(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri vəzifəsinin müveqqəti icraçısı, t.e.d., prof. Qədirova H. Ə.

Qısa məlumat 

1

Ad, soyad, ata adı

Həqiqət Qədirova Əbdül qızı

2

İxtisas

Həkim - müalicə işi

3

Vəzifə

Professor

4

Kafedra (şöbə)

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

 

Təhsili 

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 

01.09.1967 - 30.06.1973

Həkim-müalicə işi (Fərqlənmə diplomu P № 121101, 30.06.1973)

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23                           

2

 

01.10.1974 – 01.10.1977

Virusologiya ixisası üzrə məqsədli as-pirantura (123 №-li şəhadətnamə)

SSSR-i Tibb Elmləri Akademiyasının D.İ.İvanovskiy ad. Virusologiya İnstitutu

Moskva şəh, N.F.Qamaleya küç, 16

3

 

12.12.1977

03.00.06 -“Viruso-logiya” ixtisası üzrə namizədlik disserta-siyasının müdafiəsi (diplom МД№ 005105, 15.03.1978)

SSSR-i Tibb Elmləri Akademiyasının D.İ.İvanovskiy ad. Virusologiya İnstitutu

Moskva şəh, N.F.Qamaleya küç, 16

4

 

31.10.1983

Mikrobiologiya ka-fedrası üzrə dosent (diplom ДЦ № 081205, 5.06.1985)

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

5

 

06.11.2005

03.00.07 -“Mikrobio-logiya” və 14.00.16 – “Patoloji fiziolo-giya” ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi (diplom ED№ 0805, 10.02.2006)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

6

28.10.2008

Mikrobiologiya və immunologiya ka-fedrası üzrə pro-fessor (diplom PR № 01251, 12.04.2013)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında (indidən başlayaraq geri xronologiya üzrə) 

 

İşləmə  müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

 

28.10.2008 – hal-hazıra qədər  (18.11.2002-13.11.2012 və  24.02.2014 – hal-hazıra qədər əvəzçilik üzrə )

Mikrobiologiya və immu-nologiya kafedrasının professoru

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

2

24.02.2014 - hal-hazıra qədər

Direktor müavini

V.Axundov ad. Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu

Bakı şəh., C.Cabbarlı küç, 35

3

25.07.2006 – 07.11.2012

Direktor

Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi

Bakı şəh., Mir-Qasımov küç., 1/8

4

 

18.11.2002 – 25.07.2006

Tibb, biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri şö-bəsinin müdiri

Azerbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

Bakı şəh., İstiqlaliyyət küç., 8

5

31.10.1983 – 28.10.2008 (18.11.2002 – 28.10.2008 əvəzçilik üzrə )

Mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının dosenti

Azərbaycan Tibb İnstitututu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

6

09.01.1978 – 31.10.1983

Mikrobiologiya, viruso-logiya və immunologiya kafedrasının assistenti

Azərbaycan Tibb İnstitututu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

7

01.10.1974 - 01.10.1977

Məqsədli aspirant

SSSR-i Tibb Elmləri Akademiyasının D.İ.İvanovskiy ad. Virusologiya İnstitutu

Moskva şəh, N.F.Qamaleya küç, 16

8

01.08.1973 – 20.09.1974

Mikrobiologiya kafed-rasının baş laborantı

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitututu

Bakı şəh, Bakıxanov küç., 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

07.02.1983-16.04.1983

“Mikrobiologiya” üzrə peşə artırma kursu (vəsiqə № 65-4-82/83, 15.04.1983)

Leninqrad Pediatriya İnstitutunun mikrobiologiya kafedrası

2

 

Fevral  1990

“QİÇS. Etiologiya, epidemiologiya, klinika, laborator diaqnostika və profilaktika” üzrə peşə artırma kursu (P 121101 №-li diploma şəhadətnamə)

Moskva Mərkəzi Hə-kimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun virusologiya kafedrası

3

24.07-25.07.2006

“ARV-tarepiyanın təşkili ” mövzu-sunda təlim

Bakı şəh.

4

02.10-04.10.2006

“HİV/AİDS zamanı məsləhətləş-mənin tibbi və psixoloji aspektləri” mövzu-sunda təlim

Bakı şəh.

5

12.02-16.02.2007

“HİV-li pasiyentlər üçün ARV-terapiyasının aparılması və moni-torinqi” üzrə təlim

Kiyev şəh., Ukraina

6

25.02 – 03.03. 2007

“Yoluxmaya həssas olan insanların ARV-terapiyası” mövzusunda seminar

Zalsburq şəh., Avstriya

7

18.06-22.06.2007

“İİV-ə epidemioloji nəzarət zamanı strateji informativ məlumatların analizi və istifadəsi” mövzusunda ÜST treninqi

Dubrovnik şəh., Xorvatiya

8

27.06-29.07.2007

“HİV/AİDS epidemiyalarının və onların demoqrafik fəsadlarının qiymət-ləndirmə və proqnozlaş-dırma üsulları” mövzusunda ÜNAİDS treninqi

Moskva şəh., Rusiya Federasiyası

9

15.02.2008-31.03.2008

“Yoluxucu xəstəliklərin aktual məsələləri” kursu üzrə peşə artırma (P 121101 №-li diploma şəhadətnamə)

Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutunun infeksion xəstəlikləri kafedrası

10

21.07-22.07.2008

“HİV-infeksiyasına epidemioloji nəzarət” mövzusunda ÜST treninqi

Bakı şəh.

11

13.09-17.09.2010

Milli və yerli proqram menejləri üçün antiretrovirus terapiya proqramlarının menejmenti üzrə  Beynəlxalq treninq

Bangkok şəh., Tailand 

12

05.07-08.07.2012

Virus infeksiyaların laborator diaqnostikası üzrə Beynəlxalq treninq

Visbaden, Almaniya

13

13.09.-15.09.2012

HİV-infeksiyasının və viruslu hepatitlərin laborator diaqnostikası üzrə Beynəlxalq treninq

Antaliya, Türkiyə

14

16.02-25.02.2015

Avropa Komissiyasının “Tempus” qrantı çərçivəsində Vestminster Universitetində “Virtual laboratoriya” layihəsi  üzrə treninq

London, İngiltərə

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat 

Elmi iş və məqalələrin adı

Müəlliflər

Nəşr

2

Вспоминая В.М..Жданова

А.А.Кадырова,

М.К.Мамедов

Биомедицина, 2014, № 4, с. 21-23

2

О перспективах дальнейшего изучения инфекции, вызванной вирусом гепатита Е,  в Азербайджане

М.К.Мамедов,

А.А.Кадырова,

А.Р.Гусейнова

Ə.Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın məcmuəsi, Bakı, 2015, s.449-454

3

О возможности применения препаратов рекомбинантного α-интерферона в лечении хронического гепатита В и С.

А.А.Кадырова,

А.Э.Дадашева,

C.М.Сафарова

М.К.Мамедов,

Н.М.Нагиева

2-ci dünya mühari-bəsində qələbənin 70-illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, 2015,s.42-44

4

О механизмах реализации тера-певтического действия лекарственных препаратов для этиотропного лечения больных хроническим вирусным гепатитом С.

М.К.Мамедов,

А.А.Кадырова

Биомедицина, 2015, № 2, с. 3-8

5

Серопозитивность больных солидными злокачественными опухолями и лим-фомами в отношении вируса гепатитаЕ

Ю.А.Ахмедов,

М.К.Мамедов,

А.А.Кадырова,

А.Р.Гусейнова,

А.Ю.Магамедли

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2015, № 3, s.57-59 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı 

1

Beynəlxalq Ekoenergetik Akademiyasının  müxbir-üzvü

2

Beynəlxalq QİÇS Cəmiyyətinin (İAS)  üzvü  

3

Azərbaycan mikrobioloqlar və epidemioloqlar cəmiyyətinin üzvü

4

Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən mikrobiologiya, immunologiya, epidemiologiya və gigiyena üzrə FD.03.014 Dissertasiya Şurasının üzvü

5

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Tibb üzrə Ekspert Şurasının üzvü