(+99412) 597-38-98

b.m. Mehdiyeva H. H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Həqiqət Mehdiyeva Həsən qızı

2

İxtisas

Alman dili müəllimi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1971

Alman dili və Azər-baycan dili müəllimi

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

Bakı şəhəri, Rəşid Behbudov küç. 134

 

İştəcrübəsihaqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1997-

Baş müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1993-1997

Müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1972-1993

Saat hesabı müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Alman dilli qəzet və jurnallarda tibbi məqalələr üzərində iş

Mehdiyeva H.H.

AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Fi-lologiya məsələləri №1, Bakı, 2001

2

Alman dilinin öyrədilməsində çalışma və tapşı-rıqların rolu

Mehdiyeva H.H.

Piriyeva Ə.C.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər №2, Bakı, 2002

3

Alman dili mənşəli tibbi terminlərin

Azərbaycan terminalogiyasında yeri

Mehdiyeva H.H.

AMEA Folklor İnstitutu, Elmi axtarışlar №2, Bakı, 2006

4

Alman dili tədrisində  tipik səhvlərin təhlili (İsim bəhsi)

Mehdiyeva H.H.

AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Fi-lologiya məsələləri №4, Bakı, 2011

5

Modal feillər subyektiv qiymət-ləndirmə mənasında

Mehdiyeva H.H.

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər №1, Bakı, 2004

6

Alman dili dərsində qrammatik materialın yeri və şərhi

Mehdiyeva H.H.

AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Fi-lologiya məsələləri №1, Bakı, 2015