(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

Çap olunmuş metodik vəsaitin, dərsliyin adı

Müəlliflər

Nəşr

Kiril əlifbası ilə yazılmış mövcud dərsliklər

1.

Antitrombotik preparatların kliniki farmakologiyası

Baxşəliyev A.B., Quliyeva S

2004

2.

Psixotrop dərman maddələrinin kliniki farmakologiyası

Baxşəliyev A.B. və həmm.

1996

3.

Dərman maddələrinin əlavə təsirləri

(rus dilində)

Baxşəliyev A.B., İbrahimli F.İ., Mehdiyeva G.C.

1999

Latın əlifbası ilə yazılmış mövcud dərsliklər

4.

Arterial hipertenziya – müalicənin taktika və strategiyası

Quliyeva S.Ş

2014

5.

Klinik farmakologiya

Baxşəliyev A.B. və həmm.

2004

6.

Müxtəlif fizioloji vəziyətlərin və dövrlərin farmakoterapiyasının əsasları

Bəydəmirova A.A, Baxşəliyev A.B

2011

7

Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinin farmakoterapiyası

Baxşəliyev A.B., Quliyeva T.X., Ağayeva K.Ə., Əliyeva B.A

2006

8

Klinik farmakologiya

Baxşəliyev A.B. və həmm.

2009

2015-2017-cı ildə dərc olunan elmi işlərin

S İ Y A H I S I

1.Дадашова Г.М. Гендерные различия эффективности периндоприла в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности\ Кардиология в Белоруси (Белоруссия), 2015, 2 (39), с. 128-134.

2. Дадашова Г.М., Бахшалиев А.Б., Кулиев О.А., Гаджиева А.Б.

Постинфарктная дисфункция митрального клапана при различной локализации поражения коронарных артерий\ Медицинские новости (Москва), 2015, №4, с. 71-73.

3. Dadashova G.M., Bakhshsliyev A.B. Evaluation of gender features of risk factors of chronic heart failure/ European Journal of Heart Failure 2015 (Sevile, Spain), volume 17 (Suppl.SI) 5-441/

4. Дадашова Г.М. Гендерные особенности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у женщин в пери-и постменопаузе. IV Международный форум кардиологов и терапевтов (Москва), Специальный выпуск журнала «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» 2015; 14 (март), с. 61.

5. Дадашова Г.М. «Гендерные и возрастные особенности вариабельности сердечного ритма у больных с хронической сердечной недостаточностью» Проблемы женского здоровья 2015, №1, том 10, с. 36-43.

6. Дадашова Г.М. гендерные особенности клинико-соматического и психоэмоционального статуса у больных с хронической сердечной недостаточностью. Российский медицинский журнал (Москва) 2015, на печати.

7. Дадашова Г.М., Азимова М.Н., Бахшалиев А.Б., Кахраманова С.М. Влияние моксодинина и комбинации моксодинин-ивабрадина на параметры инсулинарезистенности у больных с метаболичнским синдромом (Казанский медиинский журнал, №1, 2015, с. 32-37.

8. Дадашова Г.М. Гендерные различия ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и его взаимосвязь с гуморальными факторами у пациентов с артериальной гипертонией.Consilium Medicum Москва, 2015, №2.

9. Дадашова Г.М. Гендерные и возрастные особенности клинического статуса, структурно-функциональных параметров сердца их взаимосвязь с психоэмоциональным состоянием у пациентов с хронической сердечной недостаточностью перенесших инфаркт миокарда. Журнал «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» (Россия), 2016, 15(2), стр. 45-50.

10. Дадашова Г.М. Гендерные и возрастные различия в лечении хронической сердечной недостаточности на госпитальном этапе наблюдения. Журнал «Экспериментальная и клиническая фармакология» (Россия), 2016, том 79, № 2, с. 14-19.

11. Дадашова Г.М. Гендерные различия динамики клинико-функционального и психоэмоционального статуса, морфофункциональных параметров сердца на фоне различных вариантов медикаментозной терапии у больных с хронической сердечной недостаточностью перенесших инфаркт миокарда «Казанский Медицинский Журнал», 2016, том ЧСVII № 1, стр. 17-25.

12. Дадашова Г.М. Гендерные особенности клинико-соматического и психоэмоционального статуса у больных с хронической сердечной недостаточностью. Журнал «Российский Медицинский журнал» (Россия), № 1, с.17-22, Москва, 2016

14. Гумбатова А.Н., Алиева А.Б., Ахмедов А.Х. Опыт ведения стационарных больных с неконтролируемой АГ.  ATU-nin əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin  nəticəsinə həsr  olunmuş  elmi-praktik  konfrans. səh. 119.

15.  Кахраманова С.М., Бахшалиев А.Б., Алиева Б.А. Изменение показатели ВРС у больных с МС и ожирении на фоне комбинированного лечения моксодинин-ивабрадином.  ATU-nin əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin nəticəsinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans.

 16.Miokard infarktından sonra va stend qoyulmuş stenokardiya olan xəstələrdə ümumi status və iltihabın kliniki əhəmiyyəti. “Sağlamlıq” jurnalı, VI- 2016. Baxşəliyev A.B., Pənahova N.Ə., Hacıyev R.F.

17. Baxşəliyev A.B., Hümbətova A.N., Hüseynova Ş.M., Bəydəmirova A.A. Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual promlemləri 2015-ci il elmi praktiki konfransının materialları”. Bakı 2015 , səh. 114.

18.  Ağayeva K.Ə., Hüseynova Ş.M., Sadıqova G.B.  Prediction of Acute Respiratoru Falture in Severe Chsonic Obstruktive Respiratoru Disease, What Dowe Need To Elasn in Emergency Department? 2016.

19. Бегдамирова А.А., Бахшалиев А.Б. «Особенности нейрогуморальных нарушений и эндогенный интоксикации у б-х АГ и результаты лечения фиксированной комбинацией ИАПФ и гидрохлортиазида».

20. Бегдамирова А.А., Бахшалиев А.Б. «Изучение липидного и пуринного спектра у больных артериальнщй гипертензией». VII съезд кардиологов узбекистана, стр. 97.

21. Бегдамирова А.А., Бахшалиев А.В. Effekt of angiotensin converting enzyme inhibitor of  lipid metobolisim in patieuts with AH.

22. A.Sadıqov , G.Sadıgova. The Relationship Amond Pulmonary Finstion; Arterial Blood Gases Airmay Remodeling and Pulmonary Astery  Enlargement in Patients With Advanced chronic  obstructive pulmonary disease. Obstruktive dinq Diseais. October. 2016.

23. Бахшалиев А.Б. «Натрийуретический пептид В-типи и Д-димер как ранний диагностический маркер при остром коронарном синдроме // Журнал «Медицинские Новости» №8. 2015. С. 67-70.

28. Baxşəliyev A.B. “Qeyri-stabil stenokardiyalı xəstələrdə qanda B-tip natriumuretik peptidin differensial qiymətləndirilməsi // Sağlamlıq  jurnalı №3. 2015. S. 110-114.  

29.Xroniki  ürək çatışmazlığı olan  xəstələrdə diuretik müalicənin  xüsusiyyələri  Jurnal “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri» №1, s.91-96, 2017 Кахраманова С.М., Бахшалиев А.Б.Alıyeva K.R.

30. Особенности изменения гемодинамики и вариабельности ритма сердца у больных гипертонической болезнью в зависимости от метеорологической и геомагнитной активности. Бахшалиев А.Б.Кахраманова С.М.,Эфендиева Л. Sağlamlıq jurnalı– çapa verilib (2017)

31. Эффективность применения иАПФ у женщин с АГ и МС в постменопаузе. Бахшалиев А.Б.Кахраманова С.М., II Международная Конференция «Развитие науки в век информационных технологий, Киев, с. 56-64, 2016

32. Особенности  изменения гемодинамики и вариабельности ритма сердца у больных гипертонической болезнью в зависимости от метеорологической и геомагнитной активности. Кахраманова С.М., American Scientific Journal, №1 (9), с.28-32, 2017

33. Оценка прогноза у больных артериальной гипертензией при концентрической гипертрофии миокарда левого желудочка. Бахшалиев А.Б.,Кахраманова С.М.,Гаджиев Р.Ф.,Гарибова К.А. V Международная Конференция «Летние научные чтения» 31 июня 2017 г. Киев, сборник научных публикаций «Велес», 1 часть,  с. 41-47, 2017

34. Патогенетическая взаимосвязь концентрической гипертрофии миокарда левого желудочка со степенью артериальной гипертензии Бахшалиев А.Б., Гаджиев Р.Ф., Кахраманова С.М Гарибова К.А. Scientific Journal Fundamentalis Scientiam  (Spain), №8, р. 56-59, 2017

35. Perikard xəstəlikləri: diaqnostika və müalicəsinə müasir yanaşma. Кахраманова С.М., Baxşəliyev A.B.Cahangirov T.Ş.Babayeva N.Z. “Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı”, №1(11), s. 4-11,  2017

36. Влияние диуретической терапии на особенности изменения вариабельности ритма сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью. Бахшалиев А.Б.Алыева К.Р.Кахраманова С.М., «Казанский Медицинский Журнал» (Россия), 2017

37. Влияние мочегонной терапии фуросемидом и торасемидом на показатели пуринового, углеводного, липидного обмена и уровень С реактивного белка у больных с хронической сердечной недостаточностью. Алыева К.Р.,Кахраманова С.М.,Бахшалиев А.Б. Журнал «Биомедицина» (сдала в печать 2017)

38. Сравнительное влияние фуросемида и торасемида на вариабельность ритма сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью .Алыева К.Р.,Кахраманова С.М.,Бахшалиев А.Б. Материалы XXVI Международной Научно-Практической Конференции «Актуальные проблемы науки XXI века», Москва 2017, с. 23-28

39 Characteristics, treatments, and outcomes of patients hospitalized for heart failure: a report from the OPTIMIZE-HF Registry (Azerbaijan) / Abstracts of the Heart Failure 2017 and the 4th World congress on Acute Heart Failure, Paris, France, 2017// European Journal of Heart Failure (2017) 19 (Suppl.S1), 404. Dadashova G.M.,

40. Beneficial effects of beta-blockers and ivabradine combination in patients hospitalized due to worsening of heart failure: findings from /Abstracts of the Heart Failure 2017 and the 4th World congress on Acute Heart Failure, Paris, France, 2017// European Journal of Heart Failure (2017) 19 (Suppl.S1), 288. (сoaut.:Y.Lopatin, A.Grebennikova, Z.Pagava, L. Voronkova and et al N.A.). Dadashova G.M.,

41. Guidelines-recommended medications for heart failure in eight post-soviet countries: insights from the optimize heart failure care program/ /Abstracts of the Heart Failure 2017 and the 4th World congress on Acute Heart Failure, Paris, France, 2017// European Journal of Heart Failure (2017) 19 (Suppl.S1), 224. (сoaut.:Y.Lopatin, A.Grebennikova, Z.Pagava, L. Voronkova and et al N.A.) Dadashova G.M.,

42  Features of changes of insulin resistance in patients with metabolic syndrome with moxonidine and a combination of moxonidine with ivabradinе// 12th Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes and Atherosclerosis Congress , St. Petersburg, Russia, 2017. Dadashova G.M.,

43 Optimization of heart rate lowering therapy in hospitalized patients with heart failure: insights from the Optimize Heart Failure Care Program //International Journal of Cardiology (accepted for print) Dadashova G.M.,

44.Влияние метаболического препарата тиотфиазолина на морфофункциональное состояние сердца и сосудов у больных с ИБС и сопутствующей АГ Бахшалиев А.Б., Алиева Б.А. Беларусия, Медицинские новости N -12, 2017  стр. 62-69

45.Возможное применение рекомбинантных препаратов в терапевтической клинике Кулиев О.А.  Алиева Б.А. Sağlamlıq N -1. 2017. S.166-169