ass. Əliyeva B. A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyeva Bella Akif qızı

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Assistent, tədris hissə müdiri

4

Şöbə

E.T.K.İ.

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978-1983

Həkim-terapevt

N.Nərimanov ad ATİ

Nəsimi rayonu

2

1983-1984

İnternatura

Semaşko ad. 1 saylı klinik xəstəxana

Nərimanov rayonu

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984-1987

Sahə həkimi

24 saylı tibbi sanitariya his-səsi

Bakı şəhəri

2

1987-1992

Baş həkim müavini

24 saylı tibbi sanitariya his-səsi

Bakı şəhəri

3

1992-1994

Həkim kardioloq

6 saylı Bakı şəhər xəstəxanası

Bakı şəhəri

 

1994-

assistent

ATU-Kliniki farmakologiya ka-fedrası

Nəsimi rayonu

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1987

Səhiyyənin təşkili kursları

Ə.Əliyev ad Həkimləri tək-milləşdirmə kursları

2

1991

Funksional diaqnostika kursları

Ə.Əliyev ad Həkimləri tək-milləşdirmə kursları

3

2002

Ü.S.T. kongresi-Milli formulyarın yazıl-ması haqda seminarlar

Qazaxıstan Karakanda şəh.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Antitrombotik preparatların kliniki farmakolo-giyası dərs vəsaiti

Baxşəliyev A.B.Quliyeva S,Ş, Əliyeva B.A.

Bakı 2004

2

Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinin farma-koterapiyası

Baxşəliyev A.B., Quliyeva T.X., Ağayeva K.Ə., Əliyeva B.A

Bakı-2006, 242 s.

 

3

Влияние телмисартана на гемодинамику и ремоделирование левого желудочка у больных артериальной гипертензией. (İ. İsazadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları),

Кулиева С. Ш., Агаева К.А., Кулиева Т.Х., Алиева Б.А.

2007. Bakı.

 

4

Влияние эпросартана на гипертрофию левого желудочка и липидный спектр крови у больных артериальной гипертензией. Российский на-циональный конгресс кардиологов «Кардиоло-гия: реалии и перспективы»,

Кулиева С.Ш., Aгаева К.А., Алиева Б.А,, Кулиева Т.Х.

Москва, 2009, с. 201.

 

5

Kliniki farmakologiya. Azərbaycan Tibb Univer-sitetinin tələbələri ücün dərslik

Baxşəliyev A.B. Kliniki farmakologiya.

 

Bakı: 2009, 396 s.

6

Оценка терапии вазапростаном облитерации стопы у больных саарным диабетом типа – 2 методом доплерографии.

A.B. Baxşəliyev, O.A. Quliyev,

B.A. Əliyeva.

“Sağlamliq”, 2009, Bakı

 

7

Сравнительная оценка эффективности амло-дипина и фозиноприла больных АГ в возрасте 60 лет и выше. ATU-nun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları

Кулиева С.Ш, Кулиева Т.Х., Агаева К.А., Алиева Б.А.

Bakı 2010

 

8

Ü.İ.X və AH olan xəstələrdə lacidipinin hemo-realogiyaya təsir xüsusiyyətləri

Ağayeva K.Ə. Quliyeva S.Ş, Əliyeva B.A.

Moskva 2008

9

Şəkərli diabet zamanı ağrısız miokard işemiyası

Baxşəliyev A.B, Quliyev O.A. Ağayeva K.Ə. Əliyeva B.A

Bakı-2010

10

Ü.İ.X və AH olan xəstələrdə lacidipinin hemo-realogiyaya təsir xüsusiyyətləri ATU-nun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın mate-rialları

Ağayeva K.Ə. Quliyeva S.Ş, Əliyeva B.A.

Bakı-2010

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Kardilogiya cəmiyyəti