(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

1. Əliyeva R.Q. , Quliyeva S.Q., Nağıyeva S.A., Nağıyeva N.S. İmanov E.Ə. "Ağız boşluğunun fərdi gigiyena vasitələri". Tədris metodik vəsait. Bakı 2008
2. Əliyeva R.Q., Novruzov Z.H. "Ortodontiyada müayinə üsulları. Tədris metodik vəsait. Bakı 2008
3. Р.К.Алиева, С.К.Кулиева «Некоторые аспекты клиники и лечения мезиальной окклюзии» Ортодонтия № !-45, 2009. Стр.39.
4. Р.К.Алиева, Мирзазаде Е.С. « Применение препарата солодки голой (лакрицы) в комлексном лечении острого герпетического стоматита у детей» «Стоматология детского возраста и профилактика» №3, 2009 Москва
5. Р.К.Алиева, Мирзазаде Е.С Комплексное лечение острого герпетического стоматита у детей» Материалы научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 13 мая 2009.
6. С.К.Кулиева «Клиника и лечения мезиального прикуса» .Sağlamlıq №3. 2009,s 37
7.Шадлинская Р.В. «Эффективность применения лицевой маски в раннем лечении мезиальной окклюзии.» Научно-практический журнал « Медицинский журнал» №1 2009. Стр 36-40 Кутаиси
8. R.Q.Əliyeva, S.B.Ulitovski "Stomatoloji xəstəliklərin profilaktikası" Bakı 2009. Tədris vəsaiti.
9. Р.К.Алиева, С.В.Улитовский «Профилактика стоматологических заболеваний» Баку 2009. Учебное пособие.
10. Р.А.Аббасова, Т.Ю.Гюлмамедова «Результаты маркетинговых и органолептических исследований жевательных резинок поступающих на рынок г.Баку» Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri №6. Səh 56-59 2009
11. Р.К.Алиева, Э.А.Иманов «Применение препарата «Лоробен» при лечении восполительных заболеваний пародонта» Вiстнiк стоматологии. Науково практичний журнал. Одесса 2010. стр4
12. Əliyeva R.Q. Bayramov Y.İ. "Uşaqlarda kəskin herpetik stomatitin mədə- bağırsaq disbakteriozu ilə qarşılıqlı əlaqəsi" Qafqazın stomatoloji yenilikləri.2010 № 16,səh. 79-83
13. Əliyeva R.Q., Novruzov Z.H. "III sinif anomaliyaların klinikası və müalicə üsulları" Metodik vəsait. Bakı 2011.
14 Зейналова Г.К. « Золь и значение фторидосодесодержащей зубной пасты в профилактике стоматологических заболеваний у детей» Проблемы ипути развития современного здравоохранение. ХVI международная научно практическая конференция. Киев 2011.
15. Иманов Э.А. «Некоторые аспекты лечения заблеваний породонта у детей.» ХVI международная научно практическая конференция. Киев 2011.
16. Əliyeva R.Q. Rüstəmov E.Ə "Ağız boşluğunun pe.əkar gigiyenasının parodontun iltihabi xəstəliklərininprofilaktikasında rolu və əsaslandırılması" Qafqazın stomatoloji yenilikləri.2011 № 17,səh. 22-24
17. İmanov E.Ə."Uşaqlarda parodontun iltihabi xəstəlikləri" Qafqazın stomatoloji yenilikləri. 2011 № 17,səh. 31.
18. Зейналова Г.К. «Значение фторидосодесодержащей зубной пасты в профилактике стоматологических заболеваний у детей» "Curierul medikal " Chisinau, Moldova. 2012 № 1(325) стр 28-31