(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.d., prof. Əzizov V.Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vəsadət Əzizov Əli oğlu

2

İxtisas

Kardioloq

3

Vəzifə

II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

4

Şöbə

Terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1972-1978

müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı-22, Bakıxanov,23

2

1983-1985

Aspirantura

Ümumittifaq Kardioloji Elmi Mərkəz (Moskva)

Moskva, 3-ya Çerepkovs-kaya, 15a

3

1990-1993

Məqsədli doktorantura

Ümumittifaq Kardioloji Elmi Mərkəz (Moskva)

Moskva, 3-ya Çerepkovs-kaya, 15a

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1978-1979

həkim-interna

Bakı ş.1 saylı klinik xəstəxanası

 

2

1979-1983

həkim-terapevt, həkim-kardioloq

Naxçıvan Respublika xəst.-sı

 

3

1983-1985

aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı-22, Bakıxanov, 23

4

1985-1987

baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı-22, Bakıxanov, 23

5

1987-1990

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı-22, Bakıxanov, 23

6

1990-1993

məqsədli doktorastura

Ümumittifaq Kardioloji Elmi Mərkəz (Moskva)

Moskva, 3-ya Çe-repkovskaya, 15a

7

1993-1994

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı-22, Bakıxanov, 23

8

1994-1998

direktor

ET kardiologiya institutu

Bakı, F.Xoyski, 101

9

1999-h/h

kafedra müdiri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı-22, Bakıxanov, 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Cavan şəxslərdə kəskin koronar sindrom: risk amilləri və angioqrafik xüsusiyyətləri

V.Ə.Əzizov

M.C.Sultanova

T.A.Sadıqova

Azərbaycan Tibb Jur-nalı, 2014,№1, s.28-30

2

Факторы эндотелиального повреждения при ишемической болезни сердца

В.А.Азизов

С.Н.Алиметов

Т.А.Садыгова С.М.Мамедли

Саьламлыг (Здоро-вье), Bakı. 2014, №2, с.178-184

3

Arterial hipertenziyanın müalicəsinə müasir baxış

V.Ə.Əzizov

A.E.Məmmədova

Саьламлыг (Здоро-вье), Bakı. 2014, №2, s.187-190

4

Возможности компьютерной томографии в оценке состояния коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца

В.А.Азизов

М.Д.Султанова

К.И.Улудаг

Л.Г.Эфендиева

Евразийский кардио-логический журнал. Москва, 2014, №2, с.39-43

5

Оценка распространенности и характера атеросклеротических бляшек коронарных артерий у больных сахарным диабетом при помощи мультиспиральной ком-пьютерной томографии

Азизов В.А.,

Султанова М.Дж

Улудаг К.

«Кардиология в Бе-ларуси» № 4 (35), 2014, с.58-64

Cəmi: 12

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Avropa Kardiologiya Cəmiyyəti (üzv)

2

Avrasiya Kardioloqlar Cəmiyyəti (idarə heyyətinin üzvü)

3

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (idarə heyyətinin üzvü)

4

Rusiya Ultrasəs mütəxəssisləri Cəmiyyətin (üzv)

5

Tükdilli Xalqların Kardiologiya Cəmiyyəti (üzv)

6

Kardiologiya jurnalı (Moskva) – red.şurasının üzvü

7

Evraziyskiy kardioloqiçeskiy jurnal (Moskva) – red. heyyətinin üzvü

8

Kardioloqiçeskiy vestnik (Moskva) – red. şurasının üzvü