Tibbi və bioloji fizika kafedrası 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yarandıqdan sonra təşkil olunmuşdur. İlk illərdə bu kafedraya dosent B.R.Mirzəyev (1930-1937) rəhbərlik etmişdir. Kafedraya sonralar müxtəlif illərdə ardıcıl olaraq, professor X.C.Əmirxanov, baş müəllim M.A.Həşimzadə (sonralar SSRİ EA Həqiqi uzvu), dosent T.F.Sadıxov, professor Q.M.Əliyev (1969-1990), professor M.N.Əliyev (1990-1993),professor Z.H.Tağıyev (1993-2019) rəhbərlik etmişlər. 2019-cü ildən kafedraya dos. Şahin Qənbər oğlu Bayramov rəhbərlik edir.

Ş.Q.Bayramov molekulyar biofizika və mürəkkəb sistemlərin biofizikası sahələrində 60 dan çox elmi məqalənin müəllifidir. O 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun Biofizika üzrə qrant müsabiqəsinin qalibi olmuş, ABŞ və Respublika Biofiziklər Cəmiyyətinin üzvüdür.

Ş.Q.Bayramov 2003-2011-ci illərdə Tibbi Profilaktika və I Müalicə-profilaktika fakültələrində dekan müavini vəzifələrində işləmiş, universitetdə yeni Avropa Kredit Transfer Sisteminin tətbiqi prosesində yaxından iştirak etmişdir. O  2011 – 2019-cu illərdə universitetdə elektron imtahan sisteminin əsasını qoymuş və  ATU-nun İmtahan Mərkəzinin ilk qurucusu direktoru olmuşdur.

Prof.Qurbanəli Məmmədsadıq oğlu Əliyev (1925-2009) 1969-cu ildən 1990-cı ilə kimi ATİ-nin Tibbi və bioloji fizika  kafedrasının müdiri və 1990-2009-cu illərdə (ömrünün sonuna qədər) kafedranın professoru vəzifəsində çalışmışdır. O, ilk dəfə olaraq Azırbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün “Tibbi və bioloji fizika”  dərsliyini və “Ali riyaziyyatın elementləri” dərs vəsaitini çap etdirmişdir.

Prof.Zubeyid Haqverdi oğlu Tağıyev (1945) 1972 ildə M.V.Lomonosov  adına Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirmiş, 1993-cü ildə Beynəlxalq Elm Fondunun mükafatını almış, 2000-ci ildə əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülmüşdür. Son illərdə Z.H.Tağıyevin bir monoqrafiyası (“Qeyri-xətti dalğa nəzəriyyəsi sabit intensivlik yaxınlaşmasında”, 2003-cü il), iki dərsliyi (“Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər”,  2001-ci il, “Tibbi və bioloji fizika praktikumu”, 2006-cı il, F.K.İsayev və Ş.Q.Bayramovla birlikdə) çap edilmişdir.

Kafedranın yaranmasının ilk on illiklərində kafedranın əməkdaşları qanın sıxlığının temperaturdan asılılığını, Böyükşor müalicə palçığının fiziki xassələrini, Naftalan neftinin radioaktivliyini, texnikada və texnologiyada işlədilən polimerlərin kimyəvi quruluşuna ultrabənövşəyi şüaların təsirini araşdırmışlar. Bunlardan əlavə, yüksək sıxlıqlı polietilenin böyük təzyiq altında hazırlanma texnologiyasının dartılmağa (uzanmağa) davamlılığı, onların elektrik keçiriciliyi, termik xassələri, fotokeçiriciliyi və s. tədqiq edilmişdir.

Hazırda kafedrada Lazer şüalarının maddə ilə qarşılıqlı təsiri, laylı quruluşa malik yarımkeçirici foto diodlarının parametrlərinə ionlaşdırıcı şüaların təsiri, mürəkkəb sistemlərin biofizikası, polyar fraqmentli yüksək tərtibli üzvi və qeyri-üzvi polimer maddələrin molekulyar quruluşunun makroskopik xassələrinə görə tədqiqi istiqamətlərində elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedrada müaicə-profilaktika, ictimai səhiyyə, stomatologiya  və hərbi-tibb və əczaçılıq fakültələrində tibbi və bioloji fizika, informatika, biometriya,ali riyaziyyat (Əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün) fənləri tədris edilir. Bunlarla yanaşı, kafedrada magistr və rezidentlər üçün elmdə, təhsildə  kompyuter texnikası və biometriya fənləri xüsusi proqram əsasında tədris edilir.

Hazırda tədris proqramına uyğun olaraq, kafedranın əməkdaşları tərəfindən “Tibbi və bioloji fizika” (Z.H.Tağıyev və başqaları Bakı, 2014),“Tibbi və bioloji fizika  praktikumu, (Z.H.Tağıyev, F.K.İsayev, Ş.Q.Bayramov, Bakı, 2006)”,“Tibbi və bioloji fizikadan məsələlər” ( Z.H.Tağıyev, Bakı, 2013), Hazırlıq kursunun ingilis dilli dinləyiciləri üçün “Elementary Physics” (Z.H.Tagiyev, Sh.Sh.Amirov, Bakı, 2018) dərslikləri nəşr etdirilmişdir.

Kafedrada 23 nəfər professor-müəllim heyəti və 9 nəfər yardımçı-texniki əməkdaş çalışır. Onlardan 3 nəfəri elmlər doktoru, professor, 17 nəfəri fəlsəfə doktoru (8 nəfəri dosent, 9 nəfəri baş müəllim), 3 nəfəri  isə assistendir.

Hazırda Tibbi  fizika və informatika kafedrası aşağıdakı əməkdaşlardan ibarətdir: 1. Ş.Q.Bayramov – kafedra müdiri, f.r.ü.f.d., dosent; 2.Z.H.Tağıyev – f.r.e.d., professor, əməkdar müəllim; 3. F.K.İsayev – f.r.e.d., professor; 4. N.İ.Mu-sayev – p.e.d., professor; 5.E.S.Hüseynova – tədris hissə müdiri, f.r.ü.f.d., dosent; 6.T.A.Əliyev - f.r.ü.f.d., dosent; 7. Y.H.Həsənov - f.r.ü.f.d., dosent; 8.C.Ə.Rəhimov - f.r.ü.f.d., dosent; 9. N.N.Əliyev - f.r.ü.f.d., dosent; 10.Ş.Ş.Əmirov - f.r.ü.f.d., dosent; 11.N.H.Qurbanova – t.e.ü.f.d., dosent; 12.F.A.Axundova  - f.r.ü.f.d.,b/m.; 13. V.H.Hacıyev – p.e.ü.f.d.; b/m.; 14. N.V.Kərimli - f.r.ü.f.d., b/m.; 15.A.K.Şərifova - f.r.ü.f.d., b/m.; 16.A.İ.Qafarov - f.r.ü.f.d., b/m.; 17.N.K.Hacızadə - t.e.ü.f.d., b/m.;  18.  İ.İ.Aslanov - f.r.ü.f.d.,  b/m.; 19.  S.S.Abdullayeva – b/m.; 20. S.H.Quluzadə - b/m.; 21. S.E.Həsənova - f.r.ü.f.d., b/m.; 22. G.H.Hacıyeva – ass.; 23. D.G.Qasımova – ass.