(+99412) 597-38-98

t.e.n., dos. Eyyubova A.Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Eyyubova Arzu Əziz qızı

2

İxtisas

Biokimya, həkim-biokimyaçı

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1989

biokimya

N.İ.Piroqov adına II Moskva Dövlət Tibb İnstitutu

Moskva şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007-dən indiyədək

dosent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

2005-2007

baş müəllim

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

3

1996-2005

assistent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1995-1996

elmi işçi

ATU, biokimya kafedrası, "Hüceyrə biokimyasının patologiyası" PETL

Bakı şəhəri

5

1994-1995

elmi işçi

Az.Res.SN. ET Kardiologiya İnstitutu, "Molekulyar kardiologiya" laboratoriyası

Bakı şəhəri

6

1989-1994

kiçik elmi işçi

Az.Res.SN. ET Kardiologiya İnstitutu, "Molekulyar kardiologiya" laboratoriyası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Dinamik və funksiоnal biokim­ya­dan testlər.

 

Eyyubova A.Ə., Niyazova N.K. və b.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2015, “Təknur” MMS mətbəəsi, 207 s.

2

Исследование уровня метаболитов арахидоновой кислоты и иммуноглобулинов при атопическом дерматите.

Əzizova G.İ., Quliyeva F.E.

Abdullayeva E.E.

"Sağlamlıq" jurnalı, Bakı, 2014, s. 108-112

3

II tip şəkərli diabet xəstələrində immun vəziyyət.

 

Qarayev A.N., Quliyeva F.E.

Novruzov E.A.

Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, 2014, c. 20-25

4

Patoloji və klinik biokimya (dərslik).

Əfəndiyev A.M., Qarayev A.N.

Bakı, "Müəllim" nəşriyyatı, 2007, 383 s.

5

Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələləri.

Əfəndiyev A.M., İslamzadə F.Q.

Qarayev A.N.

Dərs vəsaiti. Bakı, "Təbib" nəşriyyatı, 2008, 374 s.

6

The effect of hidrocortisone on the activity of alkaline protein ase systems in the rat thymus.

Ogurtcov S.I., Dukhanin A.S.

Sergeev P.V.

Farmakol. Toksikol., 1991, N.54 (2), p. 52-54.

7

Количественный анализ фосфо­липидного состава мио-карда при экспериментальном сахар­ном диабете, влия-ние тотальной ишемии.

Джавадов  С.А., Гельфгат Ю.Б.

Мамедова Л.К., Погача Г.

Вопросы медицинской хи­мии, 1994, № 2, с.12-19.

8

Биохимические аспекты воспа­лительного процесса.

Эфендиев А.М., Кулиев М.Р.

Учебно-методическое пособие., Баку, 1998, 32 с.

9

Klinik və patoloji biokimyadan xüsusi kursun və ixtisas-laşmanın proqramı.

Əfəndiyev A.М., Quliyev M.R.

Metodik vəsait. Bakı, 1999, 18 s.

10

Bioloji kimyadan tədris proqramı.

Əfəndiyev A.М., Islamzadə F.Q.

Cavadov S.Ə. və b.

Metodik vəsait. Bakı, 2000, 66 s.

11

Böyük və aralıq b-talassemiyalar zamanı dəmir mübadiləsi göstəricilərinin təyininin əhəmiyyəti.

Abbasova M.T., Abbasov A.Z.

Həsənova Ş.İ., Quliyev M.R.

Sağlamlıq jurnalı, 2005, № 1, s.69-71.

12

Qanın klinik biokimyası.

Əfəndiyev A.M., Qarayev A.N.

Dərs vəsaiti. Bakı, "Müəllim" nəşriyyatı, 2005, 99 s.

13

Bioloji kimya fənni üzrə tədris proqramı.

Əfəndiyev A.М., Islamzadə F.Q.

Qarayev A.N., Quliyev M.R.

Metodik vəsait. Bakı, 2005, 38 s.

14

Метаболическая супрессия им­мунных показателей при хро­ни­ческой почечной недостаточ­нос­ти.

Азизова Г.И.

 

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2007, № 4, s. 68-71.

15

Оценка состояния эритроцитарных мембран при b-талассе­мии.

Караев А.Н., Исмайлова М.С.

Prof. Z.A.Zeynalovanın anadan olmasının 75 illi­yinə həsr olunmuş  elmi konfransın materialları. Bakı, 2008, s. 89-91

16

Вирусный гепатит С: современ­ные представления.

Исламзаде Ф.Г., Талышинская Л.Р.

Керимова С.Т.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2008, № 4, s. 171-174.

17

Qidalanma və həzmin patobiokimyası.

Qarayev A.N., Vahabova G.R.

Yusifova N.A.

Dərs vəsaiti. Bakı, "Təbib" nəşriyyatı, 2010, 115 s.

18

Statistik biokimyadan testlər.

 

Həsənova Ş.İ., Qarayev A.N.

Əzizova G.İ.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2015, 295 s.

Cəmi: 42