(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

 1. baş müəllim N.H.Hacıyeva, Ə.C.Əlizadə, N.A.Əliyeva “Русский язык”, Учебное пособие для студентов стоматологического факультета, Nurlan, 2015, s. 176.
 2. professor Z.Ş.Məmmədova “Engilish for medical students (tibb tələbələri üçün ingilis dili dərsliyi)”, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, s. 372.
 3. professor Z.Ş.Məmmədova, baş müəlllim T.M.Hüseynova “İngils, rus və Azərbaycanca danışıq nitqinin intensiv təlimi üzrə dərs vəsaiti”, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, s. 462.
 4. professor Z.Ş.Məmmədova “Программа по русскому языку как иностранному (для студентов Медицинского Университета)”, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, s. 80.
 5. dosent G.S.Rəhimova “Engilish for medical students (tibb tələbələri üçün ingilis dili)”, dərs vəsaiti, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2015, s. 106.
 6. professor T.Ə.Xəlilova, professor Z.Ş.Məmmədova, baş müəllim İ.İ.Kazımova, baş müəllim S.Ə.Səmədova “Учебно-практический материал по русскому языку при обучении научному стилю речи студентов медиков”, “Təbib” nəşriyyatı, Bakı, 2016, s. 130.
 7. müəllim Ç.N.İsmayılova “Tests in English Course for Medical Students”, tədris vəsaiti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2016, s. 387.
 8. baş müəllim L.M.Məmmədova, müəllim İ.S.Əliyeva “Существительное” (сборник упражнений по морфологии русского языка), metodik tövsiyə, Bakı, 2017, s. 25.
 9. baş müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “English” (Tibb Universitetinin hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti), dərs vəsaiti, “Təbib” nəşriyyatı, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, 2017, s. 163.
 10. baş müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “İngilis dili fənni üzrə tədris proqramı (hazırlıq şöbəsinin xarici dinləyiciləri üçün)”, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, 2018, s. 19.

 

 

Xarici dillər kafedrası əməkdaşlarının Respublikada

dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin 

S İ Y A H I S I

 1. baş müəllim O.C.Xəlilovа “Работа над текстом в перспективе развития профессиональной речи студентов-медиков на занятиях русским языком как иностранным”, Elmi əsərlər № 1, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2015, с. 97-104.
 2. baş müəllim İ.İ.Kazımova “Патриотический идеал в историческом творчестве писателей – декабристов”, Tağıyev Oxuları № 1, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2015, s. 176-180.
 3. dosent G.S.Rəhimova “Yarımçıq cümlənin mətn qurucu xüsusiyyətləri”, Filologiya məsələləri № 2, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, s. 16-21.
 4. dosent G.S.Rəhimova “İngilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji semantika”, Filologiya məsələləri № 2, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, s. 151-155.
 5. müəllim Z.M.Sultanov, baş müəllim V.G.Abıyeva “Orta ingilis dili dövründə skandinav və fransız dillərindən ingilis dilinə keçən söz və terminlər, onların alınma yolları və tarixi”, Dil və Ədəbiyyat № 2(94), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2015, s. 46-48.
 6. baş müəllim A.S.Əmiraslanova “Style and Stylistics”, Bakı Dövlət Universiteti, Dil və Ədəbiyyat № 3(95), Bakı, 2015, s. 146-147.
 7. baş müəllim O.C.Xəlilovа “Текстообразующая роль сравнения”, Xəbərlər № 4, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Bakı, 2015, s. 92-98.
 8. baş müəllim H.H.Mehdiyeva “Alman dili tədrisində tipik səhvlərin rolu”, Filologiya  məsələləri № 7, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, s. 83-86.
 9. baş müəllim H.H.Mehdiyeva “Alman dili dərslərində qrammatik materialın yeri və şərhi”, Filologiya  məsələləri № 7, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, s. 174-179.
 10. müəllim Ş.M.Quliyeva “Обучение русскому языку в АМУ на материале текстов по специальности”, Filologiya məsələləri № 8, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Fuzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, s. 10-14.
 11. baş müəllim L.A.Hüseynova “Müasir ingilis ədəbi dilində frazeoloji birləşmələr, onların tədqiqat obyekti və mənşəyi haqqında”, Filologiya məsələləri № 9, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, s. 54-57.
 12. baş müəllim L.M.Məmmədova, müəllim İ.S.Əliyeva “О роли чтения в процессе обучения русскому языку”, Filologiya məsələləri № 9, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Fuzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2015, s. 215-219.
 13. baş müəllim, f.e.n. N.H.Hacıyeva “O проблеме взаимовлияния языка и культуры (на материале русских и английских пословиц и поговорок)”, Tağıyev oxuları № 1, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2016, s. 108-113.
 14. baş müəllim L.A.Hüseynova “İngilis dili mənşəli yer və şəxs adlarının yaranma səbəbləri, inkişaf tarixi və qədim antroponimik model”, Filologiya məsələləri № 1, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2016, s.133-137.
 15. müəllim S.T.Pənahlı “Müxtəlif sistemli dillərdə prefikslərin semantik potensialı”, Tədqiqlər № 1, Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2016, s. 77-82.
 16. dosent R.H.Hüseynova “Ümumi dilçilik elmində frazeologizmlərin tutduğu mövqe və dilçi alimlərin rəy və mülahizələri”, Filologiya məsələləri № 2, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2016, s. 96-100.
 17. müəllim A.H.Səfixanova “İngilis dili feillərinin morfologiyasında tarixi dəyişikliklər və onların dövrlər üzrə təsnifatı”, Milli Aviasiya Akademiyasının əsərləri № 2, Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı, 2016, s. 173-180.
 18. t/h. müdiri, müəllim S.B.Məmmədova “Müxtəlif sistemli dillərdə inkarlıq kateqoriyasının təzahürü”, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri № 2, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2016, s. 251-255.
 19. müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “Проявление магического реализма в романе С.Ахмедлы «Запрешенная игра»”, Dil və Ədəbiyyat № 2(98), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2016, s. 221-224.
 20. baş müəllim İ.İ.Kazımova “Роль и значение нравственно-патриотического идеала романтизме”, Dil və Ədəbiyyat № 2(98), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2016, s. 252-255.
 21. t/h. müdiri, müəllim S.B.Məmmədova “İngilis və Azərbaycan dillərində ləqəblərin leksik-semantik əlamətləri”, Dil və Ədəbiyyat № 3(99), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2016, s. 29-31.
 22. dosent R.H.Hüseynova “Müasir ingilis dilinin lüğət fondunun etimoloji mənzərəsi haqqında”,  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr edilmiş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı Dövlət Universiteti, 18-19 may, Bakı, 2016, s. 321-323.
 23. baş müəllim İ.İ.Kazımova “Роль живописи и скульптуры в проявлении нравственно-патриотического идеала Н.М.Карамзина в его литературно-историческом творчестве”, Ədəbiyyat İncəsənətin qarşılıqlı inikası kontekstində adlı beynəlxalq konfaransın materialları (30 oktyabr, 2014) Məqalələr toplusu, Qərb Universiteti, Bakı, 2016, s. 220-235.
 24. t/h. müdiri, müəllim S.B.Məmmədova “Müxtəlif sistemli dillərdə kəmiyyət kateqoriyasının təklik və topluluq xüsusiyyətlərinin dilin morfoloji sisteminə təsiri”, Filologiya məsələləri № 8, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2016, s. 251-255.
 25. müəllim Ç.N.İsmayılova, İ.B.Əhmədov, G.Muradova “Ali təhsildə kompüter texnologiyaları”, Təhsildə İKT № 3, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2016, s. 13-20.
 26. müəllim A.A.Həsənova, müəllim Z.S.Hüseynova “Azərbaycan və türk dili leksikanın müqayisəli araşdırılması haqqında”, Filologiya məsələləri № 3, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2016, s. 270-274.
 27. müəllim Ş.M.Quliyeva “Развитие навыков устной речи на уроках русского языка в АМУ”, Dil və Ədəbiyyat № 3(99), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2016, s. 304-306.
 28. müəllim Ş.M.Quliyeva “Развитие речи студентов связи с изучением состава слова и словообразования в русском языке”, Filologiya məsələləri № 10, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2016, s. 128-132.
 29. müəllim Z.M.Sultanov, baş müəllim V.G.Abiyeva “İngilis dilində cümlə hissələrində spesifik dəyişikliklər, sintaktik formalar və mürəkkəb cümlələrin inkişaf tarixi”, Dil və Ədəbiyyat № 4(100), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2016, s. 152-154.
 30. müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “Tibbi terminlərin kommunikativ metodlla öyrənilməsi məsələləri”, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci il dönümünə həsr olunmuş “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 24-25 noyabr, Sumqayıt, 2016, s. 46-48.
 31. müəllim X.N.Məmmədova “Dilin yaranma siyasəti”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, 2016, s. 144-146.
 32. müəllim N.M.Paşayeva “İngilis dilində -ness şəkilçisinin bəzi terminoloji xüsusiyyətləri”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, 2016, s. 146-148.
 33. müəllim N.M. Paşayeva “İngilis ədəbi dilinin əmr və sual cümlələrində intonasiya”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, 2016, s. 148-151.
 34. dosent N.H.Hacıyeva “Изучение глагольных конструкций на занятиях русского языка как иностранного”, Filologiya məsələləri № 1, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 39-45.
 35. dosent R.H.Hüseynova “Konversiya yolu ilə ingilis dilində yeni söz yaradıcılığı və onun Azərbaycan dilində ifadə üsulları”, Filologiya məsələləri № 1, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 80-84.
 36. baş müəllim İ.İ.Kazımova “Нравственно-патриотический идеал А.С.Пушкина в исторической повести «Капитанская дочка» и историческом труде «История Пугачева»”, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri № 1, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2017, s. 202-207.
 37. müəllim M.S.Səlimova “İngilis dilində cümlə hissələrində spesifik dəyişikliklər, sintaktik və mürəkkəb cümlələrin inkişaf tarixi”, Tağıyev oxuları № 2, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2017, s. 52-56.
 38. müəllim A.A.Həsənova, müəllim A.C.Alcanova “Şifahi diskursda pauzaların funksional səciyyəsi”, Terminologiya məsələləri № 2, Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası, Bakı, 2017, s. 94-100.
 39. baş müəllim A.S.Əmiraslanova “Azərbaycan və ingilis dillərində işlənən frazeoloji birləşmələr”, Dil və Ədəbiyyat № 2(102), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2017, s. 108-110.
 40. baş müəllim H.H.Mehdiyeva, Ə.C.Piriyeva “Alman dilində feillərin isimləşməsi yolları”, Dil və Ədəbiyyat № 2(102), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2017, s. 120-123.
 41. baş müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “Fonetik universalilər”, Gəncə Dövlət Universiteti,  Elmi xəbərlər № 3, Gəncə, 2017, s. 165-166.
 42. müəllim Z.Ə.Məmmədova “Diskurs anlayışının fəlsəfi və linqvistik şərhi”, Dil və Ədəbiyyat № 4(104), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2017, s. 103-105.
 43. baş müəllim A.S.Əmiraslanova “Müasir ingilis dilində işlənən idiomlar və onların işlənmə metodları”, Dil və Ədəbiyyat № 4(104), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2017, s. 492-493.
 44. dosent R.H.Hüseynova “Latın dili mənşəli söz və terminlərin qədin ingilis ədəbiyyatında işlənməsi və onların ədəbi-tarixi tədqiqatı”,  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr edilmiş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı Dövlət Universiteti, 17-18 may, Bakı, 2017, s. 304-307.
 45. baş müəllim K.X.İmanova “Обучение врачей английскому языку”, Filologiya məsələləri № 11, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 201-205.
 46. dosent G.S.Rəhimova “The Ways of Forming Medical Terms in the English Language”, Filologiya məsələləri № 12, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 49-53.
 47. baş müəllim K.X.İmanova, G.Ç.Məmmədova “Антуан Де Сент-Экзюпери «Маленький принц»”, Filologiya məsələləri № 12, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 237-241.
 48. dosent R.H.Hüseynova “Логико-философские, математические и лингвистические признаки понятия количества”, Tədqiqlər № 4, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2017, s. 89-95.
 49. baş müəllim L.M.Məmmədova, müəlim Ş.M.Quliyeva, müəllim İ.S.Əliyeva “Обучение речевому этикету на уроках русского языка в АМУ”, Filologiya məsələləri № 13, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 130-143.
 50. müəllim Z.S.Hüseynova “Nitq səslərinin avtomatik fərqləndirilməsi məsələləri”, Filologiya məsələləri № 17, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 237-241.
 51. baş laborant, f.f.d. X.E.Musayeva “Работа с паронимами на занятиях по русскому языку в Вузе”, Filologiya məsələləri № 18, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 33-38.
 52. baş müəllim S.Ə.Səmədova “О роли словарной работы в процессе обучения русскому языку”, Filologiya məsələləri № 18, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 87-91.
 53. baş müəllim H.H.Mehdiyeva “Alman dilində feil bəhsinin tədrisi zamanı rast gəlinən tipik səhvlərin təhlili”, Filologiya məsələləri № 18, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2017, s. 92-98.
 54. baş müəllim L.A.Hüseynova “Müasir ingilis dilində frazeoloji transformasiya prosesində anomaliya və frazeologizmlərin somatik xüsusiyyətləri”, Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları, 7 dekabr, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2017, s. 267-269.
 55. dosent R.H.Hüseynova “Azərbaycan dilində ingilis mənşəli sözlərdə baş verən leksik və semantik dəyişikliklər”, Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları, 7 dekabr, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2017, s. 273-274.
 56. dosent R.H.Hüseynova “Zaman dilçiliyin tədqiqat obyekti kimi”, Dil və Ədəbiyyat № 1(105), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2018, s. 53-55.
 57. baş müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “Nitq ünsürlərinin qeyri-adi düzülüşü nəticəsində yaranan ifadə vasitələri”, Dil və Ədəbiyyat № 1(105), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2018, s. 95-96.
 58. baş müəllim L.A.Hüseynova “Mürəkkəb cümlə daxilində səbəb, məqsəd və nəticə mənalı kateqoriyaların funksional-semantik tədqiqinə dair”, Filologiya məsələləri № 1, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 174-177.
 59. baş müəllim Z.Q.Mustafayeva “Alman və Azərbaycan dillərində sinonimlər lüğəti haqqında”, Filologiya məsələləri № 2, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 36-40.
 60. baş müəllim N.E.Şərifova “Формирование межкультурной коммуникативной компетентности студентов при изучении английского языка в неязыковом вузе”, Elmi əsərlər № 2, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2018, s. 162-165.
 61. müəllim A.A.Həsənova “Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası bazasında cəmiyyət quruculuğu”, Tarix və onun problemləri № 2, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2018, s. 224-230.
 62. dosent R.H.Hüseynova “Ümumi dilçilikdə qrammatik kateqoriyalar nəzəriyyəsi”, Tədqiqlər № 3, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2018, s. 27-32.
 63. dosent S.B.Məmmədova “Assimilation of Borrowings and Etymological Background of the English Vocabulary”, Filologiya məsələləri № 3, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 56-65.
 64. müəllim İ.R.İbrahimova “Типы словарей”, Filologiya məsələləri № 3, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 156-162.
 65. baş müəllim S.Ə.Səmədova “Система лексико-грамматических заданий на уроках Русского языка в АМУ”, Filologiya məsələləri № 3, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 186-190.
 66. müəllim A.A.Həsənova “Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası bazasında cəmiyyət quruculuğu”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda I beynəlxalq elmi konfransın materialları, Azərbaycan Dillər Universiteti, 9 aprel - 5 may, Bakı, 2018, s. 258-260. (http://217.64.17.123:8080/xmlui/handle/123456789/281)
 67. müəllim İ.R.İbrahimova “Актуальные проблемы современной Азербайджанской лексикографии”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda IX beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı Slavyan Universiteti, 3-4 may, Bakı, 2018, s. 258-260.
 68. müəllim N.Ə.Şahmalıyeva “Qloballaşan dünyada ingilis dilinin Azərbaycanda öyrənilməsi və öyrədilməsi məsələləri”, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Azərbaycan Dövlət Universiteti, 16-17 may, Bakı, 2018, s. 233-235.
 69. müəllim A.H.Səfixanova “İngilis dilində hal kateqoriyasında işlənən sözlər”, Filologiya məsələləri № 5, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 184-187.
 70. baş müəllim L.M.Məmmədova, müəllim İ.S.Əliyeva “К развитию русской  речи студентов-азербайджанцев медицинcкого университета”, Filologiya məsələləri № 5, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 231-235.
 71. baş müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “Компютерные технологии в обучении иностранным языкам”, Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri, III Beynəlxalq elmi konfransın tezisləri, Azərbaycan Dillər Universiteti, 25-26 oktyabr, Bakı, 2018, s. 174-175.
 72. müəllim A.A.Həsənova “Türk xalqlarında Kenqəş (toy) ənənəsi, onun epik təzahürləri və formulları”, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və Dövlətçilik” mövzusunda III respublika elmi konfransının materialları,  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu  və Folklor İnstitutu, 13 noyabr, Bakı, 2018, səh. 63-70.
 73. müəllim A.H.Səfixanova, müəllim X.N.Məmmədova “Stylistic System of English words in Linguistics”, Filologiya məsələləri № 11, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 105-110.
 74. dosent R.H.Hüseynova “Zaman interdisiplinar tədqiqat obyekti kimi”, Filologiya məsələləri № 16, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 62-69.
 75. baş müəllim N.E.Şərifova “Основы формирования социокультурной компетенции студентов при обучении английскому языку в Азербайджанском Медицинском Университете”, Filologiya məsələləri № 16, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 124-130.
 76. müəllim S.T.Pənahlı “Ədəbiyyatımızda multikulturalizm ənənəsi”, Filologiya məsələləri № 19, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, 2018, s. 258-265.
 77. baş müəllim N.E.Şərifova “Использование информационно-компютерных технологий в самостоятельной работе студентов по английскому языку”, Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri respublika elmi-praktik konfransının tezisləri, Azərbaycan Dillər Universiteti, 6-7 dekabr, Bakı, 2018, s. 114-115.
 78. baş müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “Из методики обучения иностранному языку”, III Beynəlxalq elmi konfrans, Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, 2018, s. 95-96.

 

Xarici dillər kafedrası əməkdaşlarının xaricdə

dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin 

S İ Y A H I S I

 1. baş müəllim İ.İ.Kazımova “Тема патриотического идеала в исторических повестях К.М. Карамзина «Наталья боярская дочь» и «Марфа – посадница, или покорение Новагорода»”, Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 8, (август) часть П, Журнал научных публикаций, Институт Стратегических Исследований, Москва, РФ, 2015, с. 16-20.
 2. baş müəllim İ.İ.Kazımova “Н.М.Карамзин «Марфа – посадница или Покорение Новагорода» и «История государства Российского»; проблема нравственно- патриотического идеала”, Тринадцатые Ознобишинские чтения,  международная научно-практическая конференция, посвященная Д.П.Ознобишину, сборник материалов, Ульяновский Государственный Университет (Инзенский филиал), 30 июля, Инза-Ульяновск, РФ, 2015, с.165-168.
 3. baş müəllim Z.Q.Mustafayeva “Об истории возникновения фамилий в тюркских языках”, Вестник Современной науки № 7, 1-я часть, Волгоград, РФ, 2015, с.134-138.
 4. baş müəllim O.C.Xəlilovа “Роль и место учебного текста в содержании обучения русскому языку как иностранному”, РКИ, Вестник Черкасского Университета им. Хмельницского № 28(361), Черкасcк, РФ, 2015, с. 95-101.
 5. baş müəllim O.C.Xəlilovа “Вопросы отбора и презентации медицинских текстов учебных целях”, Вестник Московского Государственного Областного Университета № 28(361), Педагогика, Москва, РФ, 2016, с. 93-101.
 6. baş müəllim İ.İ.Kazımova “Особенности проявления нравственно-патриотического идеала А.С.Пушкина и Н.М.Карамзина”, Вестник № 3(41), КГПУ им. В.П.Астафьева, Literа-print, Красноярск, РФ, 2017, с. 150-158.
 7. müəllim S.T.Pənahlı “Особенности лексикализации префиксов в разно системных языках”, XI Международная научно-практическая конференция «Вопросы современной науки: Проблемы; Тенденции и перспективы», 13 апреля, 2 часть, Москва, РФ, 2017, с. 35-42.
 8. dosent R.H.Hüseynova, D.A.Həmidova “Английский язык – как язык международного общения на глобальном уровне”, Велес, 2-я часть, 31 июль, 2017, Киев, Украина, с. 76-79.
 9. professor Z.Ş.Məmmədova “Multifarious variants of english language and its subvarieties”, Norwegian  Journal of Development of the International Science № 11, Vol. 2, Oslo, Norway, 2017, p. 55-57.
 10. t/h. müdiri, baş müəllim S.B.Məmmədova “Different Sources and Types of Classification of Polysemy and Homonymy and Their Significance for the Study of the Meaning of the Word”, Norwegian  Journal of Development of the International Science № 12, Vol. 2, Oslo, Norway, 2017, p. 56-58.
 11. dosent G.S.Rəhimova “Variations of Lexical Variants, Polysemy, Synonymy, Sources of Synonymy, Antonymy, Antonyms and Conversivies”, 28th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), Dubai, UAE, 20-21 December, 2017, p. 43.
 12. dosent G.S.Rəhimova “The Techniques of Teaching Languages in Multiculturalistic and Multilingual Context”, Science Review № 3(10), Vol. 7, March 2018, Warsaw, Poland, p. 22-25.
 13. dosent S.B.Məmmədova “The problem of translation from linguistic and figurative aspect in a multicultural concept”, Haydar Aliyev: Çok Kültürlülük ve Hoşgördü İdeolojisi Çerçevesinde “Azerbaycan’ın Kurucusu Haydar Aliyevin Doğumunun 95. Yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” Uluslararası Sempozyum, 13-14 Nisan, 2018, Erzurum, Türkiye, s. 207-211.
 14. professor Z.Ş.Məmmədova “The Problem of Teaching Russian as a Foreign Language in Turkic Speaking Audiences”, Haydar Aliyev: Çok Kültürlülük ve Hoşgördü İdeolojisi Çerçevesinde “Azerbaycan’ın Kurucusu Haydar Aliyevin Doğumunun 95. Yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” Uluslararası Sempozyum, 13-14 Nisan, 2018, Erzurum, Türkiye, s. 212-216.
 15. baş müəllim S.Ə.Səmədova “Методы и приемы обучения диалогической речи на уроках русского языка как иностранного”, Haydar Aliyev: Çok Kültürlülük ve Hoşgördü İdeolojisi Çerçevesinde “Azerbaycan’ın Kurucusu Haydar Aliyevin Doğumunun 95. Yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” Uluslararası Sempozyum, 13-14 Nisan, 2018, Erzurum, Türkiye, s. 273-277.
 16. baş müəllim, f.f.d. M.A.Gərayzadə “Экзистенциализм в творчестве Джона Фаулза”, Казанская наука 10, Казанский издательский дом, Казань, РФ, 2018, s. 24-26.
 17. dosent G.S.Rəhimova “Collarborative Decision Making about Approaches for Individual Students”, International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 7 (11), October, 2018, Warsaw, Poland, p. 13-17.
 18. dosent, f.f.d. S.B.Məmmədova “Lexical Meaning and Semantic Structure of English Words”, The Scientific Heritage № 30, vol. 2, Budapest, Hungary, 2018, s. 48-51.
 19. f.f.d., müəllim S.T.Pənahlı “Basic Formation Methods of Nanotechnology Term”, The Scientific Heritage № 30, vol. 2, Budapest, Hungary, 2018, s. 51-53.