(+99412) 597-38-98

müəllim Vəlibəyova L.E.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vəlibəyova Leyla Elbert qızı

2

İxtisas

Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi

3

Vəzifə

müəllim

4

Şöbə

Xarici dillər kafedrası

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976-1981

Rus dili və ədəbiy-yatı müəllimi

Bakı Slavyan Universiteti (M.F.Axundov adı-na Azərbaycan Pedaqojı rus dili və ədə-biyyatı İnstitutu)

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Suleyman Rüstəm küçəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013 -

Müəllim

ATU, Xarici dillər kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

2

1998 - 2013

Müəllim

ATU, Rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

3

1989 - 1998

Müəllim

ATU Xarici tələbələr ücün rus dili kafedrası

Mərdanov qardaşları 98

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Qeyri-dil Ali məktəblərin Azərbaycan qrupları tələbələrinin rus dili nitginin sintaktik sinonimlərin öyrənilməsi ilə əla-qədar inkişaf etdirilməsi (Dissertasiya mövzusu)

Vəlibəyova L.E.

Bakı Slavyan Universiteti

2

Реализация принципа сознательности в работе по раз-витию русской речи студентов азербайджанских групп с использованием синонимичных синтаксических конструк-ций

Vəlibəyova L.E.

Русский язык и литература в Азер-байджане, №4, Баку, 2007, с.31-36

3

Синтаксические синонимы как средство развития свя-занной русской речи студентов азербайджанских групп вузов

Vəlibəyova L.E.

Azərbaycan Müəllimləri İnstitutunun xəbərləri. №1, “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2008, s.68-71

4

Реализация основных принципов обучения синтакси-ческой синонимии в целях развития навыков общения на русском языке

Vəlibəyova L.E.

Известия Дагестанского государст-венного педагогического универси-тета, Махачкала-2012. с.78-83. 

5

Роль лингвистических принципов в создании системы работы по развитию русской речи студентов неязыковых вузов 

Vəlibəyova L.E.

Перспективы науки № 10 Тамбов - 2012 с.31-36  

6

Синтаксическая синонимия как факт функционально-структкрного моделирования русского языка

 Vəlibəyova L.E.

Вестник Кыргызского государствен-ного  университета им. И.Арабаева Бишкек-2014 с.47-51