t.e.n., dos., əməkdar həkim H.S. Bağırov

Qısa məlumat

Ad,  soyad, atasının adı

Hacıqulu Bağırov Səməd

İxtisas

Həkim -cərrah

Vəzifə

Ümumi cərrahiyyə  və anesteziologiya kafedrası-dos

Şöbə

TCK- cərrahiyyə

 

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Həmmüəlliflər

1.

″Operative surgery and topographic anatomy″

 Bakı‚ 2012

E.Ch. Akbarov

2.

Qarın boşluğunun travmaları za-manı xəstələrin müayinəsi

Bakı Hərbi Cərrahi Sim-poziumu, Hərbi Cərrahiyyədə təhsil.  Xüsusi   buraxılış. S. 49.  14 - 16  mart  2013.   Bakı.

E.Q. Tağıyev,

S.H. Bağırova

3.

Qarın travmalarında təcili yardımın xüsusiyyətləri

Baku Military Surgical Symposium, Education in Military surgery, 14-16 march, 2013, Baku

----------------------

4.

Kəskin xolangit, biliar sepsis və ağır biliar sepsisli xəstələrdə öd və qanın mikrobioloji xarakteristikası.

İmmunitet və İnfeksiya jurnalı (simpozium buraxılışı). Cild 2, sayı 1, 2013, H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəl-xalq simpoziumu. 03-04 may 2013, ATU, Bakı

E.Q. Tağıyev,

S.H. Bağırova

5.

 

Динамика цитокинов в сыворотке крови и желчи у пациентов с механической желтухой и гнойным холангитом неопухо-левого генеза.

Хирургия журнал им. Н.И. Пирогова № 4, Москва, 2016, ст. 15-20.

Дж.Н. Гаджиев,

Тагиев  Е.Г.,

Н.Дж. Гаджиев.

6.

Аппендицит в невправившейся внутренней ущемленной пупоч-ной грыже вызвавший непро-ходимость кишечника.

Azərbaycan Тəbəbətinin müasir nailiyyətləri. Rüblük elmi-praktik jurnal, 2016, №-2, səh. 337-340.

Ф.А. Тагиев,

Е.Г. Тагиев,

С.Б. Багирова.

7.

Şəkər xəstəliyi olan ahıl və qoca yaşlarda qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliklərində müasir taktika

Ə.Əliyevin 120 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın material-ları. Bakı  2017 s. 312-313.

Qurbanov V.Z.

Tağıyev E.Q.

Bağırova S. H.

8.

Qarın boşluğunun qapalı travmaları və cərrahi taktika.

 

Q.Qarayevin 70 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın material-ları. Bakı 2017 s. -.

Yusubov M.O.,

Tağıyev E.Q.,

Neymətov İ.F.,

İsrafilova S.B.

9.

Şəkər xəstəliyi olan ahıl və qoca yaşlarda qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliklərində müasir taktika

Q.Qarayevin 70 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın material-ları. Bakı 2017 s. -.

Qurbanov V.Z.

Tağıyev E.Q.

Bağırova S. H.