Universitetimizin ilkin tədris olunan fənlərindən biri türk (Azərbaycan) dili olmuşdur. Belə ki, Bakı Dövlət Universiteti təsis olunarkən (1919) təhsil rus dilində aparıldığından bütün fakültələrdə (əvvəlcə onlar tarix və tibbdən ibarətidi) respublikanın dövlət dili olan türk (Azərbaycan) dili öyrədilirdi. Bu, ondan irəli gəlirdi ki, universitetin hazırladığı kadrlar Azərbaycan Respublikasının əsas əhalisinə - azərbaycanlılara xidmət göstərməlidirlər.

Sonralar universitetin türk (Azərbaycan) və rus bölmələri mövcud olanda Azərbaycan bölməsində rus, rus bölməsində isə türk (Azərbaycan) dili keçilirdi. İlk illərdə türk (Azərbaycan) dili 10 semestrdə tədris edilirdi. Bu illərdə onun tədrisi ilə yazıçı-dramaturq Ə. Haqverdiyev, dövrünün görkəmli ziyalıları Qədim bəy Şaxtaxtinski, Qulamrza Qasımbəyli məşğul olurdular. 1930-cu ildə müstəqil Tibb İnstitutu təşkil olunanda ayrıca dillər kafedrası yaradıldı ki, onun da tərkibində Azərbaycan dili müəllimləri mühüm yer tuturdular. O zaman kafedraya Azərbaycan dili müəlliminin - Qədim bəy Şaxtaxtinskinin rəhbər təyin olunması də ana dilimizə göstərilən ehtiramın nəticəsidir. 1932-ci ildə kafedraya dosent Qulamrza Cəfəroğlu Qasımbəyli müdir təyin edilir. O, bu vəzifədə 1937-ci ilə qədər çalışır. Həmin il dillər kafedrasına A. Zeynallı, 1938-ci ildən B. Ağayev rəhbərlik edir. 1939-cu ildən isə kafedrada hər dilin tədrisinə bir məsul müəllim təyin olunur. 1937/1938-ci tədris ilindən başlayaraq Azərbaycan dilinin tədrisinə ayrılan vaxt kəskin surətdə azaldılır; əvvəlki 10 semestrə qarşı tədris 4 semestrdə yerinə yetirilməyə başlayır. 1943/1944-cü tədris ilində müstəqil Azərbaycan dili kafedrası yaradılır və Qulamrza Qasımbəyli müdir təyinedilir. Bu vəzifədə o, 1946-cı ilə qədər işləyir. 1946-cı ilin 1 sentyabrından Azərbaycan və rus dilləri (bu ildən kafedrada iki dil tədris edilirdi) kafedrasına əvvəl Qori müəllimlər seminariyasını, sonra Tiflis müəllimlər institutunu qurtarmış Nurməmməd Şahsuvarov rəhbərlik edir.

Onun vəfatından sonra - 1958-ci ildən isə bu vəzifəni mərhum Həsən Atakişiyev aparır. 1964/68-ci illərdə kafedraya dosent, filologiya elmləri namizədi Məmməd Qasımov rəhbərlik etmişdir. (O sonralar elmlər doktoru, professor olmuş, Respublika Terminologiya Komitəsində məsul vəzifədə çalışmışdır).

1969-cu ilin yanvarından gənc filoloq, elmlər namizədi Səyyarə Mollazadə kafedraya rəhbər təyin olunur. Səyyarə xanım həmin vəzifədə dosentlikdən elmlər doktoru, professor səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir. O, bu vəzifədə 40 ilə yaxın çalışmışdır. Qaxın məşhur İlisu kəndində dünyaya gəlmiş (1933) Səyyarə Məmmədqızı Fərhadova (Mollazadə) o zamankı ADU-nun (BDU-nun) filologiya fakültəsini bitirmiş (1954), 60-cı illərdə APİ-nin (indi APU-nun) aspirantı olmuş, 1965-ci ildə ATİ-nin (indiki ATU-nun) Azərbaycan dili kafedrasına müəllim təyin olunmuş, 1966-cı ildə namizədlik, 1979-cu ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onun dialektologiya və toponimikaya aid tədqiqatları təkcə ölkəmizin yox, o zamankı SSRİ dilçilik elminin nailiyyətlərindən hesab olunurdu. Səyyarə xanım ağır fiziki və zehni əmək tələb edən toponimika sahəsində ilk elmlər doktoru azərbaycanlı qadındır. Onun bu sahəyə aid 5 monoqrafiyası, həmçinin dilçiliyin, tədrisin müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş 100-dən çox məqaləsi çap olunmuşdur. O, elmi işlə tədrisi eyni dərəcədə tarazlaşdırmağı bacaran alimlərimizdən idi. Səyyarə xanımın rəhbərlik etdiyi illəri kafedranın həyatında əsil tərəqqi, inkişaf dövrü adlandırmaq olar (bunun 24 ili müstəqil Azərbaycan dili kafedrasının payına düşür).

S.M.Mollazadə 2012-ci ilin sentyabrında öz ərizəsi ilə işdən getmiş, 2015-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Kafedranın əməkdaşları ana dilimizi, ədəbiyyatımızı (keçən əsrin 70-ci illərindən 1992-ci ilə kimi universitetin hazırlıq şöbəsinin Azərbaycan bölməsində 200-dən çox dinləyici itəhsil alırdı və onlara orta məktəb proqramı əsasında dil və ədəbiyyat tədris edilirdi) sevə-sevə, yüksək peşəkarlıqla öyrətməklə yanaşı, özləri də elmi-nəzəri biliklərini mükəmməlləşdirməyə səyetmişlər. 1960-cı illərin sonlarında iki Azərbaycan dili, bir nəfər rus dili üzrə elmlər namizədinin işlədiyi Azərbaycan və rus dilləri kafedrasında 1984-cü ildə (iki kafedraya çevrilmə ərəfəsində) iki elmlərdoktoru, on bir elmlər namizədi fəaliyyət göstərirdi.

2018 - ci ilə qədər kafedraya f.ü.f.d., dosent A.F.Miriyev rəhbərlik etmişdir.

Hazırda Azərbaycan dili kafedrasında çalışan 21 müəllimdən 13-fil.ü.f.doktorudur. Onlardan 9 - dosent, 8 - baş müəllim, 4 –müəllimdir. Kafedraya f.e.d, professor Hacıyeva Natəvan Havar qızı rəhbərlik edir.

Kafedra əməkdaşlarından üç müəllim doktorluq, 2 nəfər namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir. Kafedrada çalışan müəllimlərin çoxu müəyyən sahə üzrə araşdırmalar aparır, tədrisin metodikasına aid məqalələr, vəsaitlər çap etdirir, metodiki işləmələr hazırlayırlar.