Kafedra müdiri: biologiya elmləri doktoru, professor Əzizova Gülnarə İbrahim qızı: 2019-cu ildən kafedraya rəhbərlik edir.

Kafedraya 1921-1930-cu illərdə prof. V.D.Malenyuk, 1930-1936-cı illərdə H.İ.Səfərov, 1937-1972- illərdə Azərb. SSR EA-nın müxbir üzvü, prof. Ə.S.Həsənov, 1973-1981-ci illərdə ə.e.x., prof. N.A.Rzayev, 1981-2018-ci illər ərzində b.e.d., professor A.M.Əfəndiyev rəhbərlik etmişdir.

Bioloji kimya ümumi tibbi-bioloji fənn kimi ATU-nun bütün fakültələrində tədris edilir. Kafedranın əsasını 1921-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində rus alimi V.D.Malenyuk (1868-1932) qoymuşdur.

Va­si­li Di­o­mi­do­viç Ma­len­yuk 1892-ci il­də Xar­kov Uni­ver­si­te­ti­ni bi­tirmiş və hə­min Uni­ver­si­te­tin tib­bi kim­ya ka­fed­ra­sın­da əmək fəa­liyyəti­nə baş­la­mış­dır; 1915-ci il­də Tbi­li­si şə­hə­rin­də Ali Qa­dın Mək­tə­binə işə dəvət edi­lən V.D.Ma­len­yuk hə­min mək­tə­bin əsa­sın­da Za­qafqa­zi­ya uni­ver­si­te­ti təş­kil edil­dik­dən son­ra 1921-ci ilə qə­dər tib­bi kim­ya və far­ma­ko­lo­gi­ya ka­fed­ra­la­rı­na rəh­bər­lik et­miş­dir. V.D.Ma­len­yuk 1921-ci il­də Ba­kı­ya dəvət edil­miş, ümu­mi gi­gi­ye­na ka­fed­ra­sının pro­fes­so­ru və mü­di­ri və­zi­fə­si­nə qə­bul edil­mişdir. Uni­ver­si­te­tin təş­ki­lin­dən son­ra­kı 3 il ər­zin­də fi­zi­o­lo­ji kim­ya ka­fed­ra­sı­nın mü­di­ri və­zi­fə­si boş qal­dı­ğı­na gö­rə, bu dər­sin təd­ri­si V.D.Ma­len­yu­ka tap­şı­rıl­mış­dır. O, son­ra­kı il­lər­də gi­gi­ye­na ka­fed­ra­sı­nın mü­di­ri və­zi­fə­sin­dən im­ti­na edə­rək, fi­zi­o­lo­ji (biolo­ji) kim­ya ka­fed­ra­sın­da iş­lə­mək fik­rin­də ol­du­ğu­nu bil­dir­miş və bu ka­fed­ra­ya ke­çi­ril­miş­dir. Azər­bay­can tibb el­mi­nin gör­kəm­li nü­ma­yən­də­lə­rin­dən olan M.M.Mir­­qa­sı­mov və M.M.Əfən­di­za­də öz dok­tor­luq dis­ser­ta­si­ya­la­rı­nı V.D.Ma­len­yu­kun rəh­bər­li­yi al­tın­da iş­lə­mişlər.

Azərbaycan Tibb İnsti­tu­tu ya­ran­dıq­dan son­ra bi­o­lo­ji kim­ya ka­fed­ra­sı­na bir ne­çə il ər­zin­də H.İ.Sə­fə­rov rəh­bər­lik et­miş­dir. O, ka­fed­ra əmək­daş­la­rı ilə bir­lik­də in­san və hey­van bi­o­kim­ya­sı (xü­su­sən mi­ne­ral mü­ba­di­lə­si) sa­hə­sin­də təd­qi­qat apar­mış­dır. 1937-ci il­də ka­fed­ra­nın mü­di­ri və­zi­fə­si həmin il dissertasiya müdafiə edərək, tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüş Ə.S.Hə­sə­no­va hə­va­lə edil­miş­dir. Əbdüləhəd Səftər oğlu Həsənov 1972-ci ilə qə­dər ka­fed­ra­ya rəh­bər­lik et­miş, res­pub­li­ka­nın əmək­dar elm xa­di­mi və əmək­dar hə­ki­mi fəx­ri ad­la­rı­na la­yiq gö­rül­müş, 1962-ci il­də Azərb. EA-nın müx­bir üz­vü se­çil­miş­dir. Res­pub­li­ka bi­o­kim­ya­çı­la­rı­nın bütöv bir nəsli Ə.S.Hə­sə­no­vun el­mi mək­tə­bi­nin ye­tir­mə­lə­ri­dir. Onun rəh­bər­li­yi al­tın­da 12 dok­tor­luq, 42 na­mi­zəd­lik dis­ser­ta­si­ya­sı iş­lə­ni­lib, uğur­la mü­da­fiə edil­miş­dir. Onun öz əmək­daş­la­rı ilə bir­lik­də apar­dı­ğı el­mi-təd­qi­qat­la­rın əsa­sı­nı vi­ta­min­lə­rin mad­də­lər mü­ba­di­lə­sin­də­ki ro­lu­nun öy­rə­nil­mə­si, res­pub­li­ka­nın ku­rort amil­lə­ri­nin (o cüm­lə­dən «İs­ti­su» mi­ne­ral suyunun və Naf­ta­lan nef­ti­nin) mü­a­li­cə­vi təsi­ri­nin me­xa­nizm­lə­ri­nin təd­qi­qi, A vi­ta­mi­ni­nin pro­vi­ta­mi­ni olan ka­ro­ti­nin tək­lik­də və Naf­ta­lan nef­ti ilə kompleks şə­kil­də tət­bi­qi za­ma­nı bir sı­ra pa­to­lo­ji pro­ses­lə­rin sa­ğal­ma me­xa­nizmlə­ri­nin araş­dı­rıl­ma­sı təş­kil et­miş­dir. Bu is­ti­qa­mət­lər üz­rə apa­rı­lan el­mi-təd­qi­qat­lar son­ra­lar əmək fə­a­liy­yə­ti­ni ya ATİ-nin (indiki ATU) bi­o­lo­ji kim­ya ka­fed­ra­sın­da, ya da res­pub­li­ka­mı­zın müx­tə­lif el­mi-təd­qi­qat insti­tut­la­rın­da da­vam et­dir­miş bir çox bi­o­kim­ya­çı alim­lə­rin na­mi­zəd­lik və dok­tor­luq dis­ser­ta­si­ya­la­rı­nın əsa­sı­nı təş­kil et­miş­dir.

Ə.S.Hə­sə­no­vun və­fa­tın­dan son­ra, 1973-cü il­dən 1981-ci ilə qə­dər bi­o­lo­ji kim­ya ka­fed­ra­sı­na Res­pub­li­ka­nın əmək­dar elm xa­di­mi, prof. N.A.Rza­yev (1927-1981) rəh­bər­lik et­miş­dir. O, zü­lal mü­ba­di­lə­­si­­­nin, qa­nın və lim­fa­nın bi­o­lo­ji kim­ya­sı, həm­çi­nin geron­to­lo­giya və ge­ri­at­ri­ya­nın bi­o­kim­yə­vi as­pektlə­ri üz­rə bir sı­ra əsas­lı el­mi-təd­qi­qat iş­lə­ri­nin mü­əl­li­fi­dir. Ka­fed­ra­nın əmək­daş­la­rı prof. N.A.Rza­­ye­vin rəh­bər­li­yi al­tın­da mad­də­lər mü­ba­di­lə­si­nin or­qa­niz­min ya­şı ilə əla­qə­dar olan də­yi­şik­lik­lə­ri­nin (ge­ron­tolo­ji as­pektlə­ri­nin) öy­rə­nil­mə­si üz­rə təd­qi­qat apar­mış­lar. Bu təd­qi­qat­lar sa­yə­sin­də lak­tat­de­hid­ro­ge­na­za, qə­lə­vi və turş fos­fa­ta­za­lar, qlü­ko­za-6-fos­fatde­hid­ro­ge­na­za və b. fer­mentlə­rin fə­al­lı­ğı­nın on­to­ge­ne­zin müx­tə­lif mər­hə­lə­lə­rin­də­ki də­yi­şik­lik­lə­ri aş­kar edil­miş­dir. Bəzi vi­ta­min­lə­rin, mik­ro­e­le­mentlə­rin və na­dir me­tal­la­rın to­xu­ma­da­xi­li ok­sid­ləş­mə pro­ses­lə­rin­də­ki ro­lu­nun (xü­su­sən kar­bo­hid­rat­la­rın pento­za­mo­no­fos­fat yo­lu ilə ok­sid­ləş­mə­si) on­to­ge­nez pro­se­sin­də mü­qa­yi­sə­li öy­rə­nil­mə­sin­dən ma­raq­lı nə­ti­cə­lər əldə edil­miş­dir. Bu təd­qi­qat­la­rın nə­ti­cə­lə­ri ka­fed­ra əmək­daş­la­rı­nın (N.A.Rza­yev, A.M.Əfən­di­yev, F.Q.İs­lam­za­də, A.N.Qa­ra­yev, M.A.Axun­dov, Z.Y.Əzi­mo­va, K.A.Qu­li­yev, S.N.Məm­məd­xan­lı, O.Y.Pa­no­va, S.F.Rə­fi­bəy­li, N.Q.Məm­mə­do­va, Ş.A.Əli­mir­zə­ye­va, R.A.As­la­no­va, S.A.Te­­re­qu­lo­va, G.B.Və­zi­ro­va, Z.Ə.Behbudo­va və b.) el­mi mə­qa­lə­lə­rin­də öz ək­si­ni tap­mış­dır.

N.A.Rza­ye­vin və­fa­tın­dan son­ra (1981) bi­o­lo­ji kim­ya ka­fed­ra­sı­na 1984-cü ilə qə­dər dos. A.M.Əfən­di­yev rəh­bər­lik et­miş­dir. 1984-cü il­də bu ka­fed­ra bi­o­üz­vi kim­ya ka­fed­ra­sı ilə bir­ləş­di­rilmiş və bir­ləş­miş ka­fed­ra­ya rəh­bər­lik Azərb. EA-nın müx­bir üz­vü, prof. R.A.Ba­ba­xa­no­va hə­va­lə edil­mişdir. 1987-ci il­dən eti­ba­rən ka­fed­ra ye­ni­dən sər­bəst fə­a­liy­yə­tə baş­la­mış və ka­fed­ra mü­di­ri və­zi­fəsinə 1986-cı il­də dis­ser­ta­si­ya işi­ni ba­şa çat­dı­rıb, bi­o­lo­gi­ya elmlə­ri dok­to­ru alimlik də­rə­cə­si al­mış A.M.Əfən­di­yev se­çil­mişdir.

A.M.Əfən­di­ye­vin öz əmək­daş­la­rı ilə bir­lik­də yaz­dı­ğı el­mi iş­lər bir sı­ra in­ki­şaf et­miş öl­kə­lə­rin (ABŞ, İn­gil­tə­rə, Ni­der­land, Çe­xi­ya, Bol­qa­rıs­tan, Yu­qos­la­vi­ya və b.) 30-dan ar­tıq nü­fuz­lu el­mi mər­kəz­lə­ri­nin ma­ra­ğı­na sə­bəb ol­muş­dur. Həmin el­mi-mər­kəz­lə­rin ək­sə­riy­yə­ti­nin bi­o­lo­ji kim­ya ka­fed­ra­sı ilə əmək­daş­lı­ğı in­di də da­vam edir. A.M.Əfən­di­yevin kafedraya rəhbərlik etdiyi müddət­də 2 doktorluq və 22 namizədlik dissertasi­yaları müdafiə edilmişdir.

2019-cu ildən etibarən kafedraya rəhbərlik professor G.İ.Əzizova edir. 1982-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirdikdən sonra M.M.Şemyakin adına Bioüzvi kimya Institutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 127 elmi əsər və 5 tədris metodik vəsaitin müəllifidir. 2016-cı ildə Pakistanın Karaçi Universitetinin Beynəlxalq Kimya Konqresi və 2017- ci ildə isə Sankt-Peterburqda keçirilən Beynəlxalq İmmunkimya Konqresində fəal iştirak etmiş və sertifikatla mükafatlandırılmışdır.

Ka­fed­ra­nın elmi-tədqiqat pla­nı­nın xronologiyasına nəzər saldıqda 1990-1995-ci il­lər­də əsas möv­zu­su «Tok­sik he­pa­toz­lar za­ma­nı li­pid mü­ba­di­lə­si­nin və an­ti­ok­si­dant təsir­li fer­ment sis­te­mi­nin po­zul­ma­la­rı və on­la­rın kor­rek­si­ya­sı» ol­muş, 1996-2000-ci illər­də «Azər­bay­can­da ge­niş ya­yıl­mış b-ta­las­se­mi­ya mu­ta­si­ya­la­rı­nın da­şı­yı­cı­la­rı olan xəs­tə­lə­rin qa­nın­da bi­o­kim­yə­vi də­yi­şik­lik­lə­rin öy­rə­nil­mə­si» mövzu­sunda elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır.

2001-2005-ci illər ərzində kafedranın əsas elmi problemi «Xronik böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin qanında biokimyəvi göstəricilərin öyrənilməsi» olmuşdur. 2006-cı ildən isə kafedrada «Müxtəlif mənşəli osteo­po­rozlar zamanı xəstələrin qanında biokimyəvi dəyişikliklərin öyrənilməsi» mövzusunda işlər aparılır.

2011-2020- ci illər üçün 3 mühüm elmi istiqamət müəyyənləşdirilmişdir. Müxtəlif patologiyalar zamanı antimikrob endogen peptidlərin sekressiya səviyyəsinin dəyişmə dinamikasının öyrənilməsi mövzusunda işlər aparılmış və bu mövzuda kafedra müdiri professor G.İ.Əzizova, professor A.M.Əfəndiyev və kafedranın baş müəllimi Dadaşova A.R. –dən ibarət işçi qrup EİF-nun Qrand müsabiqəsinin qalibi olmuşlar və hal hazırda bu istiqamətdə təkminləşdirilmiş işlər davam etdirilir. Eyni zamanda, Ürək apoptozları zamanı apoptoz markerlərinin öyrənilməsi və Şəkərli diabet və böyrək patologiyası zamanı qan plazmasının zülal fraksiyalarının öyrənilməsi və proteinoqramın təhlili mövzularında mühüm işlər aparılır (2014-2019-cu illər).Ka­fed­ra mü­a­sir tə­ləb­lə­rə ca­vab ve­rən la­bo­ra­to­ri­ya ava­dan­lı­ğı ilə təc­hiz edil­miş­dir. Bundan əlavə, kafedrada fə­a­liy­yət gös­tə­rən «Hü­cey­rə pa­to­lo­gi­ya­sı­nın bi­o­kim­ya­sı» prob­lem el­mi-təd­qi­qat la­bo­ra­to­ri­ya­sının yüksək səviy­yəli bazasından elmi-tədqiqat işlərin­dən başqa, tədris məqsədilə də istifadə edilir. Bu laboratoriyada 2 doktorluq və 11 namizədlik dissertasiyası ha­zır­lanmışdır. Laboratoriyada 1 elmlər doktoru və 7 nəfər elmlər namizədi ça­lı­şır.

Ka­fed­ra­nın əmək­daş­la­rı təd­ris pro­se­si­nin mü­a­sir tə­lə­ba­ta uy­ğun­laş­dı­rıl­ma­sı sa­hə­sin­də va­cib iş­lər gö­rür­lər. Mü­ha­zi­rə­lə­rin key­fiy­yə­ti­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı­na, on­la­rın bi­o­lo­ji kim­ya sa­hə­sin­də əl­də edi­lən ye­ni məlu­mat­lar­la zən­gin­ləş­di­ril­mə­si­nə, məş­ğə­lə­lə­rin əya­ni və­sa­it­lər­lə təmin edilməsinə bö­yük diq­qət və ener­ji sərf edi­lir. Təd­ris la­bo­ra­to­ri­ya­la­rı­nın ha­mı­sı mü­a­sir ava­dan­lıq­la təc­hiz edil­miş­dir. Ka­fed­ra əmək­daş­la­rı­nın ha­zır­la­dıq­la­rı əya­ni və­sa­it­lər təd­ri­sin key­fiy­yə­ti­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı­na bö­yük im­kanlar açır. Bi­o­lo­ji kim­ya­nın müx­tə­lif sa­hə­lə­ri üz­rə ka­fed­ra­da ha­zır­la­nıb çap edil­miş tab­lo­lar komplek­ti­ni al­maq üçün MDB döv­lət­lə­ri­nin 65 tibb insti­tu­tu si­fa­riş ver­miş və bu tab­lo­lar gör­kəm­li bi­o­kim­ya­çı­la­rın müs­bət rəylə­ri ilə qiy­mət­lən­di­ril­miş­dir.

Kafedranın fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində onun əməkdaşlarının 820 elmi məqaləsi və tezisi çap edilmişdir ki, onlardan 120-si son beş ildə çap edilmiş elmi işlərdir, o cümlədən 10-a yaxın monoqrafiyası, 6 dərsliyi, 40-dan artıq dərs vəsaiti çap edilmişdir. Kafedrada dərslik və dərs vəsaitləri hazırlanmasına böyük diqqət yetirilir. Kafedranın pro­fes­sor­la­rın­dan A.S. Hə­­sə­nov, N.A.Rza­yev, F.Q.İs­lam­za­də və A.M.Əfən­di­yevin 1974-cü il­də çap edil­miş «Bi­o­lo­ji kim­ya» dərsli­yi 1989-cu il­də F.Q.İs­lamzadə və A.M.Əfən­­di­yev tə­rə­fin­dən ye­ni­dən iş­lən­miş və ta­mam­lan­mış şə­kil­də tək­ra­rən çap edil­miş­dir. A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə və A.N.Qarayevin yazdığı «Bioloji kimyadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik» 1992 və 1999-cu illərdə 2 dəfə çap edilmişdir. 1995-ci ildə rus dilində də «Laboratoriya işlərinə rəhbərlik» (A.M.Əfəndiyev, S.A.Cavadov, Z.A.Behbudova, Z.Y.Əzimova) çap edilmişdir.

2001-2004-cü illərdə kafedranın əməkdaşlarından biol.e.d., prof. A.M.Əfəndiyev, t. e. d., prof. F.Q.İslamzadə və t.e.n. F.İ.İs­lamzadənin «İn­san biokimyasının əsasları» adlı (Bakı, «Şirvannəşr») 4-cildlik əsaslı dərs­liyi; 2004-cü il­də biol. e. d., prof. A.M.Əfəndiyev, t. e. d., prof. F.Q.İslamzadə biol.e.n., dos. A.N.Qarayev və t.e.n., dos. A.Ə.Eyyubovanın «Biokimyadan la­bo­ra­to­riya məşğələləri» və 2005-ci ildə biol. e. d., prof. A.M.Əfəndiyev, t.e.n., dos. A.Ə.Eyy­ubo­va və biol.e.n., dos. A.N.Qarayevin «Qanın klinik bio­kimyası» adlı dərs vəsaitləri çap edil­miş­dir. Tələbələrin və tibb mütə­xəs­sislərinin böyük rəğbətlə qarşıladığı «İnsan biokimyasının əsasları» dərsliyi sonralar yenidən işlənərək 2004 və 2008-ci ildə təkrarən çap edilmişdir. «Bio­loji kimyadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik» isə 2010-cu ildə ikinci dəfə çapdan çıxmışdır. Kafedranın əməkdaşlarından tibb elmləri namizədi, dosent F.İ.İslamzadə 2 dəfə (1989 və 2004-cü illərdə) çap edilmiş «Patoloji fiziologiya» dərsliyinin həmmüəlliflərindən biridir.

1993-cü il­dən eti­ba­rən ka­fed­ra­da tib­bi bi­o­lo­gi­ya ix­ti­sas­la­rı üz­rə təh­sil alan, gə­lə­cə­yin hə­kim-bi­o­kim­ya­çı və hə­kim-bi­o­fi­zik­lə­ri­nə bi­o­lo­ji kim­ya və bi­o­lo­ji fi­zi­ka ix­ti­sas­ları üz­rə xü­su­si təd­ris kur­su ke­çil­mə­yə baş­lan­mış­dır. Bi­o­fi­zi­ka üz­rə dərslə­ri bu elm sahə­si üz­rə Moskva şə­hə­rin­də as­pi­ran­tu­ra­ qur­tar­mış və xü­su­si ha­zır­lıq keç­miş mü­tə­xəs­sis­lər (biol.e.n., dos. H.A.Əbi­yev, f.r.e.n., dos. Ş.Q. Babayev, f.r.e.n., dos. R.X.Cə­fə­rov və R.Ə.Salmanova) ke­çir­­lər.

Tib­bi bi­o­lo­gi­ya ix­ti­sa­sı üz­rə təh­sil alan tə­lə­bə­lə­rin təd­ris proq­ram­la­rı­nın di­gər ix­ti­sas­la­rın­ proqramından fərqlən­di­yi­ni nə­zə­rə alan ka­fed­ra əmək­daş­la­rı proq­ra­mın müx­tə­lif böl­mə­lə­ri üz­rə Azər­bay­can və rus dil­lə­rin­də 25 təd­ris və­sa­i­ti ya­zıb çap et­dir­mişlər. Bun­la­ra aşa­ğı­da­kı­lar mi­sal ola bi­lər:

«Si­nir to­xu­ma­sı­nın bi­o­kim­ya­sı» (A.M.Əfən­di­yev və b. 1997); «Bi­o­lo­ji membran­lar, membran­la­rın nəq­lo­lun­ma sis­­tem­lə­ri» (A.M.Əfən­di­yev, G.İ. Əzi­­zo­va, M.R.Qu­li­ye­v, 1998; rus di­lin­də); «İl­ti­ha­bi pro­se­sin bi­o­kim­yə­vi as­pektlə­ri» (A.M.Əfən­di­yev, A.A.Ey­­yu­bo­va, M.R.Qu­li­yev, 1998, rus di­lin­də); «Böy­rək­lə­rin bi­o­kim­ya və pa­to­bi­o­kim­ya­sı» (A.M.Əfən­di­yev, V.Qluş­şen­ko, 1999, rus di­lin­də); «Kli­nik vi­ta­mi­no­lo­gi­ya­nın bi­o­kim­yə­vi as­pektlə­ri» (F.Q. İs­lam­za­də, 1998); «En­dok­rin sis­te­min pa­to­bi­o­kim­ya­sı» (Fa­iq İs­lam­za­də və Fu­ad İs­lam­za­də, 1999); «Qanın klinik biokimyası» adlı dərs vəsaiti (A.M. Əfən­diyev, A.Ə.Eyyubova, A.N.Qarayev, 2005); «Patoloji və klinik bio­kim­ya» (A.M.Əfəndiyev, A.Ə.Eyyubova, A.N.Qarayev, 2007); «Qidalanmanın və həzmin patobiokimyası» (A.Ə.Eyyubova, G.R.Vahabova, A.N.Qarayev, N.A.Yusifova, 2010); «Biochemical laboratore classes» (G.R.Vahabova, M.F.Əmirova, A.R.Dadaşova Baku, 2010).

Bi­o­fi­zi­ka fən­ni üz­rə Azər­bay­can di­lin­də dərslik «Biofizika kursu» (R.X.Cə­fərov, 2007) və «Biofizikadan laboratoriya məşğələləri» adlı prakti­kum (H.Ə.Abıyev, M.S.İsmayılova və R.Ə.Salmanova, 2009) yazılaraq çap edilmişdir.

Ka­fed­ra­da tə­lə­bə el­mi cə­miy­yə­ti fə­a­liy­yət gös­tə­rir. Bu­ra­da tə­lə­bə­lə­rin ekspe­ri­men­tal təd­qi­qat apar­ma­sı üçün hər cür şə­ra­it ya­ra­dıl­mış­dır.

Hazırda bioloji kimya kafedrasının professor-müəllim heyəti 36 nə­fər­dən iba­rət­dir. Bura­da 2 nəfər biologiya elmləri doktoru, professor, 1 nəfər tibb elmləri doktoru, professor, 3 nəfər tibb elmləri namizədi, dosent, 24 nəfər biologiya elmləri namizədi (onlardan 6 nəfərin dosent elmi adı vardır) 2 nəfər dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi işləyir.

Kafedranın dosenti F.İ.İslamzadə 1994-2001-ci illərdə ATU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən «Təbib» nəşriyyatının baş redaktoru vəzifəsində çalışmış, 1999-2008-ci illərdə uni­ver­sitetin nəzdində təşkil edilmiş N 01.013 Dissertasiya Şurasının elmi katibi olmuşdur. O, 2005-ci ildən etibarən Azər­baycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin orqanı olan «Azər­baycan Tibb Jurnalı»nın baş redaktorunun müavinidir.

Kafedranın əməkdaşlarından b.e.d., prof. A.M.Əfəndiyev, t.e.d., prof. F.Q.İslamzadə, t.e.n. M.R.Quliyev və t.e.n., dos. A.Ə.Eyyubova N 01.013 Dissertasiya Şurasının biokimya ixtisası üzrə üzvləridir.