t.e.n., b.m. İsgəndərova T. Ə.

 

1

Ad, soyad, ata adı

İsgəndərova  Təranə Əvəz qizi

2

İxtisas

 Həkim

3

Vəzifə

 Baş müəllim 

4

Şöbə, kafedra

 Qidalanma və kommunal gigiena kafedrasi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1973-1979

həkim

N.Nərimanov adina Azərbaycan dövlət tibb institutu

Baki şəhəri, Bakixanov kücəsi, 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

18.11. 2001

Baş müəllim 

N.Nərimanov adina Azərbaycan tibb univer-siteti

Baki şəhəri, Bakixanov kücəsi, 23

2

1996

Assistent

N.Nərimanov adina Azərbaycan dövlət tibb ins-titutu

Baki şəhəri, Bakixanov kücəsi, 23

3

09.09.1995 

Assistent- stajor

N.Nərimanov adina Azərbaycan dövlət tibb ins-titutu

Baki şəhəri, Bakixanov kücəsi, 23

4

09.02.1980-05.09.1995

Elmi işci

Ümumittiaq neft sənayesində təhlükəsizlik tex-nikasi elmi-tətqiqat institutu

Baki şəhəri, Capaev (Təbriz) kü-cəsi, 68

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin  adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

 1

Методические  рекомендации по рационализа-ции питания рабочих, занятых подземным ре-монтом нефтяных скважин в условиях Азер-байджанской ССР

Керимова М.Г, Искендерова Т.А.,

Баку, 1986, 25стр

 2

Потребность в энергии рабочих, занятых под-земным ремонтом нефтяных скважин в усло-виях Азербайджанской ССР

Керимова М.Г, Искендерова Т.А.

 

«Вопросы питания», 1987, №6 стр.56

 3

К вопросу о рационализации питания рабочих буровых и ремонтных бригад ПО «Азнефть»

Ланге Н.Е Искендерова Т.А, Амиров З.Р.

«Азмеджурнал», 1989, №5 стр. 59

 4

Qidalanma və kommunal gigiyena fənni üzrə proq-ram

İ.Əhmədov, S.Əhmədova,

T,İskəndərova

Bakı 2005. 38 s.

  5

Azərbaycan respublikasinin neft sənayesi ücün  sanitariya qaydalari.

Kazimov M.A., İsgəndərova T.Ə.. Əmirov Z.R. və s.

Neft sənayesi müəssisələrində ətraf mühitin mühafizəsi və əmək gigiyenasi sahəsində sə-nədlərin məcmyəsi, 1999, 180s

  6

Təsərrüfat-içməli su təchizatı və su kəmərləri mənbələrinin sanitariya mühafizə zonalarına aid sanitariya qaydaları. (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin müavini, Respublikanın Baş Dövlət sanita həkimi A.S.Vəlibəyov tərəfindən təsdiq edilmişdi)

Qasımov M.S.,Əhmədova S.Ə., Əhmədov İ.R., və başqaları.

Sanitariya qaydaları., Bakı 2002. 21 səh.

 7

Изучениеобеспеченности рабочих подземного ремонта нефтяных скважин витаминами В1 и  С на фоне фактического питания

«Искендерова Т.А.

Тезисы докладов YII Республиканской науч-ной конференции аспирантов ВУЗов Азер-байджана Баку, 1984

 8

Характеристика фактического питания рабочих подземного ремонта скважин в условиях Азер-байджанской ССР

Искендерова Т.А

Тезисы докладов YIII Республиканской науч-ной конференции аспирантов ВУЗов Азер-байджана Баку, 1985

 9

Экскреция некоторых водорастворимых  вита-минов и их метаболитов с мочой у рабочих под-земного ремонта скважин в условиях Азер-байджанской ССР

Искендерова Т.А

Материалы научной конференции аспи-рантов республики. Баку, 1986

 10

Пути решения проблемы витаминной обес-печенности различных групп. населения Азер-байджанской ССР

Керимова М.Г. Ахмедов И.Р. Искендерова Т.А. Мусеибов  М.И.

«Азербайджанский медицинский журнал», 1986 №5 стр 62

 11

Организация рационального питания нефтя-ников, занятых подземным ремонтом скважин (памятка)

Керимова М.Г, Искендерова Т.А.

Баку, 1987 15стр

12

Рационализация производственного питания рабочих, занятых подземным ремонтом нефтя-ных скважин в условиях Азербайджанской ССР

Керимова М.Г. Искендерова Т.А.

Материалы  IХ Республиканской научной конференции аспирантов ВУЗов Азер-байджана Баку, 1987

13

Влияние глутамевита на некоторые показатели витаминного статуса и неспецифической  реак-тивности организма рабочих нефтяных скважин

«Керимова М.Г. Искендерова Т.А.

Гигиена и санитария», 1987, №4 стр 84

  14

Оценка эффективности дополнительной ви-таминизации рабочих, занятых подземным ре-монтом нефтяных скважин в условиях Азер-байджанской ССР

Керимова М.Г. Искендерова Т.А

«Гигиена труда и профессиональные забо-левания», 1987, №12 Стр 76

  15

Определение величин физических нагрузок у рабочих нефтяной промышленности

Ланге Н.Е. Искендерова Т.А. Амиррв З.Р

«Азмеджурнал», 1988, №8

 

  16

Пути решения проблемы организации полно-ценного питания для рабочих бригад подзем-ного ремонта скважин ПО «Азнефть»

Искендерова Т.А.

Материалы У научно-технической конфе-ренции молодых ученых и специалистов по проблемам освоения нефтегазовых скважин

  17

Автоматизированная информационная сис-тема как способ оперативного изучения и профи-лактики заболеваемости рабочих нефтяной промышленности

Мамедов А.М.. Искендерова Т.А. Амиров З.Р.

«Гигиена и санитария», 1990, №12 стр 36

  18

Автоматизированная  информационная систе-ма «Здоровье»

Амиров З.Р., Искендерова Т.А.

Материалы республиканской конферен-ции  «Экологические проблемы Азер-байджана»  Баку, 1992

  19

Затраты энергии на мышечную деятельность в бурении нефтегазовых скважин

Амиров З.Р., Искендерова Т.А

Материалы республиканской конферен-ции  «Экологические проблемы Азер-байджана»  Баку, 1992

  20

Разработка автоматизированной системы по изучению заболеваемости рабочих на пред-приятиях нефтяной промышленности

Ланге Н.Е., Ггейдаров И.А.

Искендерова Т.А., Паруков А.С.

«Совершенствование организации плани-рования и управления охраной труда в нефтегазовой промышленности» Москва, ВНИИОЭНГ, 1992

  21

Профессиональный отбор бурильщиков морс-кой нефтедобычи

Амиров З.Р., Искендерова Т.А.

Мехрабов М.М.

Материалы  итоговой научно-практической конференции, посвященной результатам научных исследований 1994-95г. Баку, 1996

22

Методические рекомендации по профотбору бурильщиков и помбурильщиков,  работающих в условиях моря на основе психофизиологи-ческих критериев

Амиров З.Р., Искендерова Т.А.

Мехрабов М.М.

Баку, 1996    25стр

 23

Методические рекомендации « Автоматизиро-ванная информационная система «Здоровье» для сбора, обработки и хранения данных о заболеваемости работников нефтяной про-мышленности» (утв.30.10.97г.)

Ланге Н.Е., Искендерова Т.А.

Амиров З.Р

 

Баку, 1997, 24стр

 24

Определение потребности в диетпитании ра-бочих завода «Баккондиционер»

Искендерова Т.А., Алескерова И.Р., Наджафова А.Г.

Материалы научной конференции моло-дых ученых НИИ профилактической меди-цины, 1998

  25

ИМТ и его зависимость от особенностей пи тания у лиц 1 группы интенсивности труда

Керимова М.Г.,Искендерова Т.А.

Алескерова И.Р. и др.

«Сагламлыг», 1999, №6 стр 33

 26

Питание и здоровье рабочих завода Баккон-диционер»

Искендерова Т.А., Ганиева Г.С.

Гаджиева Г.М.

Материалы научно-практической конфе-ренции «Актуальные вопросы физиологии и патологии человека, посвященной 150 летию И.П. Павлова  Ьаку, 1999

  27

Пищевой статус школьников  Хызынского райо-на Азербайджана и пути его улучшения.

Nutritional status of sehool children from the Khyzy region of Azerbaijan

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р., Багирова Б.А., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.И., Kerimova M.G., Akhmedov I.R. et al.

Тезисы  конгресса педиатров в Бишкеке, 1999, с.126 (на англ. языке)

Fifth regional congress of pediatric societies of Turkish speaking countries with inter-national participation. Abstract book, Bish-kek, 1999, p.126

 28

Роль питания в интегрированном ведении болезней детского возраста.

Role of nutrition in integrated treatment of childhood diseases

Керимова М.Г., Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Абдулазимова С.А., Багирова Б.А, Kerimova M.G.

Akhmedov I.R. et al.

Тезисы  конгресса педиатров в Бишкеке, 1999, с.119 (на англ. языке)       

Fifth regional congress of pediatric societies of turkish speaking countries with inter-national participation. Abstract book, Bish-kek, 1999, p.119

 29

Значение ассортимента и количества продуктов питания в рационах лиц I группы интенсивности труда для состояния их сердечно-сосудистой системы.

 

Алескерова И.Р., Ахмедов И.Р., Багирова Б.А., Ганиева Г.С., Керимова М.Г.

 

Материалы научно- Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы физиологии и патологии че-ловека» посвященной 150 летию со дня рождения И.П.Павлова. Баку 1999, стр. 38-39

 30

Интегрированное ведение болезней детского возраста и нарушений питания

 

Керимова М.Г., Ганиева Г.С., Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Абдулазимова С.А., Салаев А.А.

Professor İ.M.Məmmədovun 80 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 1999, səh. 146-148

  31

Оценка эффективности рекомендаций по груд-ному вскармливанию и питанию детей от 10 дней до 5 лет.

 

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Абдулазимова С.А., Гаджиева Г.М., Ганиева Г.С., Искендерова Т.А., Керимова М.Г., Наджафова А.Г., Салаев А.А.

Professor İ.M.Məmmədovun 80 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 1999, səh.148-151

 32

Влияние посуды «ZEPTER» на органолептику и витаминный состав пищи.

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.А

«Saqlamlıq» elmi-praktik jurnalı Bakı 2000 . №1 səh. 41-43.

 33

Azərbaycanda müalicəvi qidalanmanın  təşkilinə dair.

 

Qasımov M., Əhmədov İ.

 

Azərbaycanda Milli kulinariya və Kutləvi qi-dalanmanın muasir vəziyyəti və inkişafı yolları. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı 2000. səh. 30-32

 34

Изучение медико-демографической, социально-экономической и продовольст-венной ситуации в Хызынском районе Республики.

Керимова М.Г., Ахмедов И.Р.,

Багирова Б.А., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.А

«Сагламлыг» Баку 2000, №2 стр.41-45.

 35

Изучение пищевого статуса населения Азер-байджанской республики.

Ахмедов И.Р., Алескерова И.Р., Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Ганиева Г.С., Абдулазимова С.А., Ахмедова С.А., Рамазанова И.Ф.

 «Saqlamlıq» Bakı, 2000 №3 str.19-23

 

36

Особенности традиционного питания детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.

Ахмедов И.Р.,Алескерова И.Р.,    Касумов М.С.,Ахмедова С.А,

Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Абдулазимова С.А., Ганиева Г.С., Рамазанова И.Ф.

Əməkdar elm xadimi prof. T.Ə.Tağızadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı 2003. Səh.100-102

37

Содержание витамина А в рационах питания детей, проживающих в сельских районах рес-публики

 

Ахмедов И.Р.,Алескерова И.Р.,    Касумов М.С.,Ахмедова С.А.,

Гаджиева Г.М., Наджафова А.Г., Искендерова Т.А., Абдулазимова С.А., Ганиева Г.С., Рамазанова И.Ф.

Əməkdar elm xadimi prof. T.Ə.Tağızadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı 2003. Səh.102-105

38

Dəmir defisitli anemiyanın profilaktikası

Əhmədov İ.R.,Əhmədova S.Ə. Qəniyeva Q.S.,İsgəndərova T.Ə., Ramazanova İ.F.

SN., UNİCEF, Vəsait, Bakı, 2004. 48 s.

39

Quba və Xızı rayonunda yaşayan kiçik yaşlı uşaqların qidalanma statusu və bəzi sağlamlıq göstəricilərinin öyrənilməsi.

Əhmədov.İ.R., Qasımov M.S., Əhəmdova S.Ə.İsgəndərova T.Ə., Əbdüləzimova S.İ.,Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M.,Ramazanova İ.F., Quliyev M.R.Qəniyeva Q.S.

«Sağlamlıq», Bakı, 2004 №7, s. 48-50

40

Изучение А-витаминной обеспеченности ор-ганизма детей дошкольного возроста, прожи-вающих в Хызынском районе. 

Əhmədov İ.R., Qasımov M.S., İskəndərova T.Ə., Əğdüləzimova S.İ., Əhmədova S.Ə., Ələsgərova İ.R., Hacıyeva Q.M., Qəniyeva Q.S., Ramazanova İ.F. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstə-qilliyinin 10 ili dövrünGdə V.Axundov adına ET Tibbi Profilaktika İnstitutunun elmi- təcrübi fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş konfransının məcmuəsi. Bakı 2004. səh.57-59, 3 

41

Azərbaycan respublikasının bəzi ərazilərində 6 aylıqdan 5 yaşadək uşaqların qidalanma ilə əla-qədar vitamin statusunun qiymətləndirilməsi

Əhmədov İ.R., Qasımov M.S., Əhmədova S.Ə., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ.F., İsgəndərova T.Ə., Qəniyeva Q.S., Əbdüləzimova S.İ.

Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı 2007. №4,  səh. 59-60

42

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu əhali-sinin yodlaşdırılmış duz istehlakı səviyyəsinin öyrə-nilməsi

Əhmədov İ.R., Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Məmmədova S.Ə., İskəndərova T.Ə.,

T.e.d. Ə.T.Ağayevin anadan olmasının 65 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın mate-rialları. II sild. Bakı 2009. səh 97-100

 43

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu əhali-sinin yodlaşdırılmış duz istehlakı səviyyəsinin öyrə-nilməsi

Əhmədov İ.R., Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Məmmədova S.Ə., İskəndərova T.Ə.,

T.e.d. Ə.T.Ağayevin anadan olmasının 65 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın mate-rialları. II sild. Bakı 2009. səh 97-100

44

Məktəblilərin orqanizminin yod statusunun qiymət-ləndirilməsi

Əhmədov İ.R, Ramazanova İ.F., Qəniyeva Q.S., Hacıyeva Q.M., Qasımov M.S., Məmmədova S.Ə., İskəndərova T.Ə., Əbdüləzimova S.İ.

Ümumi gigiyena kafedrasının 80 illik yubi-leyinə həsr olunmuş konfrans materialları. Bakı 2013, səh 17-22

45

BTE-də çalışan bir qrup qadınların faktiki qida-lanmalarının və mikronutrient statusunun qiymət-ləndirilməsi.

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., Ramazanova İ.F., Məmmədova S.Ə., İsgəndərova T.Ə., Qəniyeva Q.S. 

V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika institutunun “XXI əsrdə ekoloji və tibbi təhlükəsizlik” mövzusunda yekun elmi konfransının məqalələr toplusu. Bakı 2013. s.49-53

46

Yüngül fiziki işlə məşğul olan qadınların qidalanma strukturu və mikronutrient statusunun  

Əhmədov İ.R., Məmmədova S.Ə., Hacıyeva Q.M., İsgəndərova T.Ə., Əbdüləzimova S.İ., Ramazanova İ.F.

 

ATU əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı 2014. S.205-206.

47

Tələbələrin qidalanma strukturu və vərdişlərinin qiymətləndirilməsi

 

Əhmədov İ.R., Hacıyeva Q.M., İsgəndərova T.Ə., Dadaşov F.Z.

 

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı 2015. s.155.

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1