(+99412) 597-38-98

b.m. Xəlilova O.C.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Xəlilova Ofeliya Cəlal q.

2

İxtisas

rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

baş müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1995

rus dili və ədə-biyyatı

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (BSU)

Bakı şəh., S.Rüstəm, 33

2

2012-

Dissertant

BSU

Bakı şəh., S.Rüstəm, 33

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-

baş müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

2

2000-2013

baş müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

3

1996-2000

müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Bakı, Mərdanov qardaşları, 98

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2008-2009

Psixoloq

Bakı Slavyan Universiteti

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

                     Nəşr

1

Изучение текстов культуры как фактор меж-культурной коммуникации

Xəlilova O.C.

Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümüm-milli lider Heydər Əliyevin anadanolmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş III beynəlxalq ilmi konfransın materialları, Bakı, 2-5 may 2012 (tezislər)

2

Этнокультурный компонент в содержании обучения русскому языку как иност-ранному

Xəlilova O.C.

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII res-publika Elmi konfransının materialları, Bakı, 2013 (tezislər)

3

Психолингвистика и вопросы обучения иноязычной речи в вузе

Xəlilova O.C.

Полтава, 2012 (Материалы XXXVII междуна-родной научно-методической конференции) (tezislər)

4

Институциональные особенности обуче-ния иноязычной речи в неязыковом вузе

Xəlilova O.C.

Полтава, 2013 (Материалы V международной научно-практической интернет - конференции) (tezislər)

5

Новое содержание обучения русскому языку как иностранному в Азербайджане

Xəlilova O.C.

Полтава, 2014 (Материалы международной научно-практической интернет-  конференции) (tezislər)

6

Вопросы обучения речевой коммуникации на русском языке

Xəlilova O.C.

Полтава, 2014 (Материалы XXXIX междуна-родной научно-методической конференции) (tezislər)

7

Ценностная ориентированность текстов как важный принцип при их отборе в учебных целях

Xəlilova O.C.

Актуальные проблемы изучения актуальных наук, Bakı, №3, 2013

8

Некоторые аспекты обучения устному вербальному общению на русском языке

Xəlilova O.C.

Известия педагогического университета, №4, 2013

9

Профессионально ориентированные тексты как важное условие овладения русской речью студентами-азербайджан-цами в медицинском вузе

Xəlilova O.C.

Вестник Бакинского уни-верситета, №2, 2014

10

Тестообразующая роль сравнения

Xəlilova O.C.

Полтавский национальный педагогический уни-верситет им. В.Г.Короленко, выпуск 60, 2014

11

Вопросы отбора и презентации меди-цинских текстов в учебных целях

Xəlilova O.C.

Полтавский национальный педагогический уни-верситет им. В.Г.Короленко, выпуск 60, 2014