(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.d., prof. Baxşəliyev A. B.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu

2

İxtisas

Kardiologiya

3

Vəzifə

Kafedra müdiri

4

Şöbə

Ç.Abdullayev ad. E.T.K.İ.

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1969-1975

Həkim-kardioloq

ATU

Bakı, Azərbaycan

2

1978-1981

Aspirantura

Moskva şəhəri Ümumittifaq Elmi Kardiologiya mərkəzi

Moskva, Rusiya

3

1985-1990

Doktorantura

Moskva şəhəri N.Piraqov ad 2-ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutu

Moskva, Rusiya

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1976

Baş laborant

Ə.Əliyev ad. Həkimləri Təkmil-ləşdirmə institutu

Bakı, Azərbaycan

2

1977-1978

Kiçik elmi işçi

Ə.Əliyev ad. Həkimləri Təkmil-ləşdirmə institutu

Bakı, Azərbaycan

3

1981-1984

Assistent

Ə.Əliyev ad. Həkimləri Təkmil-ləşdirmə institutu- I terapiya kafedrası

Bakı, Azərbaycan

4

1984-1985

Şöbə müdiri

ETKİ.-Arterial Hipertoniya şöbəsi

Bakı, Azərbaycan

5

1990-1991

Kafedra müdiri

ATU I Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı, Azərbaycan

6

1992-dən

Kafedra müdiri

ATU Kliniki Farmakologiya ka-fedrası

Bakı, Azərbaycan

7

1998-dən

Direktor

C.Abdullayev ad. ETKİ.

Bakı, Azərbaycan

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Клиническая эффективность комбиниро-ванного лечения моксонидин-ивабрадином у больных с МС и ожирением

Азимова М.Н., Бахшалиев А.Б.

Sağlamlıq jurnalı 2016

2

Клиническая эффективность небиволола при лечении женщин с артериальной ги-пертензией  с постменопаузальным метабо-лическим синдромом

Бахшалиев А.Б.

Журнал «Терапевт» (Россия), №10, с.9-17, 2015

3

Влияние моксонидина и комбинации моксонидина с ивабрадином на параметры инсулинорезистентности у пациентов с метаболическим синдромом

Азимова М.Н.

Бахшалиев А.Б.

Дадашова Г.М.

«Казанский Медицинский Журнал», том XCVI, №1, с. 32-37, 2015

4

Metabolik sindromun müalicəsi zamanı insulinorezistentlik parametrlərinin dəyişiklikləri

Əzimova M.N.

Baxşəliyev A.B.

“Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı”, №1(5), səh. 62-67, 2014

5

Metabolik sindrom və artıq bədən çəkisi olan xəstələrin müalicəsində moksonidinin klinik effektivliyi

Азимова М.Н.

Бахшалиев А.Б.

Jurnal “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri”, №3, səh.143-148, 2014

6

Особенности изменения вариабельности ритма сердца у пациентов с метаболическим синдромом

Бахшалиев А.Б.

Азимова М.Н.

Бахшалиева Г.И

Дадашова Г.М.

Журнал «Терапевт» (Россия), №8, с.23-28, 2014

7

Metabolik sindromlu hipertoniyalı xəstələrdə ürək ritmi variabelliyinin xüsusiyyətləri

Baxşəliyev A.B.

Əzimova M.N.

Jurnal “Sağlamlıq”, №3, səh.151-154, 2014

8

Characteristics of changes of heart rate va-riability in patients with essential hypertension  and vagotoniya at treatment with amlodipine

Bakhshaliyev A.B

Efendiyeva I.M.

“Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı”, №4, səh. 73-74, 2013

9

Уровень натрийуретического пептида Б типа в крови при остром коронарном синдроме

Бахшалиев А.Б.

Мамедов Э.Б.

Ахмедов А.Я.

Журнал «Терапевт» (Россия), №9, с.12-16, 2014

10

Особенности гемодинамики, освоение кис-лорода при стандартной нагрузке у больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей анемией

Бахшалиев А.Б.

Рагимова Э.С.

Абдуллаев Н.А.

Кулиев О.А.

Журнал «Терапевт» (Россия), №6, с.34-38, 2014

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (AKC)

2

Beynəlxalq Kardiologiya Cəmiyyəti – International Society of Cardiology (ISC)

3

Beynəlxalq Hipertoniya Cəmiyyəti - International Society of Hypertension (İSH)

4

Avropa Hipertoniya Cəmiyyəti - European Society of Hypertension (ESH)