Elmi işlər

2005-2011-ci illər ərzində V.B.Şadlinski, M.Q.Allahverdiyev - "İnsan anatomiyası", 3 cild; V.B.Şadlinski, M.Q.Allahverdiyev, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov - "İnsanın anatomiyası (dayaq-hərəkət aparatı)"; V.B.Şadlinski, E.Ə.Xıdırov, A.B.İsayev - "İnsan anatomiyası (uşaqlarda dayaq-hərəkət aparatı)"; V.B.Şadlinski, A.B.İsayev, E.Ə.Xıdırov - "İnsan anatomiyası (uşaqlarda daxili orqanlar və mərkəzi sinir sistemi)"; V.B.Şadlinski, E.Ə.Xıdırov, A.B.İsayev - "İnsan anatomiyası (uşaqlarda duyğu orqanları, damar və sinir bəhsi)"; V.B.Şadlinski, M.R.Sapin, N.T.Mövsümov rus dilində "Анатомия человека (2 cilddə)"; V.B.Şadlinski, M.Q.Allahverdiyev, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov - "İnsan anatomiyası"; V.B.Şadlinski, Q.Ş.Hacıyev, Ş.Q.Vəliyev, M.Q.Allahverdiyev, A.B.İsayev - "İnsan anatomiyası (stomatologiya və tibbi profilaktika fakültələri üçün dərslik)"; V.B.Şadlinski, A.B.İsayev, E.Ə.Xıdırov - "Uşağın anatomiyası (nəzəri kurs)"; V.B.Şadlinski, E.Ə.Xıdırov, M.İ.Bayramov - "İnsan anatomiyası (mərkəzi sinir sistemi, duyğu orqanları və 12 cüt kəllə sinirləri, damar, periferik və vegetativ sinir sistemləri) iki cilddə"; V.B.Şadlinski, M.S.Abdullayev, N.T.Mövsümov - "İnsan anatomiyası (2-ci cilddə)"; V.B.Şadlinski, N.T.Mövsümov, A.B.İsayev, Ş.A.Məmmədova - "İnsanın anatomiyası (dinamik və idman morfologiyasının əsasları ilə birlikdə)" dərslikləri və V.B.Şadlinski, N.T.Mövsümov, A.B.İsayev - "Dayaq-hərəkət aparatı"; V.B.Şadlinski, D.B.Bəşirova - "Anqionevrologiya"; V.B.Şadlinski, Z.X.Rəhimov - "Beyin və onurğa beyninin aparıcı yolları"; V.B.Şadlinski, E.Ə.Xıdırov, M.İ.Bayramov - "Dayaq-hərəkət aparatı və daxili orqanlar", V.B.Şadlinski, G.A. Hüseynova "İnsan anatomiyası (mühazirə materialları)", V.B.Şadlinski, A.S. Abdullayev "Beyində venoz qan cərəyanı" tədris-metodik vəsaitləri çap olunmuşdur.

ATU-NUN İNSAN ANATOMİYASI VƏ TİBBİ TERMİNOLOGİYA KAFEDRASI ÜZRƏ TƏDQİQAT MÖVZULARININ PLANI (2022-ci il)

İNSANLARDA BƏZİ EKZOKRİN VƏ ENDOKRİN VƏZİLƏRİ SƏCİYYƏLƏNDİRƏN MORFOFUNKSİONAL ƏLAMƏTLƏR, ONLARIN MAKRO-MİKROSKOPİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ, TƏCRÜBİ TƏBABƏTDƏ İNSAN KƏLLƏSİNİN ANATOMO-TOPOQRAFİK GÖSTƏRİCİLƏRİN YAŞDAN, CİNSDƏN, KONSTİTUSİONAL TİPDƏN ASILILIĞI VƏ DAMAR- SİNİR MÜNASİBƏTLƏRİ.

Mövzunun adı

İcra müddəti

İşin rəhbəri

İnsanlarda bəzi ekzokrin və endokrin vəziləri səciyyələndirən morfofunksional – makro-mikroskopik əlamətlər; təcrübi təbabətdə insan kəlləsinin anatomo-topoqrafik göstəricilərinin yaşdan, cinsdən, konstitutional tipdən asılılığı və damar-sinir münasibətləri. 

2021-2025

REA-nın akademiki, əməkdar elm xadimi, t.e.d.,professor V.B.Şadlinski

İş.1: Kəlləni fərdi aspektdə səciyyələndirən anatomik strukturların kompleks öyrənilməsi

Tədqiqatın məqsədi kəlləni fərdi aspektdə səciyyələndirən anatomik strukturların -  tikiş və ya Vormi sümükləri, əmgək sümükləri, metopik tikiş, burunətrafı ciblərin havalılıq dərəcəsi, nisbətən az hallarda rast gəlinən dəliklər (məsələn, Çivinini dəliyi) və  s. öyrənilməsidir.

Mərhələ: 2022 -ci ildə ATU-un insan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının muzeylərində saxlanılan insan kəllələrində    morfometrik, kranioskopik, kraniometrik, kompüter-tomoqrafik və variasion-statistik müayinə üsullarından istifadə etməklə materialın toplanması, və onların analizinin nəticəsi olaraq  jurnal məqalələri çap etdirmək, elmi konfrans və seminarlarda çıxış etməkdir.

2022-2022

Məsul icraçı:     REA-nın akademiki, əməkdar elm xadimi,

                           t.ü.e.d.,professor V.B.Şadlinski

İcraçı:                t.ü.f.d. dosent A.S.Abdullayev

 

 

                                                                           

İş.2: Normada insanda və eksperiment yolu ilə yoğun bağırsa-ğın vegetativ sinir təchizatının quruluş təşkilinin öyrənilməsi

Mərhələ: 2022-ci il. Alınmış dəlillərin təhlil edilməsi və onların müasir elmi ədəbiyyatda rast gəlinən məlumatlarla müqayisə edilməsi. Dissertasiyanın və avtorferatın ilkin variantının hazırlanması. Dissertasiya mövzusu üzrə məqalə və tezislərin dərc olunmasının davam edilməsi.

2022-2022

Məsul icraçılar:        t.e.d,   professor  İ.İ. Markov

                                   t.ü.e.d., professor B.M.Hüseynov

İcraçı:                        t.ü.f.d., ass. Babayeva R.E.        

İş.3: İnsanın postnatal ontogenezində üz sinirinin kəllədaxili hissəsinin və onun kanalının topoqrafik, morfometrik xüsusiyyətləri

Mərhələ: 2022-ci il. Tədqiqatın ilkin materiallarının toplanması.  Tədqiqat nəticəsində əldə olunmuş məlumatlar əsasında məqalə və tezislərin dərc olunması. Mövzu üzrə elmi ədəbiyyat məlumatlarının toplanması üzrə işin başa çatdırılması. Tədqiqatda alınmış nəticələr barədə yerli və xarici elmi toplantılarda məruzələr edilməsi, «Ədəbiyyat icmalı» və «Tədqiqatın materialı və üsulları» fəsillərinin ilkin variantının hazırlanması. 

2022-2022

Məsul icraçı:     t.ü.e.d. professor N.T.Mövsümov

İcraçı:                t.ü.f.d. dosent  G.E.Kərimzadə

 

İş.4: Normada 16-20 yaşlı qızların bədən quruluşu tiplərinin anatomik xüsusiyyətləri və fiziki inkişafının antropometrik göstəriciləri

Mərhələ: 2022-ci ildə tədqiqat üçün materialların toplanmasını davam etdirmək, əldə olunmuş materialların analizi zamanı alınmış nəticələrin əsasında jurnal məqalələri çap etdirmək. Elmi konfrans və seminarlarda çıxış etmək

2022-2022

Məsul icraçı:     t.ü.e.d.,professor.M.Q.Allahverdiyev

İcraçı:                ass. Ə.K.Kəsəmənli

 

İş.5: Sümük damağın və əngin alveol çıxıntısının anatomo-topoqrafik və morfometrik xüsusiyyətləri

Mərhələ: 2022-ci ildə   dissertasiya işini yekunlaşdırmaq, dissertasiyanın ilkin variantını hazırlamaq və kafedralararası elmi seminara təqdim etmək.

2022-2022

Məsul icraçı:       t.e.d.,professor İsayev A.B.

İcraçı:                  ass. Babazadə K.Ş.             

                     

YENİ ELMİ MƏQALƏ VƏ TEZİSLƏR
Kafedra əməkdaşları bir sıra yerli və xarici konfranslarda iştirak etmişlər. Bu tədris ilində kafedra əməkdaşlarının bir çox məqalə və tezisləri elmi mətbuatda dərc olunmuşdur:
Шадлинский В.Б., Гусейнов Б.М., Мустафаева Н.А. Особенности морфометрических показателей глазницы человека на ранних этапах постнатального онтогенеза. Здоровье, Баку, 2012, №3, с.136-140.
Şadlinski V.B., İsayev A.B., Qəniyeva G.M. Normada və zobun müxtəlif formaları zamanı böyümə faktorlarının ekspressiyasına dair. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115-illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2012, s.456-457.
Аскеров Р.А., Керимзаде Г.Э. Макромикроспопическая анатомия краевой ветви лицевого нерва. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2012, s.483-484.
Байрамов М.И. Характеристика норадренергической иннервации общих подвздошных артерий белых крыс. V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun toplusu. Bakı, 2012, s. 68-70.
Насирова З.Д. Особенности пренатальной миелинизации волокон разных периферических нервов. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115-illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı, 2012, s.523-524.
Оруджев М.Т. Морфо-функциональные особенности субарахноидального угла зрительного нерва белой крысы. Материалы докладов XI конгресса ассоциации морфологов. Россия, г. Самара, 2012. В журнале «Морфология», Санкт-Петербург, 2012, том 141, № 3, с.119.
Shadlinsky V.B., Isayev A.B., Qaniyeva Q.M. Features of changes the structure of the thyroid gland in euthyroid goiter. Euromedica Internationaler Medizinscher Kongress. Programm Abstrakts., Hannover, Germany. 4-5 Juni 2013, p.199-200.
Shadlinsky V.B., Gasimova T.M. Some data on structural change of pharyngeal glands of rats after a course of different balneological procedures. Euromedica Internationaler Medizinscher Kongress. Programm Abstrakts., Hannover, Germany. 4-5 Juni 2013, p.200.
Шадлинский В.Б., Исаев А.Б., Султанова Т.С. Особенности изменений кислотно-щелочного состояния крови при различных режимах физической нагрузки. Журнал анатомии и гистопатологии. Воронеж, 2013, т.2, №1, с.199-200.
Шадлинский В.Б., Исаев А.Б., Ганиева Г.М. Особенности изменений морфометрических показателей элементов паренхимы щитовидной железы при различных видах зоба. Журнал анатомии и гистопатологии. Воронеж, 2013, т.2, №2, с.94-99.
Ганиева Г.М., Шадлинский В.Б., Гогиашвили Л.Е., Цагарели З.Г. Параметры функциональных единиц при диффузно-токсическом и узловом эутиреоидном зобе у населения приграничных районов Азербайджана и Грузии. Georgian Medical News, май 2013, №5 (218), с. 67-72.
Шадлинский В.Б, Оджагвердизаде Э.А. Взаимоотношение внутриорганных нервов пищевода у плодов и новорожденных. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 295-297.
Шадлинский В.Б., Рустамова С.М. Исследование ангиоархитектоники щитовидной железы в эксперименте. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 298.
Байрамова И.Г. К морфологии непостоянных костей черепа человека. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 278.
Баширова Д.Б. К иннервации межсонного параганглия. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 279-280.
Баширова Д.Б. Венозный отдел кровеносного русла брюшного аортального параганглия. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 281-282.
Гафарова Р.А. К анатомии большого каменистого нерва. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 283.
Джафарова У.Т. К морфологии собственных желез пищевода у подростоков. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 284-285.
Керимзаде Г.Э. Динамика возрастных изменений миелоархитектоники височной ветви лицевого нерва человека. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 286.
Мамедова А.Д., Абдуллаева Г.М. Возрастные особенности внутриствольного строения возвратного гортанного и носоресничной ветви глазного нерва. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 287.
Hüseynova G.A. Postnatal ontogenezdə sidiklik vəziləri və limfoid törəmələrinin mikroanatomik xüsusiyyətləri. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 288.
Насирова З.Д. К вопросу внутриствольной организации висцеральных нервов. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 289.
Оруджев М.Т. Возрастные изменения оболочечно-нервных взаимоотношений зрительного нерва человека. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 290.
Сеидова З.Р. Действие крепких сульфидных ванн на анатомо-функциональные параметры лимфоидной ткани гортани. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 291-293.
Сеидова З.Р. Действие крепких сульфидных ванн на морфогенез желез гортани. Tibb elmləri doktoru, professor B.M.Aşurovun anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. İctimai sağlamlıq və səhiyyə. Bakı, 2013, s. 294.

 

Hesabat dövründə (2017-ci il) insan anatomiyası kafedranın elmi fəaliyyətində yeni naliyyyətlər əldə edilmiş, monoqrafiya, dərslik, müxtəlif mötəbər jurnal və konfrans materiallarında elmi işlər dərc edilmişdir. Kafedra əməkdaşları tərəfindən 39 elmi iş çap olunub (siyahı əlavə olunur).  Onlardan 2-si monoqrafiya, 2-i dərslik, 2-si dərs vəsaiti, 4-ü jurnal məqaləsi,  28-i tezisdir. Məqalələrdən 2-i xarici (Branching variants of the infraorbital nerve// Neuroscience and Behavioral Physiology, 2017, vol 47, No6, p.651-654  və Морфологические ведомости, том 25, выпуск 2, с. 63-65), qalanları yerli (Azərbaycan Tibb jurnalı, Bakı, 2017, №2,  s. 69-73 və Azərbaycan məktəbi “elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal”, Bakı, 2017/1, s. 69-72) jurnallarda,  tezislərdən(cəmi 28) 24-ü yerli, 6-sı xarici konfrans  materiallarında dərc olunub. 

                                              MONOQRAFİYA

  1. 2017-ci ildə Voronej şəhərində RTEA-nın akademiki, ə.e.x., professor V.B. Şadlinskinin görkəmli morfoloqlar – D.V. Nikityuk, L.L.Kolesnikov, D.V. Bajenov, N.T. Alekseyeva, S.V.Kloçkova ilə birlikdə yazdığı “Həzm və tənəffüs sistemi divarının çoxhüceyrəli vəziləri”  mövzusunda funksional morfologiyaya dair  monoqrafiyası dərc olunmuşdur. Monoqrafiyada ayrı-ayrı həzm və tənəffüs sistemi orqanlarının makro-mikroskopik və mikroskopik tədqiqi əsasında əldə edilən dəlillərə görə ekzokrin vəzilərin ümumi morfoloji qanunauyğunluqları, sekretor hüceyrələrin və ümumiyyətlə, selikli qişanın morfoloji prinsipləri, boşluqlu orqanların vəzi və immun törəmələrinin qarşılıqlı münasibətləri haqqında məlumat təqdim olunur. Eyni zamanda,  həzm və tənəffüs sistemi orqanlarının divarında yerləşən çöxhüceyrəli vəzilərin yaş, yerləşmə, cinsi və s. xüsusiyyətlərdən asılı olaraq məruz qaldıqları dəyişikliklər “morfoloji ekzokrinologiya” adlanan bölmə üzrə əldə edilən müasir məlumatlar olub, patoloji anatomik, kliniki immunologiya və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Monoqrafiyanın yazılışında kafedranın əməkdaşlarından professor M.Q. Allahverdiyevin, profesor N.T. Mövsümovun, professor B.M. Hüseynovun, professor G.A. Hüseynovanın elmi işlərinə istinadlar edilmişdir. 
  2. 2017-ci ildə kafedranın əməkdaşları ə.e.x., professor V.B. Şadlinski, baş müəllim, t.ü.f.d. A.S. Abdullayev və t.ü.f.d. R.V. Şadlinskayanın “Клиническая анатомия околоносовых пазух” başlıqlı monoqrafiyası Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə edilərək təkrar nəşr edilmişdir. Monoqrafiyada müasir metodlarla əldə edilmiş dəlillər əsasında burunətrafı ciblərin klinik anatomiyasına geniş yer verilir, kompüter tomoqramma əsasında ciblər, onların quruluşu, sinir-damar dəstələrinə olan münasibəti müxtəlif ağ-qara və rəngli şəkillərlə təqdim edilir. Monoqrafiya 174 səhifə, 4 başlıq, əlavələr və ədəbiyat siyahısından ibarətdir. Monoqrafiyada əldə edilmiş dəlillər burun-bogaz-qulaq xəstəlikləri, üz-çənə cərrahiyyəsi, neyrocərrahi təcrübədə əhəmiyyət kəsb edir.

                            

   DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTİ

      2017-ci ildə kafedrada tələbələrin tələb və fikirləri nəzərə alınaraq bir sıra yeni dərsliklər, medotik göstəriş və sərbəst işlər albomları çap edilmişdir:

  1. Şadlinski V.B., Hüseynova G.A. İnsanın anatomiyası. Əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərslik. Bakı, 2017, 270 səh (dərslik əlavə olunur).
  2. Şadlinski V.B., Xıdırov E.Ə., Abdullayev A.S. İnsan anatomiyası fənnindən sərbəst işlər (Mərkəzi və periferik sinir sistemi, duyğu orqanları və qan-damar sistemi). Bakı, «Müəllim», 2017, 211 s.
  3. Şadlinski V.B., Xıdırov E.Ə., Abdullayev A.S. İnsan anatomiyası fənnindən sərbəst işlər (Daxili orqanlar bəhsi və mərkəzi sinir sistemi). Bakı, «Müəllim», 2017, 211 s.
  4. Tədris ilində ə.e.x., professor V.B. Şadlinski və t.ü.e.d., professor G.A. Hüseynova tərəfindən Rəssamlıq Akademiyasının tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş “Plastik anatomiya” adlı  dərslik hazırlanmış və dərslik Səhiyyə Nazirliyinin 33 saylı kollegiyasının qərarı ilə təsdiq olunduqdan sonra çap edilmişdir.

Kafedranın müdiri professor V.B.Şadlinskinin  monomüəllifliklə və əməkdaşlarla birgə çap olunmuş elmi işlərinə 500-dən çox istinad indeksi qeydə alınıb (siyahı əlavə olunur). Bir sıra elmi məqalələrdə və monoqrafiyalarda kafedra əməkdaşlarının elmi işlərinə istinad edilmişdir. Belə ki, ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının professoru V.B. Şadlinskinin mono- və həmmüəlliflərlə yazdığı elmi işlərə Rusiya Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin istinad üzrə hesabatına görə 76 elmi iş üzrə 238 istinad, “SCOPUS” istinad hesabata görə isə 37 elmi işə 37 istinad (21 həmmüəllif), “Web of Science Core Collection” üzrə istinad hesabatına görə 28 elmi işə 501 istinad edilmişdir (siyahı hesabata əlavə edilir).  

 

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN İNSAN ANATOMİYASI KAFEDRASI ƏMƏKDAŞLARININ 2017-Cİ TƏDRİS İLİNDƏ DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİNİN

İ Y A H I S I

 

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat, Jurnal

(adı, №, ili, səhifəsi)

İşin həcmi

(səh. sayı)

Həmmüəlliflər

1

2

3

4

5

6

1.

Branching variants of the infraorbital nerve

Məqalə

Neuroscience and Behavioral Physiology, 2017, vol 47, No6, p.651-654

4

Shadlinski V.B.

Guseinov B.M.

Mustafaeva N.A.

2.

Возрастные и индивидуальные особенности общего числа желез общего печеночного протока человека в постнатальномонтоганезе

Tezis

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017, s. 543-544

2

Шадлинский В.Б.,

Аллахвердиев М.Г.

3

Возрастная изменчивость процентного количества желез с тремя, четырья и более начальными отделами в верхней и средней трети стенки глотки человека

Tezis

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017,s. 544-545

2

Şadlinski V.B.,

Гасымова Т.М.

4

Yenidoğulmuş uşaqlarda qida borusu divarında yerləşən limfoid strukturların topoqrafik xüsusiyyətləri

Tezis

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017, s. 477-478

2

Şadlinski V.B.,

Cəfərova Ü.T.

5

Анато-топографические характеристики началных отделов желез внепеченочных желчевыводящих путей человека

Tezis

Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Təbib, 2017, s.191

1

Шадлинский В.Б.,

Аллахвердиев М.Г.

6

 

Многоклеточные железы стенок пищеварительной и дыхательной системы

(вопросы функциональной морфологии)

 

 

Моно-графия

Воронеж: Научная книга, 2017, 278 стр.

278 с.

Никитюк Д.Б., Колесников Л.Л., Шадлинский В.Б.,

Баженов Д.В.,

Алексеева Н.Т.,

Клочкова С.В.

7

 

Клиническая анатомия околоносовых пазух

 

Моно-графия

Клиническая анатомия околоносовых пазух (təkrar nəşr)

 

Şadlinski   V.B., Abdullayev A.S.,Şadlinskaya R.V.

8

К морфология теменного отверсия

Tezis

Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabəyin aktual probləmləri – 2017. Elmi-praktik konfransın materialları. (ATU əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında tərtib edilib). Bakı:Təbib, 2017, s.192

1

Şadlinski V.B.,

Байрамова И.Г.,

Гафарова Р.А.

9

Процентное число желез с тремя, четырьмя и более начальными отделами в нижней трети стенки глотки человека в постнатальном периоде развития

Tezis

Azərbaycan Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş təbabəyin aktual probləmləri – 2017. Elmi-praktik konfransın materialları. (ATU əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin yekunları əsasında tərtib edilib). Bakı:Təbib, s.193

1

Şadlinski V.B.,

Гасымова Т.М.

10

Fədakar alim, peşəkar pedaqoq

Məqalə

“Azərbaycan məktəbi” (elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal), Bakı, 2017/1, s. 69-72

4

Şadlinski V.B.

 

11

Features of microcirculation in some pathologies of the liver

Tezis

Euromedica Hannover – 2017 (İnternationaler Kongress and Fachmesse), Stuttgart –  19-25 mai 2017, page 30

1

Şadlinski V.B.,

Garayev G.Sh., Khidirova H.F.

12

Age peculiarities of the area of the pterygomaxillary fissure.

Tezis

Euromedica Hannover – 2017 (İnternationaler Kongress and Fachmesse), Stuttgart –  19-25 mai 2017, p. 31

1

Şadlinski V.B.,

İsayev A.B.,

Quliyeva K.C.

13

Morphological changes of the glands of urinary bladder of rats after experimental influence of various balneological factors.

Tezis

Euromedica Hannover – 2017 (İnternationaler Kongress and Fachmesse), Stuttgart –  19-25 mai 2017, p. 32

1

Şadlinski V.B.,

Huseynova G.A.

14

Сравниельныйанализлинейныхпараметровкрыловидно-верхнечелюстнойщеличкрепавзрослыхлюдей

Məqalə

Морфологические ведомости, 2017, том 25, выпуск 2, с. 63-65

3

Şadlinski V.B.,

ИсаевА.Б.,

ГулиеваК.Д.

15

Prenatal ontogenezdə əzələ-dəri sinirində mielin qişanın qalınlığının aksonun diametrindən asılılığı

 

Məqalə

Azərbaycan Tibb jurnalı, Bakı, 2017, №2, s. 69-73

5

 

Şadlinski V.B.,

HuseynovaG.A.

 

16

İnsan anatomiyası (Əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərslik)

Kitab

II nəşr, “Müəllim” nəşriyyatı, Bakı, 2017, 270 səh.

270

Şadlinski V.B.,

HuseynovaG.A.

17

İnsanda qalxanabənzər vəzinin disfunksiyası ilə müşayiət olunan müxtəlif formalı patologiyaları zamanı elektron mikroskopik nəticələrə dair

Tezis

Tibb elmləri doktoru, professor, S. H. Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı,  2017, s. 32-33

2

Şadlinski V.B., Rüstəmova S.M.,

Seyidova Z.R.

18

Особенности распределения ветвей лицевого нерва

Tezis

Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120  illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017,s. 496-497

2

Аскеров Р.А.,

Керимзаде Г.Е.

19

Əziz Əliyev - 120

Kitab

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017,580 səh.

580

G.C. Gəraybəyli

R.O. Bəylərov

Allahverdiyev M.Q.

20

Анатомические особенности таза у азербайджанок зрелого возраста по плювиометрическим индексам

Tezis

Euromedica Hannover – 2017 (İnternationaler Kongress and Fachmesse), Stuttgart –  19-25 mai 2017, p. 15-16

2

Xıdırov E.Ə.

Qanbayeva Ş.F.

21

Müxtəlif periferik sinirlərdə mielinli liflərin formalaşma xüsusiyyətləri

Tezis

Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120  illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017, s. 425-426

2

Hüseynova G.A.

22

Prenatal ontogenezdə diafraqma sinirində mielinli liflərin formalaşma xüsusiyyətləri

Tezis

T.e.d., prof. S.H.Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017, s.36-38

3

Hüseynova G.A.

23

Источники питания каротидного клубочка

Tezis

Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120  illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib,  2017,s. 504-506

3

Bəşirova D,B.

24

Гистохимическая характеристика внутриорганных сосудов щитовидной железы в постнатальном онтогенезе

Tezis

Ə.Əliyevin  anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları,Bakı:Təbib, 2017, s. 530-532

3

Оджагвердизаде Э.А.

25

Возрастные изменения капиллярных сосудов щитовидной человека по данным гистологического и гистохимического исследования

  Tezis

T.e.d., prof. S.H.Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2017, s. 181-182

 

Оджагвердизаде Э.А.

26

Yenidoğulmuşda göz alması əzələlərini innervasiya edən sinirlərin anatomotopoqrafik xüsusiyyətləri

  Tezis

T.e.d., prof. S.H.Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2017, s. 35-36

2

Məmmədova  A.C.

 

27

Особенности миелиновых волокон трахеальных ветвей возвратного гортанного нерва плодов и новорожденных

 Tezis

T.e.d., prof. S.H.Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2017, s. 178-179

2

Abdullayeva Q.M.

28

Микроскопический анализ структурных элементов щитовидной железы                                                        

Tezis

Əziz Əliyevin  anadan olmasının 120 – illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları.Bakı:Təbib,  2017,  Bakı, 2017, s. 535-536

2

Рустамова С.М.

29

Закономерности характеризующих морфогенез желез гортани человека

Tezis

 

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017, s. 537-538

2

Сеидова З.Р.

30

К морфологии теменного отверстия

Tezis

 

Təbabətin aktual problemləri (elmi-praktik konfrans materialları). Bakı, 2017, s.192

1

Bayramova İ.Q.

Qafarova R.A.

31

Анализ процентного содержания желёз с одним и двумя начальными отделами в верхней и средней трети глотки человека разного возраста

Tezis

 

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Bakı:Təbib, 2017, s. 516-517

2

Гасымова Т.М.

32

Варианты расположения ветвей лицевого нерва в толще околоушной слюнной железы

 

Tezis

T.e.d., prof. S.H.Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2017, s. 177-178

2

Керимзаде Г.Е.

33

Qanadabənzər-əng yarığının kranioskopik müayinələrinin nəticələri

Tezis

T.e.d., professor, S. H. Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. 2017.səh 39-41

3

Qulieva K.C.

34

Age features of craniometric parameters of the loüer orbital fissure

Tezis

Euromedica Hannover – 2017 (İnternationaler Kongress and Fachmesse), Stuttgart –  19-25 mai 2017, p.26-27

1

Qarayeva S.D

35

Gənc qızlarda dar çanağın anatomik xüsusiyyətləri

Tezis

Tibb elmləri doktoru, professor, S. H. Axundovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı,  2017, s. 33-34

2

Qanbayeva Ş.F.

36

İnsan anatomiyası

Dərslik

Əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərslik. Bakı, 2017, 270 səh.

 

270

V.B. Şadlinski,

G.A.Hüseynova

37

Plastik anatomiya

Dərslik

Rəssamlıq Akademiyası tələbələri üçün dərslik

 

V.B. Şadlinski,

G.A.Hüseynova

38

İnsan anatomiyası fənnindən sərbəst işlər (Mərkəzi və periferik sinir sistemi, duyğu orqanları və qan-damar sistemi).

Dərs vəsaiti

Bakı:Müəllim, 2017, 211 s.

211

V.B. Şadlinski,

E.Ə. Xıdırov,

A.S. Abdullayev

39

İnsan anatomiyası fənnindən sərbəst işlər (Daxili orqanlar bəhsi və mərkəzi sinir sistemi)

Dərs vəsaiti

Bakı:Müəllim, 2017, 211 s.

211

V.B. Şadlinski,

E.Ə. Xıdırov,

A.S. Abdullayev

 

TƏCRÜBİ SƏHİYYƏYƏ KÖMƏK (yeni nəticələrin təcrübəyə tətbiqi, səhiyyə təşkilatı işçilərinin ixtisasının artırılması)

Kafedra müdirinin dərslərə daim nəzarəti  altında  professor-müəllim heyətinin hamısının iştirakı ilə açıq mühazirə oxunmuş və təcrübə dərslər aparılmış, yanvar-fevral və may-iyul aylarında (ildə iki dəfə) 70-ədək nisbətən mürəkkəb mövzulara həsr olunmuş təcrübə-seminar keçirilmişdir. 

 

ELMİ PEDAQOJİ İŞÇİLƏRİN KONGRES, KONFRANS, SİMPOZİUMLARDA İŞTİRAKI (cəmi), ONLARDAN YERLİ VƏ XARİCİ KONFRANSLARDA BÖLMƏ SƏDRLİYİ, SÖZLÜ ÇIXIŞ, KONFRANSLARDA POSTER TƏQDİMATLAR (YERLİ, BEYNƏLXALQ)

Azərbaycan tibb elminin müasir dünya tibb elminə inteqrasiyasında universitetimizin alimlərinin inkişaf etmiş ölkələrin aparıcı elmi mərkəzlərinə və belə ölkələrdə keçirilən konfrans və simpoziumlara dəvət almaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2017-ci ildə kafedra əməkdaşlarından ə.e.x., professor V.B. Şadlinski və t.ü.e.d.. professor B.M. Hüseynov Ümumrusiya Milli Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi-Tibbi Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin dəvəti ilə 15-16 iyun 2017-ci ildə cəmiyyətin Rusiya Federasiyasının Voronej şəhərində keçirilən VI plenumunun geniş iclasında iştirak etmişlər. Kafedra əməkdaşlarının bir qrupu isə Almaniyada – Hannoverdə keçirilən konqres (Euromedica Hannover – 2017)  materiallarında tezis dərc etdirməklə iştirak etmişdir.

2017-ci il yanvarın 1-də Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan görkəmli dövlət və elm xadimi – Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illiyi tamam olmuş və kafedranın bir sıra əməkdaşı (R.Ə. Əsgərov, V.B. Şadlinski, G.A. Hüseynova, Z.R. Seyidova, G.E. Kərimzadə və b.) yubiley münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransda iştirak etmişlər. Kafedrada yerinə yetirilən elmi işlərinin nəticələri müxtəlif mövzularda tezislər şəklində konfrans materiallarında çap edilmişdir.

13 fevral 2017-ci ildə isə neyrocərrah, t.e.d., professor Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illiyinin tamam olması ilə əlaqədar ATU-nun Nevrologiya kafedrasında elmi-praktik konfrans materialları toplu şəkilndə dərc edilmişdir. Bir qrup kafedra əməkdaşları (A.B.İsayev, E.Ə. Xıdırov, G.A Hüseynova, A.C. Məmmədova, Q.M. Abdullayeva, S.M. Rüstəmova və b.) tezis şəklində elmi işlərini konfrans materiallarında dərc etdirmişlər.

 

ELMİ (yerli, beynəlxalq) TƏŞKİLATA ÜZVLÜK

Kafedranın müdiri REA-nın akademiki, ə.e.x. V.B.Şadlinki “Neuroendocrine Research” neyroendokrinoloji tədqiqatlar jurnalının redaksiya şurasına üzv seçilmişdir.

Kafedranın əməkdaşları ATU-nun ictimai həyatında yaxından iştirak edir, tibb təhsilinin innovativ üsullarla tədrisinin, tibb elminin inkişafının yeni layihələr üzrə yerinə yetirilməsində fəallıq göstərirlər. Belə ki, kafedranın müdiri ə.e.x., professor V.B.Şadlinski ATU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 03.013 Dissertasiya şurası sədrinin müavini, eləcə də ATU-da tədris məsələləri üzrə təşkil edilmiş komissiyanın, ATU-nun və I MPF-nin elmi şuralarının, Mərkəzi metodik şuranın üzvü, professor R.Ə.Əsgərov və professor N.T.Mövsümov FD 03.013 Dissertasiya şurasının üzvü,  professor M.Q.Allahverdiyev FD 03.013 Dissertasiya şurasının elmi katibi, ATU-nun Mətbuat xidməti şöbəsinin işçisi, ATU-nun və I MPF-nin elmi şuralarının üzvü, professor A.B.İsayev ATU-nun FD 03.013 Dissertasiya şurası nəzdindəki aprobasoya şurasının elmi katibi, kafedranın həmkarlar təşkilatının sədri, nəzəri fənlər üzrə problem komissiyasının üzvü, professor E.Ə.Xıdırov FD 03.013 Dissertasiya şurası nəzdindəki aprobasiya şurasının üzvü və nəzəri fənlər üzrə problem komissiyanın üzvü,  professor B.M.Hüseynov AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin problem şurasının elmi katibi, kafedra üzrə TEC-in sədri, I MPF-nin elmi şurasının üzvü, professor G.A. hüseynova kafedra müdirinin elmi işlər üzrə müavini,  dosent Ş.İ.Qasımov kafedranın tədris hissə müdiri,  aprobasiya şurasının üzvü, dosent M.İ.Bayramov kafedra iclasları üzrə katib, dərs hissə müdirinin müavini, aprobasiya şurasının üzvü,  dosent Z.X.Rəhimov kafedranın mülki müdafiə işləri üzrə məsul rəhbəri, aprobasiya şurasının üzvü, dosent Rüstəmova S.M. IMPF-nin dekan müavini, I MPF-nin elmi şurasının üzvü vəzifələrini yerinə yetirirlər. Kafedranın professor və dosentləri fənn üzrə test bankının tərtibində fəal iştirak edirlər. Kafedranın professorları və elmlər doktorları kafedrada rezidentura üzrə rotasiya keçən müxtəlif ixtisaslı rezidentlərə rəhbərlik edir, nəzərdə tutulan proqramı ardıcıl həyata keçirirlər.