(+99412) 597-38-98

b.m. Mustafayeva Z. Q.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Zəminə Mustafayeva Qara qızı

2

İxtisas

Alman dili müəllimi

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1981

Alman dili müəl-limi

SSRİ-nin 50 illiyi adına Pedaqoji Xarici dillər İnstitutu (Azərbaycan Dillər Universiteti)

R.Behbudov 134

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb  Universiteti Xarici dillər ka-fedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

2001-2010

Müəllim

Azərbaycan Tibb  Universiteti Xarici dillər ka-fedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1992-2001

Baş laborant

Azərbaycan Tibb  Universiteti Xarici dillər ka-fedrası

Mərdanov qardaşları 98

4

1988-1992

Baş preparator

Azərbaycan Tibb  Universiteti Yoluxucu xəstə-liklər kafedrası

Bakıxanov 23

5

1982-1988

Baş preparator

Azərbaycan Tibb  Universiteti Uşaq və yeni-yetmələrin gigiyenası kafedrası

Bakıxanov 23

6.

1980-1982

Baş preparator

Azərbaycan Tibb Universiteti Ümumi gigiye-na kafedrası

Bakıxanov 23

7.

1977-1980

Katibə-makinaçı

Azərbaycan Tibb Universiteti Tibbi Profilak-tika fakültəsinin dekanlığı

Bakıxanov 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

12.11 – 16.11 2014

Tempus – FLEPP Trayninq für Lehrer (müəl-limlər üçün treninq)

Pedaqogische Hochshule Freiburg Kunzen-weg 21,79117 Frayburq Pedaqoji Ali mək-təbi

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Familiyaların fərdi və sosial mahiyyətinə dair

Mustafayeva Z.Q.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azər-baycan Dillər Universiteti,  Elmi xəbərlər № 4, Bakı, 2009, s. 237-245

2

Oğuz qrupu türk dillərində familiya bildirən sözlərin sistemi (Bakı Dövlət Universitetinin telefon məlumat kitabça­sının materialları əsa-sında)

Mustafayeva Z.Q.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Dil və ədəbiyyat, Bakı 2011, s. 85-93

3

Eyni familiyalar və təsadüfi eynifa­miliyalılıq

Mustafayeva Z.Q.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azər-baycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı, 2012, s. 155-162

4

Некоторые заметки о двойных фамилиях в Азербайджанском языке.

Mustafayeva Z.Q.

Международная научно-теоре­тиче­ская конфе-ренция, «Казахское язык­ознание: новые науч-ные пара­дигмы и инновационные тех­нологии обучения», 2012, с.314-316

5

Особенности использования фамилий в ту-ркменском языке

Mustafayeva Z.Q.

Язык, культура, этикет в современном полиэт-ническом пространстве. 2012, с. 413-416

6

Пути создания фамилия в Азербай­д-жанском языке и частота использования фа-милеобразующих фор­мантов

Mustafayeva Z.Q.

Гыдыми – Педагркигалык Басилым. Казак­стан, 2013, с.181.186

7

Об истории возникновения фамилий в тюркских языках

Mustafayeva Z.Q.

Вестник современной науки. «Научно-теоре-тический журнал» № 7, Волгоград, 2015, с. 134-138