

19

Sahibkarlar üçün sanitariya və gigiyena qaydaları. Metodiki tövsiyə

Qasımov M.S., Qasımov V.S.,

Əlibəyov A.M., Əhmədov İ.R.,

Məmmədov A.M., Abdullayev V.İ.,

Gürzəliyeva S.A., Abdullayev R.M.

Bakı, "Qismət", 02.04.2008-ci il. 189 səh.

20

Ümumi dietologiyanın əsasları. (Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik).

Qasımov M.S., Qasımova K.H.

"Maarif" nəşriyyatı. Bakı, 1996-cı il.

248 səh.

21 

Bakı şəhər aqlomerasiya əhalisinin şəhərkənarı is-tirahətinin təşkili (Tibb Universitetinin tələbələri üçün tədris-metodik vəsait)

Qasımov M.S., Qasımova K.H.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, 1996-ci il. 13 səh.

22 

Основы общей диетологии. (Учебник для студентов Азербайджанского Медицинского Университета.

Касимов М.С., Касимова. К.Г.

Издательство "Маариф", Баку, 1996 год. 224 стр.

23

Tibb Universitietinin tələbələri üçün Sağlam həyat tərzi normalarının əhali arasında yayılması məsə-lələrinə həsr olunmuş tədris metodik vəsait

Qasımov M.S., Qasımova K.N.

"Azərbaycan Ensiklopediyası" mətbəəsi, Bakı, 1996-cı il  12 səh.

24

100 il – hədd deyil! Dərs vəsaiti

Qasımov M.S.

Bakı, "Qismət", 2010-cu il, 104 səh.

25 

100 лет – не предел! Учебное пособие,

Касимов М.С.

Баку, "Гисмет", 2010 год. 104 стр.

26 

Sağlam həyat tərzi uğrunda (Dərs vəsaiti).

Qasımov M.S., Vəkilov V.V.,

Musayev R.H., Rəsulov R.Y.

Bakı, "Qismət", 2012-ci il. 424 səh.

27 

Sağlam qidalanmanın elmi əsasları. Dərs vəsaiti.

Namazova A.A., Qasımova K.H.,

Səmədzadə A.Z..

Bakı, "Qismət" nəşriyyatı, 2014-cü il.

748 səh.

28 

Əmək və əhalinin sosial təminat sistemində az təminatlı, ahıl və qoca yaşlı adamların, əlillərin səmərəli və pəhriz qidalanmasının təşkili. Meto-dik tövsiyə.

Əhmədov İ.R., Sultanova H.T,

Səmədzadə A.Z..

Bakı, "Nurlar" nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2015-i il.,  106 səh.

29 

Rekreasiyanın gigiyenik əsasları. Tədris vəsaiti

Qasımov M.S., Sultanova H.B.

Bakı Dövlət Universiteti Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası. Bakı, 2002-ci il. 37 səh.

30 

Turizmin ekoloji problemləri. Tədris vəaiti

Qasımov M.S., Sultanova H.B.

Bakı Dövlət Universitetinin Xarici ölkələrin iq-tisadi və siyasi coğrafiyası. Bakı, 2002-ci il, 14 səh. 

31

Опыт рационализации питания колхозников Южного Таджикистана. Автореферат кандидатской диссертации

Касимов М.С.

Алма-Атинский Медицинский институт. 1964 год

32 

Гигиенические основы Азербайджанской Нацио-нальной кулинарии

Касимов М.С.

Журнал "Гигиена и санитария", № 10, Москва, 1974 год

33

К вопросу организации загородного отдыха насе-ления Баку.

Касимов М.С.

В кн. "Третий съезд. гигиенистов и сан. врачей  Азерб. ССР (материалы). Баку, 1975 год.

34

К вопросу организации загородного отдыха насе-ления Баку.

Касимов М.С.

Азерб. мед. журнал, № 11, 1975   год. стр. 48-50

35 

Санитарные аспекты очистки города Баку. врач Азербайджана" (материалы).

Касимов М.С.,

Сеидов И. М.

В кн. "Третий съезд гигиенистов и сани--тарых".  Баку, 1975 год.

36

Индустрия отдыха

Касимов М.С., Назирова Б.,

Салманов А.

"Бакинский рабочий", Баку, 1976  год.

37 

К вопросу о влиянии Бакинского норда (хазри) и душных погод на заболеваемость жителей Баку.

Касимов М.С.

Азерб. мед. журнал, № 6, 1976 год,

стр. 48-51.

38

К вопросу организации загородного отдыха населения Баку.

Касимов М.С.

Журнал "Гигиена и санитария". № 5, Москва, 1977 год. 89 стр.

39

Гигиеническая оценка автотранспорта как источ-ника загрязнения атмосферного воздуха.

Касимов М.С., Бочкарева Н.Н.,

Эфендиева Н.Т.

Тез. докл. выездной сессии АзНИИВМиГ в Шаумяновском р-не Баку. Баку, 1977 год. 8 стр.

40 

Изучение шумового режима Баку.

Касимов М.С., Оруджева С.Р.

Тез. Докл. выездной сессии АзНИИ ВМиГ в Шаумяновском районе. Баку, 1977  год. 7 стр.

41

Гигиеническая характеристика пляжей пригородной зоны Баку.

Касимов М.С., Эфендиева Н.Г.,

Бочкарева Н.Н.

Азерб. мед. журнал, № 6,  1977 год.

42

Приморские зоны Азербайджана как здравницы всесоюзного значения

Касимов М.С.

Информация на всесоюзной проблемной комиссии научные основы гигиены окру-жающей среды при НИИ им. Сысина АМН СССР. 1982 год.

43 

К вопросу о загрязненности воздуха в районе приморских зон отдыха Азербайджана.

Касимов М.С., Эфендиева Н.Г.,

Бочкарева Н.Н.

Тез. Докл. выездной сессии Аз. НИИВМиГ в Шаумяновском р-не Баку, 1977 год. 14 стр.

44 

К вопросу о влиянии Бакинского норда (Хазри) и душных погод на заболеваемость жителей гор. Баку

Касимов М.С.

Азербайджанский Медицинский  журнал № 6, Баку 1978 год

45 

Об использовании некоторых приморских зон Азер-байджана рекреационных целях

 

Журнал "Вопросы курортологии, физио-терапии и лечебной физической культуры". Москва, 1978 год

46

Случай смога в промышленном городе и его влияние на здоровье населения.

Ахундов В.Ю., Касимов М.С.,

Мусина М.Х.

Аз.мед.журнал, № 4, 1978 год.

47 

Об использовании некоторых приморских зон Азербайджана в рекреационных целях.

 

Вопр. курортол., физиотерап. и леч. физ-культуры, № 2, Москва, 1978 год

48 

Некоторые вопросы организации загородного отдыха населения гор. Баку.

 

В кн. "Гигиенические исследования окру-жающей среды в условиях Азербайд-жана" (тематический сборник трудов Аз НИИ вирусологии, микробиологии и гигиены). Баку, 1978 год. 97 стр.

49 

Случай появления токсического тумана в про-мышленном городе и его влияние на здоровье населения.

Ахундов В.Ю., Касимов М.С.,

Мусина М.Х. и др.

Труды Азерб. НИИВМиГ, т.34. Баку, 1979 год.

50 

Структура и основные тенденции развития мас-сового отдыха населения г. Баку.

Ахундов В.Ю., Касимов М.С.

Журнал "Гигиена и санитария", № 12, Моск-ва, 1978 год.

51

Гигиеническое изучение атмосферного воздуха в Баку с целью охраны здоровья населения (ин-формационное письмо).

Касимов М.С.

Труды Азерб. НИИ Вирусологии, Эпи-демиологии и Гигиены, Баку, 1979 год.

52 

Баку в 2000 году

Касимов М.С.

Азеринформ, "Бакинский рабочий", 1980 год

 

 53

Гигиенические исследования атмосферного воздуха Баку и влияние загрязненности воздуха на здоровье населения.

Мусина М.Х., Асадова Ф.Б.,

Касимов М.С.

В кн."Научные основы гигиены окру-жающей среды 1''. инфекционной пато-логии. Труды Азерб. НИИВМиГ, 1980 год.

54

Значение состояния биосферы некоторых зон Азер-байджана при планировании дальнейшего развития массового загородного отдыха населения Баку.

Касимов М.С., Мутафян Н. В.

В кн. "Материалы республиканского сим-позиума, посвященного ХХVI съезду КПСС, ХХVI съезду КП Грузии и 60-летию установления советской власти в Грузии. Тбилиси, 1980 год. 61 стр.

55 

О некоторых метеопатических реакциях, у больных, лечащихся в здравницах побережья Апшерона.

Касимов М.С.

Аз.мед.журнал, № 12, 1981 год,

 

Структура и основные тенденции развития массового отдыха  населения г. Баку.

Ахундов В.Ю., Касимов М.С.

Журнал Гигиена и санатория № 12, Москва 1980 год

57

Gələcək perspektivlərdə Şam 9axı ətraflarının rekreasiya məqsədi ilə istifadəsi məsələləri

Qasımov M.S.

Azərbaycan Tibb Jurnalı , № 9, 1980-cı il

58 

К вопросу об организации и размещения мест мас-сового кратковременного и длительного отдыха в пригородной зоне

Касимов М.С.,Алиев И.И.,

Баку. Изд. АН Азерб. ССР, сер. литературы, языка и искусства, № 2, 1981 год

59

Медицинское обслуживание и организация отдыха населения.

Касимов М.С.

В кн. "Социально-экономическое развитие Баку в 1981-1985 г." Баку, 1982 год, стр. 464-528.

60 

Ландшафты Азербайджанского побережья Каспийско-го моря и перспективы их рекреационного исполь-зования.

Будагов Б, Касимов М.С.

Известия АН Азерб. ССР, серия наук о Земле, № 2, с. 41-47. 1982, год

61 

Гигиенические аспекты проблемы рекреационного использования приморских зон Азербайджана.

Касимов М.С.

В кн. "Материалы IV съезда гигиенистов и. сан. врачей Азербайджана". Баку, 1982 год.

62

Опыт изучения иммунологической реактивности под-ростков в некоторых зонах Азербайджанской ССР.

Касимов М.С., Мамедова М.К.

Аз.мед.журнал, № 11, 1982 год.

63

Некоторые вопросы использования приморских зон Азербайджана в рекреационных целях.

Касимов М.С.

В кн. "Мат. конференции "Природнорек-реационные ресурсы и охрана природы Закавказья". Ереван. 1982 год.

64 

Санитарно-климатологическое изучение загородного отдыха населения Баку.

Касимов М.С., Эфендиева Н.Г.,

Мамедов Н.Н.

Материалы конференции по гигиеничес-ким проблемам освоения, рационального использования и охраны курортно-ту-ристических ресурсов Азербайджанской ССР,  Баку, 1983 год. 163 стр.

65 

Генеральный план курортной зоны Ялама-Набрань.

Касимов М.С.

Азерб. гос. головной проектный институт, "Азгоспроект", Баку, 1984.

67 

О пищевой ценности хлеба (Методическая рекомен-дация) в помощь лектору

Касимов М.С.

Общество "Знание" Азерб. ССР, Баку, 1984 год. 11 стр.

68 

"Комплексная схема курортно-рекреационного осво-ение микрорегионов побережья Каспийского моря Азербайджанской ССР".

I. "Исследование потребности населения гор. Баку в загородным отдыхе".

II. "Медико-климатическая характеристика микроре-гионов приморской зоны Азербайджанской ССР"

Ахундов В.Ю., Касимов М.С.

Госстрой и  МЗ Азерб. ССР. Март 1985 года

69 

Отчет по теме "Изучение санитарного состояния внешней среды микрорегионов приморской зоны Азербайджанской ССР".

Касимов М.С.

Республиканская Сан.Эпид Станция МЗ Азерб.ССР 1985, 43 стр.

70 

Сравнительная санитарно-климатическая оценка при-морских районов Азерб.ССР для целей отдыха. Монография

Касимов М.С.

"Азернешр", 1985, 202 стр.

71 

Киев НИИП градостроительства начало 1980-ых годов "Схему комплексного курортно-рекреационного осво-ения микрорегионов побережья Каспийского моря Азерб. ССР" Результаты исследований которого обобшены в многочисленных статьях опубликованных в различных изданиях в 1974-1985 гг.

Касимов М.С.

Все материалы 1974-1985 гг. представлены КНИ Проектный Институт градост-раительства. 1985 год, 200 стр.

72 

Об организации пропаганды здорового образа жизни. Методические рекомендации в помощь районным и городским первичным организациям общества "Зна-ние"

Касимов М.С.

Общество "Знание" Азерб. ССР, в помощь лекторам. Баку, 1984 год

73

Генеральный план оздоровительной зоны Мухтадыр-Низовая.

Касимов М.С.

Азерб. Гос. головной проектный институт "Азгоспроект". Баку, 1985.

74 

Генеральный план зоны оздоровительного туризма Килязи-Зарат на Каспийском побережье Азербайд-жанской ССР.

Касимов М.С.

Азерб. Гос. головной институт "Азгос-проект", Баку, 1985 год

75 

Душные погоды в приморской зоне Азербайджана.

Касимов М.С.

Азерб. мед. журнал, № 1, 1985 год. стр. 39-43.

76

Душные погоды и кислородный режим атмосферы на примере приморской зоны Азербайджана.

Касимов М.С.

Журнал "Вопр. курортологии, физиоте-рапии и леч. Физкультуры",  № 3, Москва, 1985 год

77

Səmərəli qidalanmanın əsasları

Qasımov M.S.

Azərbaycan SSR "Bilik" cəmiyyəti Bakı, 1985-ci il , səh. 37-89

78

Медицинские аспекты охраны окружающей среды пособие подготовительные под эгидей Министерства Здравоохранения республики

Касимов М.С.

Общество "Знание" методические мате-риалы в помощь лектору. 1995 год

79 

Consideration of bioclimatic peculiarities of the Caspian coastline in architectural - planning organization of health resorts.

Kasimov M.S., Eyubov A.D.,

Aliyev I.I..

Symposium on Climate and Human health. Leningrad, USSR, 1986.    

80 

Основы рационального питания. В помощь лектору

Касимов М.С.

Общество "Знание" Аз.ССР, Баку, 1985 год. 17 стр.

81 

Оздоровительное значение загородного отдыха (Ме-тодическая рекомендация)

Касимов М.С.

Общество "Знание" Аз.ССР, Баку, 1986 год. 33 стр. Проспект Н.Нариманова 31.

82 

Пропаганда здорового образа жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях (подразделениях). Ме-тодические рекомендации

Касимов М.С.

Типография Министерства Просвещения Азербайджанской ССР, Баку, август 1987 год. 24 стр

83 

Основные предпосылки и концепции градострои-тельного развития курортно-рекреационной системы Каспийского побережья Азерб. ССР

Касимов М.С., Эюбов А.Д.,

Алиев И.И.

Сборник трудов НИИ Географии Нацио-нальный Академии Азербайджана, 1989 год. 6 стр.

84 

Основные аспекты градостроительного развития рек-реационной зоны Каспийского побережья Азербайд-жанской ССР.

Касимов М.С., Эюбов А.Д.,

Алиев И.И.

В кн. "Рекреационные ресурсы Каспийс-кого моря". Москва, 1989 год.  7 стр.

85 

Влияние научно-технического прогресса на окру-жающую среду и здоровье человека. Обзорная  инфор-мация.

Касимов М.С.

Баку, 1990 год. 20 стр.

86 

Azərbaycan mili mətbəxində pəhriz. IV Milətlərarası ye-mək konqresi. Azərbaycan Aşbazlığında pehriz yemək-ləri.

Kasimov M.S., Kurbanov K.A.,

Qasımova K.H.

IV Millətlərarası yemək konqresi. Türkiyə, İstambul, 1991-ci il . 17 səh.

87 

Погодно-климатическая характеристика Хызинского района в целях рекреации.

Касимов М.С.

В кн. "Экологические проблемы Азер-байджана". (на азерб. языке). Баку, 1992 год, 7 стр.

88 

Гигиенические аспекты влияния экологических, внут-ришкольных и социальных факторов на здоровье школьников

Касимов М.С., Сафарова С.И.,

Самедзаде А.З.

Журнал "Сагламлыг" Баку, 2008 год

89 

Заболевания людей, вызываемые иерсиниап-сеудотуберъулосис (Обзор литературы)

 

Касимов М.С., Талыбзаде А.Н.,

Устун Н.М.

T. TAGIZADƏNİN 85 illik Yubileyinə həsr olunmuş beynalxalg elmi-praknik KONFRANSIN MATE-RİALLARl, Bakı, 2008-ci il

90 

Диарейные заболевания, вызываемые микробами рода Иерсиниа (Й.псеудотуберъулосис, Й.ентероъо-литиъа)

Касимов М.С., Талыбзаде А.Н.,

Устун Н.М., Ахмедов Р.А.

Журнал "Биомедицина" № 3, 2008 год.

91 

К эпидемиологии некоторых зоонозов в Азербайд-жанской Республики и прогноз на бли-жайщие годы – материалы современной тех-нологии в реализации глобальной стратегии борьбы с инфекционными болезнями на территории государств участников СНГ

Касимов М.С.

Волгоград, 2008 год.

92 

Современная эпидемиологическая ситуация по бру-целлезу в Азербайджанской Республики. Материалы международного рабочего совещании "Бруцеллез – пограничная инфекция животных и человека, требующая  общих усилий разных стран".

Касимов М.С.

"Серпухово" , Российская Федерация, 2008 год.

93 

Клинико-эпидемиологическая характеристика больных профессиональным бруцеллезом

Касимов М.С., Абдуллаев Р.М.

Журнал "Сагламлыг", № 7, 2008 год

94 

Azərbaycan Respublikası ərazisində bruselyoz xəstəlik-lərinin xəstəlik tarixinin kitabçalarının öyrənilməsinə aid treninqlər. Azərbaycanın üç şimal rayonunun (Quba, Xaçmaz, Qusar) kənd icmaları arasında zoonoz və antroponoz (buğumayaqlılar) infeksiyasının seçilmiş serolojı müayinələrinin aparılmasına aid RTƏS və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Departamentinin iştirakı ilə birgə aparılan elmi-tədqiqat işi.

Qasımov M.S., İsmayılova R.,

İsmayılov A.Ş.

RTƏS və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin De-partamenti. 04-08 aprel 2008-ci il. 70 səh.

95 

Azərbaycanda kəskin meningit və ensefalitin etioloji əsaslarının xəstəxana şəraitində müşahidə edilməsi.. 

Гасымов М.С., Исмайылова Р.,

Исмаyıлов А.Ш.

Respublika Taun Əleyhinə Stansiyada (RTƏS), dekabr, 2008-ci il, 18 səh.

96

ABŞ bioloji təhlükəsizliyin azaldılması proqra-mına aid Amerika Assosiasiyası (ABSA), Bioloji Təhlükənin aza-dılması proqramı. Bioloji Təhlü-kənin azaldılması mövzusunda hər il keçirilən 51-ci konfrans Treninqlərdə, təlimlərdə çıxış.

Гасымов М.С.

Reno şəhəri, Nevada ştatı, 19-22 oktyabr 2008-ci il., 12 səh.

97

Результаты эколого-епидемиологического, вирусоло-гического и клинико-патоморфологического изучения гриппа человека, этиологически связанного с вирусом гриппа А Птиц (Н5Н1) Статья в сборнике.

Садыхова Ф.Э., Агаев Ф.Ф.,

Мамедзаде Ф.У., Гурбанов Ш.Х.

Международная научно-практическая кон-ференция "Перспективы сотрудничества государств – членов ШОС в противо-действии угрозе инфекционных болезней. Новосибирск, Россия, 6 стр. май 2009 год,

98 

Кишечный иерсиниоз как природно-очаговое забо-левание

Талыбзаде А.Н., Устун Н.М.

Азярбайъан Тябабятинин Наилийятляри № 2, 2009-ъу ил, сящ. 152-154

99 

Xüsusi təhlükəli patogen mikroorqanizmlərlə yoluxmuş materialların Polimeraza Zəncirvari reaksiyası (PZR) metodu ilə müayinə işin təşkili. Metodik göstəriş.

Qasımov M.S.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi S.İmaməliyev adına Respublika Taun Əley-hinə Stansiya, Bakı, 2010-cu il. 14 səh.

100 

Арбовирусы в Азербайджане

Исмаилов А.Ш., Касимов М.С.

Журнал "Биомедицина" № 2, Баку, 2009 год

101 

Sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsi

Azərbaycan Respublikası uşaq ictimai birliyi

Bu nəşr Azərbaycan Respublikası QHT Döv-lət dəstəyi Şurası tərəfindən aparılıb. Bakı, 2014-cü il , 57 səh.

102

Turizm və sosial mədəni serviz xidməti fənn proqramları toplusu. İxtisas: T-300100 "Turizm və sosial-mədəni servis xidməti". Bakalavr pilləsi üçün.

Sultanova H.V., Nuriyev E.V.,

Əhmədova İ.İ.və b.

Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. Bakı, 2005-ci il, 123 səh. Z.Xəlilov küç. 23