t.e.d., prof. Nağıyev Y.Q.

 Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nağıyev Yusif Qadir oğlu

2

İxtisas

Kardioloq

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Pulmonologiya, allerqologiya, nefrologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1985

Müalicə işi

N.Nərimanov ad. ADTİ

Bakı, Nəsimi r-nu, Bakıxanov, 23

2

1985-1986

İnternatura

Həkim-terapevt

Birləşmiş Neft Kəşfiy-yatçılarının Xəstəxanası

Bakı, Xətair-nu, Yusif Səfərov, 17

3

1988-1991

Aspirantura

14.00.38 Fizioterapiya, kurortologiya

14.00.06 Kardiologiya

Ümumittifaq Tibbi Reabi-liyasiya və Fizioterapiya Elmi Mərkəzi

Moskva, Pr. Kalinina,50

4

1997-2004

Doktorluq dissertasi-ya üzrə işləmək məqsədi ilə Elmi ezamiyyət

Rusiya Bərpa Təbabəti və Kurortologiya Elmi Mərkəzi

Moskva, Novıy Arbat, 32

5

1998-2002

Doktorantura

14.00.59 Bərpa təba-bəti, İdman təbabəti, Fizioterapiya, kurortologiya

14.00.06 Kardiologiya

Rusiya Bərpa Təbabəti və Kurortologiya Elmi Mərkəzi

Moskva, Novıy Arbat, 32

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1986-1988

Gəmihəkimi

Birləşdirilmiş Neft Kəşfiy-yatçılarının Xəstəxanası

Bakı, Xətai r-nu, Yusif Səfərov, 17

2

1992-1997

Kiçik – Baş Elmi İşçi Terapiya Şöbəsi Kar-diologiya Bölməsi

Azərbaycan Tibbi Reabi-liyasiya və Təbii Amillərlə Müalicə ETİ

Bakı, Nərimanov r-nu, Xətai pr, 3

3

2004-2005

Baş Elmi İşçi Tera-piya Şöbəsi Kardio-logiya Bölməsi

Azərbaycan Tibbi Reabi-liyasiya və Təbii Amillərlə Müalicə ETİ

Bakı, Nərimanov r-nu, Xətaipr, 3

4

2005-2009

Poliklinika Rəisi

Azərbaycan Respublikası-nın Dövlət Sərhəd Xidməti

Bakı, Nərimanov r-nu, Həsən Əliyev, 93

5

2010 –indiyədək

Mərkəz müdiri

Yuxu Laboratoriyası

Mərkəzi Klinika

Bakı, Yasamal r-nu, Parlament pr, 77

6

2011 –indiyədək

Professor

ATU, Kliniki Farmakolo-giya Kafedrası

Bakı, Nəsimi r-nu, Bakıxanov, 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.11.2000

01.02.2001

İntervension Kardiologiya

Moskva İntervension Kardioangio-logiya Elmi-Praktik Mərkəzi Moskva, Sverçkovpereulok, 5

2

15.09.2001

15.10.2001

Terapiya üzrə Sertifikatlaşma Kursu

İ.M. Seçenovadına Moskva Tibb Aka-demiyası Moskva, 119991, Moskva, Trubetskaya, 8, str.2

3

12.03.2003

12.04.2003

Kardiologiya üzrə Təkminləş-dirmə Kursu

Rusiya Diplom sonrası Təhsili Tibb Akademiyası Moskva, Barrikadnaya, 2/1, str. 1

4

07.04.2010

21.04.2010

“Yuxu Apnoe, Xorultu və Yuxu Asılı Tənəffüs Çatmamazlığının Diaqnos-tikası və Müalicəsi” Həkimlər Təkmil-ləşmə Te-matik Sikli

Rusiya Federasiyası Prezi-dentinin İşlər İdarəsi, Baş Tibb İdarəsi, Elmi Tədris Tibb Mərkəzi Moskva, Marşala Timoşenko, 15

5

10.05.2010

15.05.2010

“Diagnostic And Therapy Of Sleep Disorders In Theory And Practice” Education Course

Interdisziplinares Schlaf medi-zinisches Zentrum Charite – Universitats medizin, Berlin, Almaniya

6

27-30 Nisan 2012

Türkiye Uyku Derneğinin 3.Uyku Bo-zuklukları Kongresi

Kapadokya, Türkiye

7

01.11.2012

01.12.2012

“Uyku Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi” üzre Kurs

Gazi Üniversitesinin Uyku Mer-kezi, Ankara, Türkiye

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Silent myocardial ischemia («Немая» ишемия миокарда)

Николаева Л.Ф.

Советская медицина, 1990, №6, с.35-38

2

Влияние пелоидотерапии на течение ИБС у больных, страдающих сопутст-вующими невро-логическими прояв-лениями остеохондроза позвоночника

 

Автореф. дисс. на соис-кание ученой степени канд. мед. наук.-Москва, 1991. – 25 с.

3

Применение пелоидотерапии со-путствующих неврологических синд-ромов остеохондроза позвоночника у больных ИБС

Николаева Л.Ф.

Давыдова О.Б.

Метод.рекомендации. – Москва, 1992. – 8с.

4

Состояние коронарного и миокар-диального ре- зервов у больных ИБС под влиянием пелоидо- терапии сопутствующего остеохондроза позво- ночника

Давыдова О.Б.

Вопр.курортол, физио-тер. и ЛФК. – 1992. – №3. – С.19-24.

5

Допплерографический контроль за состоянием церебральной гемоди-намики под влиянием пелоидо-терапии остеохондроза позвоночника у больных, страдающих ИБС

Стрельцова Е.Н.

Вопр. курортол, физио-тер. и ЛФК. – 1992. – №4. – С.22-26.

6

Реваскуляризация миокарда как краеугольный камень вторичной профилактики ИБС

Иоселиани Д.Г. Давыдова О.Б

Аронов Д.М.

VII Международный

форум «Физиотерапия, реабилитация, спортив-ная медицина»,21-28 ап-реля 2002г., Тунис,Хам-мамет: Сб.материалов. – М., 2002. – С.190-192.

7

Влияние общих углекислых ванн на процессы ремоделирования и диастолическую функцию сердца у больных ИБС после инфаркта миокарда

Персиянова А.Л.

Давыдова О.Б.

Вопр.курортол, физио-тер.и ЛФК. – 2002. – №3.–С.3-5.

8

Влияние сауны на диастолическую дисфункцию миокарда у больных с постинфарктным кардио- склерозом и хронической сердечнойнедостаточ- ностью

Давыдова О.Б.

Физиотерапия, баль-неология, реабилитация. – 2002. – №2. – С.41-47.

9

Соотношение «длительность-исходы» немедикаментозной терапии хрони-ческой сердечной недостаточности, развившейся после острого инфаркта миокарда

 

Вопр.курортол. физио-тер. и ЛФК. – 2003. – №3. – С.12-18.

10

Влияние подводного душа-массажа на диасто- лическую функцию левого желудочка у больных с хронической сердечной недостаточностью и пос-тинфарктным кардиосклерозом

Давыдова О.Б.

Жаворонкова Е.А.

Шамарин В.М.

Вопр.курортол. физио-тер. и ЛФК. – 2002. - №4.-С.11-15.

11

Способ лечения больных с хрони-ческой сердечной недостаточностью ишемического генеза

Давыдова О.Б.

Персиянова А.Л.

Котенко Е.П.

27.12.2002-ci il tarixli 2195248№-liİxtira Patenti

12

Применение подводного душа-массажа в угле- кислой воде больным хронической сердечной недостаточ-ностью ишемического генеза

Давыдова О.Б.

Персиянова А.Л.

Котенко Е.П.

Пособие для врачей. – М., 2002. –

14с.

13

Немедикаментозные методы лечения в длительных программах реаби-литации больных с хронической сер-дечной недостаточностью, развив-шейсявследствие ИБС

 

Автореф. дисс. на соис-кание ученой степени доктора мед. наук. – Москва, 2003. – 48 с.

14

Применение магнитолазертерапии на санаторном этапе реабилитации пос-ле острого инфаркта миокарда

 

Sağlamlıq. – 2015. – №2. – S.9-12

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Rusiya Ürək Çatmamazlığı Üzrə Mütəxəssislərinin Cəmiyyəti (1998-2005)

2

Rusiya İntervension Kardioangioloqlar Cəmiyyəti (2000-2005)

3

Azərbaycan Kardiologlar Cəmiyyəti (2013)