(+99412) 597-38-98

f.e.n., dos. Rəhimova G. S.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gülnara Rəhimova Sahib qızı

2

İxtisas

İngilis və alman dilləri müəllimi

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1985

İngilis və alman dilləri müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pe-daqoji Xarici Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

R.Behbudov 134

 

İştəcrübəsihaqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

Dosent

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1995-2013

Baş müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1989-1995

Müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

4

1987-1989

Saat hesabı müəllim

ATU Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

English For Medical Students (Tibb tələ-bələri üçün ingilis dili) (Dərs vəsaiti)

Rəhimova G.S

“Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2015

2

Xarici dil tədrisində situativ təlimin rolu (Metodik göstəriş)

Rəhimova G.S

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mər-kəzi, “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 1999

3

İngilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji semantika

Rəhimova G.S

Filologiya məsələləri № 10, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2014, səh. 27-32

4

Yarımçıq cümlənin mətnqurucu xüsusiy-yətləri

Rəhimova G.S

Filologiya məsələləri № 2, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, səh. 16-21

5

Təkrar – mətnyaradıcı vasitə və üslubi ölçü kimi

Rəhimova G.S

Terminologiya məsələləri, AMEA Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2013, səh. 129-134

6

Bədii mətnin modal və diskurs xüsusiy-yətləri

Rəhimova G.S

BSU, Humanitar elmlərin öyrənil-məsinin aktual problemləri” № 4, Bakı, 2014, səh. 412-46

7

İcbar növün semantikası

Rəhimova G.S

BSU, Humanitar elmlərin öyrənil-məsinin aktual problemləri” № 4, Bakı, 2004, səh. 40-44

8

Qayıdış semantikası

Rəhimova G.S

BSU, Humanitar elmlərin öyrənil-məsinin aktual problemləri” № 1, Bakı, 2005, səh. 56-62

9

Sintaqm – sintaktik hadisə kimi

Rəhimova G.S

BDU, Dil və Ədəbiyyat № 2(86), Bakı, 2013, səh. 99-101