(+99412) 597-38-98

t.e.d., ass. Qəhrəmanova S. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qəhrəmanova Sona Mais qızı

2

İxtisas

Kardiologiya

3

Vəzifə

ATU-nun Kliniki Farmakologiya kafedrası- Assistent

4

Şöbə

Kardiologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995

Həkim-kardioloq

ATU

Nəsimi ray, Bakıxanov küç 22

2

1995-1997

Kliniki ordinator- kardioloq

ATU

Nəsimi ray, Bakıxanov küç 22

3

1997-2000

Aspirant - kardioloq

ATU

Nəsimi ray, Bakıxanov küç 22

4

2009-2015

Dissertant - kardioloq

C. Abdullayev adına ETKİ

Nərimanov ray, F.Xoyski 101A

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-dən hal hazıra qədər

assistent

ATU, Kliniki Farmakologiya kafedrası

Nəsimi ray., Bakıxanov küç.22

2

2007-dən hal hazıra qədər

Elmi Katib

C.Abdullayev adına ETKİ

Nərimanov ray., F.Xoyski 101A

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1995-1997

Kliniki farmakologiya üzrə kliniki ordina-tura

Nəsimi ray., Bakıxanov küç.22

2

2016

Kardiologiya - Revmatologiya kursu

ADHTİ

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Клиническая эффективность комбинирован-ного лечения моксонидин-ивабрадином у больных с МС и ожирением

Азимова М.Н Бахшалиев А.Б

Sağlamlıq jurnalı 2016

2

Клиническая эффективность небиволола при лечении женщин с артериальной гипертен-зией с постменопаузальным метаболическим синдромом

Бахшалиев А.Б

Журнал «Терапевт» (Россия), №10, с.9-17, 2015

3

Влияние моксонидина и комбинации мок-сонидина с ивабрадином на параметры ин-сулинорезистентности у пациентов с метабо-лическим синдромом

Азимова М.Н

Бахшалиев А.Б

Дадашова Г.М

«Казанский Меди-цинский Журнал», том XCVI, №1, с. 32-37, 2015

4

Metabolik sindromun müalicəsi zamanı insu-linorezistentlik parametrlərinin dəyişiklikləri

Əzimova M.N

Baxşəliyev A.B

“Azərbaycan Kardio-logiya Jurnalı”, №1 (5), səh. 62-67, 2014

5

Metabolik sindrom və artıq bədən çəkisi olan xəstələrin müalicəsində moksonidinin klinik effektivliyi

Азимова М.Н

Бахшалиев А.Б

Jurnal “Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri”, №3, səh.143-148, 2014

6

Особенности изменения вариабельности ритма сердца у пациентов с метаболическим синдромом

Бахшалиев А.Б

Азимова М.Н

Бахшалиева Г.И

Дадашова Г.М

Журнал «Терапевт» (Россия), №8, с.23-28, 2014

7

Metabolik sindromlu hipertoniyalı xəstələrdə ürək ritmi variabelliyinin xüsusiyyətləri

Baxşəliyev A.B

Əzimova M.N

Jurnal “Sağlamlıq”, №3, səh.151-154, 2014

8

Characteristics of changes of heart rate variability in patients with essential hypertension and vagotoniya at treatment with amlodipine

Bakhshaliyev A.B

Efendiyeva I.M

“Azərbaycan Kardio-logiya Jurnalı”, №4, səh. 73-74, 2013

9

Уровень натрийуретического пептида Б типа в крови при остром коронарном синдроме

Бахшалиев А.Б

Мамедов Э.Б

Ахмедов А.Я

Журнал «Терапевт» (Россия), №9, с.12-16, 2014

10

Особенности гемодинамики, освоение кис-лорода при стандартной нагрузке у боль-ных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей анемией

Бахшалиев А.Б

Рагимова Э.С

Абдуллаев Н.А

Кулиев О.А

Журнал «Терапевт» (Россия), №6, с.34-38, 2014

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti (AKC)

2

Beynəlxalq Kardiologiya Cəmiyyəti – International Society of Cardiology (ISC)

3

Beynəlxalq Hipertoniya Cəmiyyəti - International Society of Hypertension (ISH)

4

Avropa Hipertoniya Cəmiyyəti - European Society of Hypertension (ESH)