(+99412) 597-38-98

Elmi istiqamət

2016-2020-ci il üçün ”Kardiovaskulyar sistemin xəstəliklərində endotelial disfuksiya zamanı miokardın və magistal damarların morfofunksional dəyişikliklərinin və hipoksemik vəziyətlər zamanı iltihab göstəricilərinin diaqnostik və müalicə prospektivlərinin öyrənilməsi” mövzusunda elmi işi planlaşdırılmış və təsdiqlənmişdir .

Mövzu: Kardiovaskulyar sistemin xəstəliklərində endotelial disfunksiya zamanı miokardın və magistral damarlarin morfofunksional dəyişiklərinin və hipoksemik vəziyyətlər zamanı iltihab göstəricilərinin diaqnostik və müalicə prospektivlərinin öyrənilməsi. (2016-2020)

Elmi rəhbər: kliniki farmakologiya kafedrasının müdiri t.e.d. Professor Baxşəliyev A.B.

Məsul icraçı: t.ü.f.e.d ass.Bəydəmirova A.A.

I iş.

ÜİX olan xəstələrdə koronar damarlarda  rast gəlinən  iltihab göstəricilərinin və hiperfibrinoge-nemik vəziy-yətlərin müştərək öyrənilməsi

 

2016

 

2020

 

t.e.d. Quliyev O.

Mərhələ I

Miokard infarktindan sonra stenokardiyasi olan və stent qoyulmus xəstələrdə restenozun inkisafinda immun status ve iltihabin rolu, hemoreologiyadaki deyisikliyin əhəmiyyəti

2016

2017

t.e.n dos Haciyev R.

ass. Əhmədov .F.

ass. Lütfəliyev Ə.O

Mərhələ II

ÜİX-i və endokrin sistemdə gedən dəyişiklərin və  endotelial disfunksiyanın öyrənilməsi

2018

2020

t.ü.f.e.d ass. Bəydəmirova A.A.

t.e.d. ass. Əliyeva B.A.

 

II iş.

Arterial hipertoniya və ÜÇ zamanı endotelial dis-funksiyanın, hipokse mik vəziyyətlər, hiperfibri noge-nemik vəziyyətlərin öyrənilməsi

2016

2020

t.e.n. dos

Hümbətova A.N.

 

Mərhələ I

HX və AXOX xəctələrdə endotelial disfunksiyanın, hipoksemik vəziyyətlər, hiperfibrinogenemik vəziyyət-lərin öyrənilməsi

2017

2018

t.e.n. dos Quliyeva S.Ş.

t.e.n. ass DadaşovaG.M

Mərhələ II

ÜÇ və AXOX olan xəstələrdə hipoksemik, hiperfib-rinogenemik vəziyyətlərin öyrənilməsi

2019

2020

t.ü.f.d. ass Ağayeva K.Ə.

b.l Sadiqova G.B.b.l.Aslanova A.