Speaker of ICME 2023 - Zackiya Mustafayeva

Deputy chairperson of Food Safety Agency Zackiya Mustafayeva