(+99412) 597-38-98

b.e.n., ass. Əliyev Ə.N.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyev Əli Nadir oğlu

2

İxtisas

Provizor

3

Vəzifə

Assistent

4

Kafedra

Biokimya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

Ixtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986-1991

provizor

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq fakültəsi

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

Işləmə müddəti

 Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1995-ci ildən hal-hazıradək

assistent

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

2

1991-1995

baş laborant

ATU, biokimya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Iştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

Yoxdur

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

 1

Изучение маркеров оксида­тивного стресса.

Дадашова А.Р.

Эфендиев А.М.

XIX Российской На­циональный кон-гресс «Человек и лекарст­во», 23-24 апреля 2012, Москва,  с. 245

Изме­нение белко­вого коэ­ффициента  плазмы крови при различных мета­бо­ли­ческих нару­шениях.

Алекперзаде Ш.И

Ниязова Н.К.

Мустафаева Б.Б.

Ə.M. Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfran­sın mate-rialları. Bakı, 2012, s. 478

3

II tip şəkərli diabet xəstələ­ində immun vəziyyət.

Qarayev A.N.

Eyyubova A.Ə.

Quliyeva F.E.

Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, Cild 12, Aprel-İyun 2014. s. 20-24

4

Mərkəzi sinir sisteminin hi­pok­­sik-işemik zədələnməsi olan yenidoğulmuşlarda mek­­sidol preparatının isti­fa­də­sinin bio-kimyəvi səmə­rə­liliyi.

Quliyev M.A.

Əsgərova S.M.

Azərbaycan Tibb Jur­nalı, № 3, 2010, s. 61-65.

Нарушения перекисного окис­ле­ния ли­­пи­дов и антиокси­дант­ной системы фер­ментов в почках кро­ликов при отрав­ле­­нии уксус­ной кислоты.

 

Материалы II Респ. Биохим. конф. Баку, 1993, с.24.

Коррекция флавоноидами об­мена ли­пи­­дов и антиокси­дант­ной сис­темы фер­мен­тов при экспери­мен­тальном пора­же­нии печени.

Эфендиев А.М.

Кулиев М.Р.

Материалы II Респ. Биохим. конф. Баку, 1993, с. 184.

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş dov­şan­ların qa­raciyərində lipid per­ok­sidasiya prose­si­nin və an­tioksidant ferment sis-te­minin poz­­ğun­luqları.

Əfəndiyev A.M.

Quliyev M.R.

ATU-nun 1993-cü ilin yekunu konf. tezisləri. Bakı, 1994, s. 82.

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş dov­şan­la­rın böy­rəklərində anti­oksidant fer­ment sis­teminin və lipid per­oksidləşməsi pro­se­­si­nin vəziyyəti.

Aхundov M.A.

Quliyev M.R.

Az. Fiziol. Cəmiyyə­tinin I qurultayının materialları. Bakı, 1994, s.10.

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş dov­şan­ların qa­raciyərində lipid per­ok­sid­ləş­mə­si pro­se­­si­nin po­zulma­ları­nın antioksi dant­­larla  korreksiyası.

Əfəndiyev A.M.

Quliyev M.R.

Akad.Topçubaşovun 100-il-liyinə həsr edil­miş elmi konf. tezislə-ri. Bakı,1995. s. 431.

10 

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş hey­van­la­rın böy­­rəklərinin qabıq və  be­yin mad­də­­sində fer­ment mü­dafiə  sisteminin po­zul­mala­rının anti­ok­si­dantlarla korrek­si­yası.

Əfəndiyev A.M.

Quliyev M.R.

Orada. s. 447-448.

 

11 

Коррекция антиоксидантами на­ру­ше­ний пе­рекисного окис­ления липидов в поч­ках  жи­вот­ных при отравлении ук­сус­­­ной кисло­ты.

Эфендиев А.М.

Кулиев М.Р.

Журнал "Здоровье" Баку. 1996, № 1, с. 58-59.

12 

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmiş dov­şan­­ların qaraciyərində anti­oksidant ferment sistemi pozul­malarının kor­reksiyası.

 

"Sağlamlıq", 1996, № 6. s. 53.

13

Sirkə turşusu ilə zəhərlənmə za­manı mü­şahi­də edilən tok­sik hepatopa­tiya­ların patoge­ne­zin­də lipoperoksidləşmə prose­sinin ro­lu.

Quliyev M.R.

Ibrahimova Z.H.

Bəkirov H.F.

Mustafayev A.H.

A.S. Həsənovun 100-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın ma­te­rialları, Bakı, 2000. s. 60.

14 

Ksenobiotiklərin və bəzi dər­man mad­də­lə­rinin  bio­trans­forma­si­yası və eli­mi­na­si­yası­nın biokimyəvi me­хaniz­m­ləri.

Əmirova M.F.

Tədris-metodik vəsait. Bakı, 2001. 28 s.

15 

Диагностическое значение про­теи-нограмм при различ­ных метаболи-ческих нару­ше­ниях.

Азизова Г.И.

ATU-nun yaranması­nın 80 illik yu­bileyinə həsr olunmun elmi kon­fransın mate­rial­la­rı. Bakı, 2010, s. 434

Cəmi: 15