(+99412) 597-38-98

t.e.n., ass. Bəydəmirova A. A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Bəydəmirova Arzu Arif qızı

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Asistent

4

Şöbə

Pulmonologiya, allerqologiya, nefrologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1991

Həkim-terapevt

N.Nərimanov ad ATİ

Bakı, Azərbaycan

2

1991-1992

İnternatura

4 saylı şəhər kiliniki xəstə-xanası

Bakı, Azərbaycan

3

1993-1997

Aspirantura

ATİ Kliniki farmakologiya ka-fedrası

Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-2007

Terapevt-kardioloq

Məlikov ad 6 saylı şəhər kliniki xəstəxanası

Bakı, Azərbaycan

2

2008-2011

Terapevt-kardiloloq

Ç. Abdullayev ad ETKİ

Bakı, Azərbaycan

3

2011-dən

Terapevt-kardioloq

ATU TTK-Pulmonologiya-Allergologiya-Nefrologiya şöbəsi

Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2008

Bakı Ürək Günləri

Bakı şəhəri

2

2010

kardiologiya

RF Sankt-Peterburq Almazov ad mərkəz

3

2016- 21 oktyabr

ATU Allerqologiya, İmmunologiya və İmmu-noreabilitalogiya Elmi Cəmiyyəti tərəfindən keçirilən allerqologiya, immunologiya və immunoreabitologiya üzrə Azərbaycan Milli Kongresi

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Diagnostik managment of cancer of oesophagis.//

Bəydəmirova A.

Bakı, 2008, səh. 78

2

Комплексное лечение у больных ОКС.» //

Bəydəmirova A.

Рязань, 2008

3

Особенности патогенетической гипо-тензивной терапии у больных с МС»

Bəydəmirova A.

Москва, 2008. Кардио-неврология.

4

Оптимальное лечение ИБС у больных СД. Всероссийская научно-прак-тическая конференция с меж-дународным участием. Высокотехно логические методы диагностики и лечения заболеваний сердца, крови и эндокринных органов»

Bəydəmirova A.

 

//Санкт Петербург, 2008, ст. 50, мате-риалы кон-ференции.

5

Оптимальное лечение ИБС у больных СД» //Российский национальный       конгресс кардиологов,

Bəydəmirova A.

Москва 2008, стр. 46. Ма-териалы конгресса.

6

Патогенетический подход к лечению ишемической болезни сердца (ИБС) с острым коронарным синдромом 2-ой Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «некоронарогенные забо-левания сердца: диагностика, лечения, профилактика»//

Bəydəmirova A.

 

Санкт Петербург, 18-19 сентября, 2008, сбор-ник тезисов, стр. 10.

 

7

Результаты лечении больных АГ с метоболическим синдромом.2-ой межд. конгресс АГ-от короткова до наших дней» //

Bəydəmirova A.

17-19 сентября, 2009 г. Санкт Петербург, Рос-сия. Сборник матер. конф. ст. 16.

8

Müxtəlif fizioloji dövrlərin və vəziyyətlərin farmokoterapiyasının əsasları

Bəydəmirova A.

Baxşəliyev A.B

2011

 

9

Показатели холтеровского мони торирования электрокардио граммы у больных метабо лического синдрома с сопутс вующим сахарным диабетом втор ого типа

Гусейнова Ш.Р.

Бейдемирова А.А.

Təbabətin aktual problemləri 2015 elmi-praktik konfrans

10

Влияние комбинированного лече ния на особенности нейрогуморальных на-рушений и эндог енной инток-сикации у больных АГ

Бейдемирова А.А. Бахшалиев А.Б.

Гумбатова А.

Гусейнова Ш.Р.

Təbabətin aktual problemləri 2015 elmi-praktik konfran

11

Dərman maddələrinin toksiki effektləri

Bəydəmirova A.

Baxşəliyev A.B

2016

12

Влияние комбинированного лечения на особенности нейрогуморальных нару-шений и ендогенной интокси-кацииу больных АГ

Bəydəmirova A.

Baxşəliyev A.B

2016

13

Kombinə olunmuş hipotenziv müalicənin əhəmiyyətli aspektləri

Bəydəmirova A.

Baxşəliyev A.B

2016

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Kardioloqlar cəmiyyəti

2

Rusiya federasiyası kardioloqları cəmiyyəti

3

Avropa kardiloqlar cəmiyyəti

4

Avropa Hipertoniya cəmiyyəti.