Kafedra müdiri, Professor Yeganə Şəkərəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad,soyad,ata adı

Yeganə Şəkərəliyeva Vaqif qızı

2

İxtisas

Bioloq, parazitoloq

3

Vəzifə

Kafedra müdiri,Professor

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-1999 Bakalavr, 1999-2001 magistr

Bioloq

Azərbaycan Pedaqoji Universiteti

Bakı şəhəri

2

2004-2006 dissertant

Parazitologiya

AMEA Zoologiya İnstitutu

Bakı şəhəri

3       2011-2018       doktorantura Parazitoloq AMEA Zoologiya İnstitutu  Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

22 il

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri Mərdanov Qardaşları

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Pecularities of circulation of trematodes of
Diplostomatidae Poirier, 1886 family on the basis of
simultaneous parasitological studies of fish and birds
of the Small Gizilagach bay of Southern Caspian

Ciencia e Tecnica Vitivinicola. Vol 38, № 1, 2018. 
17-25

Paper ID:SxrCE

Username:mleXXX

Password:AbAwkV

2

Faunistic and ecological analysis of trematodes of fishes of the transboundaru Jandar Lake Caspian with trematodes

Sylwan. Englİsh edition, 2018, 162(2), p.210-219 
 

Paper ID:OJT2L

Username:FKNIkL

Password:jr33e6

3

The role of fish-eating birds in the infection of fish of the Devechl Firth of the Middle Caspian with trematodes Sylwan. Englİsh edition, 2018, 162(4), p.324-332 
 

Paper ID:hRiyR

Username:ahMQI2

Password:NcaHLt

4

Azərbaycanın daxili su hövzələri balıqlarının trematodozları.

“Baytarlıq elminin inkişaf istiqamətində innovasiyaların tətbiqi” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2019, 

206-308

https://drive.google.com/file/d/1W0ChbYC-Ew-ABL0Z_0-2cnNnK8ZKt3OT/view?pli=1
5

Экологический анализ трематод кавказского голавля –Chalcalburnus chalcoides (Gueldenstadt, 1772) в водоемах Азербайджана.
XXI Международная научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и юга России», 15-18 ноября 2019 г. г. Марас. 

156-159

 

6

Экологические особенности фауны трематод рыб Азербайджана.

Известия Дагестанского Государственного Педагогического Университета. Естественные и точные науки, 2020, т. 14, № 4 

69-73

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-geograficheskaya-harakteristika-trematod-ryb-azerbaydzhana
 

7

Эколого-географическая характеристика трематод рыб Азербайджана.

Известия Дагестанского Государственного Педагогического Университета. Естественные и точные науки, т. 1

входит в РИНЦ и перечень ВАК РФ

2020


https://elibrary.ru/item.asp?id=46325926
8

Azərbaycanın şirin su hövzələrində Kür şirbitinin (BARBUS LACERTA CYRI FILIPPI, 1865 trematod faunası.

“Baytarlıq elmi XXI əsrdə - gələcəyə doğru innovasiyalar” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2021

209-213

https://drive.google.com/file/d/1aZAao_CHf78rDQDIYsVvW_Xwn-GtbrQq/view
9

The trematodes of fish of the transboundary Aras Dam Reservoir. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University.Series “Biology”, 2021, 37,

79-86

https://periodicals.karazin.ua/biology/

article/view/19295/17579

DOI: 10.26565/2075-5457-2021-37-7

http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/en/

Indexing

1. WorldCat

2. Google Scholar

3. Ulrich's Periodicals Directory

4. Web of Science (Zoological Record)

5. BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

6. DOAJ

10

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕМАТОД РЫБ РЕКИ ПИРСААТ.

Материалы докладов Х Всероссийской научно-практической конференции, с международным участием Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов 21-22 апреля 2022 г

204-207

https://elibrary.ru/item.asp?id=49435578

 

11

Azərbaycanın daxili su hövzələri balıqlarının trematodları. Təhlili və qiymətləndirilməsi.

Zərdabi nəşriyyatı, Bakı -2022

304 səh

 
12

Pirsaat çayı balıqlarının parazit ibtidailərinin ekoloji-faunistik təhlili.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, Elmi əsərlər, 2022, № 4  

Azərb. Resp. AAK-ın siyahısında

201-207

http://www.ameanb.az/bookspdf/3tvmbzasz7ai30.pdf

 

13

Экологический анализ фауны трематод рыб Девячинского лимана Каспийского моря.

ВЕСТНИК Запорожского Национального Университета.
2013, № 2

65-73

 

14

Экологический анализ фауны трематод рыб Малого Кызылагачского залива Каспийского моря.

ВЕСТНИК Харьковского Национального Университета имени В.Н.Каразина 
Харьков–2013, № 1056

138-147

http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/17(2013)/pdf/131.pdf
15

Сравнительный экологический анализ фауны трематод кутума - Rutilus frisii kutum (Kamensky) Нижней Куры, Девечинского лимана и Малого Кызылагачского залива Каспийского моря.Систематика и экология паразитов. Тр. Центра паразитол. Ин-та проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н.Северцова. М.: Наука, т. 48, 2014. 

334-336


 
16

Фауна трематод красноперки – Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) бассейна реки Куры в пределах Азербайджана.

Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов. Матер. II Всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием, Махачкала, 2014.

133-135

https://www.researchgate.net/profile/Zagir_Ataev/publication/
 
17

Историческая реконструкция формирования ихтиофауны и паразитофауны рыб Каспийского моря и внутренних водоемов Азербайджана.

Геополитика и экогеодинамика регионов,  Симферополь, т. 10, № 1, 2014.

274-280

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-rekonstruktsiya-formirovaniya-ihtiofauny-i-parazitofauny-ryb-kaspiyskogo-morya-i-vnutrennih-vodoemov-azerbaydzhana
 
18

Биоразнообразие трематод рыб трансграничного озера Джандар, Азербайджан.

Вестник Харьковского Национального Университета, № 26, 2016. 

141-147

http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/26(2016)/pdf/141.pdf
 
19

Medical zoology.

Second edition. Baku: Muallim, 2016. 

122 səh

 
20

Изменения фауны трематод рыб Девечинского лимана Среднего Каспия за длительный период наблюдений.

Современные проблемы теоретической и морской паразитологии, Севастополь, 2016. 

72-74

http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/parasitology2016.pdf
 
21

Диплостоматиды рыб и рыбоядных птиц Девечинского лимана Среднего Каспия.

Аграрный научный журнал, 2016, № 2, 

33-36

 
22

Пути циркуляции трематод рыб во внутренних водоемах Азербайджана.

Вестник Харьковского Национального Университета, № 28, 2017. 

66-75

 
 
23

Эколого-фаунистический анализ фауны трематод рыб Средней Куры в пределах Азербайджана.

Вестник ЗНУ. Биологические науки, № 1, 2017.

45-54

https://eduherald.ru/ru/issue/view?id=157
 
24

Биоэкологические особенности фауны трематод рыб реки Куры.

XVI Конфер. Украин. науч. об-ва паразитол. (Львов, 18-21 сентября 2017 г.). Тез. докл., Львов, 2017.

 
25

Фауна трематод куринской храмули – Varicorhinus capoeta (Güldenstädt, 1773) в водоемах Азербайджана.

Биологическое Разнообразие Кавказа и Юга России. XIX Международ. науч. конф. с элементами науч. школы молод. учен. (Махачкала 4-7 ноября 2017 г.), Махачкала, 2017.

116-118

 

 

26

Гельминты рыб реки Пирсаат (Азербайджан)

Известия ДГПУ. Т. 16.

входит в РИНЦ и перечень ВАК РФ

https://elibrary.ru/item.asp?id=50158973
27

Tibbi Biologiya və Genetika

Dərslik

Zərdabi nəşriyyatı, Bakı

2023

 
28

Yeganə Şəkərəliyeva

Nurəddin Əliyev

Bioloji Terminlərin İzahlı lüğəti

(Terminlərin:Alman,Ingilis,Rus və Latın dillərində adları və sinonimləri ilə birlikdə)

 

 
29

Аграрный научный журнал

The Agrarian scientific journal

 

 

 

65 elmi əsərin müəllifidir (3 dərslik, 3 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 2 lüğət 
(rus və azərbaycan dilində ), 2 metodik vəsait, 54 məqalə)