(+99412) 597-38-98

Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

1. Dosent, f.e.n. Hüseynova Rəna Hüseynağa qızının “German dillərində feilin zaman kateqoriyasının diaxroniyası” adlı filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya işinin mövzusu Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Filologiya problemləri üzrə Elmi Şurasının 13 sentyabr 2018-ci il tarixli 8 saylı iclasında təsdiqlənmişdir. İşin 80 faizi hazırdır.

 

2. Müəllim Həsənova Aybnəniz Azik qızının “Azərbaycan və İngilis nağıllarında qəliblərin tipologiyası” adlı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya işinin mövzusu Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının Filologiya problemləri üzrə Elmi Şurasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 10 saylı iclasında təsdiqlənmişdir. Elmi rəhbər: f.ü.f.d., dosent E.H.Abbasov (AMEA Folklor İnstitunun Elmi katibi). İşin 50 faizi hazırdır.