(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.d., prof. Qasımov E. K.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımov Eldar köçəri oğlu

2

İxtisas

Anatom, Histoloq, Embrioloq

3

Vəzifə

Kafedra müdiri

4

Şöbə

Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

 

Təhsili Ali

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1966-1972

Mülalicə işi

N.Nərimanob adına Azərbaycan Tibb İnstitutu (ATU

Bakı ş. .Bakixanov küç. 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

13.05.64 -07.07.66

Dezinfektor

Kəlbəcər p-n mərkəzə xəstəxanası

Kəlbəcər qəsəbəsi

2

01.09.66 – 01.08 72

Tələbə

N. Nərimanob adına Azərbaycan Tibb İnstitutu (ATİ)

Bakı şəhəri

3

08.10.71 -01.09.1972

Preparator

ATİ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

01.09.1972 - 10.12.73

Baş  laborant

ATİ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

5

11.12.73 – 29.11.82

Asistent

ATİ-nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

6

30.11.82 – 14.10.86

Baş müəllim

ATİ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

7

01.09.82 -03.10.88

Dekan müavini

2-ci müalicə-profilaktika fakultəsi

Bakı şəhəri

8

15.10.86. -.12.10.92

Dosent

ATU - İ - nun normal ana-tomiya kafedrası

Bakı şəhəri

9

30.12.86 – 30.12.90

Doktorant

N.İ. Piraqov adına 2-ci Moskva Tibb İnstitutu

Moskva şəhəri

10

13.10.92. 08.02.96

Professor əvəzi

(ATU) normal anatomiya kafedrası

Bakı şəhəri

11

16.06.95 – 25.10.99

Dekan

1-ci müalicə-profilaktika fakultəsi

Bakı şəhəri

12

09.02.96.  31.01.96

Professor

ATU - nun normal anatomiya kafedrası

Bakı şəhəri

13

01.02.99

Müdir əvəzi

ATU – nun histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

14

23.04.99-dan hal hazıra kimi

Kafedra müdiri

ATU – nun histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.09.72-03.10.73

 

Makro - mikroskopik preparatların təşrihi metodları və şəkillərin cəkilməsi aid praktiki işlər

ATİ-nin anatomiya kafedrası

 

2

01.07.73 – 20.0773

Histoloji kəsiklərin mikfotolarının çəkilməsi

ATİ Histologiya kafedrası

3

24.01.79 – 04.04.79

Assistentlərin təkmilləşmə kursu

Kiyev Tibb İnstitutu

4

26.01.73 -07.02.74

Periferik sinirlərin kokdaxili qurluşunu və mieloarxitektonuikasının tədqiqi üçün Veygert-Pal və Krutsau metodları

Xarkov Tibb İnstitutu

5

05.01.87.- 10.03.87

Aralldit - Epon bloklarının hazirlanması, yarım- və ultrnazik kəsiklərin alinması texnikaları;

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laboratopi-yası

6

01.09.87 – 20.10.87

Mikro (tanin turşusu)- makromolekulyar (qırıqotu peroksidazasi) trasserlərin işiq və elektron mikroskopu vastəsi ilə aşkar-lanması texnikası;

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laboratopi-yası

7

10.01.88 – 20.01.88

Əksetdirici Elektron Mikroskopunda tədqiq üçün  plastik və korrozion preparatların hazirlanması;

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laboratopi-yası

8

01.03.88 – 30.03-88

Dondurulub - sindirilmış preparatların (kriofraktoqrafiya) surətlərinin hazırlanması texnikası

2-ci Moskva Tibb İns-titutunun Elektron Mik-roskopiya laborato-piyası

9

14.02.1989 – 26.02.89

Morfometrik məlumatların “Magiscan 2” təsvivin analizatoru vastəsi ilə əldə olunmasıi

A.V. Vişnevski adına “Cərrahiyyə institutu” Moskva ş.

10

14.11.2012

Jeol TEM Training

ATU, TEM laboratoriya-sı

11

10.04.2013- 12.04.2013

TEMography istallation and training

ATU, TEM laboratoriya-sı

12

22.09.2013

Peripherai neuripathy. Teachinq cours

Avstriya, Vena

13

23.09.2013

How get published in İnternational Journals. Teachinq cours

Avstriya, Vena

14

24.09.2013

Neurology and Pain. Teachinq cours

Avstriya, Vena

15

07.01.2014 – 14.01.2014

Gəmirici labarator heyvanlareın damar daxili rerfuziya üsulu ilə fiksasiya texnikası

ATU, TEM laboratori-yası

16

02.02.2016- 05.02.2016

Təsvirin morfometrik analizi kompyuter proqramı (“The TEM imaging platform”)

ATU, TEM laboratori-yası

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Внутриствольное строение повер-хностного малоберцового нерва человека и некоторых позвоноч-ных животных.

Гасымов Э.К

Доклады АН Азерб. ССР. -1978.-№12, 82-86.

2

Гистотопография и состав мик-роциркулярного русла седалищ-ного нерва крысы

Гасымов Э.К.

Архив. Анатомии. -1989.№II., 15-21.

3

The role of oxidative stress in the path physiology of cerebrovascular lesions in Alzheimer’s disease.

Aliyev G. Smith M.A., Seyidova D., Gasimov E.K.

Brain Pathology, 2002, №12, 21-35.

4

Сравнительная характеристика заживления хирургических ран слизистой оболочки полости рта и кожи у домашних свиней. светооптическое и электронно-микроскопическое исследо-вание.

Рагимов Ч.Р., 

Э.К. Гасымов,

Т.Р. Кулиев,

Ф.Г. Рзаев.

Раны и раневые ин-фекции им. Журнал им. проф.Б.М. Костю-чёнка. 2015, т.2, №4, стр. 8-15.

5

Structural changes in micro-vascular endothelial cells of brain sheath and spinal ganglia in experimental endotoxemia. Light and electron microscopic studies.

Gasimov E. K.,

Ayyubova G. M.,

Aliyarbayova A. A.,

Huseynova Sh. A.,

Rzayev F. H.

Вісник морфології, 2016, v.22, № 1, pp. 7-16

 Ümumiyyətlə  1 dərsliyin, 1 atlasın, 95 məqalənin, 65 tezisin, 2 səmərələşdirici təklifin, 12 dərs vəsaitinin, 3 tədris-metodik işləmənin müəllifiyəm

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti

2

Rusiya anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti

3

Beynəlxalq morfologlar assosiasiyası

4

Amerikanin Alsheymer xəstəliyinin tədqiqi və müalicəsi beynəlxalq assosiasiyası

5

Amerika Periferik Sinir cəmiyyəti