(+99412) 597-38-98

b.m. Abıyeva V. G.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Validə Abiyeva Gəray qızı

2

İxtisas

İngilis və fransız dilləri müəllimi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1973-1978

İngilis və fransız dilləri müəllimi

SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Peda-qoji Xarici Dillər İnistitutu (Azərbaycan Dil-lər Universiteti)

R.Behbudov küçəsi 134

  

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafed-rası

Mərdanov qardaşları 98

2

1994- 2004

Müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafed-rası

Mərdanov qardaşları 98

3

1992-1993

Saat hesabı müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici dillər kafed-rası

Mərdanov qardaşları 98

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Müasir ingilis dilində bəzi qeyri-standart feil qurupları, məsdər və feili sifətlərdə qədim qramatik fərqlərin it-məsi

V.Abiyeva, Z.Sultanov

BDU, Dil və ədəbiyyat № 2(78), Bakı, 2011, səh. 11-13

2

İngilis dili cümlələrinin tarixi inkişafı və quruluşu haq-qında

V.Abiyeva, Z.Sultanov

BDU, Dil və ədəbiyyat №2(86), Bakı, 2013, səh. 38-40

3

İngilis dili qramatikası tarixi inkişafı və quruluşu haq-qında

V.Abiyeva, A.Səfixanova

BDU, Dil və ədəbiyyat №1(89), Bakı, 2014, səh. 73-75

4

Orta ingilis dili dövründə skandinav və fransız dillə-rindən  ingilis dilinə keçən söz və terminlər. Onların alınma yolları və tarixi

V.Abiyeva, Z.Sultanov

BDU, Dil və ədəbiyyat № 2(94), Bakı, 2015, səh. 46-48