(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, f.ü.e.d., prof. Məmmədova Z. Ş.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Zemfira Məmmədova Şahnəzər qızı

2

İxtisas

İngilis dili müəllimi

3

Vəzifə

Kafedra müdiri, professor

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1980

İngilis dili müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

R.Behbudov 134

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2015-

Kafedra müdiri, professor

Azəebaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

2003-2015

Kafedra müdiri, dosent

Azəebaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

2002- 2003

Kafedra müdiri

Azəebaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

English for medical students (tibb tələbələri üçün ingilis dili dərsliyi) (Dərslik)

Məmmədova Z.Ş.

“Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh. 372.

2

İngilis, rus və Azərbaycanca danışıq nitqinin intensiv təlimi üzrə dərs vəsaiti (dərs vəsaiti)

Məmmədova Z.Ş., Hüseynova T..M.

“Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh. 80.

3

Программа по русскому языку как иностранному (для студентов Медицинского Университета) (Proqram)

Məmmədova Z.Ş.

“Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, səh. 462.

4

Bədii dildə xarakteroloji nitqin linqvistik təhlili (Monoqrafiya)

Məmmədova Z.Ş.

“Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2011, səh. 244.

5

Bədii mətndə xarakteroloji nitq (Monoqrafiya)

Məmmədova Z.Ş.

“Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2008, səh 180.

6

Therapy (Metodik tövsiyə)

Məmmədova Z.Ş.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnsti-tutu, ATU Nəşriyyat-Poliqrafiya şöbəsi, Bakı, 2003, səh. 53.

7

Англо-русско-азербайджанский словарь аэрокосмичес-ких технических терминов (Lüğət)

Məmmədova Z.Ş., Məmmədova A.

Азербайджанская Нефтяная Академия, səh. 324.

8

Müxtəlif sistemli dillərdə sual cümləsinin transformasiya imkanları

Məmmədova Z.Ş.

Terminologiya məsələləri № 2, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Terminologiya Komissiyası, Bakı, 2013, səh. 23-28.

9

Dil universaliləri haqqında

Məmmədova Z.Ş.

Dil və ədəbiyyat № 3(91), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2014, səh. 22-25.

10

Nitqin psixoloji və linqvistik strukturu

Məmmədova Z.Ş.

Filologiya məsələləri № 3, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2014, səh. 79-85.

11

Personaj nitqində personaj portretinin yaradılmasının ifadə vasitələri

Məmmədova Z.Ş.

Elmi xəbərlər № 1, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, 2011, səh. 29-35.

12

Лингвистическая природа речевой деятельности персо-нажа в художественном тексте

Məmmədova Z.Ş.

Вестник № 2(132), Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Казахстан, 2011, səh. 122-126.

13

Karakter konuşmasının yapı-anlam özellikleri

Məmmədova Z.Ş.

Türkbilim № 5, Ege Universiiteti, Türkiyə, 2011, səh. 137-142.

14

Xarakteroloji nitqin qrammatik strukturu

Məmmədova Z.Ş.

Dil və ədəbiyyat № 2(73), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2010, səh. 115-118.

15

Bədii ədəbiyyatda şəxs adlarının xarakteroloji əhəmiyyəti

Məmmədova Z.Ş.

Filologiya məsələləri № 3, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2010, səh. 28-35.

16

Xarakteroloji nitqin bədii mətndə mövqeyi

Məmmədova Z.Ş.

Elmi xəbərlər № 3, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, 2010, səh. 85-91.

17

Dialoq və monoloq nitqi xarakteroloji nitqin əsas parçası kimi

Məmmədova Z.Ş.

Terminologiya məsələləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2010, səh. 121-129.