(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

R.Ə.Çobanov, R.B.Liftiyev «Yaşlı şəhər əhalisi arasında artıq bədən kütləsinin yayılmasının xüsusiyyətləri” Azərbaycan Tibb Jurnalı, N3, Bakı, 2007, səh.96-101.

 1. R.Ə.Çobanov, H.M.Xudaverdiyeva, M.M.Ələkbərov və b. “Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili” Bakı, “Təbib”, 2007, səh. 406.
 2. Р.Э.Чобанов, Г.М.Мамедли, Ш.Н.Гусейн-заде «Оценка состояния здоровья детей дошкольного возраста, инвазированных кишечными паразитозами». «Аллергол и Иммунол» - М, 2007, N3, с. 301 (Мат-ы XII Межд. конгресса по реабилитации (медицине и иммунореабил. – Паттайя, Таилынд, 2007, 6-9/ XII).
 3. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев, Р.Б.Лифтиев «Избыточная масса тела как фактор риска развития гипертонической болезни». Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. – Иркутск- 2008, с. 15-16.
 4. Р.Э.Чобанов, Г.М.Мамедли, Ш.Н.Гусейнова «Взаимосвязь кишечных паразитов с параметрами заболеваемости детей дошкольного возраста». Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. – Иркутск- 2008, с. 55-56.
 5. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев, Р.Б.Лифтиев «Избыточная масса тела как фактор риска развития гипертонической болезни». Сочетанные заболевания внутренних органов в терапевтической практике. – Иркутск- 2008, с. 15-16.
 6. R.Ə.Çobanov, M.M.Ələkbərov, H.M.Xudaverdiyeva, S.A.Mehdiyeva və b. “Tibb tarixi” Bakı, 2008, s. 390.
 7. М.М.Алекберов «Медицинская эффективность совершенствования управления центрами гигиены и эпидемиологии» Sağlamlıq, 2008, N4. s.142-147.
 8. М.М.Алекберов «Оценка рациональности организации труда руководителей структурных подразделений центров гигиены и эпидемиологии». Azərbaycan tibb elminin müasir nailiyyətləri, N1, 2008. s. 131-139.
 9. М.М.Алекберов «Анализ разработки и принятия управленческих решений в центрах гигиены и эпидемиологии». Onkologiya və hemotologiya.
 10. V.N.Vəkilov, Ə.H.Həsənov, E.İ.Dadaşov, M.A Qafarova. “Gigiyenik və klinik diaqnostika, xəstəlikönü və xəstəliyəqədər vəziyyətlər” Sağlamlıq N9, 2008, s.183-187.
 11. V.N.Vəkilov, Ə.H.Həsənov, R.İ.Quliyev, Ə.N.Nəcəfov “Fəlakət ocaqlarında aparılan ilk tibbi yardım və təxliyə tədbirlərinin bəzi aspektləri” Nəqliyyat sistemində təhlükəsizliyin idarə olunması problemləri mövzusunda BERK – 23-24 oktyabr 2008, Bakı, 2008. s.74-77.
 12. V.N.Vəkilov, E.M.Quliyeva, F.Ş.Tağıyeva, Ş.N.Xanbutayeva “Epidemiologiyanın sosial və təbii aspektləri” s. 164-167.
 13. Р.Б. Лифтиев «Выявление основных факторов риска избыточной массы тела населения и их социально-гигиеническая оценка» Sağlamlıq N3, Bakı, 2008. s. 79-85.
 14. R.Ə.Çobanov, M.K.Mustafayev “Bakı şəhərinin yaşlı əhalisi tərəfindən ürək-damar xəstəliklərinin birincili və ikincili profilaktikasında aspirin istifadəsinin vəziyyəti” Azərbaycan Tibb Jurnalı – 2009, №2, s. 117-120.
 15. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев “Взаимная активность факторов риска формирования артериальной гипертонии” Второй международный конгресс артериальная гипертензия – от Короткова до наших дней. 17-19 сентября 2009 г, т. 15, №1, с. 115-116, Санкт-Петербург, Россия.
 16. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев “Избыточная масса тела – как ведущий фактор риска артериальной гипертонии” Аз. мед. жур-л, 2009, №3, с. 100-103.
 17. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев “Наследственное предрасположение как один из факторов заболеваемости гипертонической болезнью” Аз. мед. жур-л, 2009, №2, с. 106-109.
 18. А.А.Агаев “Состояние информированности и отношения к здоровью среди лиц с артериальной гипертонией» Sağlamlıq jurnalı №4, Bakı, 2009.
 19. Р.Б.Лифтиев, А.А.Агаев, М.К.Мустафаев “Особенности формирования гипертонии в зависимости от интенсивности употребления поваренной соли» XIV Международный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации. Тель-Авив, Израиль. 16-21 октября, 2009.
 20. Р.Б.Лифтиев “Взаимообусловленность физической активности и избыточной массы тела» Azərbaycan Tibb Jurnalı №3, Bakı, 2009, s. 113-116.
 21. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев «Взаимная активность факторов риска формирования артериальной гипертонии». «Артериальная гипертензия» - 2009, -Т.15.-№1. с. 115-116
 22. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев «Избыточная масса тела — как ведущий фактор риска артериальной гипертонии» - «Азерб. Мед. Ж-л» – 2009, №3, с. 100-103
 23. Р.Э.Чобанов, Г.М.Мамедли, Ш.Н.Джанахмедова “Интеграция методов диагностирования кишечных паразитозов”, “Журнал инфектологии” - Ст. -Петербург, 2009, №2, с. 73-74
 24. Р.Э.Чобанов, М.К.Мустафаев “Состояние суммарного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний среди взрослого населения Баку” “Международный журнал иммунореабилитации” - 2009, №1, с..72
 25. Р.Э.Чобанов, А.А.Агаев, П.Н.Бабаев “Значение табакозависимости в возникновении гипертонической болезни” - “Азмеджурнал” - 2009,№4, с.94-97
 26. Р.Э.Чобанов, Р.Б.Лифтиев “Особенности формирования гипертонии у лиц с избыточной массой тела” - “Международ. Мед. Журнал” (Харков)- 2009, №4, с. 21-24
 27. Р.Э.Чобанов, Р.М.Мамедов “Особенности клинического течения и эффективности лечения восполительных заболеваний парадонта, ассоциированных Helicobacter pylori”, “Международ. Мед. Журнал”, (Харков) – 2009, №4, . 80-83
 28. Р.Э.Чобанов, Ш.Н.Джанахмедова “Особенности клинических проявлений энтеробиоза и эффективность его лечения среди детей” Мат-лы II Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекцион Болезням – М.ю 2010, с.362
 29. Р.Э.Чобанов, Ш.Н. Джанахмедова “Оценка эффективности пробиотиков при лечении энтеробиоза” Межд. конф. “Инф и паразит. бол. в практике клинициста” - Харков, 2010, с. 361-382
 30. М.М.Алекберов, М.З.Гаралова “Характерные особенности распространенности ювенильных артритов”, Современные достижения Азербайджанской медицины, №1, 2009, с. 27-30
 31. М.М.Алекберов, М.З.Гаралова “Исходы и осложенения ювенильных артритов” Современные достижения Азербайджанской медицины, №6, 2010, с. 2-5
 32. М.М.Алекберов, М.З.Гаралова “Информационные системы для учета больных с ювенильным артритами” Современные достижения Азербайджанской медицины, №2, 2010, с. 27-30
 33. М.М.Алекберов, М.З.Гаралова “Эволюция взглядов на критерии диагностики, классификацию и номенклатуру ювенильных артритов” - Здоровье, №1, 2010, с. 167-171
 34. М.М.Алекберов, М.З.Гаралова “Структура ювенильных артритов в Азербайджане” - Современные достижения Азербайджанской медицины.
 35. М.М.Алекберов, М.З.Гаралова “Результаты скрининг-анкетирования для вывления суставных жалоб у детей в различных регионах Азербайджана” - Современные достижения Азербайджанской медицины.
 36. М.М.Алекберов, Р.Г.Нагиева, М.З.Гаралова, В.Н.Векилов “Особенности распространенности ювенильного ревматоидного артрита среди детского населения Азербайджанской Республики” Современные трудоемкие технологии №12. Москва, 2010. с. 104-405.
 37. М.М.Алекберов, Г.Х.Алиев “Закономерности распространенности воспалительных заболеваний парадонта у больных бруцеллезом” //Успехи современного естествознания, 2010, N.11. c. 35-38
 38. M.M.Ələkbərov, H.M.Xudaverdiyeva, A.Ə.Ağayev və b. “İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili üzrə məsələ və tapşırıqlar” Bakı, 2010, s. 62
 39. В.Н.Векилов “Социально-гигиеническая характеристика больных с инфекциеми, передаваемыми половым путем в Шеки-Закатальской области”, “Журнал инфекционной патологии” том 16 N4, 2009. с. 38-42. г. Иркутск
 40. Р.Б.Лифтиев “Взаимообусловленность физической активности и избыточной массы тела (ожирения)” - “Azərbaycan Tibb Jurnalı”, №3, 2009, s.113-116
 41. K.Ə.Babayev “İslamda qoruyucu həkimlik fəlsəfəsi” - “BAY” -Balkan aydınları və yazarları dərgisi, Popülər bilim-sənət yayını, Türkiyə, 2009, s. 5
 42. М.М.Алекберов, К.А.Бабаев “Влияние ислама на формирование здорового образа жизни и профилактики СПИДА, Успехи современного естетвознания, 2010, №5, с. 38-42
 43. P.N.Babayev “Bakı şəhərində məktəblilərin passiv siqaretçəkməyə məruz qalmasının sosial gigiyenik aspektləri” - Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2010, №1, s.128-131.
 44. П.Н.Бабаев “Распространенность и особенности подверженности пассивному курению школьников в г. Баку” - “Sağlamlıq” №1, 2010, s.156-161
 45. Р.Э.Чобанов, Г.И.Юзбашиев “Влияние личностно-поведенческих факторов на формирование среди населения функциональных синдромов пищеварительного тракта” Аз.мед.журн., 2011, №1, с. 105-109.
 46. М.М.Алекберов, Г.Х.Алиев “Закономерности распространенности воспалительных заболеваний парадонта у больных бруцеллезом” Инновационные медицинские технологии, общероссийская научная конференция с международным участием, 15-18 ноября 2010. г. Москва. 2010-10-25 //Журнал “Успехи современного естествознания”, 2011, №3. c. 48-50.
 47. А.М.Алекберов, М.М.Алекберов “Особенности симптомокомплекса экстрамедуляярных интрадуральных опухолей спинного мозга” Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины, научная международная конференция, Бангкок, Паттайта (Тайланд), 20-30 декабря 2009 г. 2009-11-14. //Журнал “Успехи современного естествознания”, 2010 г. №11, с. 72-74.
 48. Р.Б.Лифтиев, А.А.Агаев “Роль пищевого поведения в формировании избыточной массы тела и ожирения взрослого населения г. Баку” Международный Медицинский журнал, Харков, Украина, №2, 2011, с. 65-68.
 49. R.B.Liftiyev “Artıq bədən kütləsinin dərman vasitələrindən istifadə edilmədən korreksiyasının effektliyi” Azərbaycan Tibb Jurnalı №2, Bakı, 2011, s. 92-95.