t.e.n., dos. Hacıyeva Q. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

 Hacıyeva Qəribə Mansur qızı

2

İxtisas

 Həkim

3

Vəzifə

 Dosent

4

Şöbə, kafedra

 Qidalanma və Kommunal gigiyena

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1969-1975

Həkim

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb institutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

 

                                                                              İş təcrübəsi haqqında

 İşləmə müddəti

Vəzifəsi

              Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

  1.

27/I-2005

Dosent

Azərbaycan Tibb universitetinin Qidalanma və Kom-munal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  2.

19/XI-1993-26/I-2005

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universitetinin Qidalanma və Kom-munal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  3.

27/IV-1990-18/XI-1993

 

Assistent

 

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnsti-tutunun Qidalanma və Kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  4

20/VI-1984-26/IV-1990

Baş laboran t

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnsti-tutunun Qidalanma və Kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  5.

18/1980-19/VI- 1984

Assistent

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnsti-tutunun Kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  6.

17/X-1978-17/X-1980

Baş laborant

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnsti-tutunun Kommunal gigiyena kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  7.

1/VIII-75-16/X-1978

Həkim epidemioloq

Oktyabr rayon SES-i

Bakı şəhəri, Oktyabr rayonu

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin  adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

                                                                 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

                     Elmi iş və məqalənin adı

             Müəlliflər

                  Nəşr

 1

Müalicə-profilaktik qidalanma

Hacıyeva Q.M.

Tələbələr üçün tədris-metodik vəsait, Bakı 2005. 39 s.

Санитарно-гигиенические требования к органи-зация питания детей в школах – интернатах всех типов

Керимова М.Г., Гаджиева Г.М

 

Методические указания, Баку, 1989, с. 71

Значениe витаминизация «Ундевитом» для повы-шения работоспособности учащихся школ в зимнее весенний период года.

Керимова М., Г., Гаджиева Г.М.

Гигиена и санитария. Москва 1990, №10 с.42-44

Qidalanmanın bəzi xüsusiyyətləri və onların mək-təblilərin xəstələnməsinə təsiri

 Hacıyeva Q.M

Azərb. Tibb jurnalı, Bakı, 1990. №4, s.70-73.

Yod çatışmazlığı və onun törətdiyi xəliklərin pro-filaktiktikası. I-ci hissə

Ələsgərova İ.R., Bağırova B.Ə, Hacıyeva Q.M., Nəcəfova A.,Q

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı 2000, 95s

Значение Джейранбатанского водохранилища как источника хозяйственно – питьевого водоснаб-жения населения, его гигиеническая характе-ристика.

Б.С. Кичибеков, Э.Э. Рагимова, С.А Ахмедова, Г.М.Гаджиева

 

Влияние факторов окружающей среды на организм.Тематический сборник научных работ по материалам гигиенических кафедр. Баку, 1986. с.18-22

Сравнительная оценка методик определения сер-нистого газа в атмосферном воздухе в усло-виях города Баку.

 

Б.С. Кичибеков, С.А. Ахмедова, Э.Э.  Рагимова,  Г.М.Гаджиева

 

Влияние факторов окружающей среды на организм. Тематический сборник научных работ по материалам гигиенических ка-федр. Баку, 1986. с. 118-122

Азотсодержащие органические вещества в под-земных водах  Апшерона

Б.С. Кичибеков, Э.Э. Рагимова, С.А Ахмедова, Г.М.Гаджиева

 

Вопросы гигиены материалы V съезда ги-гиенистов и санитарных врачей Азер-байджана. Баку, 25-26 ноября 1988.Том 2, с.100-102

Гигиеническая характеристика загрязнения азот-содержающими веществами воды водоис-точников некоторых регионов Азербайджана

Б.С. Кичибеков, Э.Э. Рагимова, С.А Ахмедова, Г.М.Гаджиева

 

Вопросы гигиены материалы V съезда ги-гиенистов и санитарных врачей Азер-байджана. Баку, 25-26 ноября 1988. Том 2 с.102-104

10 

С витаминный статус школьников в школе- ин-тернате города Баку в зависимости от класса обучения и периода года

Г.М.Гаджиева

Тезисы докладов Xİ Республиканской науч-ной конференции аспирантов  вузов Азер-байджана. Баку, 1988. с.399

 11

Изучение обеспеченности витаминами С, В1, В2, РР школьников в школе интернате города Баку

Г.М.Гаджиева

Тезисы докладов Xİ Республиканской науч-ной конференции аспирантов вузов Азер-байджана. Баку, 1988. с.409

12 

Некоторые методологические аспекты изучения фактического питания неорганизованных и час-тично организованных групп населения во взаи-мосвязи с показателями их здоровья и заболеваемости.

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р., Бадягина О. Д., Алескерова И., Р., Гаджиева Г.М.

 

Фактическое питание и рационализация питания населения СССР. Тезисы докладов всесоюзного совещания Проблемной ко-миссии «Научные основы гигиены питания» (14-16 сентября 1988 г.) Кемерово, 1988. с.61-62

13 

Məktəblilər az xəstələnib, yaxşı oxumaqdan ötrü necə qidalanmalıdırlar

Kərimova M.Q., Hacıyeva Q.M.

Məktəblilər və valideyinlər üçün yaddaş. Bakı,1989. 9s.

14 

Значение пищевых факторов в снижении забо-леваемости и повышении показателей здоровья школьников.

Керимова М.Г., Гаджиева Г.М.

Информационное письмо Минздрава Азерб. ССР. Баку, 1989. (№03/19 2655 от 05.09.1989), 7с.

15 

Изучение роли алиментарных факторов в сни-жение заболеваемости школьников (14.00.07)

Гаджиева Г.М.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Баку, 1989. 21с

16 

Характеристика водоисточников Геокчайского и Мирбаширского районов Азерб. ССР по со-держанию нитратов, нитритов, аммонийных сое-динений и перманганатной окисляемости

Керимова М.Г., Гаджиева Г.М.

Азмеджурнал Баку, 1990. №3. с.69-72

 

17 

Оценка эффективности витаминизации ундеви-том школьников в условиях Азерб.ССР

Керимова М.Г., Алескерова И.Р.,Гаджиева Г.М.

Материалы Всесоюзного совещания «Реа-лизация научно технической программы пищи» 5-7 июня 1990. Углич, 1990 с.90-91

18 

Взаимосвязь между уровнем потребления отде-льных групп продуктов и некоторыми показа-телями здоровья и заболеваемости школьников

Керимова М.Г., Гаджиева Г.М.

Материалы научной конференции с между-народным участием Питание: Здоровье и болезнь. 20-22 ноября М., 1990. с.92

19 

Изучение параллелей между заболеваемостью и уровнем потребления соли и масла в рационах некоторых групп населения города Баку

М.Г. Керимова, Г.М.  Гаджиева, И.Р. Алескерова, Ф.П. Юзбашев

 

Тематический сборник научных работ сани-тарно-гигиенического факультета «Окру-жающая среда и здоровье населения» Баку, 1990. с.88-92

20 

Изучение зависимости антропометрических пока-зателей от уровня потребления некоторых групп пищевых продуктов

 

Гаджиева Г.М.

Материалы научно - практической конфе-ренции «Рационализация питания городс-кого и сельского населения, детей дош-кольного, школьного возраста и подростков в Азербайджанской Республики». Баку, Элм 1991. с.32-33

21 

Значение уровня потребления молочных продук-тов, овощей, сладостей, масла и соли для ве-личины артериального давления у школьников.

 

Керимова М.Г., Гаджиева Г.М.

Материалы научно-практической конфе-ренции «Рационализация питания городского и сельского населения, детей дошкольного, школьного возраста и подростков в Азер-байджанской Республики». Баку, Элм 1991. с.44-45

22 

Изучение привычек и особенности питания раз-личных групп населения Азербайджанской рес-публики.

М.Г. Керимова, С.И. Абдула-зимова,  Г.М. Гаджиева, А.Г. Наджафова

Азмеджурнал 1991. №11 с.47-50

 

23 

К обоснованию рационального и диетического питания рабочих машиностроительного завода города Баку

М.Г. Керимова, И.Р. Ахмедов, Г.М.Гаджиева, И.Р. Алескерова, В.А. Багирова, Л.М. Алиева

Экологические проблемы Азербайджана. Материалы научно практической конфе-ренции по экологическим проблемам Азер-байджана, İ выпуск 17-18 июня 1992. с.168-170

24 

Научное обоснование рационального использо-вания ряда продуктов питания для различных групп населения.

М.Г. Керимова, И.Р. Алескерова, И.Р. Ахмедов, В.А. Багирова, Г.М. Гаджиева , A.Г.Наджафова

Материалы научной конференции с меж-дународным участием Медикобиологи-ческие аспекты разработки продуктов питания. Киев, 1993. с.73

25 

Maşınqayırma zavodu işçilərinin faktiki qidalanması və sağlamlıq vəziyyətinin öyrənilməsi

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M.

 

«Azərbaycanın ekoloji problemləri» nə dair elmi-təcrübi  konfransının materiallar. I buraxı-lış 30 iyun  Bakı, 1993.  s.49-51

26 

Анкетное изучение значения привычек питания в удовлетворения потребности в пищевых продуктах рабочих нефтеперерабатывающего завода города Баку.

Абдулазимова С.И., Гаджиева Г.М.

 

Azərbaycanın  ekoloji problemləri » nə dair elmi-təcrübi konfransının materialları. II bura-xılış 30 iyun  Bakı, 1993.  s.52-54

27 

Correlation between actual alimentation and health condition of workers of industrial enterprises of Baku

I.R.,Akhmedov,G.M.Gadjieva, S.İ Abdulazimova , G.S. Ganiyeva

OF 2 ND Baku International Symposium ON ENERGY,ECOLOGY, ECONOMY Azerbaijan Republic Baku August 17-20. 1993. s 106

28 

Bakı şəhəri sənaye işçiləri fəhlələrinin faktiki qida-lanmaları və sağlamlıq vəziyyətləri arasında qarşılıqlı əlaqə

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M.

Əbdüləzimova S.İ, Qəniyeva Q.S.

Бакы симпозиуму «Енержи, Ekologiya və İqtisadiyyat» Бакы,1993. s.106

29 

Maşınqayırma zavodu işçilərinin sağlamlıq vəziy-yətinin bəzi göstəricilərinə  əlavə vitaminləşdirmənin təsiri

 

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin professor-müəllim heyətinin 1993-cü ilin yekununa həsr olunmuş elmi konfransın məruzələrinin te-zisləri. Bakı, 1994. s. 305.

30 

Сдвиги в иммунном и биохимическом статусе, состоянии кислотно-щелочного равновесия и сердечно-сосудистой системы у рабочих нефтеперерабатывающего и машинострои-тельного завода города Баку под влиянием приема нового препарата «Поливит».

И.Р. Ахмедов, С.И.Абдулазимова,  Г.С. Ганиева, Г.М.Гаджиева, А.М. Мамедов, М.Г. Керимова

Международный научной конгресс «Тра-диционная медицина и питания. Теоретические аспекты» 26-29 июля, Москва,1994. с.228-229

31 

Yeni « Polivit » preparatı ilə əlavə vitaminləşdirmənin fəhlələrin bəzi sağlamlıq göstəricilərinə təsiri

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M

« Azərbaycanın ekoloji problemləri» nə dair elmi praktik konfransın materialları Bakı, 1994. s.71-72

32 

CORRECTIONS ALTERNATIVES OF FOOD SET AND NUTRITIOUS RATIONS OF VARIOUS SEKTIONS OF THE REPUBLICS POPULATION TO IMPROVE METABOLISM INDICES

Aleskerova I.R. Akhmedov I.R.

Abdulazimova S.I. Baguirova B.A.

Kerimova M.G. Melikova A.G.

ABSTRACTS OF THE THIRD BAKU INTERNATIONAL CONGRESS ON EHERGY, ECOLOGY, EKONOMY

Baku, September 19-22, 1995, p.316.

33 

Взаимосвязь между уровнем потребления молоч-ных продуктов заболеваемостью и некоторыми показателями здоровья Бакинских школьников 7-16 лет.

Гаджиева Г.М.

Материалы итоговой научной конферен-ции Азербайджанского Медицинского Университета имени Н.Нариманова 1995 г. Баку, 1996. с.58-59

34 

Sənaye əməkçiləri orqanizminin vitamin təminatına yeni « Polivit » preparatının təsiri

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Univer-sitetinin 1995-ci ilin yekun elmi konfransının materialları. Bakı, 1996. s.79-80

35 

Ürək-damar sistemi xəstələrinin qidalanma vəziy-yətinin öyrənilməsi

Kərimova M.Q., Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M.

 

Vəli Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun 75 illiyinə həsr edil-miş 1997-ci ilin yekun elmi konfransının materialları. Bakı, 1997. s.67-68

36 

Ürək-damar sistemi xəstələrinin faktiki qidalanma vəziyyəti ilə vitamin çatışmazlğı

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M.

 

Vəli Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun Gənc alimlər şurası-nın elmi konfransının materialları. Bakı, 1998. s.12-14

37 

Role of nutrition in integrated treatment of childhood diseases

 

M.G.Kerimova, G.S.Ganieva, İ.R.Akhmedov, İ.R.Aleskerova, G.M. Gadjieva, A.G. Najafova, T.A. İskenderova, S.İ. Abdulazimova, B.A. Baghirova, A.A.Salayev

Fifth regional congress of pediatric societies of Turkish speaking countries with interna-tional participation. Abstract book, Bishkek, September 25-28, 1999. p.119

38 

Nutritional status of sehool children from the Khyzy region of Azerbaijan

 

M.G.Kerimova, G.S.Ganieva, İ.R.Akhmedov,İ.R.Aleskerova, G.M. Gadjieva, A.G. Najafova, T.A. İskenderova ,S.İ. Abdulazimova, B.A. Baghirova, A.A.Salayev

Fifth regional congress of pediatric societies of Turkish speaking countries with interna-tional participation. Abstract book, Bishkek, September 25-28, 1999. p.126

39 

Питание и здоровье рабочих завода «Баккон-диционер»

 

Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., ГаджиеваГ.М

Материалы научно - практической конфе-ренции «Актуальные вопросы физиологии и патологии человека, посвященной 150 летию И.П.Павлова Баку,1999. с 264-265

40 

Интегрированное ведение болезней детского возраста и нарушений питания

 

Керимова М.Г., Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М.,Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Абдулазимова С.И., Салаев А.А.

Материалы научно - практической конфе-ренции, посвященной И.М.Мамедову, Баку,1999. с.146-148

 

41 

Оценка эффективности рекомендаций по грудному вскармливанию и питанию детей от 10 дней до 5 лет

 

Ахмедов И.Р.,  Алескерова И.Р., Абдулазимова С.И., Гаджиева Г.М., Ганиева Г.С., Искендерова Т.А., Керимова М.Г., Наджафова А.Г., Салаев А.А.

Материалы научно - практической конфе-ренции, посвященной И.М.Мамедову, Баку,1999. с.148-151

 

42 

ИМТ и его зависимость от особенностей питания у лиц 1 группы интенсивности труда

АлескероваИ.Р.,ГаджиеваГ.М., Ганиева Г.С., Искендерова Т.А., Керимова М.Г.,

Журнал «Сагламлыг», Баку,1999. №6, с. 33-35

 

43 

Влияние посуды «Zepter» на органолептику и ви-таминный состав пищи

 

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.И.,

Журнал «Сагламлыг», Баку, 2000. №1, с. 41-43

 

44 

Изучение медико-демографической, социально-экономической и продовольственной  ситуации  в  Хызынском районе республики

 

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р., Багирова Б.А., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М.,  Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.И.,

Журнал «Сагламлыг», Баку, 2000. №2, с.41-45

 

 

45 

Изучение пищевого статуса населения Азербайд-жанской республики.

 

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М.,  Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.И.,

Журнал «Сагламлыг», Баку, 2000. №3, с.19-23

 

46 

Yod çatışmazlığı pozuntuları və duzun universal yod-laşdırılması

Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Bağırova B.Ə, Hacıyeva Q.M., Nəcəfova A.Q.

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2001. 54s.

 

47 

Yod çatışmazlığı və onun  törətdiyi xəstxəliklərin          pro-filaktika profilaktikası II-cı hissə

Ələsgərova İ.R., Bağırova B.Ə., Hacıyeva Q. M.. Nəcəfova A.Q.

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2001. 22s.

48 

Masallı rayonunda yaşayan 6 aylıqdan 5 yaşadək uşaqların qidalanma vəziyyəti  və A vitamini çatış-mazlığı mikrosimptomları arasında əlaqənin öyrənil-məsi

 

Əhmədov İ.R., Qasımov M.S., Hacıyeva Q.M., Ələsgərova İ.R., Ramazanova İ.F., Əhmədova S.Ə., Nəcəfova A.Q., İsgəndərova T.A. Əbdüləzimova S.İ., Qəniyeva Q.S.

Ümumi gigiyena və ekologiya kafedrasının 80 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi məcmuə, Bakı, « Təbib», 2002. s.34-41

 

49 

Zənginləçdirilmiş məhsulların keyfiyyəti üzərində nəzarət

Bağırova B.Ə., Əhmədov İ.R., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2003. 65s.

50 

Особенности традиционного питания детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. 

 

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Касумов М.С., Ахмедова С.А. Hacıyeva Q. M.. Nəcəfova A.Q., İsgəndərova Т.А., Əbdüləzimova S.İ..Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.

Əməkdar elm xadimi prof. T.Ə. Tağızadənin 80 illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2003. s.100-102

 

51 

Содержание витамина А в рационах питания де-тей, проживающих в сельских районах респуб-лики

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Касумов М.С., Ахмедова С.А. Hacıyeva Q. M.. Nəcəfova A.Q., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F.

Əməkdar elm xadimi prof. T.Ə. Tağızadənin 80 illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2003. s.102-10

52 

Yodlaşdırılmış duzun keyfiyyətinə və istifadəsinə la-borator nəzarəti

Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ. R., Hacıyeva Q.M.. Qəniyeva Q. S., Ramazanova İ. F.

Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2003. 256s.

53 

Quba və Xızı rayonunda yaşayan kiçik yaşlı uşaqların qidalanma statusu və bəzi sağlamlıq göstəricilərinin öyrənilməsi

Əhmədov İ.R., Qasımov M.S., Əhmədova S.Ə., Hacıyeva Q. M. 

İsgəndərova Т.А., Əbdüləzimova S.İ., Ələsgərova İ. R., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ.F.,Quliyev M.R., Qəniyeva Q. S.

« Sağlamlıq» Bakı, 2004, №7 s.48-50

 

54 

Yod və dəmir çatışmazlığının təhlükələri ilə mübarizə istiqamətində respublikaəhalisinin sosial mobliza-siyasının vacibliyi (ictimayət üçün treninq paketi)

Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ. R., Hacıyeva Q.M.. Qəniyeva Q. S., Ramazanova İ. F.

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 23 s.

 

55 

Yodlaşdırılmış duz və dəmirlə zənginləşdirilmiş unun keyfiyyətinə nəzarət və laborator qiymətləndirmə (GEM və sanitariya karantin müfəttişliyi işçiləri üçün treninq paketi

Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ. R., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ. F., Qəniyeva Q. S.

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 38 s.

 

56 

Dəmir defisitli anemiyanın profilaktikası

Əhmədov İ.R., Əhmədova S.Ə., İsgəndərova Т.А.,  Qəniyeva Q. S., Ramazanova İ. F. Hacıyeva Q.M.

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 48s.

 

57 

Dəmirlə zənginləşdirilmiş unun keyfiyyətinə nəzarət və laborator qiymətləndirmə (un istehsalçıları üçünt reninq paketi)

Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ. R., Hacıyeva Q.M.. Ramazanova İ. F.,  Qəniyeva Q. S.

(Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 15 s.

 

58 

Изучение А витаминной обеспеченности орга-низма детей дошкольноговозраста проживающих в Хызынском районе

 

Ахмедов И.Р., Касумов М.С.,  Искендерова Т.А., Абдулазимова С.И.,  Ахмедова С.А., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Ганиева Г.С., Рамазанова И.Ф.

Azərbaycan Pespublikasının Dövlət Müstə-qilliyinin son 10 ili dövründə V.Axundov adına ET. Tibbi profilaktika institutunun Elmi-təcrübi fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi. Bakı, 2004. s.57-59

59 

Zənginləşdirilmiş məhsullar yod çatışmazlığı xəstə-likləri və alimentar anemiyanın əsas profilaktika yolu-dur. (təsil işçiləri üçün)

Əhmədov İ.R., Bağırova B.Ə., Ələsgərova İ. R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q. S., Ramazanova İ. F. 

Treninq paketi) SN və UNİCEF. Bakı, 2004. 45 s.

 

60 

Masallı rayonunda yaşayan 6 aylıqdan 5 yaşadək uşaqların A vitamin statusunun qiymətləndirilməsi

Hacıyeva Q. M.

Jurnal « Sağlamlıq», Bakı, 2005. №10, s.73-79

61 

Azərbaycan respublikasının bəzi ərazilərində yaşa-yan  6 aylıqdan 5 yaşadək uşaqların qidalanma ilə əlaqədar A vitamin statusunun qiymətləndirilməsi

Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ. F.,  İsgəndərova T.Ə.,  Qəniyeva Q. S. Əbdüləzimova S.İ.

Azərbaycan Tibb jurnalı, Bakı, 2007. № 4. s.59-60

 

62 

Azerbaijan closes in on elimination of İDD

Akhmedov İ.R.. Ganiyeva G.S., Ramazanova İ.F., Hadjiyeva G.M., Gerasimov G.

İDD NEWSLETTER, VOLUME 27, February, 2008. № 1. p.9-11

63 

Successful elimination of Iodine Deficiency Disorders (İDD) in Azerbaijan is challenged by Iow quality of locally  produced iodized salt

Akhmedov İ.R.. Ganiyeva G.S., Ramazanova İ.F., Hadjiyeva G.M.

The 2-nd İnternational meeting of the Mikronutrient Forum, Beijin, 12-15 May.2009. p.58 ,TU 21  

64 

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayon əhalisinin yodlaşdırılmış duz istehlakı səviyyəsinin öyrənilməsi

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M.,  Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S., , Məmmədova S.Ə., İsgəndərova T.Ə

Tibb Elmləri doktoru Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin anadan olmasının 65-illiyinə həsr olunmuş elmi kofransın materialları. Bakı, 2009, s.97-100

65 

Устранение дефицита йода в питании населения  Азербайджана путем обязательного йодирования соли

 

Ахмедов И.Р., Ганиева Г.С., Рамазанова И.Ф., Гаджиева Г.М.,  Аббас Д., Умаров Н., Герасимов Г., ван дер Хаар Ф.

Всероссийский конгресс « Современные технологии в эндокринологии» Москва, 23-26 ноября 2009. с.7

66 

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu mək-təblilərinin orqnizminin  yod statusunun qiymətlən-dirilməsi

Əhmədov İ.R., Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M.,   Məmmədova S.Ə., İsgəndərova T.Ə, Əbdüləzimova S. İ.

Azərbaycan Tibb Universitetinin insan ana-tomiyası kafedrasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransının elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2009. s. 124-126 

67 

Respublikanın ticarət şəbəkəsində yodlaşdırılmış du-zun keyfiyyətinin monitorinqi

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Əbdüləzimova S.İ., Məmmədova S.Ə.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubi-leyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materialları, Bakı,2010, s.493-494.

68 

Yodlaşdırılmış duzdan istifadə edilməsinin effektiv-liyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan sentinel müayinələrin nəticələri

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M.,

Qəniyeva Q.S. Ramazanova İ.F.

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115  illiyinə həsr edilmiş elmi konf-ransın materialları, Bakı,2012. s.382-383.

69 

Опыт использования обогащенной железом пше-ничной муки для снижения распространенности анемии

Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Hacıyeva Q.M., Рамазанова И.Ф.

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 115  illiyinə həsr edilmiş elmi konf-ransın materialları, Bakı, 2012. s.496-497.

70 

Məktəblilərin orqanizminin yod statusunun qiymət-ləndirilməsi

Əhmədov İ.R., Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Qasımov M.S.,Məmmədova S.Ə., İsgəndərova T.Ə., Əbdüləzimova S.İ.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə və ATU-nun Ümumi gigiyena və Ekologiya kafedrasının yaranmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi məcmuə, Bakı, 2013. s.17-22.

71 

Yüngül fiziki işlə məşğul olan qadınların qidalanma strukturu və mikronutrient statusunun öyrənilməsi

Əhmədov İ.R., Məmmədova S.Ə., Hacıyeva Q.M., İsgəndərova T.Ə. Əbdüləzimova S.İ., Ramazanova İ.F.

Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edil-miş «Təbabətin Aktual Problemləri» mövzu-sunda elmi konfransın materialları, Bakı, 2014. s.205-206.

72 

BTE-də çalışan bir qrup qadınların faktiki qidalan-malarını və mikronutrient statusunun qiymətləndi-rilməsi

 

İ.R. Əhmədov, Q.M. Hacıyeva,İ.F. Ramazanova, S.Ə. Məmmədova, T.Ə. İgəndərova, Q.S. Qəniyeva

Azərbaycan Respublikası V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitu-tunun elmi əsərləri, VI cild, Bakı, 2014. s.49-53.

73 

Tələbələrin qidalanma strukturu və vərdişlərinin qiy-mətləndirilməsi

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., İsgəndərova T.Ə., Dadaşov F.Z.

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konf-ransın materialları. Bakı 2015. s.155.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

FD 03.014 dissertasiya şurası nəzdində müzakirə şurasının üzvü

2

Səhiyyə Nazirliyinin mikronutriyent catışmazlığı üzrə işçi qrupunun üzvü.

3

Qidalanma və Sağlamlıq İB